Odluka o davanju na korištenje površina javne ... - Grad Rijeka

15 srp 2019 ... 3 TRGOVINA. KRK. d.d.. Malinska,. Dubašljanska. 80. 34,10. 4. CORRADA. ILIJASSICHA 2. /plato ispred ulaza na „jog“, nasuprot zgrade k.br.

Odluka o davanju na korištenje površina javne ... - Grad Rijeka - Srodni dokumenti

Odluka o davanju na korištenje površina javne ... - Grad Rijeka

15 srp 2019 ... 3 TRGOVINA. KRK. d.d.. Malinska,. Dubašljanska. 80. 34,10. 4. CORRADA. ILIJASSICHA 2. /plato ispred ulaza na „jog“, nasuprot zgrade k.br.

Odluka kriteriji za korištenje javnih površina 3-07 - Grad Pula

1 ožu 2007 ... (1) Elementi za postavu terase (u daljnjem tekstu: elementi terase) su sve pokretne ... stolovi, stolice, cvjetne vaze, elementi za zaštitu od sunca (suncobrani ili ... (6) Ograde iz prethodnog stavka ovog članka mogu biti metalne, ...

Odluka o zakupu i davanju na privremeno korištenje ... - Grad Solin

Značenje pojmova određeno je. Odlukom o komunalnom ... (3) Štekat ili ugostiteljska terasa je dio javne površine namijenjena pružanju ugostiteljskih usluga na ...

Odluka o davanju na korištenje iu zakup javnih ... - Grad Ivanec

plodina, pozornica i slična naprava, stol, stolica, pokretna ograda i druga naprava ... U slučaju korištenja javne površine za postavljanje ugostiteljske terase, ... Na drugim se gradskim područjima mogu postavljati i plastični stolovi i stolice koji.

Zaključak o davanju na korištenje bez naknade stana ... - Grad Rijeka

30 lis 2017 ... OIB: 74578677561, MBS: 03090353, daje se na korištenje radi obavljanja ... ugovor o korištenju bez naknade stana koji bi bio namijenjen ...

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće ... - Grad Rijeka

18 ožu 2019 ... Dana 04. kolovoza 2018. godine je stupio na snagu novi Zakon o komunalnom ... parkirnu kartu ili nije istaknuo važeći znak pristupačnosti.

Zaključak o davanju prethodne suglasnoti TD RIJEKA ... - Grad Rijeka

2 pro 2019 ... URBROJ: 2170/01-15-00-19-36. Rijeka ... Zagrebačka ulica - Sredina ... Prodajni prostor 2-3, 5, 11-16,19 — namjena: prodaja mesa i mesnih ...

Korištenje i namjena površina - Grad Daruvar

Daruvar. Zdjelaruša. G. Vrijeska. O. REGIONALNO SREDIŠTE. Skodinovac ... Posta. Bi. Odluka o izradi plana: Službeni glasnik grada Daruvara 06/2007.

1. koristenje i namjena povrsina - Grad Kaštela

3E PROJEKTI d.o.o., Maksimirska 81, Zagreb. Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorni voditelj: Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ...

ODLUKU o davanju u zakup javne površine za ... - Grad Kaštela

3 kol 2007 ... postavljanje ugostiteljske terase, te naknada za zakup javne površine (dalje: ... b) Tende i suncobrani - smiju biti izrađeni jedino od impregniranog platna ili ... ukupne cijene utvrđene za tekuču godinu. Članak 16. Grad mo e ...

Zahtjev za korištenje javne površine - Grad Vis

potvrdu o nedugovanju prema Gradu Visu i gradskim tvrtkama ( Gradina Vis d.o.o i Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. ). Ovim putem potvrđujem da sam ...

13. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Prijedlozi odluka o davanju ... - Grad Sisak

13 velj 2019 ... 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18-pročišćeni tekst) je na ___sjednici ... i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,.

Odluka uporaba javnih površina 13-08 - Grad Pula

18 pro 2008 ... Glas Istre. 9. 2.9.1. 517/3. Pula. Istarska. Duh an. TIP 1 var. A ili B ili tip Pula. 2.800,00. Tisak d.d.. 10 2.10.1. 1134/8 Pula. Pazizska –. J.Rakovca.

Obrazac-koristenje javne povrsine 112 KB - Grad Sisak

GRAD SISAK. Upravni odjel za upravne, imovinskopravne i opće poslove. ZAHTJEV ZA ZAKUP/KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE. ZA POSTAVLJANJE ...

Dimnjak d.o.o. – Odluka o davanju prethodne ... - Grad Osijek

4 velj 2019 ... osim glinene kaljeve peći). • redovito ... Članak 33. U privitku ovih Općih uvjeta nalaze se cjenik usluga, obrazac izjave o statusu dimovodnih.

Odluka-o-davanju-saglasnosti-i-ovlaštenja ... - Grad Sarajevo

20 velj 2019 ... Na osnovu člana 3., 22., 23. i 53. Zakona o stvarnim pravima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13 i 100/13), člana 45. Zakona o ...

Zaključci o davanju suglasnosti za podzakup ... - Grad Rijeka

12 stu 2018 ... prostora na adresi u Rijeci, Školjić 2/B, korisne površine 63 m2, trgovačkom društvu. MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Zagreb, Bani 73b OIB: ...

Zaključak o korištenju javnih površina za organiziranje ... - Grad Rijeka

25 velj 2019 ... prigodnu prodaju cvijeća u svibnju i rujnu na otvorenom prostoru i u privremenim objektima na ... Prilikom održavanja sajma odabrani ponuditelj je organizirao ... 17. rujna 2018, odobreno je TD Rijeka plus d.o.o. privremeno ...

Zaključak o privremenom korištenju javnih površina za ... - Grad Rijeka

10 tra 2018 ... Gradonačelnik je 10. travnja 2018. godine donio sljedeći. z a k l j u č ... Kao specifičnost navedenog sajma je prigodna prodaja cvijeća, cvjetnih.

Odluka o davanju gradskih stanova u najam - Grad Beli Manastir

4. osobe koje stan koriste na temelju sklopljenog ugovora o najmu stana s ... sačiniti zapisnik o primopredaji stana kojim se utvrđuje stanje u kojem se stan ...

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje ... - Grad Rijeka

14 ožu 2017 ... HR/051100023 od dana 26. lipnja 2008. godine kod HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Zagreb, u predloženom tekstu. 2. Prijedlog odluke ...

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ... - Grad Rijeka

kandidatkinja - Ivana Lulić, privremena ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Rijeka. Nadalje, Upravno vijeće je utvrdilo da je prijava pristigla u ...

Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na ... - Grad Rijeka

12 tra 2019 ... NOGOMET. 1.045.115. 803.117. 77. 4.335.810. Hrvatski nogometni klub ˝Rijeka˝ s.d.d.*. 646.482. 348.241. 54. 720.550. Hrvatski nogometni ...

Zaključak o davanju ovlaštenja za izradu projektne ... - Grad Rijeka

25 ruj 2018 ... Grad Rijeka i ARTURIUS VERONA d.o.o. zaključiti će Ugovor kojim će se ... trenutku kada se steknu uvjeti za isto, a sve prema ugovoru SPAR ...

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na ... - Grad Rijeka

16 ruj 2019 ... vozni red koji utvrđuje Uprava KD Autotrolej d.o.o. uz suglasnost ... prometu, kao i da prije polaska vozila sa stajališta i tijekom vožnje sva vrata ...

zaključak o davanju prethodne suglasnosti KD Kozala ... - Grad Rijeka

31 svi 2019 ... 7. Iskop jame za sahranu djece; urnu; posmrtne ostatke; dječje opće polje kom. 408,36. 102,09. 510,45. 8. Ispraćaj i sahrana umrle osobe kom.

Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora - Grad Rijeka

S – popravak računala i ostale osobne uslužne djelatnosti (pranje i kemijsko čišćenje, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, njega tijela, pogrebne usluge i sl.) ...

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja ... - Grad Osijek

17 sij 2018 ... društvo u većinskom vlasništvu Grada Osijeka, Unikom d.o.o. za komunalno ... izraditi Raspored prikupljanja komunalnog otpada za područje grada Osijeka (u ... odnosno 3 sata prije početka noćne smjene odvoza otpada (od ...

ODLUKA o načinu pružnja javne usluge prikupljanja ... - Grad Opatija

31 sij 2018 ... 4. cijena javne usluge je novčani iznos u kunama za pruženu javnu uslugu ... miješanog komunalnog otpada su plastični spremnici sive boje sa sivim poklopcem volumena ... komposter ili kompostna hrpa na vlastitoj površini,.

Popis objekata javne namjene – objekti u vlasništvu ... - Grad Rijeka

Laginjina 22. P 1. 661,00. 3626/1 STARI. GRAD. 2024/1 , 2024/5,. 2024/6 RIJEKA. GRAD RIJEKA. Dom zdravlja PGŽ,. Krešimirova 52A, OIB: 20043484292.

Izmjena i dopuna Plana održavanja objekata javne ... - Grad Rijeka

26 srp 2019 ... Geodetski zavod Rijeka,. Izomonting zamjena dijela cjevovoda. 0,00. 50.000,00. -. 3.29 Zametska 12a. Tapiker d.o.o. sanacija terase. 0,00.

Prijedlog zaključka o ostvarivanju prava na korištenje ... - Grad Rijeka

25 lis 2018 ... Dana 14. prosinca 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima ... Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog ... - Grad Rijeka

16 tra 2018 ... je Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za ... podatke o prihodima nije dužan dostaviti potvrdu o zaposlenju.

Odluka o visini spomeničke rente - Grad Rijeka

Na području Grada plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u ... utvrđena obveza plaćanja spomeničke rente za 2015. godinu.

Odluka o dodjeli nagrada učenicima i odgojno ... - Grad Rijeka

17 pro 2018 ... osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu i to za uslugu tiskanja ... Bevandić, Oskar Tandara, Jakov Rubinić, Mitra Pažanin, Jerko Jusup, Mia ... njihovog organiziranja je predstavljanje rezultata rada, znanja, ...

Odluka po prigovoru na rang listu za učenike ... - Grad Rijeka

9 pro 2019 ... Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka. 67,19. 8 KINKELA MARIE. Šetalište Joakima Rakovca 14. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci.

Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika - Grad Rijeka

16 ruj 2019 ... Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 29. studenog 2018. godine donijelo je ... prijevoz putnika povjerava Komunalnom društvu Autotrolej d.o.o. ...

Odluka o svečanoj pjesmi Grada Rijeke - Grad Rijeka

TEKST I NAPJEV SVEČANE PJESME. Članak 3. Svečana pjesma Grada je »Najdraža Rijeko«,. Autor glazbe i teksta svečane pjesme je Damir Badurina.

Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po ... - Grad Rijeka

za kupnju stanova koji se financiraju, grade i prodaju po programu društveno ... na neposredan izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana ili mu.

Prijedlozi odluka o razrješenju i imenovanju članova ... - Grad Rijeka

16 tra 2019 ... Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, u suradničkom zvanju ... Razrješuje se IVICA VRKIĆ dužnosti člana Kulturnog vijeća za ... Radio je na izradi kazališnih scenografija i grafičkoj izradi naslovnica za knjige.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju ... - Grad Rijeka

16 pro 2019 ... Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. prosinca 2019. godine, donio je sljedeću. O D L U K U. 1. ... Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska.

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u ... - Grad Rijeka

11 lip 2019 ... Nudi se sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta. 2. ... Sklopiti s Gradom Rijeka kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja.

Odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja ... - Grad Rijeka

15 svi 2018 ... Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, označenog kao k.č. br. 550 površine 37 čhv (133 m2), ...

Odluka o uredovnim danima upravnih tijela Grada ... - Grad Rijeka

Grada Rijeke" broj 5/16). -neslužbeni pročišćeni tekst-. Članak 1. Ovom se Odlukom određuju uredovni dani i vrijeme za rad sa strankama u upravnim.

Točka 23. Prijedlozi odluka o određivanju imena ulica ... - Grad Rijeka

9 pro 2011 ... imenovanje ulica i trgova na području grada Rijeke. Dr. Radmila Matejčić bila je redovni profesor na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Na.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada ... - Grad Rijeka

Hrvatske i Prostornim planom Primorsko-goranske županije ("Službene ... stolni-tenis, golf, boćanje i slično, trim staza, biciklističke staze, karting staze i slično.

ODLUKA O VISINI SPOMENIČKE RENTE ("Službene ... - Grad Rijeka

-Lansirna stanica torpeda i kompresorska stanica za punjenje torpeda zrakom u sklopu bivše tvornice »Torpedo« u Rijeci - k.č. 4338, dio k.č. 4339/1 i k.č.

ODLUKA o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada ... - Grad Rijeka

O D L U K A o socijalnoj skrbi. (“Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17 i 9/18). - neslužbeni pročišćeni tekst -. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovom Odlukom ...

Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti na javnoj ... - Grad Rijeka

13 svi 2019 ... 2019. Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o nerazvrstanim ... obrasca ugovora u predloženom tekstu, na zemljištu kako slijedi: ... postupak evidentiranja u katastru zemljišta te upisa u zemljišne knjige komunalne infrastrukture ... i pitanje naknada za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i prava ...

Javni natječaj za davanje u zakup površina javne ... - Općina Baška

26 velj 2020 ... za postavu privremenih objekata (“Službene novine ... preko puta trgovine „Konzum“ ... uz Velu plažu, preko puta objekta na adresi Emila.

Odluka o davanju...je-2.pdf - HGK

„Jambrošić tours“ , OIB: 34807997575 iz Murskog Središća, Rade Končara 40, ... Autobusni prijevoznik Zoki Tours, OIB: 46516225557 iz Pleškovca, Pleškovec ...

2. a) Odluka o davanju suglasnosti - PZC Varaždin

Ja, javni bilježnik Rankica Benc iz Varaždina, Vrazova 80 sastavila sam danas u svojem uredu temeljem odredaba Zakona o javnom bilježništvu (Narodne ...

GPP d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće ...

4 velj 2019 ... putnika trgovačkog društva Gradski prijevoz putnika d.o.o., Cara Hadrijana 1, Osijek. Članak 2. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ...

Odluka o postupku pri davanju sponzorstva i donacija

početka projekta za koji se traži sponzorstvo ili donacija. III. Uz zahtjev za sponzorstvom ili donacijom potrebno je priložiti kratak opis projekta/programa:.

Odluka o davanju suglasnosti, k.o. Zabok - HZZO; 17.6.2019.

17 lip 2019 ... državnog proračuna te drugih osoba („Narodne novine“ br. ... Ispostave Zabok Područne službe Krapina Hrvatskog zavoda za zdravstveno ...

Ukop d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće ...

4 velj 2019 ... UKOP d.o.o., Osijek, Vinkovačka 63d, isporučitelj komunalne usluge ukopa ... Ukopi se ne obavljaju nedjeljom te u dane blagdana određenih ...

Odluka o davanju suglasnosti, k.o. Osijek - HZZO; 23.7.2019.

23 srp 2019 ... o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za sklapanje. Ugovora o zakupu poslovnih prostora u Osijeku, Kapucinska ...

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta ...

24 srp 2019 ... Izmjene Statuta Osnovne škole Vladimir Gortan. I. Daje se prethodna suglasnost na ... URBROJ: 2170-01-16-00-19-24. Rijeka, 24. srpnja 2019.

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu ...

28 svi 2015 ... dobru usvojenom na 66. sjednici održanoj 18. svibnja 2015., daje trgovačkom društvu DOLIS. INŽENJERING d.o.o. iz Dugopolja (u nastavku ...

Odluka o postupku pri davanju sponzorstva i donacija - HZHM

početka projekta za koji se traži sponzorstvo ili donacija. III. Uz zahtjev za sponzorstvom ili donacijom potrebno je priložiti kratak opis projekta/programa:.