Poslovna komunikacija kao socijalna interakcija - Visoka Poslovna ...

POSLOVNA KOMUNIKACIJA KAO SOCIJALNA. INTERAKCIJA. Radovan iokorilo". Saietak. Poslovna komunikacija, kao razmjena informacija medu poslovnim ...

Poslovna komunikacija kao socijalna interakcija - Visoka Poslovna ... - Srodni dokumenti

Poslovna komunikacija kao socijalna interakcija - Visoka Poslovna ...

POSLOVNA KOMUNIKACIJA KAO SOCIJALNA. INTERAKCIJA. Radovan iokorilo". Saietak. Poslovna komunikacija, kao razmjena informacija medu poslovnim ...

poslovna komunikacija, socijalna percepcija i stavovi o sportskim ...

Definirat ću sportske kladionice kao takve te proces klađenja. Provesti ... Najbolji primjer za to je ... Skraćeni sistem „3 od 5“ ima 10 mogućih kombinacija, a igrač.

Menadžment znanja kao poslovna strategija - Visoka Poslovna ...

MENADŽMENT ZNANJA KAO POSLOVNA STRATEGIJA. Sažetak: U vremenu i prostoru u kojem naučeno postaje prošlost dok trepneš, strategija poslovanja ...

poslovna ekonomija - Visoka poslovna škola

Tel. 016/254–961, faks: 016/242–536. POSLOVNA EKONOMIJA. 1. Šta se podrazumeva pod pojmom angažovanja sredstava u reprodukciju preduzeća?

Geografija - Visoka poslovna škola

PITANJA IZ GEOGRAFIJE ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA. 1. Geografija je nauka koja se sastoji iz tri podsistema: a) ekonomska, politička i socijalna ...

bankarstvo - Visoka poslovna škola

jedini bankarski posao; kredit je postojao samo u naturalnom obliku ... Kratkoročni pasivni bankarski poslovi. ❖ Pasivni depozitni poslovi obuhvataju mobilizaciju ...

1 analiza konkurencije - Visoka poslovna škola

pada bilo je ula`enje kompanije Digital Equipment u mini kompjutere, tr`i{ni ... na odbrana, 4) odbrana kontraofanzivom, 5) pokretna odbrana, i 6) odbrana ...

krstarenja - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

klisura sa srednjovekovnim utvrđenjem Golubački grad i Transilvanijske Alpe. Posebna zanimljivost je prolazak kroz “Gvozdenu kapiju”. U formiranje, promociju ...

Strategijski menadžment - Visoka poslovna škola

Knjiga “Strategijski menadžment”, pre svega, namenjena je studentima ... 128 Stoner, J., Freeman, E., Gilbert, D., Managament, Prentice Hall Internacional, ...

Erasmus - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

http://www.vsmti.hr/en. html. 1 Inter-institutional agreements can be signed by two or more higher education Institutions (HEIs), at least one of them must be ...

INTERKULTURALNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA

28 ruj 2018 ... da uspjeh poslovnih subjekata uvelike ovisi o sposobnosti ... Za primjer možemo navesti odvjetnički ured koji većinom ... dopisa ili e-mailom.

KOMUNIKOLOGIJA I POSLOVNA KOMUNIKACIJA

''Menadžment – teorija i praksa'', prof. dr Petar Jovanovid (izdanje 2001. godine -. Beograd),. ❖ ''Poslovna komunikacija'' (izdanje 2009. godine - Beograd) ...

poslovna komunikacija - VSSP

USMENO POSLOVNO KOMUNICIRANJE . ... Poslovno dopisivanje . ... U čemu se poslovno komuniciranje razlikuje od drugih vrsta komuniciranja. 2. U čemu je ...

gastro turizam - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

kojem se proizvodi hrana i vino i. - Turisti hrane - zainteresovani su za specifične kuhinje u svetu ili regionu. Gastro turisti žele da isprobaju proizvode lokalne ...

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR RADOVI PETE MEĐUNARODNE ...

Cherise Alexis Mihelčić, PhD. Dizajn naslovnice. Martina Perić, Visoka poslovna škola PAR. Grafička priprema i tisak. Tiskara Sušak, Rijeka, Hrvatska. Naklada.

KtrJNZIJANSKA PARADIGMA - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Uloga novca i zamka likvidnosti. Neoklasidni ekonornisti su sc pridrZavali dobro znane teorijc o novcu, tzv. kvantitativne teorije novca. San'r. Kejnz se u podetku ...

Tradicionalno i savremeno tržišno komuniciranje - Visoka Poslovna ...

promotivni miks – baziran na upotrebi savremenih dostignuća informacione tehnologije. Nema sumnje da je online tržišno komuniciranje u internetu, odnosno ...

Vertikalna i horizontalna integracija i kooperacija - Visoka Poslovna ...

vertikalne integracije i kooperacije trgovinska maloprodajna kompanija nastoji da se ... Ključne reči: horizontalna i vertikalna integracija i kooperacija, parcijalna ...

zbornik radova - Visoka poslovna škola Kruševac

17 мај 2017 ... pitanje odgovorilo da poslovnu inteligenciju smatraju problemom, ... ispiti se sprovode u test centru koji je akreditovan od strane Microsoft-a i studenti pored ... funkciji poboljšanja uspešnosti poslovanja u preduzeću "Prizma" ...

računovodstveno planiranje (budžetiranje) - Visoka Poslovna Škola ...

UDC 657.31. 657.471.1.011.27. RAČUNOVODSTVENO PLANIRANJE (BUDŽETIRANJE). I KONTROLA TROŠKOVA PO SEGMENTIMA PREDUZEĆA.

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja - Visoka Poslovna ...

data mining, a primenom koncepata poslovne inteligencije stvaraju profil svakog kupca, kao i druge ... naći ispod božićne jelke. Distributivni centri ... Što je veći auditorijum dostupan, poruke koje im se mogu uputiti su informaciono siromašnije.

POLITEHNIKA PULA Visoka tehničko – poslovna škola s p.j. ...

drvo, biomasa, plima i oseka, morske struje i valovi te toplina mora. One su temelj za održivi razvoj i njihove su zalihe neiscrpne jer su obnovljivi izvori energije.

poslovna komunikacija - Data STATUS

neformalne razgovore, intervjue, usmena izlaganja, govore i video-konferencije. Dvosme- rna komunikacija licem u lice ima više prednosti. Ona omogućava tre-.

turizam kao kulturna potreba 21. veka - Visoka Poslovna škola ...

odreduju, pokrecu ili usporavaju.Turizam je pojava kojct vuie korene iz potreba pojedinaca ili grupe ljudi, taintle kao individualna ili masovna kultura. Sasvim je ...

Inovacije i konkurentska prednost - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Inovacija, tehnološke prednosti i konkurentska prednost su povezane složenim i multidimenzionalnim odnosima. Zahtevi za organizacionim inovacijama i ...

Dimenzije nacionalne kulture - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Treća dimenzija (tzv. dimenzija maskuliniteta/feminiteta) se odnosi na želju za samopouzdanim ponašanjem – naspram želje za skromnim ponašanjem, a u ...

TRZISTE NOVCA I TRZISTtr KAPITALA - Visoka Poslovna škola ...

segmenti finansijskog trZiSta su: trZiSte novca i trZiSte kapitala (devizno trZi5te i trZi5te finansijskih derivata). TrZiSte novca i trZiSte kapitala ima.iu veliki znada.j ...

materijalnost i revizijski rizik - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Prerna Zakonu o reviziji radunovodstvenih iskaza revizija podrazumeva "ispitivanje i ocenu raiunovodstvenih izveitaja, kao i podataka i metoda Lr njihovom ...

planiranje i izvrśenje nabavke - Visoka Poslovna škola Strukovnih ...

Nabavka se može sprovoditi na direktan odnosno indirektan način, ... vidu rabata, kasa-skonta, nižih cena i plaćanja u valutama čiji je kurs najpovoljniji. Na.

POLITEHNIKA PULA Visoka tehničko-poslovna škola spj ZAVRŠNI ...

KPMO- kućni priključno mjerni ormar. KPO- kućni priključni ormar ... odvajanje mora biti dimenzionirana uzimajući u obzir struju kratkog spoja proizvoĎača.

Poslovna etika i primena etičkih standarda u poslovanju - Visoka ...

poslovne etike. izvori neetiikog ponaian"ln, problem potkuzivanicr, etiihe tlileme ... Deiinisanje etike u poslovanju jeste izuzetno kornpleksno, jer razlidite mikro i ...

planiranje i izvrśenje nabavke - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Nabavka se može sprovoditi na direktan odnosno indirektan način, ... vidu rabata, kasa-skonta, nižih cena i plaćanja u valutama čiji je kurs najpovoljniji. Na.

materijalnost i revizijski rizik - Visoka Poslovna škola Strukovnih ...

Koraci za utvrclivanje nnterijalnosti - preliminarna materijalnost. "Za vreme revizije radunovodstvenog izveitaja revizor uzima u obzir rnaterijalnost dva puta.

Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola Kolegij: Tehnika ...

razne pumpe, sidra, instrumenti, senzori, itd. 2.2. ČELIK ... svojstva. Tablica 3. - Mehanička svojstva čelika povišene čvrstoće s Remin = 390 N/mm². ... usporedbi sa stakloplastikom odnos težine čamca iznad 10 metara je u potpunosti u korist.

prijava poreza na dodatu vrednost - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Dugovni porez je iznos obradunatog PDV za izvr5en promet dobara i ... U delu Obrasca PPPDV kojr se odnosi na poreski period za koji se podnosi poreska ... ispraviti u poreskoj prijavi za naredni poreski period. lzmenjena poreska prijava se ...

Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti ...

Politehnika Pula. Visoka tehničko-poslovna škola s pravom ... Dražen Ušić. Pula, veljača 2017. ... robu preko tvrtke Strojopromet. To je velika tvrtka koja ima ...

turizam kao kulturna potreba 21. veka - Visoka Poslovna Škola Novi ...

odreduju, pokrecu ili usporavaju.Turizam je pojava kojct vuie korene iz potreba pojedinaca ili grupe ljudi, taintle kao individualna ili masovna kultura. Sasvim je ...

poslovna komunikacija i poslovni bonton - Fakultet za Mediteranske ...

Verbalna komunikacija podrazumijeva prenos poruke govorom, odnosno riječima. Verbalna komunikacija može biti usmena i pismena. Usmena komunikacija.

poslovna komunikacija pri izboru kadrova za potrebe brodarskih ...

navodi primjer ankete i intervjua provedenih u tvrtki Jadroplov prilikom selekcije kadra za ... neverbalne, tj. pisane komunikacije (poslovni dopisi, faks i email).

Trening 'Telefonska prodaja i komunikacija' - Poslovna Znanja

Trening 'Telefonska prodaja i komunikacija'. Kako obučiti prodavce sistematskom pristupu telefonskoj prodaji-komunikaciji? Da povećate i poboljšate telefonsku ...

skola biznisa2-2009 - Visoka Poslovna škola Strukovnih Studija ...

Abstract: Financial leasing represents a specific form of purchasing fixed assets. The lessor ... razlika izmeñu finansijskog i operativnog lizinga ogleda se u prenošenju vlasništva nad predmetom lizinga ... Knjiženje korisnika lizinga je sledeće:.

skola biznisa1-2009 - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

voća i voćnih prerañevina kao razvojnoj šansi domaće privrede. ... prerañuje u zamrznutu višnju, sa i bez koštice, konzervisanu višnju, ili sok od višnje.

Skola biznisa 2.indd - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Tako možemo utvrditi da racionalan, egoističan čovek nikad ne postupa iracionalno, u svojim odlukama uvek daje prednost svojim interesima i ne poznaje ...

skola biznisa2-2009 - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Abstract: Financial leasing represents a specific form of purchasing fixed assets. The lessor ... razlika izmeñu finansijskog i operativnog lizinga ogleda se u prenošenju vlasništva nad predmetom lizinga ... Knjiženje korisnika lizinga je sledeće:.

Socijalna interakcija dece sa oštećenjem vida - ČASOPIS ...

Socijalna interakcija utiče na emocionalni, kognitivni i druge as- pekte razvoja svakog deteta. Vizuelni analizator ima važnu ulogu u us- postavljanju i ...

POSLOVNA STATISTIKA

2. predstavljanje podataka. 3. obrada podataka. 4. prelazak na statističko zaključivanje, ako ima dovoljno podataka za to. DESKRIPTIVNA. STATISTIKA ...

POSLOVNA GALANTERIJA

dimenzije 31,5x36x5 cm; od umjetne kože; mehanizam 4 ringa koji se može izvaditi; jedan veliki džep sa zipom; 3 držača za olovke; 3 džepa za posjetnice;.

Poslovna matematika

4. Sklepni, verižni, razdelilni, zmesni račun. procentni in promilni račun. 5. Obrestni račun. Pojmi obrestnega računa. 6. Dekurzivno, anticipativno obrestovanje.

10 POSLOVNA ETIKA

Etika je temelj uspešnega poslovanja podjetja. Ni uspešnega podjetja, ki ne bi na svoji spletni strani ali socialnem mediju propagiralo etike in etičnih principov ...

Poslovna korespodencija.pdf

ako ne znate ime i prezime primaoca, pismo počinjete frazom. „Poštovani”. - ukoliko već poznajete osobu kojoj se obraćate i imate sa njom prisniji odnos ...

poslovna inteligencijaR.pdf

hleb. Pekara. Hleb. Hleb &. Kifle. 400 g. Tabela 3: Primer dela tabele dimenzija ... pahuljaste sheme koja ima dubinu 1, odnosno njene dimenzije nemaju ...

Poslovna korespondencija

Silabus, organizacija, „Putovanje u budućnost“. Tema: opšta poslovna korespondencija, standardi, propisi, forme. Tema: ugovaranje termina - priprema, obrada, ...

Poslovna etika

Ovaj rad ima za cilj pruţiti jasan pregled toga što etika jest te kako ona utječe na ... etika, moral, dobro, zlo, poslovna etika, etička načela, svrha poslovne etike, ...

POSLOVNA KNJIŽNICA

Zrinka Udiljak Bugarinovski. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, [email protected]. Davorka Pšenica. Nacionalna i sveučilišna knjižnica, [email protected].

POSLOVNA EKONOMIJA

POSLOVNA EKONOMIJA. III grupa. 1.(1) a). 2.(1) d). 3.(1) b). 4.(1) c). 5.(1) d). 6.(1) c). 7.(1) b). 8.(1) b). 9.(1) c). 10.(1) c). 11.(1) a). 12.(1) d). 13.(2) c) e). 14.

poslovna logistika - Zavod IRC

Poslovna logistika [Elektronski vir] : gradivo za 2. letnik /. Boštjan Urbancl. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC, 2010. -. (Višješolski strokovni program Ekonomist ...

Poslovna etika - Savjetnik

PREGLEDNI ZNANSTVENI RAD. UDK 174:65.011.4. Ana Aleksić, dipl. oec. POSLOVNA ETIKA – ELEMENT USPJEŠNOG POSLOVANJA. BUSINESS ETHICS ...

Poslovna podoba - Zavod IRC

25 apr 2011 ... Slika 54, 55–57: Moška temna obleka in kravate, vse Sens, Zlata ... Poslovnežu pomeni dodano vrednost, zato jo je potrebno pravilno zavezati.

poslovna etika - EFOS

9 ožu 2016 ... odgovornost, MATE d.o.o., Zagreb, 2007. KRATAK. KVIZ. ... bi uokvirili svoje dokumente i odnosite dokumente na printanje u print shop jer vam ...

Poslovna inteligencija - InfoTrend

22 ožu 2011 ... Iako se stanje promijenilo „preko noći“, ta je ... liječnik-specijalist imati uvid u stanje paci- jenta. ... stanja na osobnoj kartici iksici, a aplikacija će.