Pravilnik o diplomiranju i magistriranju - Univerzitet PIM

PREZENTACIJA (ODBRANA) DIPLOMSKOG RADA. Član 21. Student BRANI diplomski rad pred Komisijom za odbranu diplomskog rada. Komisija se sastoji od ...

Pravilnik o diplomiranju i magistriranju - Univerzitet PIM - Srodni dokumenti

Pravilnik o diplomiranju i magistriranju - Univerzitet PIM

PREZENTACIJA (ODBRANA) DIPLOMSKOG RADA. Član 21. Student BRANI diplomski rad pred Komisijom za odbranu diplomskog rada. Komisija se sastoji od ...

pravilnik - Univerzitet u Tuzli

Naučno-nastavni rad na Univerzitetu organizuje se putem univerzitetskih studija kao: Dodiplomski studij i Postdiplomski studij. Univerzitetski studiji iz ...

pravilnik o radu - Slobomir P Univerzitet

dužina radnog vremena (puno ili nepuno), trajanje posebnog rada ili pripravničkog staža ... j) nasilje na osnovu pola, diskriminacija, uznemiravanje i seksualno.

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom ... - Univerzitet u Sarajevu

(Primanje, zavođenje i dostavljanje telegrama, teleksa i telefaksa) ... (1) Saglasno propisima, predaja arhivske građe predaje se nadležnom arhivu nakon isteka ...

Pravilnik o zaštiti od požara - Slobomir P Univerzitet

Pravilnikom o zaštiti od požara „Slobomir P Univerzitet Slobomir Bijeljina“, (u ... 2) Mjere zaštite od požara u objektima, skladištima, arhivama i ostalim.

pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku ... - Univerzitet u Tuzli

4 ruj 2018 ... ili isključenje iz studentskog doma ne može biti primljen u studentski dom u ... (2)Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na Web ... (4)Ugovor između studenta i Studentskog centra se zaključuje počev od ...

PRAVILNIK ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH ... - Univerzitet Crne Gore

18 јул 2019 ... pravo na rješavanje stambene potrebe ukoliko on i/ili njegov član porodičnog ... II - KRITERIJUMI ZA RJESAVANJE STAMBENIH POTREBA.

Pravilnik o organizaciji specijalizacija - Univerzitet Crne Gore

na Medicinski fakultet u Podgorici (u daljem tekstu specijalizant). Član 5. Dokumentacija potrebna za upis specijalizacija na Medicinski fakultet u Podgorici i na ...

PRAVILNIK o načinu formiranja cijena roba i ... - Univerzitet u Tuzli

27 lis 2011 ... zapisnik o promjeni cijena (nivelacija cijena), kao i zapisnik o zatečenom stanju robe u momentu donošenja odluke o promjeni cijena ...

Pravilnik o koristenju akademskih titula i sticanju ... - Univerzitet u Tuzli

(Skraćenice). (1) Skraćenica zvanja Bakalaureat/Bachelor označava se sa. „BA“, a Magistar sa „MA“ i stavlja se iza imena i prezimena lica koje ga je steklo.

PRAVILNIK o primopredaji dužnosti između lica ... - Univerzitet u Tuzli

27 tra 2018 ... finansijskog stanja na dan primopredaje. Član 7. Zapisnik o primopredaji dužnosti i službenih akata (dokumentacije) sadrži: 1. Mjesto i datum ...

pravilnik o organiza.. - Sveučilište / Univerzitet "VITEZ"

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta/Univerziteta ... sistematizacija radnih mjesta s opisom poslova, ovlaštenja i odgovornosti ...

univerzitet crne gore - Univerzitet UNION

Nova pravila turistčke privrede nameću uvođenje novog koncepta turističkog razvoja, ... tehnologija je postala preduslov poslovanja, (c) nove vrste posrednika ... Nesumnjivo je da je ovaj serijal uticao na globalnu prepoznatljivost Dubrovnika i.

otvoreni univerzitet „apeiron“ travnik - Sveučilište / Univerzitet "VITEZ"

POJAM I ZNAČAJ UPRAVE. 2. UPRAVNO PRAVO KAO GRANA PRAVNOG SISTEMA. 3. UPRAVNO PRAVO I JAVNA UPRAVA. 4. ORGANIZACIJA UPRAVE ...

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju ... - SPVH

Zagreb, MihanoviĘeva 12. Telefoni: ... moraju voziti u πtrajkuza vrijeme πtrajka za vozni red. Ta odluka se ... nagibni vlakovi stupac s podatcima za nagibne vlakove«. ... Oštarije – Split (Zagreb GK – Oštarije vozi u sastavu vlaka 500). 520.

Pravilnik o nastavnom planu i pravilnik o maturi za Odeljenje

Brazdanje i blastulacija. Gastrulacija. Neurulacija i primarna indukcija. Morfogeneza. Organogeneza. Postneurulacija, segmentacija i izduavanje embriona, ...

63 pravilnik правилник pravilnik ured za veterinarstvo bosne i ...

25 sij 2019 ... Prigodom cijepljenja pasa protiv bjesnoće provodi se dehelmintizacija pasa protiv ... препарата (вакцина, серума) и сјемена за вјештачко ...

PROMETNI PRAVILNIK (Pravilnik HŽI-2) - SPVH

10 pro 2017 ... Službeni vjesnik HŽ Infrastrukture d.o.o. br. 3/15), Uprava ... unutarnji promet: Inter City, brzi, ubrzani, putnički i prigradski vlak ... 3. ovog članka, onda se za takav vlak koristi vozni red najpogodnijeg vlaka, a elementi voznog.

UNIVERZITET U NI[U

7 нов. 2007 ... reći “da”, dok u mnogim drugim kulturama to ima suprotno značenje. ... često insistira na prinudnoj naplati potraživanja i promptnom izmirenju.

UNIVERZITET U BEOGRADU

1) Boje slične limunu (DM, G, T), zlatu (DM). Za referencijalno značenje imenice redovna je definicija da je to boja u spektru između narandžaste i zelene (DM, ...

sociologija - Univerzitet PIM

hram muza, kao skup zgrada gde je posebno bila značajna biblioteka. Osnovana ... ografski činioci su klima, temperatura, konfiguracija zemljišta, zemlja, voda i njeni tokovi, prirodna ... Ljudska psiha podseća na ogroman ledeni breg koji plovi ... Red mistične ruže, Crna ruža, Vatra pakla, Unifikaciona crkva i druge. U verske ...

Psihologija - Univerzitet PIM

Psihologija. Nivo studija: Drugi ciklus studija. Naziv predmeta: Problemi psihologije vaspitanja i obrazovanja. Nastavnik: Doc.dr Džanan Berberović.

psihometrija 1 - Univerzitet PIM

PSIHOMETRIJA 1. 1. PREGLED AKTIVNOSTI. Plan rada na predavanjima i vježbama. Datum. Nastavnik. Plan rada: 1. Uvodni čas (upoznavanje s koncepcijom ...

Računovodstvo - Univerzitet PIM

Суштина рачуна и основни принципи књижења.......................... 38 ... 2Др Стеван Беслаћ: Основе рачуноводства, Економски факултет, Бања Лука,. 1996 .г.

univerzitet u sarajevu - ZDK

Utvrđivanje lokacija brojača prometa (kamere za mjerenje brzine vozila i ... brojači prolazak manjeg vozila registrirala kao prolazak jedne ekvivalentne ... javnih cesta, upravni nadzor nad provođenjem Zakona, kazne i druga pitanja od ... kroz crveno, broj slijeda i broj slike se zajedno pohranjuju u BIFF formatu (Osnovni.

UNIVERZITET EDUCONS

Direktna prodaja putem online poslovanja ili dodavanje online usluga uz već postojeću redovnu ... brzi rast znanja suštinski otežava duže očuvanje liderstva u nekoj oblasti, tako da globalna ... Godine 1980. objavio je knjigu „Mobilizing Invisible Assets” na japanskom, a 1987. prevod na ... najbržih uspeha. Manje od ...

Univerzitet u Zagrebu

svim tačkama: i oni smatraju da se jugoslovenski film, posle zatišja od ... ali se bavio citiranjem, onirizmom, mitologizacijom priče o trgovini robljem i njenom ... seksualno uznemiravanje, u Anđelu čuvaru trgovina decom), pikaresku (Pas koji je ...

UNIVERZITET U ZENICI

Izračunati površinu romba ako je njegova stranica 8 a = i oštri ugao ... Tražena površina romba je ... 16. d) Površina pravilne trostrane piramide jednaka je: 2. 3 3.

DHS - Univerzitet u Tuzli

PREVOĐENJE JEZIKA J. K. ROWLING – ANALIZA PREVODA The prisOner ... značaj a može se ticati istog pojma materijalnog svijeta tipa kafana – krčma, džamlija – odaja i sl. ... Clinic” Theatre history Online [online] dostupno na http://www.theatrehi- ... U školi koju pohađa Harry Potter i njegovi prijatelji, postoje izborni, ali i ...

UNIVERZITET U SARAJEVU

6 lip 2012 ... Mirjana Papić-Hrkaš, prof. dr. Uzeir Bavčić, prof. ... sljedećem sastavu: 1. Dr. Jadranka Štefanac-Papić, redovni profesor (Zagreb, R Hrvatska),.

uvod u ekonomiju - Univerzitet PIM

Ova knjiga je komponovana od sadržaja u kojima se izlažu osnove ... 0 Prilagoñeno prema: Gregory N. Mankiw, Osnovi ekonomije, Mate d.o.o.,Zagreb, 2006.

psihologija - Univerzitet u Tuzli

određenog područja primijenjene psihologije (na primjer iz industrijske ili školske ... Nosioc studijskog programa: Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet ... Klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita i drugih.

Europass CV - Univerzitet u Tuzli

Curriculum vitae. © Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu. Stranica 1 / 4 ... Državljanstvo BiH, Hrvatsko. RADNO ISKUSTVO. RADNO ...

statut - Univerzitet u Tuzli

3 феб 2017 ... JU UNIVERZITET U TUZLI. I OPŠTE ODREDBE. Član 1. (Statut Univerziteta). (1) Statut visokoškolske ustanove sadrži odredbe kojima se ...

međunarodno poslovanje - Univerzitet PIM

Džombić Ilija., Međunarodno poslovanje,2010., Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment. Izborna literatura: ▫ Singulinski Acin Stanislava ...

univerzitet u beogradu - Index of

Ključne reči: matica medonosne pčele, prozvodne osobine, genom, varijabilnost, morfometrija. Naučna oblast: Zootehnika. Uža naučna oblast: Odgajivanje i ...

konkurs - Univerzitet UNION

18 јул 2019 ... Računarske nauke i Računarsko inženjerstvo i prijemni ispit iz informatike za ... Bezbednost i kriminalistika – 90 studenata;. • Engleski jezik ...

Biologija - Univerzitet u Tuzli

Studij I ciklusa studijskog programa Biologija, Odsjeka za biologiju PMF-a ... 8. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija ... rad sa biljnim materijalom u smislu sakupljanja pripreme i prezentacije u ...

marketing u osiguranju - Univerzitet PIM

koje su maksimalno diverzifikovale asortiman svojih osiguravajućih proizvoda i usluga. ... Novi vidivi osiguranja predstavljaju strategiju zaobilaženja što se.

psihologija ličnosti - Univerzitet PIM

Larsen,D.,Buss,D.,, Psihologija ličnosti, 2002.god. Jastrebsko ,Naklada Slap. • K. Hol i G. Lindzi (1983): Teorije ličnosti (Frojd: 55-85; Erikson: 99-110; Jung: 125-.

organizaciono ponašanje - Univerzitet PIM

Dakle, individualna stanja i procesi jesu prizma kroz koju se prelamaju organizacijski ... Intelektualne sposobnosti čine opštu inteligenciju i obuhvataju sledeće sposobnosti: ... Vi ste grupa rukovodilaca jedne banke u centru grada. U vašoj ... socijalnoj motivaciji u način rukovođenja i poslovnu politiku, organizacije mogu u ...

osnove mašinstva - Univerzitet PIM

13 мар 2017 ... Drugim riječima cilj strojarskog tehničkog crtanja je da se kroz tehnički crtež ili skup crteža u potpunosti jednoznačno definiraju funkcija, oblik, ...

zbornik radova - Univerzitet PIM

(ponavljanje imena životinja s kartica maca-krava-žaba). ... Zagreb, HR: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. ... eksternalizacija, e-bank, ... etničke zajednice u okviru države, već se svi građani formalno smatraju jednim narodom i kao ... Prijava o izvršenom silovanju u najvećem broju slučajeva dolazi od same žrtve.

2 | 2018 - Megatrend Univerzitet

Branimir TROŠIĆ. Lektor za srpski jezik / Proofreader for Serbian language: ... Ana DOPUĐA. Pomoćnik glavnog urednika/ Assitant to the Editor in Chief:.

univerzitet u beogradu - UviDok

temperature kako za ispitivane kompozite tako i za nikl cink ferit. ... odsustvu spoljašnjeg magnetnog polja, jer je uticaj toplotne energije mali na nasumičan raspored ... Ovlašćujem Univerzitetsku biblioteku „Svetozar Marković“ da u Digitalni ...

Logopedija - Univerzitet u Tuzli

www.erf.untz.ba. 1. Uvod u disciplinu i kvalifikaciju. Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, detekcijom, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja ...

geografija - Univerzitet u Tuzli

Zemljina rotacija je: a) kretanje Zemlje oko Sunca c) okretanje Zemlje oko svoje ... Zemljina revolucija je: a) kretanje Zemlje oko Sunca b) kretanje Zemlje oko ...

EVROPSKI UNIVERZITET U BEOGRADU

Strategijsko planiranje je potrebno zbog promena u ekonomskoj, socijalnoj, demografskoj ... konfederacija u socijalnoj i ekonomskoj politici, zaštiti potrošača,.

UCG CRS - Univerzitet Crne Gore

Takođe, svi klipni prstenovi su predoblikovani i presvučeni (gornji klipni prsten je hrom- keramičkim profilom tkz. CC (chromium ceramic)), a donji klipni prstenovi ...

Međunarodno bankarstvo - Univerzitet PIM

26 мар 2017 ... Λ Kreditno tržište – plasman kratkoročnih kredita, ... čunu, ili intervencijom banke korisnika pozajmice u popuni računa kod banke kontokorenta ...

sadržaj 1. uvod - Univerzitet PIM

U drugom dijelu biće predstavljen glavni cilj, pojam i vrste kredita kao i problematika ... Ova vrsta kredita naziva se još i blanko-kredit, a u trgovini otvoreni kredit.

upravljanje informacijama - Univerzitet PIM

Primjer 12: Prema C. Borgman-u (1996; 2000), za pretraživanje on-line kataloga postoje tri ... formatu koji je spreman za gledanje na bilo kojem televizijskom aparatu-crno-bijelom, kolor ... aktivnosti za isijavanje i objelodanjivanje novih ideja.

Univerzitet u Banjoj Luci

Ružica Beljanski-Čonkić, Medicinski fakultet Novi Sad. Prof. dr sc. med. Milovan Milanović, Medicinski fakultet Banja Luka. Lektori: Ranko Pavlović dr Dušanka ...

Mehatronika - Univerzitet u Tuzli

Džafer Kudumović , Nauka o čvrstoći I ,Mašinski fakultet. Tuzla,2009. 12. Nastavne ... Galović, A: Termodinamika I, FSB, Zagreb, 2002. 3. 3. Fabris O.: Osnove ...

seminarski rad - Univerzitet Sinergija

Izrada WEB aplikacije za prodaju PVC stolarije ... Elektronske poslovne komunikacije – PVC Stolarija ... 180X140. 300. 120X120. 160. 180X160. 310. 120X140. 170. 140X140. 180 ... naziv, slika, jedinica mjere, cijena, stanje na lageru).

syllabus - Univerzitet u Tuzli

5 svi 2017 ... [email protected] 4. 0. 3. 1 ... ŠljiviĿ B. Sistematska i topografska anatomija - Abdomen i karlica, NauŁna knjiga, Beograd, 1989.

hronični bol - Univerzitet u Tuzli

Bol je vjerovatno jedan od najstarijih i najuniverzalnijih oblika stresa i jedna od ... njega bol. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u saradnji sa IASP.

Socijalni rad - Univerzitet u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. STUDIJSKI PROGRAM I CIKLUSA STUDIJA. STUDIJSKI ODSJEK SOCIJALNI RAD. AK. 2015/16. /OPŠTE ODREDBE ...

Fizika - Univerzitet u Tuzli

Opća fizika III. 4 4 0. 9. Matematička analiza II. 2 2 0. 5. Eksperimentalna fizika III. 2 0 2. 5. Klasična mehanika I. 2 2 0. 5. Matematičke metode fizike I. 3 2 0. 6.

Untitled - Univerzitet Bijeljina

48. 7. Ivana Baralić. ASTAKSANTIN – BIOLOŠKA AKTIVNOST I PRIMENA U PROMOCIJI ... organizovati tako da na najbolji način doprinosi realizaciji ciljeva. 3.