9 MB

zacija praćena koncentracijom stanovništva u Ljubljani i nekim drugim, ... Ljubljana became a capital of Slovenia and the whole regi- on recorded a very ...

9 MB - Srodni dokumenti