(„Službene novine Federacije BiH“, br

Proglašava se Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ... uobiĉajenom kvalitetu zdravstvene zaštite, a koji vodi kvalitetnijoj ...

(„Službene novine Federacije BiH“, br - Srodni dokumenti

(„Službene novine Federacije BiH, br

RUBELLA CONGENTALIS. 14. A 26. CRVENI VJETAR. ERYSIPELAS. 15. A 36. DIFTERIJA. DIPHTHERIA. 16. A 03. DIZENTERIJA. DYSENTERIA. BACILLARIS.

(„Službene novine Federacije BiH“, br

Proglašava se Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ... uobiĉajenom kvalitetu zdravstvene zaštite, a koji vodi kvalitetnijoj ...

„Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15

Tombola se priređuje na osnovu odobrenja Središnjeg ureda Porezne uprave. Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Središnji ured Porezne uprave) ...

Službene novine Federacije BiH, broj 26/16

1 tra 2016 ... 2016. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15), na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada ...

Službene novine Federacije BiH, broj 45/99

kojim postoji stanarsko pravo), upis u katastar zemljišta i uknjižba nekretnina i ... Rješenje o isplanjenju objekta (Obrazac - R1); Rješenje o pravu korišćenja ...

Službene novine Federacije BiH, broj 66/13

(1) Strana osoba ne može biti vlasnik nekretnine na području, koje je radi zaštite interesa i ... (2) Nadležno tijelo će povjeriti na čuvanje pouzdanom čuvaru stvari koje ne može samo čuvati. ... prestane tražbina, zahtijevati vraćanje zaloga, kada u zamjenu da neki drugi zalog koji po vrijednosti ... Brisanje starih hipoteka.

Službene novine Federacije BiH, broj 16/18

3 svi 2018 ... Hercegovine i vlade kantona kao poslodavac s jedne strane i Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj ...

„Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 8 - Vlada TK

O POSTUPKU FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA U. FEDERACIJI ... Izrazi upotrebljeni u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje: a.

1 PROGRAM („Službene novine Federacije BiH“, br. 59/10)

(1) Ovim programom propisuje se sadržaj obuke u oblasti zaštite od požara, ... pitanja koja priremaju izvođači obuke, u skladu sa ovim programom. ... (31) Zaposlenik je položio test i ocjenjuje se ocjenom "zadovoljava", ako tačno odgovori na.

Službene novine Federacije BiH“, br. 4_06

Zvjerinjak je povr{ina zemlji{ta do 100 ha ogra|ena ogradom koju divlja~ ne mo`e napustiti; ... kori{tenje odre|enih pasmina radno ispitanih lova~kih pasa; ... Za vrijeme zabrane lova ili lovostaja odre|ena vrsta divlja~i se ne smije loviti, ...

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 09/10)

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni zavod) je zdravstvena ustanova, čiji je osnivač Federacija i koja ...

Službene novine Federacije BiH, broj 61/18 - Udruženje ...

8 kol 2018 ... (1) Dodatak na plaću po osnovu uslova rada radniku se obračunava i ... a) ako je obezbijeđen smještaj i ishrana terenski dodatak iznosi 20% ...

Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15 ... - PUFBiH

priređivanje posebnih igara na sreću, pravila i raspoređivanja prihoda od igara na ... 4) tv tombola – Bingo i dodatne igre koje se priređuju uz osnovnu igru i koriste ... Član 90. Priređivač je dužan pribaviti odobrenje Ministarstva za otvaranje ...

Službene novine Federacije B - Federalno ministarstvo ...

Obrazac ONŠ iz ovog Naputka sastavni je dio polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvješća koji obveznici uplate naknada iz poglavlja III., odjeljci B. i H. ovog ...

(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio. Parlament Federacije BiH na sjednici ...

Službene novine Federacije BiH», broj 64/04 - Federalno ...

Za vrijeme službenog obavljanja posla, ribočuvar nosi opremu (odijelo, čizme, torbicu ... korisnika ribolovne vode radi upućivanja poziva za pomoć, ukoliko lično ...

Zakon o liječništvu („Službene novine Federacije BiH“, br. 56/13)

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8.

Službene novine Federacije Bi - Federalno ministarstvo ...

I ODSTRJEL I KORIŠTENJE DIVLJAČI. 1. KRUPNA DIVLJAČ: 1) Jelen (Cervus elaphus L.) Lov: Jelen od 01. 9. – 31. ... Za ranjenog a nepronađenog srnjaka .

Zakon o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH ...

Obavqawe apotekarske djelatnosti zabraweno je u samostalnim trgova~kim radwama. ... 4. snabdijevawe dje~jom hranom i dje~ijom opremom, kao i dijetetskim ... proizvodwu lijekova saglasno dr`avnom Zakonu, a za svaki galenski lijek ...

Službene novine Federacije BiH, broj 84/17 BOSNA I ... - NADOS

2. vrstu reosiguravajućeg pokrića (proporcionalno: kvotno reosiguranje ili reosiguranje viška sume odnosno neproporcionalno: reosiguranje viška štete ili stop ...

Zakon o sestrinstvu i primaljstvu („Službene novine Federacije BiH ...

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7.

Službene novine Federacije BiH, broj 15/98 Na osnovu ... - PUFBiH

mašina i opreme; 71.4 - iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu za ... metalnih konstrukcija; 28.6 - proizvodnja sječiva, alata, brava i okova; 28.7 - proizvodnja ...

Službene novine Federacije BiH, broj 57/01 Na osnovu člana 24 ...

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji. Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije", broj 32/01), federalni ...

ZAKON O RADU (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89 ...

zaključenog ugovora o radu zasniva se radni odnos. (2) Nakon zaključivanja ugovora o radu poslodavac je dužan prijaviti radnika na penzijsko i invalidsko ...

Na osnovu člana 118. Zakona o radu („Službene novine Federacije ...

prije prestanka ugovora o radu, omogućiti korištenje godišnjeg odmora prije ... godišnji odmor niti mu se isplatiti naknada zbog neiskorištenog godišnjeg odmora izuzev ... (4) Tajnost pojedinačnih isplata Poslodavac obezbjeđuje uručivanjem ...

Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije B - PUFBiH

h) serijski broj listića, i) broj i oznaku konfirmacijskog koda listića (tzv. "GUID"). ... (2) Kopije uplatnih listića, dobitnih i ... izvršena provjera ispunjenosti uslova iz.

Službene novine Federacije Bosne i Hercego - Općina Velika Kladuša

58 POLJOVRT SARAJLIJA. 566,14 2000-2006. UKUPNO. 16.035,82. POTRAŽIVANJA ZA ZAJEDNIČKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA. R .br. Kupac.

"Službene novine Federacije BiH", br - Federalno ministarstvo ...

PRAVILNIK. O NAČINU ODABIRANJA, DOZNACI I SJEČI STABALA ILI POVRŠINA ZA SJEČU. Član 1. Ovim pravilnikom reguliše se odabiranje, doznaka i sječa ...

"Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 04/10, 07/13 ZAKON O ...

ZAKON. O POLJOPRIVREDI. I OPĆE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) uređuju se: ciljevi i ...

"Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15

16 tra 2016 ... a) Nagradna igra je igra koju radi promocije svojih proizvoda i usluga ... b) Pravo priređivanja nagradne igre je pravo kojim se na osnovu ...

Službene novine PGŽ - Službene novine Primorsko

8 stu 1993 ... sko-goranske broj 1/93), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na ... U Proračunu dosadašnje Općine Rijeka za 1993. godinu ... TIZIANOVA ULICA. 20.

Sl. novine Federacije BiH br. 22/96 - FBA

UKUPNI OPERATIVNI PRIHODI a) do f). 3. NEKAMATNI RASHODI a). Poslovni i direktni rashodi - Ovom pozicijom se obuhvataju troškovi izvještajne banke i to:.

Službene Novine HNK

11 pro 2013 ... OCJENJIVANJE I NAPREDOVANJE. Član 15. (Periodi ocjenjivanja) ... radni životopis odgojno-obrazovnog zaposlenika,. - kopiju diplome,.

Službene novine SBK br.10

10 ruj 2018 ... Aščić (ž. Pavla) Ružica, rođena Majdančić, Melina 64. Majdančić ... Aščić. (Periša) Šimun, Vukovići, 114. Pršlja Sumbulka, rođena Aščić, Melina ...

Službene novine 03_2007

Bjelovar, Pogon urevac skladište boja i lakova ... vatrogasce JVP urevac koja izlazi na mjesto požara s odgovarajućom vatrogasnom tehnikom. Zapovjednik JVP ...

Sluzbene novine SBK 8_2017

30 lip 2017 ... Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić”, Nova Bila, obvezna je podnijeti ... a) lutrija, loto, sportska prognoza, tombola – bingo, od. 1.000,00 KM.

SLUŽNENE NOVINE FEDERACIJE BIH br 24/05 O ... - Nados.ba

SLUŽNENE NOVINE FEDERACIJE BIH br 24/05. ZAKON. O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA I OSTALE ODREDBE O.

Viskovo 348..511 - Službene novine Primorsko - PGŽ

21 velj 2013 ... Opcinsko vijece Opcine Viškovo na 40. sjednici odrzanoj dana 21. 2. ... IGPin Ǧ GǦ1 tj. groblje Viškovo s površinom od 3,6 ha zauzima 53,73%.

Službene novine - Općina Pitomača

DHMZ. - vrsta opasnosti. - vremenske prognoze. - Stožer civilne zaštite Općine Pitomača. - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja.

Opc´ ina Lopar - Službene novine Primorsko

ime Opcina Lopar preuzima obvezu placanja cijene javne ... clanka 1. ove Odluke je Lopar Vrutak d.o.o. Lopar 381/ ... obracun iznosa cijene javne usluge.

službene novine - Grad Vodnjan

19 pro 2012 ... Udruga za zaštitu i uzgoj ptica ˝Istra˝. Potrebna sredstva… ... stimulanse), u Galižani 10 osoba (5 ovisnika o heroinu i 5 konzumenata marihuane), dok su u ... obrezivanje stabala i raslinja uz komunikacije. - redovno košenje ...

službene novine - Općina Viškovo

21 ožu 2017 ... ćine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske žu- ... Zekid d.o.o., Ark – Mihelid d.o.o., Elektromax d.o.o., Kimi Commerce d.o.o., ...

službene novine - Općina Pićan

22 ožu 2018 ... ALUMONT. Bilić Feručo. 91386705 ... 2016. godine nalaze u rasponu od 3% višegodišnjeg prosjeka u Zadru (0,7 mm) do 179% tog prosjeka u ...

rijeka 859..875 - Službene novine Primorsko

Rijeka, 27. ozujka 2012. ... istice na oglasnoj ploci Grada, Rijeka, Titov trg 3, a u ... TRG 128. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE. TRG 111. BRIGADE HRVATSKE ...

Rijeka 346..403 - Službene novine Primorsko

doma socijalne skrbi (dom za djecu i mladеe punoljetne oso- be, dom za ... na podrucоjima oznake Pehlin oznake 2-11-6.5. i Donja. Drenova ... zdravlja ljudi).

Službene novine br. 15 - Grad Požega

Zvonko Štajduhar, Požega, Svetog Ilije 26. 5. Marica Lazić ... JOSIP PAVELIĆ, Novi Mihaljevci 75a, izabire se za potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Novi.

službene novine - Općina Maglaj

5 ruj 2012 ... Ukupno za 313 Europatrade doo pred.za proiz.trg.promet i usluge Tešanj -766,18. Ukupno za sve komitente. 484.894,99. Potraživanja po ...

Kastav 216..258 - Službene novine Primorsko

tivnog naselja Kastav podudaraju se s granicom Grada. Kastva. (2) GradŻŻevinska podrucja ... objave u »Sluzbenim novinama Primorsko-goranske zupa- nije«.

službene novine - Srednjobosanski Kanton

9 srp 2014 ... u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu do 19. juna 1992. godine te drugo lice koje ... (Štampanje, odnosno printanje obrazaca) ... c) obrazac pohvalnice i drugih priznanja za posebna postignuća;.

Službene novine - Grad Đurđevac

23 tra 2018 ... učestali su potresi u kontaktnom nam području srednje Italije u više mjeseci. ... Tablica 1: Ugrožena naselja obzirom na vrstu gradnje, rabljeni građevinski materijal te gustoću ... GUMENJAK, UGOSTITELJSKI OBRT.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/17

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/17. Na osnovu člana 12. tačka b), člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona.

SLUZBENE NOVINE 7-2015.pdf - Općina Raša

31 ožu 2015 ... Labina i Općina Kršan, Pićan, Sveta Nedelja i Raša – Separat za ... Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom postojeće ... putem javnih glasila (Radio Labin, Naši foji), Internet stranica [email protected] ,.

„Službene novine F BiH“, broj: 70/06 - OPĆINA POSUŠJE

31 sij 2011 ... Septička jama mora biti izvedena sa dvije ili ... Septička jama i sabirna jama mora se nalaziti ... Zakon o građevinskom zemljištu («Službene.

''Službene novine FBiH'', broj: 22/13 PRAVILNIK

Pravilnika o higijeni hrane ("Službeni glasnik BiH", broj 4/13) - (u daljem tekstu: Pravilnik o higijeni hrane);. - Pravilnika o higijeni hrane životinjskog porijekla ...

Grad Rijeka - Službene novine Primorsko

25 srp 2009 ... vijeca Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Vijece), a osobito: - konstituiranje Vijeca ... Grada Rijeke »Najdraza Rijeko«. Grad Rijeka. Stranica 2862 ...

Službene novine SBK br.3 - 2014 - Srednjobosanski Kanton

stažiranja odgojitelja, učitelja, nastavnika, profesora ili stručnog saradnika (Tiskanica SI-2). (3) Jedan primjerak izvještaja iz stava (2) ovoga člana šalje se ...

„Službene novine Grada Umaga“ broj 09/09 i 03/13

21 ožu 2018 ... Selma Smajić - za gospodarstvo. - Boris Crnogorac - za sport. - Maurizio Tremul - za kulturu. Članak 2. Javna priznanja Grada Umaga uručit će ...

“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ 24/03 ...

“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ 24/03 - PREČIŠĆENI TEKST. Zakonodavno-pravna komisija. Na osnovu člana 20. Zakona o izmjenama i ...

Općina Bakar - Službene novine Primorsko

26 lip 1995 ... da je Koksara neprihvatljiva na prostoru zaljeva. Istovre meno se je pokušalo iznaći mogući model razvoja Bakar skog zaljeva i predložiti nove ...

Odluka u PDF formatu - Službene novine Primorsko - PGŽ

24 ožu 2017 ... HGSS - Stanica Rijeka, Državna uprava za zaštitu i spaša- vanje ... (HGSS stanica Rijeka i Delnice, udruge od ... zatvorenici, prostitutke i dr.