Uputa za popunjavanje Upitnika I podaci o transakcijama ... - HNB

zamišljene vrijednosti OTC izvedenice i tržišne vrijednosti imovine na koju se izvedenica odnosi. u tisućama. Vrsta izvedenice1. Temeljna imovina izvedenice.

Uputa za popunjavanje Upitnika I podaci o transakcijama ... - HNB - Srodni dokumenti

Uputa za popunjavanje Upitnika I podaci o transakcijama ... - HNB

zamišljene vrijednosti OTC izvedenice i tržišne vrijednosti imovine na koju se izvedenica odnosi. u tisućama. Vrsta izvedenice1. Temeljna imovina izvedenice.

Upute za popunjavanje godišnjeg upitnika - Ministarstvo financija

22 svi 2019 ... Ignacia Henckea 4, 51000 Rijeka. CONSULTUM ... EKING d.o.o.. Jurja Dobrile 7012,51000 Rijeka ... REVIZIJA REMAR d.o.o.. Budmanijeva 1.

Uputa o transakcijama predautorizacije za Rent a Car agencije i ...

agencije se obvezuje zatražiti kreditnu karticu od korisnika ... prijave (check in-a) osoblje na recepciji treba provjeriti je li na ponuđenu karticu napravljena.

UPUTA ZA POPUNJAVANJE WEB OBRAZACA ZA ... - HANFA

2 svi 2017 ... popunjavanje web obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom ... sudskom registru. ... Upis/promjena članova uprave i izvršnih direktora.

Uputa za popunjavanje zahtjeva GP kartice - Fina

Popunjavanje i slanje zahtjeva za izradu kartice „Gorivo za plovidbu“ . ... Plavi dizel – plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u plovidbi ... kartice definirani su u Odluci o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu ... Zahtjev za izradu kartice GP nakon preuzimanja s Internet stranice Fine ...

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA IUV/PV Fizička osoba ...

PODRUČNI CARINSKI URED. ADRESA. BROJEVI. TELEFONA. I FAX-a ... RGP OSIJEK I SLOBODNA ZONA. ULICA JABLANOVA 11,. OSIJEK. T: 031-593-157.

Uputa za popunjavanje web obrazaca za društvo za ... - HANFA

2 stu 2016 ... Upisu/promjeni članova uprave i izvršnih direktora ... kapitala u sudskom registru. ... 2.2.2 Upis i promjena udjela u drugim pravnim osobama.

Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za ...

kojim je propisana obveza dostavljanja informacija uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće države u Republici ... izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za pravne osobe imatelje ...

Uputa za popunjavanje izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. Obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika ...

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih ... - OTP banka

6 lip 2016 ... poziva na broj primatelja čiji je sastavni podatak šifra vrste primanja ... u polje poziv na broj platitelja - OIB isplatitelja osobnog primanja-broj ...

Uputa za popunjavanje obrasca naloga za plaćanje HUB3 i HUB 3A

Uputa za popunjavanje obrasca naloga za plaćanje HUB3 i HUB 3A. Kako se od 1.6.2012. u nacionalni platni promet uvelo korištenje IBAN formata računa, ...

Uputa za popunjavanje Statističkog izvješća banke - hrvatska ...

sustava Hrvatska narodna banka (HNB) obvezuje banke na popunjavanje i ... instrumenti; BAN – banke; TRD – trgovačka društva; NERF – nerezidenti, strane ...

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu plaća i osobnih primanja u ...

(primjer: HR67 12345678901-14033-0). • model i poziv na broj primatelja koji treba popuniti u obliku HR69 40002-OIB isplatitelja osobnog primanja - šifra vrste ...

Uputa za popunjavanje Prijave o ozljedi na radu - Alfa Atest

Smrt. Polje 28: upisati prema šifarniku vrstu ozljede. VARIJABLA. KLASIFIKACIJA. FORMA. Vrsta ozlijede. ESAW klasifikacijski sustav. Brojčana – 3 znamenke.

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja - SEPA.hr

Primjer ispravno popunjenog poziva na broj platitelja za osobno primanje isplaćeno u cijelosti. HR67 12345678912-16365-0. • ako se nalogom za prijenos ...

Uputa za popunjavanje obrasca naloga za plaćanje HUB3 i ... - Erste

1 lip 2012 ... ... plaćanju u inozemstvo. Popunjavanje naloga za plaćanje: Nalog za plaćanje HUB 3 namijenjen je ručnom i strojnom ispunjavanju podataka: ...

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu putem SEPA ... - Fortius Info

6 lip 2016 ... u polje šifra namjene - SALA. Primjer ispravno popunjenjenog poziva na broj platitelja za isplatu plaće u cijelosti. HR67 12345678912-16365-0.

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA Neofen plus 50 mg/g gel ...

Neofen plus 50 mg/g gel ibuprofen. Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak, morate ga ...

Uputa o lijeku: Podaci za korisnika - Belupo

17 svi 2019 ... MAKCIN SR 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem klaritromicin. Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer ...

Podaci o cjeniku Osobni podaci Dopunsko zdravstveno osiguranje

Broj računa za uplatu premije dopunskog zdravstvenog osiguranja je IBAN HR7924840081500152136. ... (ako je liječenje odobreno od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje). ... Način plaćanje premije. Svi iznosi su izraženi u valuti HRK. uplatnica. /virman ... Osigurane osobe ispuniti samo Matični broj i spol).

ŽIVOTOPIS Biografski podaci a) Osobni podaci Pristupnica je ...

medicinu, KBC Rebro u Zagrebu). 1998. imenovana je ... kolegija Psihijatrija. Od 2004.god. sudjeluje kao naslovni asistent u nastavi kolegija Psihijatrija, na istoj.

zahtjev podaci o kupcu/poslovnom partneru podaci o ... - HEP-a

Priložena dokumentacija: □ kopija osobne iskaznice (uz zahtjev za povratom uplaćenih sredstava i/ili zahtjev za preknjiženjem sredstava). □ kopija kartice ...

podaci o kupcu podaci o obračunskom mjernom mjestu - HEP-a

(naziv regionalnog centra). Broj. Ulica grada Vukovara 37. 10000 Zagreb ... Broj obračunskog mjernog mjesta: Distribucijsko područje u HEP ODS-u:.

Specifičnosti kod podataka o transakcijama pozajmice iz ... - IZUM

1 окт 2019 ... Slično važi i za podatke o transakcijama pozajmice evidentirane u. COBISS3/Pozajmici. Podaci o transakcijama u pozajmici, koji su se beležili ...

Obavijest o transakcijama izvršenih od strane ... - Auctor invest doo

23 sij 2020 ... AUCTOR INVEST. d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima. 10000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5, Tel: 385 (0)1 6444 455, Fax: 385 ...

Analiza i upravljanje rizicima pri transakcijama ... - Financijski klub

Ekonomija obujma – troškovne prednosti koje poduzeće ostvaruje zbog ekspanzije. ▫ Veći prihodi i/ili tržišni udio – kupnjom glavnog konkurenta > povećati ...

Obavijest o transakcijama rukovoditelja Vidaković 28.08.2019 ... - Kraš

28 kol 2019 ... Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d. ... o stjecanju dionica Kraš d.d. kupovinom na Zagrebačkoj burzi d.d.. Zagreb.

Administrativna zabrana (3M) PODACI O PREDUZEĆU PODACI O ...

zaradu stavlja se administrativna zabrana u korist Vojvođanske Banke a.d. Novi Sad radi obezbeđenja otplate: - kredita po ugovoru broj: ...

Kreiranje upitnika.pdf

Cilj autora ankete bi trebalo da bude dobijanje određenih odgovora koji će podržati njegove hipoteze. • Uloga autora ankete je da što objektivnije napravi ...

Analiza anketnih upitnika - Mladi u EU

Analizom anketnih upitnika ustvrdit će se potrebe mladih s područja grada Skradina, na temelju čega će se dati prijedlozi za poboljšanje kvalitete života mladih i ...

KONSTRUKCIJA I VALIDACIJA UPITNIKA PSIHOLOŠKIH ...

anksioznosti; samopouzdanje i motivacija postignuća; te „dostupnost“ treniranju. ... Psychountaki, 2007); upitnik za mjerenje koncentracije (test pozornosti i ...

KONSTRUKCIJA UPITNIKA NEPOŽELJNOG ORGANIZACIJSKOG ...

devijantnost i interpersonalnu devijantnost (Robinson i Bennett, 1995). Organizacijska devijantnost odnosi se na nepoželjna ponašanja usmjerena prema.

Ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti - planiranje i ...

Zakon o proračunu i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i. Računskom planu. Odnosi se na: Proračunske i izvanproračunske korisnike. Jedinice lokalne i ...

Rezultati upitnika za izbornu lektiru - brifing

22 velj 2019 ... Pavličić, Pavao, Trojica u Trnju. 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole - hrvatska književnost. •. Andrić, Ivo, Prokleta avlija. •. Držić, Marin, Novela od ...

psihometrijska validacija upitnika obrambenih ... - ResearchGate

šezdesetih godina prošlog stoljeća obrambeni mehanizmi kao nesvjesni, pa stoga i teško mjerljivi konstrukti, izuzetno rijetko bili predmet interesa akademske.

Primjer dobrog anketnog upitnika - EFOS

ANKETNI UPITNIK. Svrha ovog anketnog upitnika jeste procijeniti skupinu slušatelja koji će biti prisutni na predavanjima iz predmeta "Prezentacijske vještine".

procedure iz upitnika o fiskalnoj odgovornosti - TIM4PIN

12 lis 2019 ... navodi se odredba propisa ili akta s kojom utvrđeno činjenično stanje nije ... Primjer procedure stvaranja ugovornih obveza nalazi se u nastavku teksta. ... osnovom za plaćanje, ako ista već nije izdana u ranijim fazama utvrđivanja obveze. ... se bezgotovinsko poslovanje putem poslovnog računa Institucije ...

Intelektualno vlasništvo, Poglavlje 7 Upitnika EK - Inicijativa za ...

(Službeni glasnik BiH 7/02 i 76/06) i Zakon o industrijskom vlasništvu BiH (Službeni ... intelektualnom vlasništvu su doneseni i stupili na snagu 2010.godine.

1 odgovori građana na 35 pitanja iz upitnika evropske komisije za ...

Ako pitanja na koja traže odgovore kao i rješenja koja je potrebno izaći ne dovodi u ... organizacije i neformalne i registrovane služe da se mali broj vodećih ljudi bogati ili ... U većini ustanova javnih službi teoretski invalidi i ratni vojni invalidi imaju prednost. ... obrazovanju roditelji, osim u KS, nemaju uvid u e-dnevnik.

konstruktna validacija upitnika tamne trijade (sd3) - HR radi

domene ličnosti: makijavelizam, narcizam i psihopatija. ▫ Makijavelizam: visoki rezultati ukazuju na osobe koje su cinične, nedisciplinirane, vjeruju u osobnu ...

konstrukcija upitnika podrške tugujućima - Semantic Scholar

sastavili prvi upitnik namenjen proceni (ne)korisnosti pružanja verbalne podrške nakon gubitka ... „Ako ti je lakše da ne budeš sam, računaj na mene.“ i sl.

Testiranje pouzdanosti upitnika prehrambenog životnog stila

Tablica 3. Prihvatljive i neprihvatljive razine Cronbach alfa koeficijenta pouzdanosti. Alfa koeficijent implicirana pouzdanost ispod 0.60 neprihvatljiva. 0.60 – 0.65.

primjer anketnog upitnika za utvrđivanje utjecaja tjelesnog ...

16 ruj 2011 ... PRIMJER ANKETNOG UPITNIKA ZA UTVRĐIVANJE. UTJECAJA TJELESNOG VJEŽBANJA NA NEKE SEGMENTE. KVALITETE ŽIVOTA ŽENA ...

pouzdanost upitnika za istraživanje potreba korisnika gradske i ...

i sveučilišne knjižnice Osijek (GISKO) koncipiranje. 1997. godine.2 ... radovima4, GISKO je specifična ustanova s dvojnom ... (7) Radno vrijeme Knjižnice. 22,19.

validacija upitnika ličnosti bfi-10 – kratke forme ... - Semantic Scholar

petofaktorskom modelu (Neuroticizam, Ekstraverzija, Saradljivost, Savesnost,. Otvorenost) – NEO PI-R (Costa & McCrae, 1995), sadrži 240 stavki, a prosečnom.

Rezultati anketnog upitnika o e-učenju na Sveučilištu ... - eqibelt - Srce

http://mudri.uniri.hr), uspostavljena je suradnja između Sveučilišta u Rijeci i CEU Zagreb na način da je od veljače 2008.godine svim nastavnicima Sveučilišta u ...

provjera povezanosti nekih dimenzija upitnika bfq ... - FFOS-repozitorij

Eyscenkov model ličnosti. Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (1975; prema Eysenck i Eysenck, 2003) podrazumijeva da je dijete glavni izvor podataka.

razvoj i validacija hrvatskog upitnika školske klime za učenike

9 tra 2014 ... testirana prva verzija HUŠK-U-a, sastojao se od 320 učenika petog do ... Hrvatski upitnik školske klime za učenike (HUŠK-U, Velki i Kuterovac ...

primjer anketnog upitnika za utvrđivanje utjecaja tjelesnog ... - HRKS

16 ruj 2011 ... PRIMJER ANKETNOG UPITNIKA ZA UTVRĐIVANJE. UTJECAJA TJELESNOG VJEŽBANJA NA NEKE SEGMENTE. KVALITETE ŽIVOTA ŽENA ...

ANKETNI UPITNIK Svrha ovog anketnog upitnika jeste ... - EFOS

ANKETNI UPITNIK. Svrha ovog anketnog upitnika jeste procijeniti skupinu slušatelja koji će biti prisutni na predavanjima iz predmeta "Prezentacijske vještine".

Šifre za popunjavanje

Grede/nosači u snopu/svežnju/smotku (buntu). GZ. 70. Guma. TE. 71. Ingoti. IN. 72. Ingoti u snopu/svežnju/smotku. IZ. 73. Jedinica. UN. 74. Jutena vreća. JT. 75.

Upute za popunjavanje

osigurati iz sopstvenog dohotka (na primjer iz dječjeg doplatka ili iznosa koji se ... Pravo na dječji doplatak/novčanu pomoć za djecu, za koje zahtjev treba ...

Popunjavanje okvira - Coe

pristup „pozitivne akcije”, kaže Vorhof, jasno reflektovao završni izveštaj Semi- nara u Sevilji ... Okvirna konvencija za zaštiti nacionalnih manjina, Serija evropskih ... koji drugi instrument ljudskih prava može zauzvrat zadobiti udarac vetrova.

Uputstvo za popunjavanje PDV prijave

U polje 3 unosi se naziv poreznog obveznika tj. naziv koji je naveden na uvjerenju odnosno rješenju o registraciji za PDV. Primjer: „Čelik“ d.o.o.. U polje 4 unosi ...

Uputstvo za popunjavanje i dostavljanje

Upisati važeću i-mejl adresu osobe za kontakt obveznika izveštavanja. ... Tabela 4 – polje B2 za osnovni kapital i ostali kapital je obavezno polje;. Tabela 4 ...

Uputstva za popunjavanje - ProArbeit

Vreme primanja novčane pomoći za nezaposlene II se međutim prijavljuje ... kada novčanu pomoć za nezaposlene II primate samo u vidu pozajmice ili.

Upute za popunjavanje GFI-POD obrasca_2017.

HR05, a u poziv na broj upisuje se 7543000-OIB poduzetnika čija dokumentacija se treba javno objaviti. PREDAJA GFI-a – obračun naknade kod predaje GFI-a ...

Upute za popunjavanje obrazaca

Obrasci za prijavu prijedloga projekta za Riječki program lokalnog partnerstva u 2018. godini uključuju: 1. Prijavni obrazac. 2. Obrazac proračuna projekta. 1.

Pravila za popunjavanje uplatnice

Primjer. Šifre svrhe plaćanja su: 1. Upisnina a. Dodatno objašnjenje u zagradi je: i. (upisnina indeks) ii. (upisnina). Primjer. Opis plaćanja. 1.(upisnina indeks).

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA - unizg

potpisana primjerka) jest Obrazac. Nisu predviđeni nikakvi dodatni prilozi (npr. životopisi, akademske iskaznice, publikacije, predračuni, računi i sl.) PRVI DIO ...