Na temelju članka 82 - Pomorski fakultet

na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 19. rujna 2016. godine, tajnik ... ponavljanje ispita, imenovati ispitno povjerenstvo i odrediti vrijeme ponovnog ...

Na temelju članka 82 - Pomorski fakultet - Srodni dokumenti

Na temelju članka 82 - Pomorski fakultet

na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 19. rujna 2016. godine, tajnik ... ponavljanje ispita, imenovati ispitno povjerenstvo i odrediti vrijeme ponovnog ...

Na temelju članka 154 - Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

Statuta Sveučilišta u Zagrebu Medicinskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Fakultet) ... popis predmeta koje pristupnik može izabrati s drugih studija u zemlji ili ... Studenti specijalističkog studija sami plaćaju puni iznos školarine, odnosno druge.

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8 ... - HANFA

4 tra 2019 ... financijskih usluga, u postupku pokrenutom na zahtjev društva Hrportfolio d.o.o., Zagreb,. Radnička cesta 30, OIB; 63676980783, kojeg ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 49. stavka 4, članka 51 ... - Grad Sisak

postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse. Ako se pas mora povremeno vezati, pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od ...

Na temelju članka 107. stavka 9. i članka 118. Zakona o odgoju i ...

kandidatima za zapošljavanje u Školi kao javnoj službi. Članak 3. ... Ako posebni propis obvezuje da se u natječaju treba navesti prednost pri zapošljavanju, to će se navesti u natječaju, a također ako posebni propis to obvezuje stavit će se ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i ...

stanova, otuđenje zemljišta u poslovnim zonama i davanje na korištenje ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada, osim obveznog sadržaja ugovora.

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96 ... vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine raspisuje:.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 51. Zakona o vlasništvu i ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (''Narodne novine'', broj 91/96, ... o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom. 1. Utvrđuje se da su Grad Dugo ...

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu te članka 31. stavka 1 ...

22 tra 2015 ... ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ... U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu poslodavac ne ...

Na temelju članka 6. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke ...

drugim lokacijama utvrđena je „Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave“ (Narodne novine 145/2004). Članak 2.

Na temelju članka 30. i članka 133. stavak 3. Zakona o ... - Krakom

29 sij 2019 ... Gradsko groblje u Krapini komunalni je objekt u vlasništvu Grada Krapine. Grobljem u Krapini upravlja trgovačko društvo KRAKOM d.o.o..

Na temelju članka 35. st. 2. i st. 8. članka 391 ... - Grad Čakovec

15 pro 2011 ... razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama u suvlasništvu Grada ... Suvlasnici sporazumno određuju način razvrgnuća, u granicama ...

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama (NN 17/19), članka 2 ...

Općinske knjižnice Bistra raspisuje. JAVNI NATJEČAJ za diplomiranog knjižničara/ku na neodređeno vrijeme. Općinska knjižnica Bistra. -. Diplomirani ...

marija jurman utjecaj globalizacije na pomorski ... - Pomorski fakultet

Isto tako globalizacija jako utjeĉe na pomorstvo i samo luĉko poslovanje, kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj, te ponekad ima pozitivne uĉinke, a nerijetko ...

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i ... - Općina Žminj

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

Na temelju članka 19

24 ruj 2007 ... Pućišća, Stari Grad,Hvar, Vis, Omiš, Ravnice, Kraljevac, Baška Voda, Makarska,. Podgora, Brist, Muć ... Smokvina, Vrutak –. Bast – Baška Voda.

Na temelju članka 12

U Knjižnici se utvrđuje okvirna sistematizacija poslova i radnih zadataka, dok će ... U okviru svojih stručnih zvanja djelatnici u radu Knjižnice mogu dijeliti svoje.

Na temelju članka 99

(Prijedlog Stručnog povjerenstva Ureda o potrebi uključivanja pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika) i obrazac 3. (Dnevnik rada) sastavni ...

Na temelju članka 46 - Rin Tin Tin

Odgojna skupina «Calimero», Pula, Koparska52/b. 3.) Odgojna skupina «Titti», Pula, Mohorovičićeva 3. 4.) Odgojna skupina «Delfini», Pula, Santoriova 1. 5.

Na temelju članka 34

1. ginekološka ordinacija , DAVOR MAJIĆ, dr.med.spec.ginekolog, Split. 2. ginekološka ordinacija , IVAN NASIĆ, dr.med.spec.ginekolog, Sinj. 3. ginekološka ...

Na temelju članka 26

otkupni blok za kupljeni proizvod od fizičkog lica, u skladu sa članom. 48. stav (5) Zakona o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije. BiH“, broj 40/10);.

Na temelju članka 24

Prostorni plan uređenja Općine Marina (u daljnjem tekstu: PPUO Marina) ... planirana cestovna zaobilaznica općina Marina, Rogoznica i Primošten, te spoj te.

Na temelju clanka 232 - RiTeh

upisati studij za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti u trajanju od ... Promocija doktora znanosti provodi se na način kako to odredi Rektorat ...

Na temelju članka 118 - X. gimnazija

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, ... Provođenje zaštite na radu sastavni je dio radnih obveza svih radnika Škole. ... Zaštita na radu u Školi provodi se prema osnovnim, posebnim i priznatim ... Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu sa Zakonom o ...

Na temelju članka 16 - Grad Krk

U opravdanim slučajevima (dnevno snabdijevanje trgovina i sl.) može se ... odlagati građevinski materijal na način da ne ometaju promet vozila i pješaka te da.

Na temelju odredbi članka 14

PRAVILNIK. O RAZVRSTAVANJU MINIMALNIM USLOVIMA I KATEGORIZACIJI DRUGIH VRSTA. UGOSTITELJSKIH ... smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (u daljnjem tekstu: objekti). Član 2.

Na temelju članka 24 - Grad Vis

državnog interesa, a obuhvaća ukupni prostor otoka (otok Vis i sve ... vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonu, a na temelju karte buke za ...

Na temelju i članka 23 - Grad Krk

7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči ... da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak ...

Na temelju članka 50 - Dom zdravlja KZŽ

Dom zdravlja je pravni slijednik Doma zdravlja Donja Stubica, Doma zdravlja. Klanjec, Doma zdravlja Krapina, Doma zdravlja Pregrada, Doma zdravlja Zabok i ...

Na temelju članka 13 - ŠRD Ogulin

Peĉat ŠRD „OGULIN“ je okruglog oblika promjera 25 mm, uz unutarnji rub peĉata je ... ogranak 6. kojeg ĉine naselja GRAD, PROCE, LOMOST, PEŠĆENICA,.

Na temelju članka 82 - PFRI

Pročišćeni tekst Pravilnika o studiranju na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u ... Ako se zahtjev studenta prihvati, studentu se izdaje potvrda o ispisu koje sadrži:.

Na temelju članka 5 - ncvvo

15 ožu 2011 ... Božica Dinčec Bakovid , Centar za odgoj i obrazovanje „Dubrava“, Zagreb. 2. Dagda Brakus , Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, ...

Na temelju članka 38 - Grad Zagreb

24 ruj 2009 ... zaštićeni najmoprimac u gradskom stanu površina kojega premašuje potrebe obiteljskog domaćinstva;. - osobe koje stan koriste na temelju ...

Na temelju članka 9 - Grad Varaždin

VII. osnovne škole Varaždin, Kućan Donji, Varaždinska 131,. Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Jurja Križanića 33, Varaždin, za djecu s.

Na temelju članka 54 - Dom Medimar Prigorje

Ovim se Statutom, sukladno Zakonu, pobliže uređuju: - status Doma za starije osobe DOM MEDIMAR PRIGORJE ( u daljnjem tekstu: Dom ),. - naziv, sjedište i ...

Na temelju članka 15 - Grad Varaždin

„„Spomenička renta plaća se i za poslovne prostore u objektima kojima je Rješenjem iz članka 3. stavka 1. ove ... održanoj 14. rujna 2015. godine. Navedenom ...

Na temelju članka 5 - Grad Osijek

odlukom obavlja Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo (u daljnjem tekstu: ... d.o.o. Osijek, Kliničkog bolničkog centra Osijek ili Centra za socijalnu skrb.

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i ...

dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati). Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i ...

Na temelju članka 48 - Dom zdravlja Valpovo

Članak 1. Ovim Statutom, kao osnovnim općim aktom Doma zdravlja Valpovo utvrđuje se status, naziv i sjedište, odgovornost u pravnom prometu, djelatnost, ...

Na temelju članka 3 - Ministarstvo privrede HNK

Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost i uvjeti za njihovo obavljanje. Članak 2. Domaća radinost predstavlja ...

Na temelju članka 30 - Grad Zagreb

temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme pripreme ovog programa, a ... javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, kazete, zelene površine ... 1 Rekonstrukcija sanitarnog čvora na Krematoriju.

Na temelju članka 98 - Gimnazija Dubrovnik

godine, na sjednici održanoj 27. ožujka 2019. godine donio je. S T A T U T ... Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera ili u slučaju da je učenik.

Na temelju članka 11 - savez sumsi

Marije Jurić Zagorke, Zagreb; OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek; OŠ. Milke Trnine, Križ; OŠ Janka Leskovara, Pregrada; OŠ Cetingrad,. Cetingrad; OŠ Lapad ...

Na temelju članka 1 - Grad Opatija

3 pro 2018 ... županijskim cestama i uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa), ... Ulica Maršala Tita u odnosu na ulicu Matka Laginje,. 4.

Na temelju odredbe članka 28 - ŠPUR

Verifikacija programa za novi smjer multimedijski dizajner. ... 29. 8.11.Prigodno dekoriranje dijelova interijera Tower centra, Rijeka .................................................

Na temelju članka 9 - Grad Zagreb

za davanje gradskih stanova u najam. 1. Pravo na ... 7.152,00 kuna). 2. ... (Središnji ured, Gruška 20, Zagreb) za podnositelja zahtjeva i za sve članove njegova.

Na temelju članka 77 - Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorska škola – Prijava za poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij. Kulturologije. Trg Sv. Trojstva ...

Na temelju članka 28 - Općina Tisno

22 sij 2018 ... odvoz miješanog komunalnog otpada po pozivu u roku od 7 dana od ... Radno vrijeme reciklažnog dvorišta objavljeno je na internetskoj ...

Na temelju članka 375 - rehnšiber nekretnine

REHNŠIBER nekretnine i komunalne djelatnosti, Đakovo, S. Radića 5, OIB: 09618293980, vlasnik VLADO RECHNER, tel. 031/815-001 i. SUVLASNICI ...

Na temelju članka 98 - Gimnazija Karlovac

(3) Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog ... (2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave ... isticati podatke o svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti. ... skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu.

Na temelju članka 53 - Slava Raškaj

Pročišćeni tekst Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Zagreb obuhvaća Statut od ... knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.,.

Na temelju članka 11 - Carpe Diem

20 Statuta, CARPE DIEM udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih vještina djece ... Udruga se može učlaniti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Na temelju članka 14 - Grad Varaždin

30 kol 2018 ... Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Odluka) ... 2. pravo na troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

Na temelju članka 16 - Općina Matulji

županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici ... Zaštitne naprave na izlozima i ulazima (rolete, tende, stakla, prozori, platna i slično), ...

Na temelju članka 63. stavka 2. i članka 64. stavka 3. Zakona o ...

Uvjeti za rad s darovitim učenicima. Članak 3. (1) Svaki učenik ima pravo biti identificiran kao darovit i uključen u odgovarajući program i oblik rada. (2) Uvjeti za ...

Na temelju članka III.4. Ustava Federacije BiH, članka 26. Ustava ...

djelatnika i članova u svojim poslovnim prostorijama i prostorima. ... istaknuta oznaka o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića ... 2. isticanje i pridržavanje ovjerenih cijena ugostiteljskih usluga, izdavanja ... (2) Ugostitelj je obvezan na zahtjev inspektora dostaviti podatke, obavijesti i materijale koji su.

Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 84. stavka 5. Zakona o ...

14 pro 2019 ... priznavanja u skladu s odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija uz primjenu odredaba ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8. članka 391. Zakona o ...

razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama u suvlasništvu Me imurske ... Suvlasnici sporazumno odre uju način razvrgnuća, u granicama mogućeg i ...

Na temelju članka 98 - Srednja škola Otočac

Pročišćeni tekst Statuta Srednje škole Otočac obuhvaća Statut Srednje škole Otočac,. KLASA: 012-03/15-01/02, URBROJ: 2125/37-04-15-01 od 12. svibnja ...

Na temelju članka 33. i 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju ...

1 sij 2019 ... županije, na sjednici održanoj dana 18.12.2018. godine, d o n o s i. P R A V I L N I K o ortopedskim i drugim pomagalima koja se odobravaju ...