Uzgoj selekcioniranih matica autohtone sive pčele - sa2020 . 55th ...

Uzgoj selekcioniranih matica autohtone sive pčele (Apis mellifera carnica. Pollman, 1879) u Republici Hrvatskoj. Marin Kovačić1, Zlatko Puškadija2, Ras ...

Uzgoj selekcioniranih matica autohtone sive pčele - sa2020 . 55th ... - Srodni dokumenti

Uzgoj selekcioniranih matica autohtone sive pčele - sa2020 . 55th ...

Uzgoj selekcioniranih matica autohtone sive pčele (Apis mellifera carnica. Pollman, 1879) u Republici Hrvatskoj. Marin Kovačić1, Zlatko Puškadija2, Ras ...

uzgoj i selekcija matica sive pčele (apis ... - Hranom do zdravlja

kikirikija, kojeg pčele zaklapaju 12. dana. Nakon zatvaranja ćelije kod radiličke i trutovske ličinke nastaju dalje promjene. Uspostavlja se veza između srednjeg i.

Usporedba bioloških svojstava triju uzgojnih linija sive pčele (Apis ...

se zasniva na provedbi selekcije u velikim selekcijskim centrima, a uzgajivači matica umnažaju selekcionirane matice za potrebe pčelara te drugi koji se provodi ...

Proceedings - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

kontrolira cijene i tečaj, i prelazak na tržišnu ekonomiju koju karakterizira liberalizacija ... preuzeto 15.10.2010. sa stranica http://www.bnet.com/blog/food/kraft-.

Primjena transgene tehnologije u svinjogojstvu - sa2020 . 55th ...

Ključne riječi: transgene svinje, rekombinantna DNA tehnologija, poljoprivreda, biomedicina. Uvod. Primjena transgene tehnologije omogućila je unos novih ...

Arnica montana - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Ljekovita biljka arnika (Arnica montana) strogo je zaštićena divlja svojta i treba ju introducirati u poljoprivrednu proizvodnju. Zbog slabog intenziteta rasta uzgoj ...

zbornik radova proceedings - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

17 velj 2017 ... Vladimir Šišljagić, Croatia ... Nebojša Jerković, Jelena Đugum, Zoran Mateljak, Mirna ... Krešimir Salajpal, Ante Ivanković, Jelena Ramljak .

SA2010 Rad Predlozak - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

izradi revizije ribolovno-gospodarskih osnova ZŠRU Virovitica i ZŠRK ĐurŤevac ... u svim je vodama iznad 5 mgO2/L, što je optimum za toplovodne vrste riba.

Reproduktivna kompatibilnost masline sorte 'Oblica' - sa2020 . 55th ...

'Drobnica', 'Leccino', 'Oblica', te djelomiţno 'Levantinka' se mogu izdovojiti kao sorte kod kojih su se cvjetanje te interval pune cvatnje odvijali istovremeno, bez ...

Prolom - sa2020 . 55th Croatian & 15th International Symposium on ...

populacije divljači u lovištu III/29 „Prolom“. Nera Fabijanić1, Tomislav Dumić2*. , Hrvoje Novosel. 1, Nikica Šprem1. 1Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, ...

Energetska iskoristivost ljuske oraha i lješnjaka - sa2020 . 55th ...

Istraživani uzorci, odnosno lješnjak i orah bili su uzgajani tijekom ... lješnjaka (Istarski duguljasti i Rimski okrugli) i oraha (Elit i Šejnovo). Navedene sorte su.

Genetiţka identifikacija masline „Krvavica“ - sa2020 . 55th Croatian ...

morfoloških i molekularnih podataka utvrŤeno je da sorta masline Krvavica iz skradinskog podruţja nije istovjetna sorti „Murgulji“. Kljuţne rijeţi: maslina ...

Krajobrazna arhitektura - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Kljuţne rijeţi: krajobraz, arhitektura, terminologija, hrvatski jezik i engleski jezik. Uvod. Krajobrazna arhitektura je interdisciplinarna profesija jer spoznaje koristi iz ...

Rasprostranjenost vrsta riba iz porodice kokota - sa2020 . 55th ...

kokot barjaktar (Aspitrigla obscura). Tijekom ekspedicije MEDITS vrsta Aspitrigla obscura nije zabilježena, pa je obrađeno ukupno 7 vrsta. Navedene vrste su ...

Plenarna izlaganja - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Bozzi, Danijel Karolyi, Kristina Gvozdanović, Marjeta Čandek Potokar . ... Ivezić M., Raspudić E., Brmež M., Majić I., Brkić I., Tollefson J.J., Bohn M., Hibbard B.E., Šimić ... indeksa konkurentnosti ruralnog prostora (Franić i Kumrić, 2008.).

SA2010 Summary Sample - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Željko Andabaka, Darko Preiner, Domagoj Stupić, Jasminka Karoglan Kontić, ... neposredno nakon berbe i nakon mjesec dana skladištenja u hladnjači s ...

Ailanthus altissima - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) u. Republici Hrvatskoj. Maja NOVAK, Nenad NOVAK. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za zaštitu ...

Budrovka - sa2020 . 55th Croatian & 15th International Symposium ...

Lavandin 'Budrovka' je otpornija sorta nego su to prava i širokolisna lavanda, lakše se uzgaja, a osim toga, prava lavanda daje manji prinos cvjetova.

Ocimum basilicum - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

cvjećarstvu za sjetvu sjemena begonija i uzgoj kamelija, primula, anturijuma, paprati. (Ljujić-Mijatović i Mrdović, 1998.). Zahvaljujući šumskom bogatstvu koje ...

Suzbijanje kukuruznog moljca - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Ključne riječi: feromoni, insekticidi, krizanteme, kukuruzni moljac. Uvod. Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis Hbn.) se smatra najznačajnijim štetnikom kukuruza.

Cjenovna elastičnost potražnje na tržištu pšenice - sa2020 . 55th ...

Cjenovna elastičnost potražnje na tržištu pšenice. Igor Kralik ... Formiranje cijena pšenice prepušteno je tržištu na temelju ponude i potražnje, ali i kvalitete ...

Agrocal granule Ca - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Uĉinkovitost vapnenca (Agrocal granule Ca) na promjenu pH vrijednosti distriĉnog smeĊeg tla Liĉkog polja i na prinos zobi (Avena sativa L.) Jakov Šurko ...

Hranidba svinja u ekstenzivnim uvjetima držanja - sa2020 . 55th ...

Hranidba svinja u ekstenzivnim uvjetima držanja. Kristina BUDIMIR, Vladimir MARGETA, Zvonimir STEINER, Valentina CRNAC. Sveučilište Josipa Jurja ...

Kakvoća plodova šipka (Punica granatum L.) - sa2020 . 55th ...

Potencijali prostora za uzgoj nisu dovoljno iskorišteni,. a u uzgoju je zastupljen veliki broj sorata koje nisu u potpunosti evaluirane. Konzumacija plodova šipka ...

University of Zagreb, Faculty of Agriculture - sa2020 . 55th Croatian ...

16 Feb 2020 ... City Office for Agriculture and Forestry, city of Zagreb. Croatian Agency for Agriculture and Food, Osijek. College of Agriculture at Križevci.

Proceedings Zbornik radova - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

22 velj 2019 ... Dijatomejska zemlja i botanički insekticidi u suzbijanju skladišnih kukaca ... budući da požari ne prepoznaju granicu gdje završava privatno zemljišta, a gdje počinje ... kod većine ispitanika (71%) nije bilo moguće kupiti.

Prinos mladog krumpira na području zapadne Srbije - sa2020 . 55th ...

mladog krumpira po biljci u dvogodišnjem prosjeku utvrđen je kod sorte Belarosa ... nadzemnih izdanaka po biljci, veličini sjemenskog gomolja, agroekološkim.

Biološka kontrola štetnika i bolesti u uzgoju gerbera - sa2020 . 55th ...

moljac (Trialeurodes varorariorum), koprivina grinja (Tetranychus urticae) i kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis) koji posjeduju visok stupanj rezistentnosti ...

Introdukcija novih sorata šljive - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Herman, Jojo, Pitestean, President, Top 2000, Topend, Topfirst, Topking, Toptaste ... najvešu sorta President. ... Vrijeme berbe i fizikalna svojstva 16 sorata šljiva.

Book of Abstracts Zbornik sažetaka - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

22 velj 2019 ... Utjecaj tipa tresača na učinkovitost berbe maslina. Influence of ... Tijekom berbe korišteni su različiti tipovi tresači: pneumatski tresač s različitim.

Kvaliteta jaja različitih pasmina pataka - sa2020 . 55th Croatian ...

Statistički značajno veći udio bjelanjka imala je Ruanska pasmina pataka (60,68 ... Pekinška patka ima statistički značajno veću masu jaja (77,56 g, 74,86 g i 74 ...

Dužinsko – maseni odnos bežmeka - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Ključne riječi: Uranoscopus scaber, bežmek, dužinsko-maseni odnos, južni Jadran. Uvod. Bežmek (Uranoscopus scaber), rasprostranjen je u čitavom ...

zbornik sažetaka book of abstracts - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

SIMPOZIJ. AGRONOMA. 53rd CROATIAN AND. 13th INTERNATIONAL. SYMPOSIUM ON. AGRICULTURE. 18. – 23. veljače 2018. | Vodice | Hrvatska.

Odlike vanjštine istarske koze - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

strukturi dominirale su izvorne pasmine: hrvatska šarena koza (ranije poznata kao. „balkanska“ ili domaća koza), hrvatska bijela koza te istarska koza na ...

Nutritivna vrijednost soka šljive sorte 'Stanley' - sa2020 . 55th ...

Ključne riječi: šljiva, 'Stanley', plod, sok, kvaliteta. Uvod. Voćni sokovi su zdravi, ukusni i osvježavajući napitci koji se često koriste kao dopuna prehrani. Postupci ...

Biogeni amini u vinu: utjecaj enoloških postupaka - sa2020 . 55th ...

Sažetak. Cilj rada bio je praćenje promjena udjela biogenih amina tijekom vinifikacije i starenja vina. Malvazije istarske (Vitis vinifera cv) iz berbe 2009. Biogeni ...

Axis axis - sa2020 . 55th Croatian & 15th International Symposium ...

Jelen aksis (Axis axis) obitava na otoţju Nacionalnog parka Brijuni od 1911. godine. Dobro se prilagodio i odrţao sve do današnjeg dana, zahvaljujuši vrlo ...

autohtone sorte vinove loze u crnoj gori - Matica crnogorska

Crno grožđe, kome su jagode ovalne, zove se vranac. Ako su zrna vranca krupnija nego u običnog, takav zove se krstač. Riđe grožđe u koga su zrna okrugla, ...

Autohtone vrste

životinja. ○ Rasprostranjenost pojedinih životinjskih vrsta pokazuje određene oblike. ○ Tako razlikujemo različite tipove rasprostranjenosti. ○ Jedna podjela.

operacija sive mrene

MBO osigurane osobe: Adresa: Telefon: Dijagnoza: Ime i prezime zakonskog zastupnika/skrbnika: OPIS POSTUPKA: Siva mrene (cataracta senilis) je svako ...

AUTOHTONE VINSKE SORTE

Pošip je sorta bijelog grožđa velike sposobnosti nakupljanja sladora pa je u prošlosti vjerojatno, uz neke druge sorte služila i u proizvodnji desertnog vina ...

AUTOHTONE I ALOHTONE ORHIDEJE - PMF

Rod Phalaenopsis. ... opisao dvadeset europskih orhideja iz roda Orchis. ... opisao 30 vrsta epifitskih orhideja i svrstao ih u rod Epidendrum, koji je trebao ...

sive mrene oka - Opća bolnica

nakon operacije - izbjegavajte trljati i pritiskati oko, iako Vas možda svrbi. Priliko spavanja na operisanom oku nosite plastičnu školjku učvršćenu flasterom.

Autohtone vrste domacih zivotinja

Balkanski magarac,. ❖ Nonius konj. mr Nenad Katanić dipl.ing ... Parenje je moguće tokom cele godine, ali se po pravilu odvija u proleće. Nakon gestacije od 12 ...

zahtjev za izdavanje sive kartice - Petrol

Petrol d.o.o., Oreškovićeva 6/h Zagreb, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 040156017, OIB: 75550985023, temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 432.366.300,00 kn, ...

GLAVNI ODGAJIVAČKI PROGRAM ZA AUTOHTONE RASE

ODGAJIVAČKO PODRUČJE I VELIČINA POPULACIJE BUŠE. • autohtona rasa ... *Krave rase buša treba da imaju izražene materinske osobine. 5. Proizvodne ...

Gniježđenje sive čaplje Ardea cinerea L. u ... - Repozitorij PMF-a

Vrsta siva čaplja (Ardea cinerea L.) sistematski se svrstava u red Ciconiiformes (rodarice) i u porodicu. Ardeidae. Od postojeće četiri podvrste u svijetu, ...

POSEBNOSTI OPERACIJSKOG LIJEČENJA DJEČJE SIVE MRENE

postoperativne komplikacije i njihovo liječenje te liječenje ambliopije. Vrijeme operacije. Operativno liječenje konatalne mrene treba obaviti što ranije da bi se.

primjer autohtone i primarne metalurgije željeza u naselju

5 srp 2011 ... rude. Procesi rafiniranja, topljenja i obrade željezne rude su evidentirani brojnim ostacima amorfne željezne rude, troske koja je rezultat ...

autohtone sorte i populacije voćaka kao nacionalno bogatstvo ...

uopće zastupljene. Većina primki nisu autohtone sorte, nego udomaćene sorte opisane u pomološkoj literaturi. Svrha je ovog prikaza napraviti pregled istraživa-.

razvoj autohtone gastronomske ponude korištenjem programa ...

motivacijom te sestri Katarini koja je sve ovo prolazila uz mene, sa mnom i koja je ... makovnjača, zlevanka, buhtle, medenjaci, knedle punjene marelicama ili.

Tablica dopuštenih naprezanja za neke čelike i sive lijevove kod ...

Tablica mehaničkih svojstava konstrukcijskih materijala i dopuštena naprezanja, u MPa, ovisno od ... Rastezna čvrstoća Rm. Savojna čvrstoća Rms. Savojno ...

Mogućnost primjene bonsai tehnike na autohtone vrste drveća i ...

Maslina se sije u mješavinu akadame, specijalizirane japanske zemlje namijenjena za bonsai tehniku, koja je pH neutralna, a u istom omjeru sadrži organsko.

Septoria apicola Spog – Uzročnik sive pjegavosti lišća celera i ...

Uzgoj celera limitiran je napadom bolesti među kojima je parazit Septoria apicola Spa- gazzini - uzročnik pjegavosti lišća celera te uzročnik kasnog jesenjeg ...

SOLITARNE PČELE

Solitarna pčela Osmia cornuta (foto: M. Ševar). Da bi voćke donijele ... Pčela medarica. Bumbari ... Stanište gdje solitarne pčele rado zasnivaju svoja gnijezda.

PČELE ZA ZDRAVLJE

Film o stravičnim prizorima pomora pčela .................................................. 215. Iz recenzije za „Medenu apoteku”......................................................... 217. Literatura.

Pčele - Mikro knjiga

Praistorijska pčela. Pčele postoje već veoma dugo, skupljaju nektar i oprašuju cvetove. Nisu se mnogo promenile od vremena dinosaura. Insekta sa slike ...

Poljoprivreda i pčele - Trgostil

U oprašivanju bilja sudjeluju, osim medonosnih pčela i solitarne pčele, bumbari, muhe, druge životinje, vjetar i voda. Primjena pesticida, prvenstveno insekticida ...

pčele za zdravlje - Delfi

Apitoksin kao lijek . ... Poznati švedski kardiolog dr Han Mehmeltvrdi da pčelinji med i cvjetni prah ... Cvjetni prah ili polen je veoma značajan za život pčela.

Pčele i priroda - Pyrus

poslastica i lijek, a mitologija kaže da je bio hrana ... flavonoidima te se zato može koristiti i kao konzervans. ... Med za prostatu sadrži propolis i cvjetni prah te.