Polisacharydy – celuloza

celobioza glukoza glukoza α(1 4) glukoza glukoza β(1 4) galaktoza glukoza ... celobioza. 4-O-(ß-D-glukopiranozylo)-β/α-D-glukopiranoza α/ β. Disacharydy – ...

Polisacharydy – celuloza - Srodni dokumenti

Polisacharydy – celuloza

celobioza glukoza glukoza α(1 4) glukoza glukoza β(1 4) galaktoza glukoza ... celobioza. 4-O-(ß-D-glukopiranozylo)-β/α-D-glukopiranoza α/ β. Disacharydy – ...

CELULOZA

a ako je celuloza nakvašena, ona nabubri, i time se te osobine još više menjaju. Struktura i sorpcija vlakana celuloze najviše se menja pod uticajem lužine, ...

celuloza - PBF

HIDROLIZA LIGNOCELULOZNIH SIROVINA. 2 ... Kemijske (ozonoliza, kiselinska ili alkalna hidroliza),. 3. ... -manje čestice (10-30 mm) – olakšana hidroliza.

Celuloza i hemiceluloze.pdf

β - (1,4) glikozidna veza ... Šema vodoničnih veza za dva paralelna lanca celuloze. Intermolekulske (međumolekulske) vodonične veze obrazuju se: (6)OH.

škrob, glikogen i celuloza

Razlog tome je osmotski tlak koji je proporcionalan broju čestica otopljene tvari. Ako se 1000 molekula glukoze veže u jednu molekulu škroba, tada je osmotski.

Priprema i primena hemijski modifikovanih celuloza - Prirodno ...

Bakar je element koji pripada 11. grupi Periodnog sistema elemenata sa ... Bakar se može se dobiti reakcijom reaktivnijih metala od bakra i vodenog rastvora.

Ispitivanje osobina kompozita karboksimetil celuloza-glina

zatvor, anemija, gastrointestinalne smetnje, osetljivost i postepena paraliza mišića, ... koristila i svaka montmorionitska masna glina, uključujući i bentonit.

Rastlinska celica: mitohondrim celična stena(celuloza), jedrce ...

Rastlinska celica: mitohondrim celična stena(celuloza), jedrce, celično jedro, ribosomi, kloroplasti, vakuola. Živalska celica: jedro, jedrce, celična membrana.