Дипломски рад

1 јан 2011 ... Rad na obradi teme odnosno predmeta Diplomskog rada. 5. Pisanje i tehničko oblikovanje Diplomskog rada – prezentacija rezultata rada.

Дипломски рад - Srodni dokumenti

Дипломски рад

1 јан 2011 ... Rad na obradi teme odnosno predmeta Diplomskog rada. 5. Pisanje i tehničko oblikovanje Diplomskog rada – prezentacija rezultata rada.

Дипломски труд - Факултет за ветеринарна медицина

студентот треба да покаже умешност во користењето на научна и стручна литература (книги, списанија, интернет), и овие податоци да знае да ги ...