upis na studi - Kemijsko-tehnološki fakultet - Sveučilište u Splitu

Preddiplomski studij može upisati osoba sa završenom srednjom školom u trajanju od najmanje 4 godine. Stručni studij može upisati osoba sa završenom ...

upis na studi - Kemijsko-tehnološki fakultet - Sveučilište u Splitu - Srodni dokumenti

upis na studi - Kemijsko-tehnološki fakultet - Sveučilište u Splitu

Preddiplomski studij može upisati osoba sa završenom srednjom školom u trajanju od najmanje 4 godine. Stručni studij može upisati osoba sa završenom ...

upis na studi - Kemijsko-tehnološki fakultet

Preddiplomski studij može upisati osoba sa završenom srednjom školom u trajanju od najmanje 4 godine. Stručni studij može upisati osoba sa završenom ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET I ...

27 lis 2016 ... vodeni ekstrakti rosopasa, vrkute i troskota pokazuju citotoksični učinak na ... Kao kapi za oči i mast upotrebljava se za vanjsku primjenu (7).

SVEUĈILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ...

Standardni elektrodni potencijal neke elektrode definira se kao standardna elektromotorna sila članka u kojoj je jedna od elektroda standardna vodikova.

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET ...

16 ruj 2019 ... U ispitivanom koncentracijskom području med Vrijes. (erica) ne može se uspješno koristiti kao inhibitor korozije kositra u 3 %-tnoj otopini NaCl, ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO - TEHNOLOŠKI FAKULTET ...

Odobreni aditivi mogu se uvrstiti na Listu aditiva za uporabu u hrani i Listu aditiva za uporabu u aditivima ... okusa,konzervansi,bojila,sladila), hormoni rasta i dr.

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET I ...

Mezoamerikanaci. Koristili su kakao zrna za stvaranje pjenušavog čokoladnog pića sa začinima. Kad su Europljani otkrili tajnu kakao stabla, čokolada je postala ...

sveučilište u splitu kemijsko -tehnološki fakultet - Repozitorij ...

2. Doc. dr. sc. Marijo Buzuk - član. 3. Izv. prof. dr.sc. Marija Bralić – mentor - član ... atmosferi su dušikov (I) oksid, N2O, dušikov (II) oksid, NO, dušikov (IV) oksid, ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet priprema i ...

Polusuhi postupak (slika 4): suho sirovinsko brašno se granulira s vodom i dozira u ... Zatim, nastali filtarski kolač je ili ekstrudiran u granule ili je doziran u ...

sveuĉilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet gastrointestinalna ...

Dragoljub (Tropaeolum majus L.) je jednogodišnja zeljasta biljka koja je bogat izvor ... Izolirati eteriĉno ulje iz sjemenki biljke dragoljub (Tropaeolum majus L.).

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet određivanje ...

30 stu 2016 ... Ključne riječi: sinteza koloidnog srebra, generator niskog istosmjernog napona, Tyndallov efekt, TDS. Rad sadrži: 40 stranica, 13 slika, 4 tablice ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet volumetrijska ...

2 sij 2019 ... Otapala se dijele na nepolarna, polarna protonska (disocijacijom daju ... tablici 1, polarna protonska u tablici 2, a polarna aprotonska otapala u ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet antiproliferativna ...

Rad sadrži: 47 stranica, 16 slika, 15 literaturnih referenci ... 3.1.5 Planinski vrisak ... Slika 15. Djelovanje odabranih biljaka iz porodice Lamiaceae na stanične ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet imobilizacija ...

Ključne riječi: pekarski kvasac, imobilizacija, alginat, želatina. Rad sadrži: 35 ... U 200 mL destilirane vode sobne temperature,stavi se 4 g želatine u listićima.

sveučilište u splitu kemijsko - tehnološki fakultet mikroemulzije bez ...

asocijacijski elektroliti, micelarni ili asocijacijski koloidi, a česti sinonim su i amfipatske molekule (amfifili). Amfifili su molekule koje se sastoje od najmanje dva ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet konduktometrijsko ...

razrjeđenju, a iz nagiba pravca koncentracijska konstanta disocijacije. Ova jednadžba se može primijeniti samo za vrlo razrijeđene otopine. Debye i Hückel su ...

sveučilište u splitu kemijsko – tehnološki fakultet određivanje ...

Na istoj slici je prikazana i krivulja topljivosti boraksa u istom temperaturnom rasponu. Slika 17. Ovisnost koncentracije otopine o vremenu i temperaturi.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet voltametrijsko ...

17 lis 2018 ... Elektrokemijske / elektroanalitičke metode. Elektrokemija je dio znanosti posvećen razumijevanju posebnih vrsta fizikalnih i kemijskih pojava i ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet elektrokemijsko ...

struje su dobivene za amonijačni pufer pa se za sva mjerenja pri ovom pH koristio boratni pufer. ... KNO3 acetatni pufer L – cistein (10-7). KNO3 acetatni ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet karakterizacija ...

13 srp 2018 ... brojni postupci oporabe stiropora, među kojima se, kao jedan od najučinkovitijih ... kao niti polistirena, koji se hlade vodom i sjeckaju u kuglice.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet izolacija i ...

Cilj ovog rada bio je izolirati eterično ulje iz klinčića postupkom vodeno-parne destilacije te ... Ključne riječi: klinčić, eterično ulje, kromatografija, GC-MS, GC-FID ... Skoog D.A, West D.M, Holler F.J, Osnove analitičke kemije, Zagreb, Školska.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet polimorfija i ...

Sažetak: Polimorfija je pojavljivanje iste tvari u više različitih kristalnih oblika koji su kemijski identični, ali im se svojstva znatno razlikuju. Polimorfija je jako ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj istovremene ...

23 stu 2018 ... Ključne riječi: sonokristalizacija, boraks, miješanje, kinetika nukleacije ... simultaneous mixing and ultrasound impact on kinetics of borax ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet ravnoteža sorpcije ...

Abstract: In this diploma thesis the sporption of copper ions on modified geopolymer ... koji su vezani za hidrogenkarbonatni, kloridni, nitridni i sulfatni ion,.

sveuĉilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet ocjena ekološkog ...

Kljuĉne rijeĉi: Eutrofikacija, ekološko stanje, trofički indeksi, indeks TRIX ... Pelješca. Analizirani su parametri koji ukazuju na ekološko stanje mora na.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet ispitivanje prirodnih ...

19 ruj 2019 ... Od tog doba do danas proizvodnja i sastav samih sapuna uvelike se promijenio. Sapuni nastaju procesom saponifikacije tj. bazičnom ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet titracije temeljene na ...

indikatora (Mohrova i Volhardova metoda), biti će uspoređena sa točkom ekvivalencije koja je izračunana teorijski. Nadalje, određivanje završne točke titracije ...

sveučilište u splitu kemijsko – tehnološki fakultet utjecaj dodatka ...

Stroj za hladno prešanje ulja (10). 1.1.3. Podjela i svojstva biljnih ulja. Ulje lana. Laneno ulje se dobiva iz sjemenki biljke lan (Linum usitatissimum L.), koja.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet sinteza zeolita a ...

Ključne riječi: zeolit A, hidrotermalna sinteza, CEC vrijednost, specifična ... natrijev aluminat je kristalni prah, bijele boje koji može imati razne kemijske formule:.

sveučilište u splitu kemijsko - tehnološki fakultet kemijski sastav i ...

ULJA IZ SJEMENKI GORKE NARANČE. Ana Vučković, 1160 ... Faculty of Chemistry and Technology Split. Undergraduate study of Chemical ... Biljni materijal .

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet zelena sinteza ...

Koloidno srebro je tekuća suspenzija mikroskopskih čestica srebra, koja je ... nuspojave su: neurološki problemi, oštećenje bubrega, želučani problemi, ...

sveuĉilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet usporedba metoda ...

FTIR spektar potvrĎuje uobičajeni kemijski sastav ljuskica jaja. Mikroskopske ... iona u vodi. Kruženje teških metala u prirodi veoma ovisi o promjenama kojima ovi ... oksid (CuO), koji služi kao boja za bojanje staklenih površina. Bakrov(II) ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet završni rad priprava ...

Proizvodnja Portland cementa zahtjevan je tehnološki proces u kojem polazni materijal (sirovina) bitno mijenja svoj sastav i svojstva transformirajući se u.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj temperature i ...

maslinovog ulja dobivenog iz plodova maslina sorte Oblica. Ispitivanja su ... mješovitih svojstava, plod se koristi i za dobivanje ulja i za konzerviranje. Razvija.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet hlapljivi spojevi ...

26 ruj 2019 ... Ključne riječi: med, hlapljivi spojevi, sok od maline, GC-MS, ... Cilj rada je odrediti kemijski profil hlapljivih spojeva meda od bagrema s.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj dodatka i ...

SPECIFIČNU ELEKTRIČNU PROVODNOST CEMENTNE PASTE. Nives Čačinović, 890 ... 15. 1.8.3. Specifična električna provodnost cementnih pasti .

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet preddiplomski studij ...

HLAPLJIVI SPOJEVI LISTA I CVIJETA DALMATINSKE KADULJE ... kvantitativno, i u apsolutima kadulje dominiraju terpenski spojevi kao što su epimanool, ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj promjera ...

UTJECAJ PROMJERA RADIJALNOG SBT MIJEŠALA NA STANJE. POTPUNE SUSPENZIJE ZEOLITA. ZAVRŠNI RAD. IRIS MILANOVIĆ. Matični broj: 803.

sveučilište u splitu kemijsko–tehnološki fakultet sinteza i kemijska ...

Datum obrane: 11.10.2018. Rad je u tiskanom i elektroničkom (pdf format) obliku pohranjen u Knjižnici Kemijsko-tehnološkog fakulteta Split, Ruđera Boškovića ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet diplomski studij ...

podataka može se zaključiti da konstitucijski izomeri farnezol i nerolidol različito utječu na ispitivani signalni put u različitim staničnim linijama. Farnezol ...

sveuĉilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet ravnoteţa adsorpcije ...

5 ruj 2017 ... koncentraciji od 3,078 mmol dm-3 te iznosi qmax = 0,088 mmol g-1. Nakon postizanja ... površinu (aktivni ugljen, silikagel, zeolit itd.).9.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet analiza indeksa ...

23 stu 2018 ... Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu ... Faculty of chemistry and tehnology Split ... praonice rublja (Klinika za ortopediju Lovran, OB Varaždin).

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet hlapljivi organski ...

UNIVERSITY OF SPLIT ... Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Split, Ruđera Boškovića 33 ... 10. http://www.dobartek.spar.hr/hr/vino-i-hrana/traminac,79.html. 11.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj proizvodnih ...

maslinovog ulja dobivenog iz plodova masline sorte levantinka. ... Ključne riječi: maslinovo ulje, levantinka, temperatura miješanja, vrijeme miješanja, vrijeme ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj brzine vrtnje ...

Sažetak: U ovom radu ispitan je utjecaj brzine vrtnje dvaju aksijalnih turbinskih miješala koja su se nalazila na zajedničkoj osovini na kinetiku rasta kristala ...

sveučilište u splitu kemijsko tehnološki fakultet damir barbir ... - CORE

oksida, olovo (II) kromata i amonijeva bikromata na ranu hidrataciju te fizikalno- ... zeolita u uzorku), amonijeva bikromata i amonijeva ... Amonijev bikromat. M..

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj troske visoke ...

Portland cement je jedan od najčešće korištenih mineralnih veziva u graditeljstvu. Budući da proizvodnja cementa zahtjeva veliku količinu energije sam proces ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet primjena frattini testa ...

20 lip 2018 ... Ključne riječi: portland cement, vapno, ambalažno staklo, otpadna građevinska opeka, prirodni ... opeke s gašenim vapnom ili miješanjem s vulkanskim pepelom u gašeno vapno. ... formula je (Na,K)6Si30Al6O72 · 24 H2O.

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI I MEDICINSKI ...

3 lis 2016 ... indikacije za koja stanja su navedeni analgetici dokazano djelotvorni. Ključne riječi: ... Je li naveden popis studija (uključenih i isključenih)?. 6.

sveučlište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet antioksidacijski ...

zelena alga Ulva lactuca) pripravljeni u tri različita otapala (destilirana voda, ... smeđe alge, Dictyota dichotoma i Padina pavonica te jedna zelena alga Ulva ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET I KEMIJSKO ...

Ljekarne PABLO, Ljekarne Vaše zdravlje, Ljekarne Zagrebačke županije, ZU Mandis te. Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije „Meje“. Analizirane su sve ...

Windows 7 - Kemijsko-tehnološki fakultet

Traka na lijevoj strani Windows Explorera. • Grupiranje istih ... na radnoj površini. Programski prečaci na radnoj površini. Programska traka. Izbornik. Start.

6. KA T 4. KA T 5. KA T - KTF-Split - Kemijsko-tehnološki fakultet

FESB. PREDA. V. AONICE. F403. F403-4. F404. F407. F406. F405. F401. F402. WC. WC. 6. WC. 7. 6. WC. 6. WC. WC. SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA. A401. A410.

Znanstvena školica - Kemijsko-tehnološki fakultet

ti, ukazati na mali dio čarolije, zadiviti njome i otkriti ... znanstvenici jako zahvalni. „Znanstvena školica“ je ... lice“ pokusi se nadograđuju, mijenjaju, te je svakim ...

procesi polimerizacije - Kemijsko-tehnološki fakultet

hladila. Zatim se kroz lijevak doda ftalni anhidrid, prethodno usitnjen u tarioniku. Neposredno nakon ... 4. lijevak za dokapavanje monomera. 5. pufer, (NaHCO3).

OPKI_Skripta za vježbe - Kemijsko-tehnološki fakultet

Gustoća i vrelišta benzina u širokom su rasponu, r = 0,7- 0,8 g cm–3 i vrelišta, ... gustoću su identični, a to je zbog toga što 1 cm3 vode pri 4 °C teži baš 1 g, samo ...

OPKI_prvi dio [Compatibility Mode] - Kemijsko-tehnološki fakultet

1913. godine izgrađeno je prvo postrojenje za toplinsko krekiranje. 1936. godine izgrađeno je prvo postrojenje za katalitičko krekiranje. 1892. Rudolf Diesel ...

vježbe iz opće kemije - Kemijsko-tehnološki fakultet

Büchnerov lijevak. Izrađuje se od nešto debljeg glaziranog porculana. Lijevak se koristi za vakum filtriranje. Ima ravno rupičasto dno na koje se postavlja kružno ...

Operacijski sustavi i aplikacije - Kemijsko-tehnološki fakultet

učitava i pokreće operacijski sustav. BIOS (BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM). BIOS (eng. Basic Input /Output System), je Osnovni ulazno - izlazni sistem.

Marin Ugrina Doktorski rad - Kemijsko-tehnološki fakultet

Odreñivanje koncentracije cinka i kadmija metodom ionske kromatografije. ... vrsta, valencija, ionski radijus, stupanj hidratacije, topljivost, stabilnost), fizikalno-.