Biološka reprodukcija - Ishrana bilja

Hidrosjetva:: postupak sjetve travnatog pokrivača pri kojem se pumpama za sjetvu raspršuje smjesa sjemena trava, malča, ljepila i vode, s ciljem zasijavanja.

Biološka reprodukcija - Ishrana bilja - Srodni dokumenti

Biološka reprodukcija - Ishrana bilja

Hidrosjetva:: postupak sjetve travnatog pokrivača pri kojem se pumpama za sjetvu raspršuje smjesa sjemena trava, malča, ljepila i vode, s ciljem zasijavanja.

BIOLOŠKA REPRODUKCIJA

sadnja –reprodukcija organima koji nisu pravo sjeme – rizomi, lukovice, gomolji, korijen, stoloni, stabljike (šećerna trska), sadnice, povaljenice, cijepovi,.

1. UVOD Ishrana bilja je dio fiziologije bilja koja izučava ishranu ...

biljne ishrane. Ishrana bilja i fertilizacija usko su povezane, a racionalna i ekonomski isplativa gnojidba je ona koje odgovara potrebama i stanju biljaka (usjeva, ...

BIOLOŠKA REPRODUKCIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI SJETVA I ...

•selenskim spojevima. •tetrazolium solima 0,5-2% otopine, 8 sati, - žive sjemenke → crvene; ... GRAH. 98. 97. 90. 75. 15. 20-30. 4. 7. SUNCOKRET. 98. 97. 95. 80. 13. 20-30. 3. 7. ŠEĆ. REPA ... Brže klijanje, nicanje, > prinos 10-. 15%. Učinak ...

Biološka reprodukcija Sjeme Dijelovi pravog sjemena

Biološka reprodukcija sjetva - sadnja. Sjeme. • Sjeme predstavlja sav materijal namijenjen reprodukciji. • Njegova vrijednost nije samo u reprodukciji već i u.

praktikum iz ishrane bilja - Ishrana bilja

PRAKTIKUM IZ ISHRANE BILJA. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Boris Đurđević. Osijek, 2014.

Ekofiziologija bilja - Ishrana bilja

Ekofiziologija bilja, sveučilišni udžbenik, naklada Neformalna savjetodavna služba. Recenzenti: ... Plodnosti tla, Ishrane bilja i ... Fiziologija otpornosti na stres .

KOMBUHA OD LEKOVITOG BILJA – BIOLOŠKA AKTIVNOST I ...

Kombuha (Kombucha tea, Manchurian tea, Russian tea, Kargasok tea, Japanese ... Kombuha je u široj javnosti poznata i pod imenom čajna gljiva uprkos ...

TLO TLO - Ishrana bilja

24 ožu 2016 ... ukupni sadržaj teškim metala, tekstura tla. 3. Imobilizacijski kapacitet tla organskih zagađivača: Indikatori: sadržaj organske tvari, debljina ...

Kondicioniranje tla - Ishrana bilja

11 sij 2017 ... klasični načini popravljanja kakvoće tla (kalcizacija, humizacija, meliorativna ... Količina humusa u tlu je mala prema ostalim dijelovima tla, ali.

fertilizacija - Ishrana bilja

15 lis 2019 ... Fertilizacija. Studijski program. Preddiplomski studij. Status predmeta. Obvezan. Godina. Druga. Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave.

Dušik - Ishrana bilja

Za prevođenje molekularnog oblika dušika do amonijaka i ... pristupačne količine dušika u tlu uglavnom nedovoljne za ... Kruženje N u prirodi. Atmosferski N.

Ishrana bilja - Pedologija

preko 8,5 cmol dm-3 hidrogenkarbonata (1:1 H2O ekstrakt). ... grah, stočna repa, djetelina, krastavac, grašak, ... korijena kukuruza i graha (Marschner, 1986.) Ion ... Povećano konzumiranje bijelog kruha, tjestenine i šećera znači i povećanu.

Obrada tla - Ishrana bilja

o Najdegradirajući zahvati obrade tla jesu: oranje, tanjuranje, frezanje, o Zatvaranje zimske brazde (zbog konzervacije vlage) potrebno je obaviti što ranije u ...

Integrirana ishrana bilja

30 sij 2018 ... Vukadinović Vladimir, Jug Irena, Đurđević Boris (2014): Ekofiziologija bilja, Poljoprivredni fakultet Osijek. Integrirana ishrana bilja. Suvremena ...

Ishrana bilja - Tlo i biljka

12 pro 2011 ... Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Ni (teški metali čija je gustoća ρ > 5 kg dm-3). Česta je i ... koje se odražavaju preko tržišta hrane na značajne promjene cijena poljoprivrednih ... kiselinom. Cinkova mikrognojiva su sljedeći spojevi:.

Plodnost tla - Ishrana bilja

9 lip 2015 ... teksturi. Geološki supstrati tla se razvrstavaju u 4 grupe: 1. aluvijalna i praporna podrijetla - najpovoljniji. 2. vapneni lapori i fliš - povoljni.

Supstrati i gnojidba - Ishrana bilja

19 tra 2013 ... NPK. ➢ Čimbenici koji mogu negativno utjecati na visinu prinosa i kvalitetu ... hraniva (gnojivo formulacije 15 : 15 : 15 ima 45 % aktivne tvari). • s obzirom ... Upotrebljava se kao umjetno gnojivo i sredstvo protiv biljnih bolesti te ...

Voda i temperatura - Ishrana bilja

Propustljivost protoplazme za vodu je određena građom i ponašanjem citoplazmatičnih membrana (osmoza i difuzija). Plazmalema-odvaja mezoplazmu od ...

Produktivnost biljaka - Ishrana bilja

18 sij 2016 ... Najveći izazov biljne proizvodnje je pronalaženje novih ili boljih pristupa, odnosno metoda, koje mogu biti uspješno korištene u primarnoj ...

Funkcionalna hrana - Ishrana bilja

Funkcionalna hrana. Funkcionalne komponente brokula, kupus, cvjetača sulforafani, indoli, karotenoidi breskva karotenoidi lan lignani češnjak alicin, flavonoidi ...

Sastav i svojstva tla - Ishrana bilja

21 tra 2015 ... Sastav i svojstva tla. PROF. DR. SC. IRENA JUG. Modul: Osnove agrikulture. • tlo je polifazni sustav koji se sastoji od krute, tekuće, plinovite i.

fiziologija otpornosti - Ishrana bilja

-adventivno korijenje krastavci. nakon 2 dana. -povratak turgescentnosti kod svih biljaka. -adventivno korijenje tikvice. bez simptoma. Sensibility of Different ...

Tlo, gnojidba i prinos - Ishrana bilja

24 tra 2016 ... Aluvijalna tla (fluvisol; mlada, rastresita, porozna i pretežno plodna tla nastala na sedimentnim nanosima rijeka) su izložena poplavama uz.

fiziološka reakcija gnojiva - Ishrana bilja

11 sij 2017 ... Natrijev nitrat (čilska salitra) NaNO3. • Duža primjena dovodi do zaslanjivanja (utjecaj Na) i peptizacije koloida tla. • Primjena: na tlima kisele ...

Gnojidba i gnojidbene preporuke - Ishrana bilja

29 ožu 2018 ... Cijena. Optimizacija gnojidbe obzirom na cijenu gnojiva po ... Konjski. 0.6. 0.3. 0.6. 0.3. 0.1. 0.04. Ovčiji. 0.9. 0.5. 0.8. 0.4. 0.1. 0.06. Svinjski. 0.6.

Elementi biljne ishrane - Ishrana bilja

organska tvar tla predstavlja jedan od izvora magnezija (u procesu mineralizacije ... Mg je konstituent klorofila; neutralizira višak kiselina gradeći Mg- oksalate ...

Osnovno o gnojivima i gnojidbi - Ishrana bilja

9 svi 2014 ... Sintetska organska gnojiva (urea, kalcij- cijanamid i dr. koja sadrže ugljik) koja mogu biti granulirana. Slika 1. Granulirano složeno gnojivo,.

Ishrana bilja - Tvornica Šećera Osijek

20 lis 2010 ... U tu svrhu ishrana bilja razvija metode i tehnike poboljśanja mineralne ishrane istrażujući tlo kao prirodan supstrat, ali i sve vrste gnojiva i ...

Osnovni fiziološki procesi u biljkama - Ishrana bilja

uz pomoć ATP i NADPH. • Calvin-Bensonov ciklus odvija se u stromi kloroplasta. ... Krebsov ciklus (3C molekule razlažu se do CO2) ili ciklus limunske kiseline.

Esencijalni elementi biljne ishrane - Ishrana bilja

18 sij 2016 ... Podjela prema značaju i količini. 1. Potrebni (esencijalni, biogeni) elementi: a) makroelementi: C, O, H, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe b) mikroelementi:.

Odlike održive,konvencionalne i ekološke poljoprivrede - Ishrana bilja

28 tra 2017 ... Integrirana zaštita bilja (Integrated Pest Management – IPM). ✓ Integrirana ishrana bilja (Integrated Plant Nutrition System – IPNS).

Biljna hraniva i potencijalno toksični elementi - Ishrana bilja

24 ožu 2016 ... Potrebni (esencijalni, biogeni) elementi: a) makroelementi: C, O, H, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe b) mikroelementi: B, Mn, Zn, Cu, Mo, Cl, Ni. 2. Korisni ...

Gnojidba je agrotehnička mjera koja izrazito ... - Ishrana bilja

29 stu 2016 ... Cijena. Optimizacija gnojidbe obzirom na cijenu gnojiva po jedinici aktivne tvari, njegovu efikasnost i učinak na popravku proizvodnih svojstava ...

Tehnološki uvjeti biljne proizvodnje i Planiranje i ... - Ishrana bilja

24 tra 2017 ... geološko/orografske,hidrološke i klimatske značajke određenog proizvodnog ... vodene pare, odnosno padaline u obliku kiše ili snijega.

ISHRANA ZNAČAJNIJIH RIBLJIH VRSTA U SRBIJI 1. Uvod Ishrana ...

slatkovodne ribe, hladnovodne i toplovodne vrste) preko razlika uslovljenih kolebanjima ambijentalnih faktora na dnevnom ili sezonskom nivou (fizičke osobine i ...

OBREDNA ISHRANA U GRBLJU (obredna ishrana u običajima ...

kaže za krštenje koje obavi sveštenik u kući usled bolesti djeteta), bez kuma. ... za dobre i poštene ljude) održe “dobru molitvu”( najljepše želje mladoj, puno ... 15 Patišpanj je vrsta kolača, od jaja, sećera i brašna, pravi se u obliku torte.

Biljna reprodukcija

Sjemeni omotač. - Endosperm. - Klica ili embrij. Dikotiledoni (dvosupnice). - Grah. - Soja. - Grašak. - Bob. - Suncokret. - Jabuka. Monokotiledoni (jednosupnice).

ISPITNA PITANJA REPRODUKCIJA.pdf

Parenje i ejakulacija. 25. ... Sezona parenja konja. 56. Sezona parenja i estrusni ciklus koza. 57. Servis period krave i faktori koji određuju njegovo trajanje. 58.

REPRODUKCIJA SLIKOVNIH INFORMACIJA

6.4 Weber-Fechnerov zakon. 58. 6.5 Weberov omjer za raspon luminancije L od 10. −4 cd m−2 do 104 cd m−2. Lom krivulje predstavlja promjenu iz skotopickog ...

humana reprodukcija - Poliklinika IVF

Vladimir Banović, dr. med. 10. Laparoskopska kirurgija ... jivo cikličko krvarenje u sredini ciklusa je razmjerno često, pojavljuje se i kod 9% žena i označava ...

reprofotografija reprodukcija jednobojnih originala

Kontaktni rasteri. 85 ... Razliçiti kontaktni rasteri. 91 ... visoki i plošni tisak oko 2,0, a za duboki oko 1,5 s tim da Dmin ne prelazi u obadva siućaja vrijednost 0,2.

reprodukcija i društvena kontro- la: reproduktivni status žena u hr

Zagreba najmanje sklone patronizirati ženska reproduk- tivna prava, postavljati im dodatna ograničenja ili uvjeto- vati reproduktivne odluke određenim bračnim ...

Reprodukcija i zdravstveno stanje domaćeg magarca u rezervatu ...

Značajno je i njihovo korišćenje za ... praktičara) nego konji. Reproduktivne ... U ovo vreme dolazi do udvaranja magarca i neretko borba za parenje magarice ...

Morfološke značajke, spolni dimorfizam i reprodukcija ivanjskog ...

Postoje naznake da je prisutan spolni dimorfizam, odnosno da ženke u prosjeku imaju dulje tijelo, a mužjaci nešto veće glave i veću duljinu tijela od vrha njuške.

reprodukcija domaćih životinja - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

sisara, (2) Specijalna reprodukcija domaćih sisara (goveda, ovce, koze, konji, svinje, ... Njihovo poznavanje je neophodno i za pravilno definisanje tehnologije ... mladi nerastovi treniraju za parenje, pre početka reproduktivne eksploatacije, ...

zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara, konja ... - Celebrina Travel

Nebojša Tešić. ▷ dr vet. med. Marko Katić ... dr vet. med Saša Bošković. ▷ dr vet. med. spec. ... Predavanja iz oblasti velikih i malih preživara. (kongresna sala ...

Fredi Perlman Reprodukcija svakodnevnog `ivota ... - anarhija/ blok 45

Fredi Perlman (Fredy Perlman, 1934-1985): Pisac i teoreti~ar, jedan od ... Levijatana, protiv njegove Pri~e i poetske istorije oblasti Detroita, pisane iz ugla njenih ... Jasona McQuinna, urednika Anarchy: A Journal of Desire Armed, koji je Johnu.

22. BIOLOSKA RAZNOLIKOST.pdf

Ekološka niša bi se mogla opisati kao apstraktni n-dimenzionalni prostor u kojem svaka os predstavlja jedan faktor okoliša, pri čemu svaka vrsta pokriva.

PRIRODA I BIOLOŠKA RAZNOLIKOST

raznolikost do 2020. zaustavljanje gubitka bioraznolikosti Europe rješavanjem glavnih prijetnji i obnovom prirode. EU djeluje i međunarodno u cilju sprječavanja ...

Biološka raznolikost trakavica - PMF

Diphyllobotrium latum – riblja trakavica. Taenia saginata – goveđa trakavica. Taenia solium – svinjska trakavica. Echinococcus granulosus – pasja trakavica.

biološka raznolikost - Eko škole

Ekosustavi i njihove vrste vrše važne biološke zadaće, na primjer, zelene biljke uklanjaju ugljični dioksid te ispuštaju kisik u ... od erozije mora i vjetra. ... vrste mogu destabilizirati ekosustav mijenjajući staništa utjecajem na hranidbeni lanac.

Parazitizam kao biološka asocijacija

komenzalizam parasitisam inkvilinizam. LEŠINARI. (saprofiti) i. PREDATORI ... Komenzalizam. • Pripadnici sitnijih vrsta privremeno se učvrste na površini ili.

Biološka raznolikost metilja - PMF

Monogenea – jednorodni metilji. 4. Cestoda - trakavice. ➢primarna biulateralna simetrija ⇨ BILATERIA. ➢PROTOSTOMIA. ➢ACOELOMATA. 3. Trematoda - ...

Biološka raznolikost Zagreba

Biološka raznolikost Zagreba uključivanje zajednice u procjenu biološke raznolikosti. Izvorni naziv Projekta. Countdown towards 2010 in Zagreb: Community.

Biološka raznolikost i zaštita gljiva

22 tra 2012 ... SUHI, NEINTENZIVNO. GOSPODARENI TRAVNJACI. Page 42. Microglossum ... Page 53. Boletus fechtneri – Fechtnerov vrganj. VU. Page 54 ...

biološka raznolikost - Repozitorij UNIPU

19 ruj 2015 ... Bioraznolikost se smanjuje i unošenjem stranih vrsta biljaka i ţivotinja zbog njihovog brzog prilagoĊavanja novim ţivotnim uvjetima. Zadaća ...

11 HGD Biosimilari Bioloska Terapija - hucuk

molekulama i služe kao nadomjesna terapija ili se daju sa svrhom pojačavanja specifičnog fiziološkog odgovora organizma, (2) monoklonska protutijela koja se ...

Biološka raznolikost i održivi razvoj

22 tra 2010 ... Biološka raznolikost (bioraznolikost) jedan je od ključnih čimbenika koji podupiru održivi razvoj. Biološka raznolikost ishodište je značajnih ...

priroda i biološka raznolikost - Europa EU

raznolikost do 2020. zaustavljanje gubitka bioraznolikosti Europe rješavanjem glavnih prijetnji i obnovom prirode. EU djeluje i međunarodno u cilju sprječavanja ...