Dijagram interakcija - Poincare

U dijagrame interakcija UML-a spadaju dijagram komunikacije, dijagram sekvence, dijagram vremena i dijagram interakcije. Dijagram interakcije (Interaction ...

Dijagram interakcija - Poincare - Srodni dokumenti

Dijagram interakcija - Poincare

U dijagrame interakcija UML-a spadaju dijagram komunikacije, dijagram sekvence, dijagram vremena i dijagram interakcije. Dijagram interakcije (Interaction ...

UML Klasni dijagram - Poincare

Klasni dijagram je statički strukturni UML dijagram koji opisuje klase sistema, njihove atribute i operacije (metode), kao i relacije između objekata. Klase se ...

UML dijagram složene strukture - Poincare

Uvod. Dijagram složene strukture se koristi za prikaz interne strukture neke klase, objekta ili slučaja upotrebe. Sastavni su deo UML-a, počevši od verzije 2.0.

7 Interakcija objekata 7 Interakcija objekata

7 Interakcija objekata. 3. Slanje poruka: :campaign. anAdvertAdvert. getCost(). Kad jedan objekat šalje poruku drugom objektu, on poziva operaciju u pozvanom ...

Ishikawa dijagram

Ishikawa dijagram je alat koji pomaže u identifikaciji, razvrstavanju i prikazivanju mogućih uzroka određenog problema, karakteristike kvaliteta, aspekta ili ...

Šta je Pareto dijagram? Pareto dijagram

Pareto dijagram. Pareto princip se zasniva na nejednakoj raspodeli stvari u univerzumu. Ovaj princip tvrdi da 80% od celine vodi porekle od značajne manjine, ...

DIJAGRAM TOKA

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za fine pekarske proizvode,žita za doručak i ... Sastav: teleće meso, brašno, sveža jaja, prezle i kuhinjska so. PRIJEM - ... sufle, palačinke, knedle sa orasima ili nutelom. Prof.dr Jovanka Popov-Raljić ...

Evolucija interakcija između vrsta

gljiva i biljaka. Hife prodiru iz korena i u zemljište, gde dolaze do hranljivih materija ili kolonizuju novo korenje. Biljke imaju veliku korist od ovih gljiva, jer se ...

Glava 4 INTERAKCIJA ČESTICA I ZRAČENJA SA ... - pmf kg

4 феб 2016 ... INTERAKCIJA ČESTICA I ZRAČENJA SA MATERIJOM. 1. Opšti opis interakcije naelektrisanih čestica, neutrona i gama kvanata sa materijom.

Interakcija ambalaže i hrane - Podravka

Metalna ambalaža. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. U kupna m igracija (m g/dm. 2. ) Rezultati globalne migracije polimernih prevlaka na metalnim ambalažnim materijalima.

PREDAVANJE 8 Interakcija EMG zračenja s materijom ...

nekoherentna (interakcija bazirana na energiji fotona). 2. Nekoherentna interakcija. 1. Koherentna interakcija (antene). Svjetlost je EMG val (u kojem osciliraju ...

išikava dijagram - TFZR

IŠIKAVA DIJAGRAM. ZAKASNELE. ISPORUKE. TRANSPORT. PRETOVAR. Startno zakašnjenje. Nedovoljan broj transportnih sredstava. Otežano kretanje ...

Dijagram kružnog toka

Kriva proizvodnih mogućnosti prikazuje oportunitetni trošak ... Slika 3 Pomeranje granice proizvodnih mogućnosti. Copyright © 2004 South-Western. E. Količina.

Analiza proteinskih interakcija ... - Repozitorij PMF-a - unizg

Dodatni proteinski interaktori seril-tRNA-sintetaze iz biljke Arabidopsis ... Proteini za analizu pomiješani su s puferom za nanošenje (62,5 mmol dm−3 ... ugljen, dijatomejska zemlja (oklopi mikroskopskih algi kremenjašica), prah saharoze i.

antoiksidacijska aktivnost fenola: interakcija derivata ...

8 a) Galna kiselina b) Vanilinska kiselina c) Protokatehinska kiselina d) Gentisinska kiselina e) Siriginska kiselina. Slika 5. Kemijske strukture pojedinih ...

INTERAKCIJA RODA, JEZIKA I KULTURE U FORMIRANJU ...

ima isto značenje u različitim zajednicama i da su jezičke manifestacije tog značenja istovetne u svim zajednicama. Smatraju da je interakcija roda i jezika ...

interakcija teških naelektrisanih čestica sa materijom - pmf kg

m = masa mirovanja elektrona, c = brzina svetlosti u vakuumu, β = V/c, brzina čestica u odnosu na c, i. I = srednja energija ekscitacije medijuma. Zaustavna moć ...

Interakcija nastavnik-učenik: teorije i mjerenje

20 ruj 2010 ... Istraživanja interakcije nastavnik-učenik jasno su pokazala da je vrsta i ... pomaže uvidjeti kako konstrukti imaju različito značenje koje ne može ...

PRIRODNA INTERAKCIJA KORISNIKA GRAFIČKIM OBJEKTIMA

Ukratko je objašnjen način na koji uređaj Kinect detektira pokrete korisnika uz osvrt na teorijsku podlogu problema. Razrađen je koncept prirodne interakcije ...

eksperimentalno utemeljeno modeliranje interakcija ... - fulir

interakcije nukleinskih kiselina s nekoliko skupina organskih spojeva: derivatima bisfenantridina ... sastava nazvao isti „nukleinska kiselina“. Smatrano je da se ...

Interakcija sunčeve svetlosti i atmosferom - vtsnis.edu.rs

Sunčevo zračenje – snop EM talasa. • Interackija sa gasoviam i česticama u atmosferi. • Apsorpcija sunčevog zračenja,. ➢ x i y zraci - jonosfera,.

Interkulturalna kompetencija studenata i interakcija sa studentima u ...

Intercultural Communication Competence) – interkulturalna komunikacijska ... komunikacija, interkulturalna osjetljivost i međukulturalna adaptacija, a koji su vrlo ...

istraživanje interakcija malih molekula s polinukleotidima ...

da sadrži dušične baze, šećer i fosfornu kiselinu te da u stanici ne djeluje niti ... Dušične baze su planarne aromatske heterocikličke molekule koje se dijele u ...

računalna metoda za određivanje proteinskih interakcija

Postoje četiri strukture proteina; primarna, sekundarna, tercijarna i kvartarna (Slika. 2.1). Primarna struktura proteina je linearna sekvenca aminokiselina ...

Večmodalna interakcija v navideznih okoljih - LTFE

Komuniciranje in medsebojna interakcija sta eni zmed osnovnih gonilnih sil razvoja človeške družbe. »Človek ne more ne-komunicirati.« se glasi znani rek.

Molijerov hx dijagram - SMEITS Izdanja

za Moliierov h-x dijagram, ali je malo onih koji bi omogu6ili: - visesmerno uporedno izracunavanje jedna cina,. - sprecavalDje nemogueih i nelogicnih poda.

metastabilni dijagram stanja - vtsnis.edu.rs

Grafit: hemijski slobodan ugljenik koji se pojavljuje kao faza u livenom gvožđu. • Metastabilan sistem Fe-Fe3C: binarni fazni dijagram u kome su komponente Fe ...

Hertzsprung-Russellov dijagram - AAD - Rijeka

H-R dijagram znanstvenici koriste i da bi odredili udaljenost skupova zvijezda. ... Primjeri zvijezda koje pripadaju ovome razredu su Vega, Sirius i Deneb.

ŀ KRUŽNI DIJAGRAM ASINKONOG MOTORA y 2y

KRUŽNI DIJAGRAM ASINKONOG MOTORA. M 1A=2cm. I0= 1,0 A cos φ0=0,78 φ0= Ik=5,0 A cos φk=0,65 φk= Očitano: In= cosφn= Ime i Prezime. N XXXX ili R ...

ZADACI: PSEUDOKOD I DIJAGRAM TIJEKA

U vašim knjigama na str. 297. do str. 314. se nalazi sva potrebna teorija koju MORATE znati, kako biste razumijeli pseudokod i dijagram tijeka. Ne želim da ...

Alat za prianjanje proteina: modul za utvrĎivanje interakcija

Interakcije koje će se promatrati su: vodikove veze, polarne veze, hidrofobne veze, van der Waalsove veze i cistinski mostovi. Isto tako treba promatrati veze koje ...

bioinformatički modeli za automatsko mapiranje interakcija ... - Index of

Mapiranje interaktoma, odnosno kompletne mape interakcija protein- ... GO imaju hijerarhijsku strukturu, gde u grafu termini preci obuhvataju šire značenje u.

Socijalna interakcija dece sa oštećenjem vida - ČASOPIS ...

Socijalna interakcija utiče na emocionalni, kognitivni i druge as- pekte razvoja svakog deteta. Vizuelni analizator ima važnu ulogu u us- postavljanju i ...

Metastabilni Fe-C dijagram stanja - Strojarski fakultet

Metastabilni Fe-C dijagram stanja. Prof. dr. sc. Ivica Kladarić. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU ...

Proračunski dijagram naprezanje-deformacija za ... - Građevinar

Proračunski dijagram naprezanje-deformacija za korodiranu armaturu. Smanjenje mehaničkih svojstva korodirane armature u odnosu na nekorodirani čelik za ...

interakcija između sunčevog zračenja i vegetacije - Serbia For Excell

21 дец 2017 ... Sunčevo zračenje u zelenom delu biljke. 4. ... ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA. Page 10. Spektar sunčevog zračenja (Möller, 1973). 1.

Interakcija M(II) jona metala prelazne serije elemenata sa O-donor ...

kiselina izabrane su benzoeva, salicilna, ftalna kiselina i rezorcinol, da bi se ispitao upravo doprinos ovih struktura u ostvarivanju interakcija sa metalima.

METASTABILNI DIJAGRAM STANJA Aleksandra Boričić - vtsnis.edu.rs

Metastabilni dijagram stanja Fe-Fe3C. Ovim dijagramom očvršćavaju. • Čelici i. • Livena gvožđa. • ugljenik izdvojen u vidu cementita,. • Velike brzine hlađenja.

Poslovna informatika Stručna praksa I Dijagram sekvenci

Dijagram sekvenci je jedan od dijagrama interakcije. ○ Interakcija – ponašanje koje obuhvata skup poruka koje se razmenjuju izmeñu skupa objekata u nekom.

dijagram uzrok-posljedica cause and effect diagram - Quality

14 stu 2003 ... također poznat kao "Dijagram riblja kost" zbog njegovog izgleda ili »Išikava dijagram«, jer ga je izumio Dr Kaoru Ishikawa. Keywords: "The ...

Metastabilni Fe-C dijagram stanja - Strojarski fakultet u Slavonskom ...

C (K. C. Fe3C=6,67%). Ovaj se oblik skrućivanja naziva metastabilnim, a ravnotežni se dijagram stanja naziva dijagramom Fe-C za metastabilnu kristalizaciju (ili ...

Poslovna informatika Stručna praksa II Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti je dijagram koji ističe tok kontrole od aktivnosti do aktivnosti. ○ Koristi se za prikaz tokova u sistemu sa alternativnim putanjama. ○ Sličan je ...

6. Moodyev dijagram (preuzeto od R. Zugaj, Hidrologija) - TFZR

Staklo, bakar, bronza, aluminijum, plastika. Nove cevi. 0- 0.0015. PE. Nove cevi - stare cevi. 0.002-0.004. PVC. Nove cevi - tare cevi. 0.006-0.012. Valjani celik.

Poslovna informatika Stručna praksa I Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti je dijagram koji ističe tok kontrole od aktivnosti do aktivnosti. ○ Koristi se za prikaz tokova u sistemu sa alternativnim putanjama. ○ Sličan je ...

Simulacioni blok dijagram - Saobraćajni fakultet - Osnovne ...

Simulacioni blok dijagram je blok dijagram koji se sastoji od blokova određenih sa tri pasivne električne komponente. (pojačavač, sabirač i integrator) i služi za ...

Simboli koji se najćešće upotrebljavaju za dijagram toka:

Dijagram toka (Blok dijagram). ▫ Osnovne strukture algoritma. ▫Primjeri mr.sc.M.Čičak. Opis zadatka i postupka rješavanja. ▫ ŠTO? NAD ČIM? - opis zadatka ...

ALGORITAM (Dijagram toka procesa) PROJEKTOVANJA - TFZR

ALGORITAM (Dijagram toka procesa) PROJEKTOVANJA. NOSILAC. AKTIVNOSTI. AKTIVNOST. MATERIJALNI ULAZI/IZLAZI/OPISI/NAPOMENE. 153. START.

Svojstva materijala Vrste ispitivanja Dijagram sila – izduženje ...

Prof.dr Darko Bajić. Mašinski fakultet Podgorica [email protected] Svojstva materijala. Vrste ispitivanja. Dijagram sila – izduženje. Dijagram sila - skraćenje ...

Primer 1 Koristeći dijagram aktivnosti modelovati proces koji opisuje ...

Modifikovati dijagram aktivnosti iz prethodnog primera korišćenjem particija tj. swimlane-a. ... Koristeći dijagram aktivnosti opisati deo poslovnog sistema Agate kompanije od trenutka dolaska novog ... Jedno od rešenja: Izaberi ucesnike.

4 pitanja koje treba da postavite sebi kako bi izabrali pravi dijagram ...

... kao na primjer raspodjelu broja zaposlenih po sektorima preduzeća, treba koristiti neke od sledećih dijagrama: Kružni dijagram. Horizontalni stubasti dijagram.

VODONIČNA VEZA • Posebna vrsta dipol - dipol interakcija ...

Uspostavlja se između molekula koji sadrže vodonik kovalentnovezan za mali atom ... pozitivno naelektrisanog atoma vodonika iz jednog molekula i slobodnog.

Poslovna komunikacija kao socijalna interakcija - Visoka Poslovna ...

POSLOVNA KOMUNIKACIJA KAO SOCIJALNA. INTERAKCIJA. Radovan iokorilo". Saietak. Poslovna komunikacija, kao razmjena informacija medu poslovnim ...

c - Poincare

Skoro svaki C ili C program koristi bar neku od standardnih funkcija ili klasa. ... Kombinovanje C upisa/ispisa i C-ovskih funkcije upisa/ispisa (scanf/printf) ...

DFS, BFS - Poincare

pojesti čiča Gliša i koliko najmanje koraka treba napraviti tako da može od ... BFS(i,j) ćemo pozvati samo jednom, jer postoji samo jedan gladni čiča Gliša.

ER - Poincare

Kreirati ER dijagram koji odslikava situaciju i eksplicira odnose među tipovima entiteta. – Korak od ER dijagrama ka implementaciji baze podataka biće.

Programiranje I - Poincare

28 окт 2007 ... Grcko slovo Ω kucamo naredbom $Omega$, slicno i za ostala grcka slova. Ako je prvo slovo u naredbi veliko dobicemo veliko grcko slovo, ...

Scratch - Poincare

(editoru za crtanje), "uvući" ih u program sa čvrstog diska ili ih je moguće ... U delu programa Trenutni podaci o liku menjamo ime mačke iz Lik1 u Macan. 4.

najkraći put - Poincare

Najkraći putevi iz v do svih ostalih čvorova. Primena. Često (u primeni teorije grafova) je potrebno odrediti najkraći put između dva čvora u težinskom grafu.

Stek, red - Poincare

provera uparivanja zagrada (leksička analiza,) kod editora teksta (editovanje reda), pri rekurziji i pozivu potprograma. Stek ograničenog kapaciteta (sa MAX ...

Polimorfizam - Poincare

Полиморфизам. До сада смо увек користили променљиву типа неке класе како бисмо реферисали објекте типа те исте класе: у променљивој типа Sfera ...