Predavanje 5 - Elementi teorije skupova; Relacije - [email protected]

Jednaki skupovi. Graficko predstavljanje skupa. Podskup. Multiskup. Kardinalnost. Partitivni skup. 2 Aksiomi naivne teorije skupova. 3 Operacije nad skupovima.

Predavanje 5 - Elementi teorije skupova; Relacije - [email protected] - Srodni dokumenti

Predavanje 5 - Elementi teorije skupova; Relacije - [email protected]

Jednaki skupovi. Graficko predstavljanje skupa. Podskup. Multiskup. Kardinalnost. Partitivni skup. 2 Aksiomi naivne teorije skupova. 3 Operacije nad skupovima.

Elementi logike i teorije skupova

Za ilustraciju dokaz imo De Morganov zakon pod brojem 5. Dokaz provodimo tako da dokazujemo da je svaki element skupa c A B ujedno i element skupa c A ...

Zbirka zadataka iz teorije skupova - PMF-MO

Skup koji nema elemenata nazivamo prazan skup, te ga oznacavamo s ∅. Skup svih podskupova skupa A nazivamo partitivni skup skupa A, te ga oznacavamo.

Dijagrami u nastavi logike i teorije skupova

izra ajnim mo ima slede, redom, Venov (Symbolic Logic, 1881) i Persov (1896) ... gli dobiti koriste i odgovaraju i Ojlerov dijagram na kojem je sasvim jasno.

Osnovni pojmovi iz teorije skupova - Poincare

6 дец 2012 ... Skupovi mogu biti konacni, kao na primer skup neparnih brojeva ... Partitivni skup skupa A, piše se P(A), je skup svih podskupova od A. Primer.

1 Osnovi matematicke logike i teorije skupova

sa p∨q (p⊕q), i koja je tacna ako je samo jedan od iskaza koji je sacinjavaju tacan, u protivnom je netacna. Ekskluzivna disjunkcija je definisana tabli-.

Zbirka zadataka iz teorije skupova - PMF - Matematički odsjek

Skup koji nema elemenata nazivamo prazan skup, te ga oznacavamo s ∅. Skup svih podskupova skupa A nazivamo partitivni skup skupa A, te ga oznacavamo.

relacije posthumanizma i spekulativne fikcije iz očišta teorije čudovišta

Gazela i Kosac), kao i propitivanju njihova odnosa prema ishodišnim i starijim distopijskim poetikama (A. Huxley, Divni novi svijet, Ph. Dick, Sanjaju li androidi ...

Predavanje IV - [email protected]

Polikristale (skup jediničnih kristala različi!h osobina ili dimenzija unutar jedne strukture);. • Amorfne tvari (nepostojanje dužeg prostornog uređenja); ...

Predavanje 5 - [email protected]

Slika 2.2 Serijski R-L-C krug. U skladu s uvedenom pretpostavkom, zbog prisustva električnog naboja na njegovim elektrodama, između elektroda LVNC vlada ...

Predavanje VI - [email protected]

Intrinzično ponašanje. U Fermi-Dirac distribuciji μ je hemiski potencijal koji je ovisan o temperaturi. μ se često naziva i Fermi-nivo i predstavlja energiju gdje je ...

Predavanje 3 - [email protected]

prikaz rezultata simulacije. Postoje dva naćina prikazivanja rezultata. (oblika signala), ScopeView i MPLOT. Kliknimo mišom na element kola RLC1: ...

Predavanje 4 - [email protected]

Funkcije izvodnice (generatrise). Na prethodnom predavanju smo vidjeli da čak i oni kombinatorni problemi čija je formulacija naizgled posve jednostavna, kao ...

Predavanje 14 - [email protected]

Algoritam poznat pod nazivom brza Fourierova transformacija ili skraćeno FFT (od ... date definicije računa u linearnom vremenu (recimo, koristeći Hornerov.

AE jedanaesto predavanje - [email protected]

Negativna povratna sprega. Pozitivna povratna ... Ako je realizirana pozitivna povratna sprega izlaz će uvijek biti na ±Uz, ulazni napon ε≠0 i struje u pojačalo ...

Elementi specijalne teorije relativnosti (STR) - PMF

y' x' z' peron vlak. Opažač O. - prometnik stoji (miruje) na peronu. Opažač O' ... Neka se crtani sistem udaljava brzinom v od mirnog sistema. Ishodište crtanog ...

Elementi specijalne teorije relativnosti (STR)

Lorentzove transformacije. ⇒. Konstante a,b, A i B su nepoznate i treba ih odrediti. Neka se crtani sistem udaljava brzinom v od mirnog sistema. Ishodište ...

Numeričko modeliranje Predavanje 10 - [email protected]

Slika 18. Raspodjela električnog polja na profilu rebara suhog izolatora (gore) i zaprljanog izolatora ... interakcije ljudskog tijela sa elektromagnetnim poljima koje vrše proračun induciranih ... odnosno svi se organi smatraju dobrim vodičima.

AE osmo predavanje - AF karakteristike ... - [email protected]

logaritmiranje, sklop za antilogaritmiranje, sklop za apsolutnu vrijednost, sklop za generiranje sinusnog signala, sklop za generiranje pilastog signala, itd.

Električni krugovi 1 Predavanje 5 - [email protected]

U ovom spoju linijski naponi nisu jednaki faznim naponima zato što je linijski napon određen razlikom vektora faznih napona: Amplituda linijskog napona je ...

ELEMENTI TEORIJE VEROVATNO´CE I MATEMATIˇCKE STATISTIKE

Matematicka statistika je, kao što i naziv sugeriše, matematicka disciplina. ... D.: Zbirka zadataka iz poslovne statistike, Megatrend univerzitet primenjenih nauka ...

Predavanje 8 - Trodimenzionalna dinamika krutih ... - [email protected]

Ako se osa rotacije krutog tijela izmjesti u neku proizvolju tacku O van centra mase G, vrijedi teorem o paralelnim osama (Steinerov teorem):. Ixx = (Ix x )G m(y2.

Predavanje 9 Elektrotehnički fakultet u Sarajevu ... - [email protected]

svjetlovodi i koristili se u različito vrijeme (svjetlovodi na principu refleksije, svjetlovodi na bazi dijafragme, svjetlovodi na bazi sočiva i ogledala itd.) sve do ...

AE deveto predavanje - OP [Compatibility Mode] - [email protected]

Na bazi vakuumskih cijevi 1934. godine realizira se diferencijalno pojačalo koje omogučuje primjenu pojačala za pojačanje DC signala (istosmjerna pojačala) ...

Predavanje 5 - Planarna kinematika krutih tijela - [email protected]

Ubrzanje tacke P se moze izraziti preko tangencijalnih i normalnih ... Odrediti Coriolisovo ubrzanje, kao i brzinu i ubrzanje prstena u datom trenutku. Vrijedi:.

Predavanje 6 - Planarna dinamika krutih tijela - [email protected]

koje ose koja je paralelna datoj osi (Steinerov teorem). Vrijedi r2 = (d x )2 y 2, gdje je (x , y ) pozicija elementa dm. Moment inercije se moze izracunati kao:.

Predavanje 1 - Uvod; Logika iskaza - [email protected] - ETF-Sarajevo

4 Booleova algebra i srodne teme: Pojam i primjeri Booleovih algebri; Prekidacke funkcije; ... Izbor pravila koja ce biti uzeta za aksiome iskazne algebre.

elementi mjernih krugova - [email protected]

U mjernoj tehnici mjerni otpornici, kondenzatori i induktiviteti, kao pasivni elementi mjernih krugova, nalaze široku primjenu. Od njih se zahtjeva da imaju ...

Kako čitamo tuđe umove: odnos teorije teorije i simulacijske teorije

... stanje, kontekst, simulacijska teorija (ST), teorija teorije (TT), zrcalni neuroni ... citne simulacije i teoriju radikalne simulacije Dakle, zrcalni neuroni su empi-.

Uvod u neizrazite relacije Klasične relacije Klasične relacije ...

Binarna relacija. Neka su A i B dva skupa i ako postoji neki svojstvo ili odnos između elemenata x iz A i y iz B, to se svojstvo može opisati parom (x, y). Skup.

Tema: Relacije. Relacije ekvivalencije. - Poincare

Definicija 2. Neka je ρ binarna relacija na nekom skupu A, relacija ρ je: • refleksivna ako za svako x ∈ A vazi xρx. • simetricna ako za sve x, y ∈ A vazi: ako vazi ...

i.bunke kovane i.barve patina i.c-elementi gladki i.c-elementi kovani

17 okt 2007 ... i.elementi kovani art. 64/G/6 ... i.ograjni elementi pocinkani z špicami in petimi vzorci art.909/1 ... katalog vrtnih in balkonskih ograj katalog ...

StoDeco fasadni elementi i elementi za unutarnje ... - Sto Ges.mbH

Prekrivanje prozorskih klupica. 19. Elementi prozorske klupice. 21. Limeni pokrov. 23. StoDeco elementi za unutarnje prostore. StoDeco elementi za unutarnje ...

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje sila i potencijalna ... - FKIT

Zaista, kad ne bi bilo sila trenja, vanjskih i unutarnjih, automobili bi se mogli ... Primijetite da ova formula ne izražava odnos između dvaju vektora nego samo ...

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje sila i potencijalna energija

Sila je vektor, a potencijalna energija nije vektor. Pitanje je kako mogu biti ... Primijetite da ova formula ne izražava odnos između dvaju vektora nego samo ...

4. Relacije

2 мар 2009 ... Relacija koja je R,AS,T naziva se relacija poretka ili ure eƬe (a za skup X kaжemo da je ure en skup). Za relaciju poretka kaжemo da je relacija ...

Relacije

Relacija ρ u skupu A koja ima osobine: refleksivnost, simetricnost i tranzitivnost naziva se relacija ekvivalencije. Klasa ekvivalencije elementa a ∈ A, u oznaci ...

IZVJEŠTAJI SA SKUPOVA

Simpozij je organiziran uz potporu Ministarstvu znanosti i obra- zovanja te sponzorstvo tvrtke Fornix d. o. o., Dugi Rat. Izravan povod održavanju simpozija bila ...

Binarne relacije

ˇCesto se particijom skupa X smatramo prikaz. X ( ... onda je obitelj svih klasa ekvivalencije )x* particija od ... samo onda ako je y element istog skupa iz particije.

Algebra skupova - Element

Pojam skupa. Operacije sa skupovima. ... 1. ALGEBRA SKUPOVA. 7. Zadaci. 1.1. U kakvom su odnosu skupovi ∅, {∅}, {{∅}}? 1.2. Zadani su ... koja su rješenja.

Unija i presek skupova

Наставна јединица: Унија и пресек скупова. 7. Васпитно-образовни задаци: Упознавање ученика са појмом скупа, његовим значењем и потре-.

Diskretne strukture, Relacije - I deo

b) Na partitivnom skupu proizvoljnog skupa A, inkluzuja ⊆ je jedna binarna relacija. ... prema Tvrd¯enju 2, familija svih ̺-klasa jeste jedna particija skupa A.

presjek skupova A i BA B - skup A bez skupa BA × B

[a, b〉. = {x ∈ R : a ≤ x<b}. 〈a, b]. = {x ∈ R : a<x ≤ b}. 〈a, b〉. = {x ∈ R : a<x<b}. {a, b, c} − skup elemenata a, b, c. Grcki alfabet. Ime slova Malo slovo Veliko slovo.

Teorija skupova - PMF - Matematički odsjek

nom" skupova, tj. razmatramo pojmove kao što su ekvipotentni skupovi, konačni i beskonačni skupovi, prebrojivi i neprebrojivi skupovi, te kardinalnost.

UVOD U TEORIJU SKUPOVA SADRŽAJ

riješenja. NEJEDNADŽBE S APSOLUTNIM VRIJEDNOSTIMA. Geometrijsko značenje apsolutne vrijednosti realnog broja je udaljenost tog broja od ishodišta.

Prezentacija iz poglavlja Skupovi i relacije - FOI

Svojstva bin. relacija. Relacija ekvivalencije. Parcijalni uredaj. Funkcije kao relacije. Sadrzaj. Skupovi i relacije. Zadavanje skupa. Relacije medu skupovima.

Operacije i relacije na skupovima - Poincare

20 дец 2012 ... Koji od sledecih skupova i operacija zadovoljavaju definiciju operacije na skupu: a) Skup svih celih brojeva i mnozenje; b) Skup nenegativnih ...

relacije, odnosi, relacija ekvivalencije

10 velj 2019 ... r. 107. I OVO JE ČAROBMATIKA (RELACIJE, ODNOSI,. RELACIJA EKVIVALENCIJE). Jadranka Delač-Klepac, Zagreb. Što vidite na ovoj skici?

STRUKTURA I RELACIJE BIG-FIVE MARKERA I EYSENCKOVA ...

BRS) i Eysenckova upitnika ličnosti (EPQ-SR) na uzorku iz hrvat- ... Montag (1986) faktorizirali su Cattellov 16PF upitnik i dobili pet-faktorsko rje- šenje. McCrae i ...

1.2. 1.2. Podskup skupa. Presjek skupova - Element

Promotrimo Vennov dijagram koji prikazu- je kontinente okruzene Atlantskim i Tihim oceanom. Koje kontinente okruzuju oba oceana? 7 www.element.hr.

Osovinsko optere}enje traktorskih skupova

vezane i razmjerno niske nabavne cijene, cijene rada ... ~esto u upotrebi poljoprivredni traktori Belarus 920 i. Belarus 952 umjesto traktora Steyr 8090.

problematika ekvipotentnosti skupova u školskoj ... - Repozitorij PMF-a

oznaku , dokazao da su prebrojivi skupovi najmanji beskonacni skupovi. Mnogi ... Skupovi A i B su jednakobrojni ili ekvipotentni ako postoji bi- jekcija sa skupa ...

UVOD U TEORIJU SKUPOVA I MATEMATIČKU LOGIKU ...

25 svi 2016 ... Ako su skupovi A i B ekvipotentni i skup A je konačan, onda je i skup B konačan. Jednostavna posljedica teorema 8.1 je: Korolar 8.4.

MJERENJE DODIRNIH TLAKOVA KAMIONSKIH SKUPOVA

17 pro 2013 ... prikolicom i kamion s poluprikolicom tijekom prijevoza različitih vrsta tereta, način određivanja dodirnih ... tegljač – E8. ➢ kamion – B2, (tzv. solo ...

Skupovni simboli A ∪ B - unija skupova A i B A ∩ B - presjek ...

Skupovni simboli. A ∪ B - unija skupova A i B. A ∩ B - presjek skupova A i B. A B - skup A bez skupa B. A × B - Kartezijev produkt skupova A i B.

Usluga organizacije edukativnih i stručnih skupova

13 lip 2019 ... SPERANZA d.o.o., Trakošćanska 30, 10 000 Zagreb, ODB:56831241098. 4. NOVE BOJE MEDIA d.o.o. Benkov put 11, 10 000 Zagreb, ODB: ...

Teorija skupova Druga školska zadaca

Druga školska zadaca. 15. studenog 2019. (1) [1.5] Dokazite da je skup svih podskupova od R cija je sime- tricna razlika s Q konacan skup ekvipotentan skupu ...

fizika i 13. predavanje fizika i 13. predavanje toplina i ... - FKIT

Toplina je oblik energije, a temperatura je veličina koja označava ... FIZIKA I. 13. PREDAVANJE. Promjena je količine topline u određenom sustavu ovisna o.

RElACIjE IZMEđu lOKuSA KONTROlE I ... - Psihologija Nis

vanje), vanjska motivacija (osveta partneru) i ljubav – gde se nevera temelji na po- javi emocija ... Svrha ljubavi je zapravo vezivanje individue za određene.

Relacije, funkcije, beskonacni skupovi - Poincare

14 мар 2013 ... relacije moze se formulisati unutar teorije skupova na sledeci nacin: skup R je binarna relacija ako je svaki element iz R ure-deni par, to jest za ...