Proceedings - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

kontrolira cijene i tečaj, i prelazak na tržišnu ekonomiju koju karakterizira liberalizacija ... preuzeto 15.10.2010. sa stranica http://www.bnet.com/blog/food/kraft-.

Proceedings - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ... - Srodni dokumenti

Proceedings - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

kontrolira cijene i tečaj, i prelazak na tržišnu ekonomiju koju karakterizira liberalizacija ... preuzeto 15.10.2010. sa stranica http://www.bnet.com/blog/food/kraft-.

zbornik radova proceedings - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

17 velj 2017 ... Vladimir Šišljagić, Croatia ... Nebojša Jerković, Jelena Đugum, Zoran Mateljak, Mirna ... Krešimir Salajpal, Ante Ivanković, Jelena Ramljak .

Proceedings Zbornik radova - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

22 velj 2019 ... Dijatomejska zemlja i botanički insekticidi u suzbijanju skladišnih kukaca ... budući da požari ne prepoznaju granicu gdje završava privatno zemljišta, a gdje počinje ... kod većine ispitanika (71%) nije bilo moguće kupiti.

Krajobrazna arhitektura - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Kljuţne rijeţi: krajobraz, arhitektura, terminologija, hrvatski jezik i engleski jezik. Uvod. Krajobrazna arhitektura je interdisciplinarna profesija jer spoznaje koristi iz ...

Plenarna izlaganja - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Bozzi, Danijel Karolyi, Kristina Gvozdanović, Marjeta Čandek Potokar . ... Ivezić M., Raspudić E., Brmež M., Majić I., Brkić I., Tollefson J.J., Bohn M., Hibbard B.E., Šimić ... indeksa konkurentnosti ruralnog prostora (Franić i Kumrić, 2008.).

SA2010 Rad Predlozak - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

izradi revizije ribolovno-gospodarskih osnova ZŠRU Virovitica i ZŠRK ĐurŤevac ... u svim je vodama iznad 5 mgO2/L, što je optimum za toplovodne vrste riba.

Prolom - sa2020 . 55th Croatian & 15th International Symposium on ...

populacije divljači u lovištu III/29 „Prolom“. Nera Fabijanić1, Tomislav Dumić2*. , Hrvoje Novosel. 1, Nikica Šprem1. 1Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, ...

Agrocal granule Ca - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Uĉinkovitost vapnenca (Agrocal granule Ca) na promjenu pH vrijednosti distriĉnog smeĊeg tla Liĉkog polja i na prinos zobi (Avena sativa L.) Jakov Šurko ...

Arnica montana - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Ljekovita biljka arnika (Arnica montana) strogo je zaštićena divlja svojta i treba ju introducirati u poljoprivrednu proizvodnju. Zbog slabog intenziteta rasta uzgoj ...

Ailanthus altissima - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) u. Republici Hrvatskoj. Maja NOVAK, Nenad NOVAK. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za zaštitu ...

Budrovka - sa2020 . 55th Croatian & 15th International Symposium ...

Lavandin 'Budrovka' je otpornija sorta nego su to prava i širokolisna lavanda, lakše se uzgaja, a osim toga, prava lavanda daje manji prinos cvjetova.

Ocimum basilicum - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

cvjećarstvu za sjetvu sjemena begonija i uzgoj kamelija, primula, anturijuma, paprati. (Ljujić-Mijatović i Mrdović, 1998.). Zahvaljujući šumskom bogatstvu koje ...

Axis axis - sa2020 . 55th Croatian & 15th International Symposium ...

Jelen aksis (Axis axis) obitava na otoţju Nacionalnog parka Brijuni od 1911. godine. Dobro se prilagodio i odrţao sve do današnjeg dana, zahvaljujuši vrlo ...

SA2010 Summary Sample - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Željko Andabaka, Darko Preiner, Domagoj Stupić, Jasminka Karoglan Kontić, ... neposredno nakon berbe i nakon mjesec dana skladištenja u hladnjači s ...

Suzbijanje kukuruznog moljca - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Ključne riječi: feromoni, insekticidi, krizanteme, kukuruzni moljac. Uvod. Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis Hbn.) se smatra najznačajnijim štetnikom kukuruza.

Odlike vanjštine istarske koze - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

strukturi dominirale su izvorne pasmine: hrvatska šarena koza (ranije poznata kao. „balkanska“ ili domaća koza), hrvatska bijela koza te istarska koza na ...

zbornik sažetaka book of abstracts - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

SIMPOZIJ. AGRONOMA. 53rd CROATIAN AND. 13th INTERNATIONAL. SYMPOSIUM ON. AGRICULTURE. 18. – 23. veljače 2018. | Vodice | Hrvatska.

Book of Abstracts Zbornik sažetaka - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

22 velj 2019 ... Utjecaj tipa tresača na učinkovitost berbe maslina. Influence of ... Tijekom berbe korišteni su različiti tipovi tresači: pneumatski tresač s različitim.

Introdukcija novih sorata šljive - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Herman, Jojo, Pitestean, President, Top 2000, Topend, Topfirst, Topking, Toptaste ... najvešu sorta President. ... Vrijeme berbe i fizikalna svojstva 16 sorata šljiva.

Dužinsko – maseni odnos bežmeka - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Ključne riječi: Uranoscopus scaber, bežmek, dužinsko-maseni odnos, južni Jadran. Uvod. Bežmek (Uranoscopus scaber), rasprostranjen je u čitavom ...

University of Zagreb, Faculty of Agriculture - sa2020 . 55th Croatian ...

16 Feb 2020 ... City Office for Agriculture and Forestry, city of Zagreb. Croatian Agency for Agriculture and Food, Osijek. College of Agriculture at Križevci.

Genetiţka identifikacija masline „Krvavica“ - sa2020 . 55th Croatian ...

morfoloških i molekularnih podataka utvrŤeno je da sorta masline Krvavica iz skradinskog podruţja nije istovjetna sorti „Murgulji“. Kljuţne rijeţi: maslina ...

Kvaliteta jaja različitih pasmina pataka - sa2020 . 55th Croatian ...

Statistički značajno veći udio bjelanjka imala je Ruanska pasmina pataka (60,68 ... Pekinška patka ima statistički značajno veću masu jaja (77,56 g, 74,86 g i 74 ...

Primjena transgene tehnologije u svinjogojstvu - sa2020 . 55th ...

Ključne riječi: transgene svinje, rekombinantna DNA tehnologija, poljoprivreda, biomedicina. Uvod. Primjena transgene tehnologije omogućila je unos novih ...

Energetska iskoristivost ljuske oraha i lješnjaka - sa2020 . 55th ...

Istraživani uzorci, odnosno lješnjak i orah bili su uzgajani tijekom ... lješnjaka (Istarski duguljasti i Rimski okrugli) i oraha (Elit i Šejnovo). Navedene sorte su.

Cjenovna elastičnost potražnje na tržištu pšenice - sa2020 . 55th ...

Cjenovna elastičnost potražnje na tržištu pšenice. Igor Kralik ... Formiranje cijena pšenice prepušteno je tržištu na temelju ponude i potražnje, ali i kvalitete ...

Reproduktivna kompatibilnost masline sorte 'Oblica' - sa2020 . 55th ...

'Drobnica', 'Leccino', 'Oblica', te djelomiţno 'Levantinka' se mogu izdovojiti kao sorte kod kojih su se cvjetanje te interval pune cvatnje odvijali istovremeno, bez ...

Kakvoća plodova šipka (Punica granatum L.) - sa2020 . 55th ...

Potencijali prostora za uzgoj nisu dovoljno iskorišteni,. a u uzgoju je zastupljen veliki broj sorata koje nisu u potpunosti evaluirane. Konzumacija plodova šipka ...

Rasprostranjenost vrsta riba iz porodice kokota - sa2020 . 55th ...

kokot barjaktar (Aspitrigla obscura). Tijekom ekspedicije MEDITS vrsta Aspitrigla obscura nije zabilježena, pa je obrađeno ukupno 7 vrsta. Navedene vrste su ...

Hranidba svinja u ekstenzivnim uvjetima držanja - sa2020 . 55th ...

Hranidba svinja u ekstenzivnim uvjetima držanja. Kristina BUDIMIR, Vladimir MARGETA, Zvonimir STEINER, Valentina CRNAC. Sveučilište Josipa Jurja ...

Biogeni amini u vinu: utjecaj enoloških postupaka - sa2020 . 55th ...

Sažetak. Cilj rada bio je praćenje promjena udjela biogenih amina tijekom vinifikacije i starenja vina. Malvazije istarske (Vitis vinifera cv) iz berbe 2009. Biogeni ...

Nutritivna vrijednost soka šljive sorte 'Stanley' - sa2020 . 55th ...

Ključne riječi: šljiva, 'Stanley', plod, sok, kvaliteta. Uvod. Voćni sokovi su zdravi, ukusni i osvježavajući napitci koji se često koriste kao dopuna prehrani. Postupci ...

Biološka kontrola štetnika i bolesti u uzgoju gerbera - sa2020 . 55th ...

moljac (Trialeurodes varorariorum), koprivina grinja (Tetranychus urticae) i kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis) koji posjeduju visok stupanj rezistentnosti ...

Uzgoj selekcioniranih matica autohtone sive pčele - sa2020 . 55th ...

Uzgoj selekcioniranih matica autohtone sive pčele (Apis mellifera carnica. Pollman, 1879) u Republici Hrvatskoj. Marin Kovačić1, Zlatko Puškadija2, Ras ...

Prinos mladog krumpira na području zapadne Srbije - sa2020 . 55th ...

mladog krumpira po biljci u dvogodišnjem prosjeku utvrđen je kod sorte Belarosa ... nadzemnih izdanaka po biljci, veličini sjemenskog gomolja, agroekološkim.

We Do It: Croatia at the 15th International Architecture ... - Monoskop

Sunčica Ostoić, Katarina Pavić,. Sanja Peračić, Vinko Peračić,. Dušica Radojčić, Marijana Rimanić,. Ines Rukljač, Sabina Salamon,. Antun Sevšek, Nela Sisarić,.

Last Call for the 15th International Scientific Conference on ... - UNSA

Please, consider submitting the abstract/paper for the Conference. We proudly hope ... More about our activities on our web-site: http://www.esd-conference.com/.

15th DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM WRITING ON-LINE ...

6 Nov 2004 ... spreads usage of Scriptrunner to a much wider range than program ... Scriptrunner3 program http://coma.fsb.hr/scriptrunner3/ on our. Web site.

Proceedings of the 14th International Congress of the International ...

Authors: Nevenka M. Antović, Perko Vukotić, Nikola Svrkota . ... Klara Suslova, Scott Miller, Alexay Zhdanov, Evgeney Vasilenko. ... outstanding consequences on lung parenchyma of normal nude mice after transplanting 2Gy irradiated.

Proceedings 1 Croatian Combinatorial Days

8 Dec 2017 ... University of Osijek, Croatia [email protected] ... University of Osijek, Croatia [email protected] ... [email protected]. 27. Dragutin Svrtan,.

15th International Symposium on School Life and School History ...

Printed by / Tisk: Studio Print d.o.o., Ljubljana ... time taking place in a Slavic country, unites 90 participants and offers 60 talks on ... udruga učitelja i pedagoga, koja djeluje i danas, Hrvatski pedagoško–književni zbor, dugo godina jedini izdavač ... sredstva od 1918 do II svetskog rata: Dokumentaciju o radu škole, foto zbirku ...

PROCEEDINGS of the 6-th INTERNATIONAL ... - TFZR

21 Nov 2015 ... Anita Sabo, Henrik Lábadi, Tibor Szakáll, Andrea Kukla. 171. Autonomous ... parts of sheet metal, etc.), the modeling ... Conference on Information and Intelligent Systems - CECIIS, Varaždin, Croatia, September. 19-21, ISSN ...

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ... - ZRC SAZU

Urna vojničkog tribuna / The urn of a military tribune, Muzej grada Šibenika / Šibenik City Museum. STRAŽNJA KORICA / BACK COVER. Titul Aplina Bardurija ...

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL FISHING ... - CDC stacks

Fisherman's Overview of the Marine Prediction Center .......................... ... its report on the investigation into the grounding of the stern trawler Zagreb, it was found ...

Proceedings - 7th International Congress of FOOD ...

Karlovac Universty of Applied Sciences, Karlovac, Croatia ... Vissotto F.Z., Jorge L.C., Makita G.T., Rodrigues M.I., Meneegalli F.C. 2010. Influence of the process ...

Proceedings of the Conference of the International Group for the ...

century in the De Stift movement in Holland, in the German Bauhaus and in the ... BEDNARZ Nadine CIRADE/UGAM, C.P. 8888 SuccA MONTREAL (QUEBEC) ...

Proceedings of the 2nd MoMoWo International ... - ZRC SAZU

5 Oct 2016 ... habit in the Bauhaus school (revolutionary ... (phone conversation 31 August 2016). 52 Alenka ... in Varazdin from 1936 to 1942, and school for.

Proceedings of the Fifth International Conference on Dependency ...

28 Aug 2019 ... Pričala je uz kafu, meni i mojoj supruzi, na kakve je sve prepreke na Ketedri ... Miryam de Lhoneux, Sara Stymne, and Joakim Nivre. ... Bosque-Gil, Julia, Jorge Gracia, Elena Montiel-Ponsoda y Guadalupe Aguado-de-Cea.

PROCEEDINGS of the 5th International Scientific Conference on ...

16 May 2018 ... Professor Renata Knap, University of Szczecin, Poland ... Cingula, M. Przygoda, & K. Detelj (Eds.), Economic and Social Development (Book of.

Proceedings of the Second International Workshop on Resources ...

The structure of the database must allow (semi-)automatic acquisition from existing resources, ... 5. thing, e.g. sanjar 'dreamer, male' > sanjarica 'dream book'.

proceedings 1st international conference - imin-org.eu

24 Sep 2016 ... Proceedings of the 1st International IMIN Conference. 24 September 2016, Orlando, Florida. Brussels: International Microvascular Net. 69pp.

Proceedings of the 3rd MoMoWo International ... - ZRC SAZU

4 Oct 2017 ... company Industrogradnja. They used prefabricated ... building, 1962; Youth Hostel, 1962; Tekstilpromet. Department Store, 1968) and ...

Proceedings of the International Conference on Sustainable ... - unizg

20 Mar 2019 ... supporting event of RILEM Spring Convention from in Rovinj, Croatia. ... [17] Frangopol D. M. & Estes A.C.: Lifecycle Evaluation and Condition ...

AISC 247 - Proceedings of the International Conference on Frontiers ...

In [6], the authors discuss a negotiation mechanism which able to exchange game information among game players (nodes).Then the nodes updates their ...

Proceedings of the 11 International Conference for ... - CiiT 2020

1 Oct 2001 ... [14] S. Osechinskiy, F. Kruggel, “PDE-based reconstruction of the cerebral cortex from MR images”. ... Studomat. Figure 7: LMS Adoption Level ...

Proceedings of the XXXII International Scientific Conference

factor comes into play with increasing size of clusters stabilized in the quantized ... doh]. Here the square brackets denote optional items. F. Training and testing.

Proceedings of the Second United Nations International Conference ...

Nations International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy are ... Kruskal and Schwarzschild 34 in such a manner that a plasma with gravity and ...

Proceedings of the Fifteenth Annual International ... - Сэфер

8 сен 2001 ... ные отзывы о еврейском национальном движении в Палестине, имен- ... Умер М.А. Новомейский 27 марта 1961 г. в Париже, его прах по- ... ляр отстаивал право синагоги на изготовление мацы, занимался бла-.

Proceedings of International Ph.D. Students ... - MendelNet - Mendelu

MLR-350H), při teplotách 12, 15, 18 a 21 °C, bez přístupu světla po dobu 14 dní. Jednotlivé ... Variation in Nutrient Release of Polymer-Coated Fertilizers [online]. 2005, ... Hřebečci a hřebci jsou selektování: při registraci hříbat, při ... CAPUT, C., CAMUS, H., BELOT, Y. (1990): Observations on the behaviour of radiocesium in.

Proceedings of the 4th Biennial International Workshop on Balto ...

9 Aug 2013 ... are spoken by over 400 million speakers worldwide. The recent political ... freedom to women, who he says should focus on ... cijena (price).