opći tehnički uvjeti zaštita ravnih i kosih površina - Hrvatske vode

ZAŠTITA POKOSA TRAVNATIM POKRIVAČEM - HIDROSJETVA. Opis rada. Ovaj rad obuhvaća izradu travnatog pokrivača hidrosjetvom, čime se postiže ...

opći tehnički uvjeti zaštita ravnih i kosih površina - Hrvatske vode - Srodni dokumenti

opći tehnički uvjeti zaštita ravnih i kosih površina - Hrvatske vode

ZAŠTITA POKOSA TRAVNATIM POKRIVAČEM - HIDROSJETVA. Opis rada. Ovaj rad obuhvaća izradu travnatog pokrivača hidrosjetvom, čime se postiže ...

opći tehnički uvjeti izolacijski radovi - Hrvatske vode

Materijal za opisanu hidroizolaciju čini hidroizolacijska traka na bazi sintetskih polimera, koji mogu biti termoplasti odnosno elastomeri (PVC, TPO, PIB, VAE, PE, ...

opći tehnički uvjeti armirački radovi - Hrvatske vode

6-00.2 ČELIK ZA ARMIRANJE I PREDNAPINJANJE ...............…………...…... 6-3 ... Armatura je građevni proizvod izrađen od čelika za armiranje ili od čelika za.

opći tehnički uvjeti opće odredbe - Hrvatske vode

Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu 2012. – KNJIGA 2. Stranica 0-1 ... 24/08, 141/09. 27. Tehnički propis za dimnjake u građevinama. 03/07.

opći tehnički uvjeti montažerski radovi ... - Hrvatske vode

Nerastavljivi spojevi su spojevi kod kojih se međusobno spajanje cijevi obavlja zavarivanjem (npr. ... vodovodnih distribucijskih mreža -- 3. dio: Obnavljanje s.

OPĆI TEHNIČKI UVJETI BETONSKI RADOVI - Hrvatske vode

prednapete betonske konstrukcije na gradilištu (monolitne), predgotovljene ... uporabljivost građevnih proizvoda za koje nisu donijeti tehnički propisi ili koji ...

opći tehnički uvjeti pripremni radovi - Hrvatske vode

1-01.1 IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE PROJEKTIRANJA. I GRAĐENJA ... GNSS je globalni, navigacijski, satelitski sustav za određivanje koordinata. Danas se ... 109/08. 10. Tehničke specifikacije za određivanje koordinata.

opći tehnički uvjeti geotehnički radovi - Hrvatske vode

Ispitivanje se, zbog prirasta nosivosti tla u vremenu, izvodi najranije 2 tjedna nakon izvedbe pilota. ... nikakvu ili malu razliku čvrstoće uzoraka na miješalici i na izlazu injektora, ... Jedinična cijena obuhvaća sve radove, nabavu materijala,.

opći tehnički uvjeti melioracijske građevine - Hrvatske vode

izvedbom. Mogu se izvesti kao jednostruki, dvostruki ili višestruki propusti zavisno od ... Zaštita dna i pokosa kanala je hidrotehnička mjera s kojom se sprječava erozija korita i ... Shematski prikaz pogleda, tlocrta i poprečnog presjeka mosta ... Zaštitna ograda je dio gornjeg ustroja koji uzduž mosta određuje korisnu širinu.

opći tehnički uvjeti regulacijske i zaštitne građevine - Hrvatske vode

Riječni pragovi su poprečne regulacijske građevine pomoću kojih se u pojedinim poprečnim ... 17 – VV100 Stogodišnja velika voda 36 - Kameni nabačaj.

opći tehnički uvjeti polaganje geotekstila i geomreža - Hrvatske vode

razvitka travnatog pokrova ugrađena geomreža armira korijenski sustav trave i ... Geotekstili ili geomreže dopremaju se na gradilište u rolama širine 2,0 - 5,0 m.

opći tehnički uvjeti montažerski radovi –odvodni ... - Hrvatske vode

Ako dno rova ima malu nosivost (nestabilna tla, npr. treset, živi pijesak i sl.) za podlogu cijevi, tada će neophodna biti posebna konstruktivna rješenja. Posebna ...

opći tehnički uvjeti radovi na regulaciji vodotoka - Hrvatske vode

14-11.1.8 Pregrade od gotovih armiranobetonskih elemenata i kamena 14-70. 14-11.1.9 Izrada trupa i ostalih dijelova ... 14-11.1.10 Izrada drvene pregrade .

opći tehnički uvjeti zaštitne mjere uzgoja i sječe ... - Hrvatske vode

moguće potpomoći sadnjom kultura kao što su alepski i crni bor koje iglicama i ... presijecaju prirodni i umjetni vodotoci, a nalaze se blizu gradova ili u samim ... Bijela i bademasta vrsta podnose dulje razdoblje plavljenja, u prosjeku više od ...

opći tehnički uvjeti - Hrvatske Ceste

neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis. Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne.

Vrtic Korcula_rekonstrukcija_pokrova ravnih i kosih krovova i ...

968,00. GRAĐEVINA: Troškovnik građevinskih i obrtničkih radova ... Rekonstrukcija ravnih krovova, pokrova krovišta i vanjskih otvora. Stranica 1 of 11 ... zidu ispod linije reza kao priprema za izradu vertikalnog djela hidroizolacije uključujući ...

Vrtic Korcula_rekonstrukcija_pokrova ravnih i kosih ... - Grad Korčula

Količina. Jedinična cijena. Ukupno ... zadržava. Obračun po m2 kose površine krovišta. ... Obračun po m2 poletvane površine, mjereno po kosoj površini krova.

Opći i tehnički uvjeti - Odvodnja Rovinj

Posebnim uvjetima priključenja određuju se tehnički zahtjevi kojima mora ... usluge dužan je u svako doba dopustiti isporučitelju vodne usluge pregled i nadzor.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

18 ruj 2012 ... Vinkovaĉki vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, donosi ... da omogućava nesmetan protok otpadne vode u javnom cjevovode, te pravilan ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA - Vio

evidencija i koncesija izdana od nadležnoga tijela. 21. Prijava potrošnje tehnološke vode je obveza koju obavlja pravna ili fizička osoba koja je ishodila dozvolu ...

opći tehnički uvjeti montažerski radovi - vodoopskrbni cjevovodi

netlačni sustav, u kojem su cjevovodi djelomično ispunjeni. Opskrbni vod. Cjevovod koji spaja glavni vod s priključnim vodom. Voda za piće. Voda za ljudsku ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI isporuke vodnih usluga - Komunalno ...

(16) Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene pitke vode, te je ujedno mjesto izvršenja komunalne usluge, odnosno isporuke pitke vode. III.

opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Humvio

Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene vodne usluge, te je ujedno mjesto izvršenja vodne usluge, odnosno isporuke. Nekretnina je ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA (pročišćeni ...

Javni isporučitelj vodne usluge je trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., ... (1) Ovi Uvjeti objavit će se na internet stranici Isporučitelja (www.vio.hr), ...

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Vodovod Dubrovnik

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo VODOVOD DUBROVNIK. d.o.o. Dubrovnik, Vladimira Nazora 19 (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).

Opći-i-tehnički-uvjeti-isporuke-vodnih-usluga ... - Sisački vodovod

unutarnja instalacija vodovoda i kanalizacije. Izrada projekta ... Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo SISAČKI VODOVOD d.o.o.. Sisak, Obala ...

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Istarski Vodovod

Buzet, 02. prosinca 2013. OPĆI I ... vodovod" d.o.. za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet, Sv. Ivan. 8. ... hrvatskih poljoprivrednika (za OPG-e), odnosno drugi.

SOCIJALNI SLOJEVI I UVJETI ŽivotA u juŽnoM ... - Hrvatske vode

23 ožu 2010 ... Davno je zaključeno da se potok Medvešćak preloži i da utječe u Savu kod Žitnjaka, no gradnja koja je započela 1889. završena je tek 1930.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA HP-HRVATSKE POŠTE dd za ... - evotv

stranicama Pružatelja usluge (www.evotv.hr) i na njegovim prodajnim mjestima. ... ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje ...

Opći Uvjeti Korištenja Hrvatske Lokalizacije za Microsoft ... - Adacta

1 lis 2017 ... with Adacta or any Microsoft Dynamics partner (hereinafter. "Partners" and ”User agreement”) whereby accepting licensing terms regarding ...

Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko ... - HPB

Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080010698, OIB 87939104217, [email protected] Tijelo nadležno za nadzor: Hrvatska narodna banka. Banka ima odobrenje za ...

Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo ...

Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko ... O otkazu ili blokadi Usluge izravnog bankarstva od strane Banke, Banka će ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI - Grad Ivanić-Grad

Moslavačka 13, Ivanić-Grad. Poslovna ... PVC PROZORI I STIJENE, METALNA VANJSKA OSTAKLJENA BRAVARIJA, FASADERSKI RADOVI. Izvoditelj se ...

OPĆI UVJETI POSLOVANJA 1. SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI ...

Plitvice Holiday Resort (u daljnjem tekstu Resort) plasira i prodaje usluge smještaja i ... Nakon što uputite inicijalni upit za smještaj, smatrate se perspektivnim ...

OPĆI UVJETI PUTOVANJA 1. OPĆI UVJETI OPĆENITO ... - Speranza

15 lis 2018 ... http://komunikator.speranza-online.com/. Podatke putem komunikatora Korisnik usluge/putnik može upisivati i mijenjati do najkasnije 7 dana ...

opći uvjeti opći uvjeti protecto protecto jamstva - PARTUM.hr

Protecto jamstvo ( puno jamstvo, lom ekrana, TV kasko, pokriće rizika ) za elektroničke uređaje počinje od datuma računa. (kupnje) uređaja (i Protecto jamstva) i ...

podrudju grada Rijeke (dalje: OpCi uvjeti) utvrduju uvjeti pruZanja ...

podrudju grada Rijeke pruZa temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje ... poslova), a najavljene poslove korisnik usluge nije odgodio jedan dan prije.

analiZa varijacija raZine vOde jeZera vrana na ... - Hrvatske vode

Ključne riječi: vodostaj, temperatura zraka, bilanca voda, jezero vrana, otok cres, hrvatska. analiZa varijacija raZine. vOde jeZera vrana na. OtOKu cresu.

Uvjeti korištenja OPĆI UVJETI KUPNJE I ... - ZagrebParking

Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebparking (dalje u tekstu: ... Nakon besplatnog preuzimanja aplikacije s odgovarajuće internet trgovine (Google ...

1. Uvjeti određivanja namjene površina - zzpudnz

uređeno kao zelena (vrtna), u potpunosti upojna površina, na kojoj te ispod i ... (1) Poljska kućica je, u smislu ovih odredbi, zgrada za vlastite potrebe u funkciji ... proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu uvjetne površine veće od 1000 m².

OPĆI UVJETI OPĆI UVJETI PROTECTO PROTECTO JAMSTVA

jamstvo«. Protecto jamstvo je dodatno ugovorno jamstvo pored zakonskog jamstva kojeg je, sukladno primjenjivim odredbama. Zakona o potrošačima te ...

Opći uvjeti poslovanja hypo Alpe-Adria-Bank dd OPĆI ... - Addiko Bank

financijske usluge. Nadležno tijelo za superviziju poslovanja Banke je Hrvatska narodna banka. Članak 1. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka).

99 krš hrvatske geografski pregled i značenje - Hrvatske vode

GEOGRAFSKI PREGLED. I ZNAČENJE ... koncizno i dobro su ilustrirane. U 6. poglavlju ... 3) Koliko je relativno značenje otapanja snijega i leda u usporedbi s ...

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

Zaštita osobnih podataka - CROATIA tehnički pregledi

Ako biste željeli saznati detalje s kojim osobnim podacima ... od vas ćemo prikupiti osnovne podatke kao što su npr: ime, prezime, OIB, adresa, broj telefona i sl.

Tehnički list - Zaštita od metka W161 Knauf FB4

W161 Knauf FB4. Tehnički podaci. Svojstva sustava. Gips vlaknaste ploče Knauf Torro u zidnom međuprostoru format 624 x 600 mm debljina 28 mm.

KNJIGA 3-Tehnički uvjeti-v2.pdf

SMS sustava šalje obavijest internim korisnicima HAC ENC sustava ovlaštenim ... U slučaju nadoplate kreditnom karticom, mobilna aplikacija ni na koji način ne.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA • Tehnički uvjeti ... - ARZ

ENC naplate cestarine. Kako bi se izvršila provjera sukladnosti ponuđene opreme ponuditelj će dostaviti sve potrebne certifikate i tehničke opise kojima se ...

Tehnički list - Zaštita od metka W161 Knauf FB4 – Pregradni zidovi ...

W161 FB 4 – CW 100, Knauf Diamant, ispuna Knauf Torro mineralna vuna, R w. = 55 dB. Područja primjene ... W161 Knauf FB4. Pregradni zidovi za zaštitu od propucavanja ... Količina Jedinična cijena Ukupna cijena ....... Nenosivi unutarnji ...

Tehnički uvjeti za ribe i riblje proizvode

18 lis 2016 ... 'centar za distribuciju i čišćenje' – postrojenje s čistom ili pitkom vodom ... lokarda. 80,0. 5. skupina - više od 78%, ali ne više od 80%. 32. kovač.

Opći uvjeti INTERSAT

stavila u funkciju svoj priključak nakon privremenog isključenja ili raskida ... (1) Operator ima pravo, bez zahtjeva Pretplatnika, trenutačno i bez opomene ... udara groma, električne struje ili drugih vanjskih utjecaja koji nisu posljedica rada.

Opći uvjeti putovanja

TURISTIČKE ARANŽMANE PUTNIČKE. AGENCIJE ''ARTIK'' d.o.o. UMAG. 1. PRIJAVE I UPUTE. Putnik se za putovanje koje organizira "ARTIK" može prijaviti u ...

OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK

Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema ... Popis normativa za materijale kojih se treba pridržavati:.

Opći uvjeti poslovanja(pdf)

Članak 2. Zaštita osobnih podataka. 2.1. Podaci o klijentima Hotela Tomislavov dom ili TA Snježna kraljica, kao i činjenice i okolnosti koje je Hotel Tomislavov ...

Opći uvjeti poslovanja - INA, dd

dokumentaciju. Zahtjev za izdavanje INA PLUS kartice se može dostaviti osobno ili na e-poštu: [email protected] ili putem pošte ili na telefaks 01/6452 531.

TEHNIČKI UVJETI: Ponuditelj mora biti u mogućnosti ... - ARZ

Naručitelj može za vrijeme korištenja usluga koje su predmet nadmetanja, zatražiti ... mobilni i fiksni priključci spojeni u korporativnu mrežu Naručitelja (VPN), što ... M. 16. Kamera. Razlučivost zadnje kamere. MP. 16. Razlučivost prednje. MP. 8 ... trajanja Ugovora, uključiti sve nove mobilne priključke u korporativnu mobilnu ...

Tehnički uvjeti priključenja na sustav odvodnje Slano [pdf]

Uzdužni nagib (pad) priključnog kanala mora biti jednak po cijeloj dužini kanala. Najmanja ... 5 D (D=promjer kanala), odnosno 3 D do tjemena kanala (cijevi). ... Križanje kanalizacijskih priključaka izvodi se i pravilu ispod instalacija za vodu.

Pitanja i odgovori za opći dio ispita za stručnjaka ... - Zaštita na radu

rad na siguran način i način koji ne ugrožava zdravlje radnika. Poslodavac je ... 7) osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način.

opći uvjeti poslovanja - HSM informatika

Diners Erste Card Club kartica do 2-12 rata (za iznos veći od 1.000,00 kn) ... HSM INFORMATIKA nakon dogovora dati potrebno vrijeme i priliku, naročito na zahtjev poslati ... Radno vrijeme tvrtke: od ponedjeljka do petka (08:30-17:00 sati).

Opći uvjeti prodaje - FUCHS

I. Krmica 8, Domaslovec, 10430 Samobor. Tel. ... SOCIETE-GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. Split, IBAN: Hr69 2330 0031 1521 9133 0, SWIFT: SOGEHR22.