Večmodalna interakcija v navideznih okoljih - LTFE

Komuniciranje in medsebojna interakcija sta eni zmed osnovnih gonilnih sil razvoja človeške družbe. »Človek ne more ne-komunicirati.« se glasi znani rek.

Večmodalna interakcija v navideznih okoljih - LTFE - Srodni dokumenti

Večmodalna interakcija v navideznih okoljih - LTFE

Komuniciranje in medsebojna interakcija sta eni zmed osnovnih gonilnih sil razvoja človeške družbe. »Človek ne more ne-komunicirati.« se glasi znani rek.

Romski akademski - Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih ...

Predpostavljam, da starši romskih učencev niso preveč zadovoljni z dosežki svojih otrok in vidijo vzroke za učne težave predvsem v slabi motivaciji za.

7 Interakcija objekata 7 Interakcija objekata

7 Interakcija objekata. 3. Slanje poruka: :campaign. anAdvertAdvert. getCost(). Kad jedan objekat šalje poruku drugom objektu, on poziva operaciju u pozvanom ...

Dijagram interakcija - Poincare

U dijagrame interakcija UML-a spadaju dijagram komunikacije, dijagram sekvence, dijagram vremena i dijagram interakcije. Dijagram interakcije (Interaction ...

Evolucija interakcija između vrsta

gljiva i biljaka. Hife prodiru iz korena i u zemljište, gde dolaze do hranljivih materija ili kolonizuju novo korenje. Biljke imaju veliku korist od ovih gljiva, jer se ...

Interakcija ambalaže i hrane - Podravka

Metalna ambalaža. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. U kupna m igracija (m g/dm. 2. ) Rezultati globalne migracije polimernih prevlaka na metalnim ambalažnim materijalima.

PREDAVANJE 8 Interakcija EMG zračenja s materijom ...

nekoherentna (interakcija bazirana na energiji fotona). 2. Nekoherentna interakcija. 1. Koherentna interakcija (antene). Svjetlost je EMG val (u kojem osciliraju ...

Glava 4 INTERAKCIJA ČESTICA I ZRAČENJA SA ... - pmf kg

4 феб 2016 ... INTERAKCIJA ČESTICA I ZRAČENJA SA MATERIJOM. 1. Opšti opis interakcije naelektrisanih čestica, neutrona i gama kvanata sa materijom.

Interakcija nastavnik-učenik: teorije i mjerenje

20 ruj 2010 ... Istraživanja interakcije nastavnik-učenik jasno su pokazala da je vrsta i ... pomaže uvidjeti kako konstrukti imaju različito značenje koje ne može ...

PRIRODNA INTERAKCIJA KORISNIKA GRAFIČKIM OBJEKTIMA

Ukratko je objašnjen način na koji uređaj Kinect detektira pokrete korisnika uz osvrt na teorijsku podlogu problema. Razrađen je koncept prirodne interakcije ...

istraživanje interakcija malih molekula s polinukleotidima ...

da sadrži dušične baze, šećer i fosfornu kiselinu te da u stanici ne djeluje niti ... Dušične baze su planarne aromatske heterocikličke molekule koje se dijele u ...

računalna metoda za određivanje proteinskih interakcija

Postoje četiri strukture proteina; primarna, sekundarna, tercijarna i kvartarna (Slika. 2.1). Primarna struktura proteina je linearna sekvenca aminokiselina ...

eksperimentalno utemeljeno modeliranje interakcija ... - fulir

interakcije nukleinskih kiselina s nekoliko skupina organskih spojeva: derivatima bisfenantridina ... sastava nazvao isti „nukleinska kiselina“. Smatrano je da se ...

antoiksidacijska aktivnost fenola: interakcija derivata ...

8 a) Galna kiselina b) Vanilinska kiselina c) Protokatehinska kiselina d) Gentisinska kiselina e) Siriginska kiselina. Slika 5. Kemijske strukture pojedinih ...

Interakcija sunčeve svetlosti i atmosferom - vtsnis.edu.rs

Sunčevo zračenje – snop EM talasa. • Interackija sa gasoviam i česticama u atmosferi. • Apsorpcija sunčevog zračenja,. ➢ x i y zraci - jonosfera,.

Analiza proteinskih interakcija ... - Repozitorij PMF-a - unizg

Dodatni proteinski interaktori seril-tRNA-sintetaze iz biljke Arabidopsis ... Proteini za analizu pomiješani su s puferom za nanošenje (62,5 mmol dm−3 ... ugljen, dijatomejska zemlja (oklopi mikroskopskih algi kremenjašica), prah saharoze i.

Interkulturalna kompetencija studenata i interakcija sa studentima u ...

Intercultural Communication Competence) – interkulturalna komunikacijska ... komunikacija, interkulturalna osjetljivost i međukulturalna adaptacija, a koji su vrlo ...

interakcija teških naelektrisanih čestica sa materijom - pmf kg

m = masa mirovanja elektrona, c = brzina svetlosti u vakuumu, β = V/c, brzina čestica u odnosu na c, i. I = srednja energija ekscitacije medijuma. Zaustavna moć ...

INTERAKCIJA RODA, JEZIKA I KULTURE U FORMIRANJU ...

ima isto značenje u različitim zajednicama i da su jezičke manifestacije tog značenja istovetne u svim zajednicama. Smatraju da je interakcija roda i jezika ...

Alat za prianjanje proteina: modul za utvrĎivanje interakcija

Interakcije koje će se promatrati su: vodikove veze, polarne veze, hidrofobne veze, van der Waalsove veze i cistinski mostovi. Isto tako treba promatrati veze koje ...

Socijalna interakcija dece sa oštećenjem vida - ČASOPIS ...

Socijalna interakcija utiče na emocionalni, kognitivni i druge as- pekte razvoja svakog deteta. Vizuelni analizator ima važnu ulogu u us- postavljanju i ...

bioinformatički modeli za automatsko mapiranje interakcija ... - Index of

Mapiranje interaktoma, odnosno kompletne mape interakcija protein- ... GO imaju hijerarhijsku strukturu, gde u grafu termini preci obuhvataju šire značenje u.

interakcija između sunčevog zračenja i vegetacije - Serbia For Excell

21 дец 2017 ... Sunčevo zračenje u zelenom delu biljke. 4. ... ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA. Page 10. Spektar sunčevog zračenja (Möller, 1973). 1.

Interakcija M(II) jona metala prelazne serije elemenata sa O-donor ...

kiselina izabrane su benzoeva, salicilna, ftalna kiselina i rezorcinol, da bi se ispitao upravo doprinos ovih struktura u ostvarivanju interakcija sa metalima.

VODONIČNA VEZA • Posebna vrsta dipol - dipol interakcija ...

Uspostavlja se između molekula koji sadrže vodonik kovalentnovezan za mali atom ... pozitivno naelektrisanog atoma vodonika iz jednog molekula i slobodnog.

Poslovna komunikacija kao socijalna interakcija - Visoka Poslovna ...

POSLOVNA KOMUNIKACIJA KAO SOCIJALNA. INTERAKCIJA. Radovan iokorilo". Saietak. Poslovna komunikacija, kao razmjena informacija medu poslovnim ...