Matematicka analiza - 2016/17 - Unist

2.3.4 Neke klase slozenih elementarnih funkcija . ... Pojam derivacije motiviran je problemom polaganja tangente na graf funkcije. Uocimo da tangenta.

Matematicka analiza - 2016/17 - Unist - Srodni dokumenti

Matematicka analiza - 2016/17 - Unist

2.3.4 Neke klase slozenih elementarnih funkcija . ... Pojam derivacije motiviran je problemom polaganja tangente na graf funkcije. Uocimo da tangenta.

Matematicka analiza 3

U drugom poglavlju, Diferencijal i derivacije, obraden je diferencijalni racun (vektorskih) funkcija više realnih varijabli. Dokazani su osnovni teoremi:.

Matematicka analiza 4 - pmf

14 мај 2014 ... MiNi − mini = MiNi − miNi miNi − mini. = Ni(Mi − mi) ... Prema tome, diskrimanta krive (2.49.2) je pozitivna i ta kriva je elipsa. Kriva ... Slika 15. Dakle, finije podele segmenta [a, b] proizvode poligonalne linije vece duzine,.

Matematička analiza 1

Udžbenici Sveučilišta u Rijeci. Manualia Universitatis studiorum Fluminensis. Svjetlan Feretić. Matematička analiza 1. Zbirka riješenih zadataka s kolokvija i ...

Matematička analiza 3 - PMF-MO

Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. MATEMATIČKI ODJEL. Šime Ungar. Matematička analiza 3. Treće dopunjeno izdanje. Zagreb, 2002.

Matematička analiza III

NAZIV PREDMETA Matematička analiza III. Kod. PMM803. Godina studija. 3. Nositelj/i predmeta izv. prof.dr.sc. Nikola. Koceić Bilan. Bodovna vrijednost. (ECTS).

MATEMATICKA ANALIZA II [5mm] REDOVI

Definicija konvergencije reda. Konvergencija reda. Definicija (6.2.) Za red. ∞. ∑ n=1 an realnih ili kompleksnih brojeva kažemo da je konvergentan. (sumabilan ...

RAU, Matematicka analiza 2, II kolokvijum - PREDISPITNE ...

RAU, Matematicka analiza 2, II kolokvijum - PREDISPITNE OBAVEZE ... 2. [1 poen] Funkciju f(z) = ie π. 3 zi izraziti u obliku f(z) = P(x, y) iQ(x, y), z = x iy.

Primijenjena matematička analiza Zadaci

Primijenjena matematička analiza. Zadaci. 12. prosinca 2012. Page 2. 2. Page 3. Sadržaj. 1 Poglavlje. 5. 1.1 Jednadžbe sa separiranim varijablama .

Matematicka analiza 1 – Prvi kolokvij

19 stu 2018 ... (b) (4 boda) Je li f|[0,1] : [0,1] → A bijekcija? Ako je, odredite ... f2 : [−3,−2] → [−3π,−2π] je bijekcija (restrikcija linearne funkcije). f3 : [−3π,−2π] ...

Matematička analiza 3 - PMF - Matematički odsjek

Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. MATEMATIČKI ODJEL. Šime Ungar. Matematička analiza 3. Treće dopunjeno izdanje. Zagreb, 2002.

MATEMATICKA ANALIZA 4 – vjezbe 5. Greenov teorem

y dx 2x dy ako je γ pozitivno orijentiran rub unije krugova x2 y2 −2x < 0. i x2 y2 − 2y < 0. [Rez: 3. 2 π 1]. 3. Izracunajte površinu unutar a) kardioide r = 2a(1 ...

Matematička analiza I - Građevinski fakultet - UNIRI

7 lis 2019 ... IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: MATEMATIČKA ANALIZA 1 zimski semestar akad. god. 2019./2020. Broj ECTS bodova: 7,5.

Matematicka analiza 1 i 2 Predavanja i zbirka zadataka

22 јун 2019 ... 1. Dušan Adnad¯evic i Zoran Kadelburg, Matematicka analiza I, Naucna ... Ovo nije stroga matematicka definicija funkcije, buduci da ukljucuje ...

FTN, Informacioni inzenjering, Matematicka analiza 1 KOLOKVIJUM ...

21 апр 2018 ... FTN, Informacioni inzenjering, Matematicka analiza 1. KOLOKVIJUM 1. Prezime, ime, br. indeksa: 21.04.2018. PREDISPITNE OBAVEZE 1.

analiza organizacijske strukture u poduzeću - Unist

25 lip 2016 ... 32. 3.4.2.2. Matrična organizacijska struktura . ... organizaciju te da li je organizacijska struktura poduzeća efikasna ili ne. 1.2. Problem rada.

analiza poslovanja poduzeća „kraš“ - Unist

PRIHODI I TROŠKOVI U POSLOVANJU PODUZEĆA. 5. 2.1.Prihodi poduzeća. 5. 2.1.1. Poslovni prihodi. 5. 2.1.2. Financijski prihodi. 6. 2.1.3. Izvanredni prihodi.

VERTIKALNA I HORIZONTALNA ANALIZA POSLOVANJA ... - Unist

25 kol 2016 ... Problem istraživanja predstavlja specifičnost analize poslovanja horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja. Predmet istraživanja ...

MATEMATICKA ANALIZA 4 – vjezbe 3. Integral vektorske funkcije ...

b) pozitivno orijentiran rub kvadrata s vrhovima (±1,±1). [Rez: 2π] c) pozitivno orijentiran rub pravokutika s vrhovima (4,1), (−2,1), (−2,−3), (4,−3). [Rez: 2π].

Nastavni program za predmet Matematička analiza 2 OPŠTI ... - pmf

Predmet: Matematička analiza 2. Kod predmeta: Broj kredita: 8. Semestar: II. Broj časova P V. 3 3. Potrebna predznanja. Matematička analiza 1. OBLICI RADA.

Nastavni program za predmet Matematička analiza 1 OPŠTI ...

OPŠTI PODACI. Odsjek: Fizika. Smjer: Opšti i nastavni. Predmet: Matematička analiza 1. Kod predmeta: Broj kredita: 8. Semestar: I. Broj časova P V. 3 3.

Nastavni program za predmet Matematička analiza 2 OPŠTI ...

Predmet: Matematička analiza 2. Kod predmeta: Broj kredita: 8. Semestar: II. Broj časova P V. 3 3. Potrebna predznanja. Matematička analiza 1. OBLICI RADA.

analiza tržišta pokretnih telekomunikacijskih mreža u rh - Unist

Tako 4D paketi koje nude dva najjača telekom operatera Hrvatski Telekom ... Vipme Homebox, uslugu video poziva, HD glasovnu telefoniju. VIPnet d.o.o. je dio ...

Diferencijalna geometrija - 2016/17 - Unist

3.5.4 Gaussova i srednja zakrivljenost . ... Vektor normale i tan- gencijalna ravnina, Krivulja na plohi, Prva fundamentalna forma, Druga fundamentalna forma,.

Analiticka geometrija i linearna algebra - 2016/17 - Unist.

2.2.5 Jednadžba pravca kroz dvije tocke. Pravac p odre ¯den je i sa 2 razlicite tocke: T1(x1, y1, z1) i T2(x2, y2, z2). Tada vektor smjera pravca može biti.

ŽRS-ANALIZA STANJA_R4_5.05.2016.pdf - PANORA

balneološke svrhe (Lječilište Lipik) tako i u rekreativne svrhe (Dubočanka Velika), te u ... DP Elektra Križ pogon Lipik – distributer gradova Lipika i Pakraca s ...

ŽRS-ANALIZA STANJA_R4_5.05.2016.pdf - Regionalna razvojna ...

balneološke svrhe (Lječilište Lipik) tako i u rekreativne svrhe (Dubočanka Velika), te u ... DP Elektra Križ pogon Lipik – distributer gradova Lipika i Pakraca s ...

Cenovnik usluga u Poliklinici VIVALAB 01.02.2016. TU Analiza ...

1 феб 2016 ... EOZINOFILI U KRVI. 200.00. dU VMA ... PAS E2. 1500.00. S. PARADAJZ F25. 1300.00. S. KUĆNI LJUBIMCI EX2 (E1, 2, 6,. 84). 1950.00. S.

analiza pokazatelja za 2016. godinu - Grad Ivanec

TESLA D.O.O.. HORVATSKO 18, Ivanec. 7112. Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje. 569.590. Tabela 14: Prikaz investicija poduzetnika grada ...

2. Analiza turističke sezone 2016. godine - Dalmatia.hr

Prema podacima Svjetske turističke organizacije, u svjetskom turizmu u 2016. turistički sektor opet je pokazao ... svijetu pozitivan, te se u 2016. godini najveći porast broja stranih turista očekuje u regiji ... Posebno su bile pojačane aktivnosti na auto-cestama, kako bi se ... Rast od 2,9 posto je najbrži još od drugog kvartala.

Analiza eksterne mature učenika osnovnih škola TK 2016

23 svi 2016 ... Za eksternu maturu 2016. godine napravljeno je 6 testova na bosanskom, ... Prvi strani jezik (engleski, njemački). Matematika. Fizika. Hemija.

analiza nezaposlenosti u republici hrvatskoj od 2004. do 2016. godine

Frikcijska nezaposlenost se može pojaviti zbog stalnog kretanja ljudi izmeĊu podruĉja i zaposlenja ili kroz razliĉite stadije životnog ciklusa, odnosno ako osoba ...

ANALIZA MEDIJSKH OBJAVA Kreativna riznica 2016 - EFOS

7 tra 2016 ... Otvorena Kreativna riznica na Ekonomskom fakultetu. 54 ... Osijek, Savjet mladih Osječko-baranjske županije, Grafika Osijek, Meritus d.o.o., ...

analiza primene strategije razvoja hraniteljstva u crnoj gori 2012-2016.

30 дец 2017 ... razvoja hraniteljstva Crne Gore, u periodu od 2012-2016. godine. ... profesionalac centra vrši procenu, upućuje na smeštaj u hraniteljsku ...

Analiza partijskih narativa – Izbori 2016 - cedem cedem

Analiza partijskih narativa. Izbori 2016. ... Od 14 -30. septembar, 2016. ... 105. 66. 22. 22. 70. 63. DPS. DF. Ključ. Demokrate. BS. Pozitivna. SD. SDP. N narativa ...

21 - Matematická štatistika

Matematická štatistika. Trochu histórie: Starovek – sčítanie ľudu a majetku (vojenské a daňové účely) – Egypt, Čína, Mezopotámia. Stredovek – vznik a ...

MATEMATICKÁ ANALÝZA II o o

Matematická analýza 2. 15 Riemann˚uv integrál v Rn. 122. 15.1 Definice a základn´ı vlastnosti Riemannova integrálu122. 15.2 Metody výpoctu dvojných a ...

Matematická logika - STU

matematická logika. Aristoteles filozofická logika moment času v usudzovaní modalita výrokov dvojhodnotové logiky viachodnotové logiky ternárne spojky výrok.

Matematická logika - FIT VUT

Matematická logika. Ondrej Lengál. Fakulta informacních technologií. Vysoké ucení technické v Brne. IDM'19. [preloženo 27. listopadu 2019] ...

Matematická analýza II

DEMIDOVIČ, B.P.: (1977) Sbornik zadač i upražnenij po matematičeskomu analizu, Moskva Nauka (v ruštine). 8. BERMAN, G. N.: (1957) Zbierka úloh z ...

Matematická statistika

statistika. Matematická statistika. Šárka Hudecová. Katedra pravdepodobnosti a matematické statistiky. Matematicko-fyzikálnı fakulta Univerzity Karlovy.

Matematicka” indukcija

indukcija. Matematicka indukcija nije indukcija na osnovi uzorka niti indukcija nabrajanjem. Potonje ili nisu oblik deduktivnog zakljucivanja ili ne mogu opravdati.

Matematicka indukcija

Podsetimo se, binomna formula glasi (a b) n. = ∑ n k=0. (n ... Po principu matematicke indukcije, zakljucujemo da binomna formula vazi za svaki prirodan broj ...

Matematicka lektira

8 pro 2016 ... matematika se uči vježbanjem samostalno, s prijateljem, s roditeljem,... bitno je da vježbate ne smeta mi ako vam netko zadaje zadatke, ...

Matematicka Logika

20 окт 2010 ... Da bi iskazna formula bila nedvosmisleno zapisana koriste se i zagrade. Prioritet operacija ... F4 : ¬(p ∧ q) ⇔ (¬p ∨ ¬q) (De Morganov zakon).

I. Matematička logika

A B - ekskluzivna disjunkcija sudova A i B (A ili B (ali ne obje)):. Složeni sud A B je istinit točno onda kada je istinit samo jedan od sudova A i B. Primjer 3.

Matematička bojanka - Artrea

MATEMATIcKA BOJANKA v. Jedinice, desetice, stotice. Odredi mjesne vrijednosti pa oboji. 5 na mjestu jedinica. 8 na mjestu jedinica. 1 na mjestu desetica.

Matematická logika - fi muni

Matematická logika. Antonín Kucera. Úvod. Aristotelova logika. Logický ctverec. Sylogismy. Booleova algebra logiky. Dva zákl. problémy. Rešení 1. problému.

BESKONAČNOST I MATEMATIČKA ISTINA

jer je matematički savršeno moguće da beskonačni niz brojeva daje ko- načan zbroj. ... Govoreći matematički to znači odrediti točan nagib tangente u bilo kojoj.

1. Matematicka indukcija - Element

natjecanja. To su zadaci raznih stupnjeva natjecanja iz zemalja koje imaju slican program nastave kao i Hrvatska. Zbog kolicine zadataka rješenja nisu dana.

Matematická fuzzy logika

klasické logiky – „pravdivostním funkcím“ klasická logika : fuzzy logika Gödelova Łukasiewiczova produktová. Různé pravdivostní funkce ⇒ různé fuzzy logiky.

Matematička indukcija - Matematiranje

MATEMATIČKA INDUKCIJA. Princip matematičke indukcije glasi: Ako za neko tvrdjenje )(. nT , Nn. ∈ važi: 1) )1(. T je tačno. 2). )1(. )( . ⇒ nT. nT je tačno za.

Matematická statistika - ČVUT

Matematická statistika je obor, který na jedné straně velmi úzce souvisí s teorií pravděpodobnosti, nebot' je založen na stejných základních pojmech, používá v ...

Matematicka teorija sustava

Matematicka teorija sustava. (60 sati) predavaci: Zvonimir Bujanovic i Ivica Nakic. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama matematicke teorije sustava koja ...

Matematička indukcija - Poincare

Matematička indukcija. Princip matematičke indukcije. Da bi za zvako n ∈ N važilo tvrdjenje T(n) , dovoljno je pokazati: bazu indukcije: tvrdjenje T(1) induktivni ...

LOGIKA, MATEMATIČKA — LOKOMOTIVE

Nakon uspjeha Stephensonove lokomotive, parna lokomotiva je skoro ... A prva kompaundna lokomotiva, B prva lo komotiva na pregrijanu paru, C pre.

Vjerojatnost i matematicka statistika

29 sij 2016 ... Literatura. 1. M. Huzak, Vjerojatnost i matematička statistika, skirpta, 2006. 2. Subject 101: Statistical Modelling, Core. Reading 2000, Faculty ...

PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. December 13, 2016 ...

Matematička priča iz Istre

16 pro 2014 ... Gaussova dosjetka i primjene. ▻ Magični kvadrati. Pristupilo ... 17.11. Gaussova dosjetka. 6.12. Vrste trokuta i opseg trokuta. 7.12. Zadaci «na.

Matematika 3 - Unist.

tetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveucilišta u Splitu (FESB). Obradena su poglavlja. Vektorska analiza, Krivuljni integrali i Plošni integrali.