Osnovni pojmovi iz teorije skupova - Poincare

6 дец 2012 ... Skupovi mogu biti konacni, kao na primer skup neparnih brojeva ... Partitivni skup skupa A, piše se P(A), je skup svih podskupova od A. Primer.

Osnovni pojmovi iz teorije skupova - Poincare - Srodni dokumenti

Osnovni pojmovi iz teorije skupova - Poincare

6 дец 2012 ... Skupovi mogu biti konacni, kao na primer skup neparnih brojeva ... Partitivni skup skupa A, piše se P(A), je skup svih podskupova od A. Primer.

Osnovni pojmovi iz teorije proizvodnje

zakon padajućih prinosa, za kojega se često koristi i termin zakon padajućeg graničnog proizvoda. Njegov karakter vrlo je sličan karakteru zakona padajuće ...

Osnovni pojmovi teorije muzike - RTCG

Ključ je znak koji odreñuje način imenovanja nota u linijskom sistemu. On se crta na samom početku linijskog sistema. U literaturi za gitaru se isključivo koristi ...

Elementi logike i teorije skupova

Za ilustraciju dokaz imo De Morganov zakon pod brojem 5. Dokaz provodimo tako da dokazujemo da je svaki element skupa c A B ujedno i element skupa c A ...

Zbirka zadataka iz teorije skupova - PMF-MO

Skup koji nema elemenata nazivamo prazan skup, te ga oznacavamo s ∅. Skup svih podskupova skupa A nazivamo partitivni skup skupa A, te ga oznacavamo.

1 Osnovi matematicke logike i teorije skupova

sa p∨q (p⊕q), i koja je tacna ako je samo jedan od iskaza koji je sacinjavaju tacan, u protivnom je netacna. Ekskluzivna disjunkcija je definisana tabli-.

Dijagrami u nastavi logike i teorije skupova

izra ajnim mo ima slede, redom, Venov (Symbolic Logic, 1881) i Persov (1896) ... gli dobiti koriste i odgovaraju i Ojlerov dijagram na kojem je sasvim jasno.

Zbirka zadataka iz teorije skupova - PMF - Matematički odsjek

Skup koji nema elemenata nazivamo prazan skup, te ga oznacavamo s ∅. Skup svih podskupova skupa A nazivamo partitivni skup skupa A, te ga oznacavamo.

Predavanje 5 - Elementi teorije skupova; Relacije - [email protected]

Jednaki skupovi. Graficko predstavljanje skupa. Podskup. Multiskup. Kardinalnost. Partitivni skup. 2 Aksiomi naivne teorije skupova. 3 Operacije nad skupovima.

Temeljni pojmovi teorije književnosti - UniZD

24.10. Josip Pupačić: (More, Tri moja brata, Moj križ svejedno gori,. Zaljubljen u ljubav) (interpretacija). Izabrani predlošci;. Naslovi iz obvezne literature. 4. 31.10 ...

Osnovni pojmovi u harmoniji I - IV

Sekvenca predstavlja ponavljanje jednog motiva (model sekvence), obično za sekundu ili tercu više ili niže od originala. Sekvenca se, dakle, sastoji od modela i ...

Osnovni pojmovi - VSSP

... u sebi sadrži i tehnički aspekt koji se odnosi na performanse proizvoda/usluga,. • • poslovni aspekt, koji obuhvata ekonomski i organizacioni aspekt kvaliteta i.

Stohastička hidrologija Osnovni pojmovi

postoji eksperimentalni skup podataka izmerenih vrednosti parova X i Y. • grafički prikaz zavisnosti i međuzavisnosti između X i Y je dijagram rasipanja ...

Prenos podataka – osnovni pojmovi

Dobro projektovan softver može ubrzati ceo proces i učiniti da prenos bude efikasniji. ... Internet povezuje milione uređaja (računara, opreme za nadzor, telefona ...

Otpornost materijala Osnovni pojmovi

24 окт 2009 ... Momenti inercije poprečnog preseka. Otpornost ... Momenti inercije za paralelno pomeren ... Podaci iz tablica za polovinu kruga. R e. 1 e. 2.

1. Nizovi - definicija i osnovni pojmovi

Svaki konvergentan niz je ogranicen. Dokaz. Neka je niz (xn) konvergentan, tj. neka je lim xn = a ∈ R. Neka je ε > 0 proizvoljno, na primjer neka je ε = 1.

Osnovni pojmovi o elektricitetu - Element

razloga za elementarni naboj elektrona i protona izabrana je tako mala jedinica. ... Elektricni naboj: a) tockasti; b) volumni u tijelu volumena V ; c) površinski po ...

Osnovni pojmovi kvaliteta - VSSP

Obezbeđenje kvaliteta proizvoda je zadatak svakog zaposlenog radnika, što čini osnovu poslovnog uspeha i daljeg razvoja svake kompanije. • Kvalitet ...

Osnovni pojmovi antičke retorike

državnici od kojih su se posebno istakli Temistoklo (E>EfJ.L<T'TOKAf)~). Alki bij ad ( AAKL-. 13La&1]~) i Periklo (TIEpLKAf)~). U Rimu su najpoznatiji bili Marko ...

1. osnovni pojmovi iz građevinarstva - Element

Kotiraju se samo glavne mjere zgrade, a u tlocrt prizemlja unosi se visinska kota u odnosu na teren. Kod tlocrta u mjerilu 1 : 500 svi se zidovi — bez obzira na ...

5.1. OSNOVNI POJMOVI U MS ACCESSu - EFOS

Microsoft Access je manji sustav za upravljanje bazom podataka (Database. Management System – DBMS), a namijenjen je za: • unos i ažuriranje podataka ...

i. osnovni pojmovi. projektiviteti - Element

Kazemo da tocka A ne lezi na pravcu p ili da pravac p ne prolazi tockom. A (sl. 1.1a) ili ... pravca. Tu tocku zovemo sjecište S pravaca a i b, dok za ta dva pravca.

1. osnovni pojmovi iz prijenosa snage i gibanja - Fsb

prijenosnički elementi (zupčanici, tarenice itd.) označavat će se brojevima 1, 2, ... n uz uobičajene skraćenice. 1.2 Brzina vrtnje. Brzina vrtnje (n) i kutna brzina ...

2. osnovni i drugi najvazniji pedagoski pojmovi

permanentno obrazovanje, prevaspitanje, učenje ... Vaspitanje ima šire i uže znaĉenje: šire značenje: ... nastavnika, samoobrazovanje, permanentno.

Osnovni pojmovi matriˇcne algebre - Element

Ako su matrice A i B reda m · n, zbroj matrica A B je matrica C reda m · n, za koju vrijedi: cij = aij bij, ... Transponirana matrica kofaktora ili adjunkta matrice A ...

Multimedija 01 Osnovni pojmovi - Univerzitet Sinergija

Tema 1: Uvod - osnovni pojmovi. 1. Pojam multimedije. 2. Istorijat multimedijske komunikacije. 3. Savremeni elementi multimedije. 4. Multimedijski princip. 5.

klase - osnovni pojmovi, enkapsulacija podataka

Školska 2015/2016. godina klase - osnovni pojmovi, enkapsulacija podataka. 1. Na programskom jeziku C napisati klasu Tacka koja predstavlja tacke u ravni ...

Osnovni pojmovi objektno-orijentisanog programiranja

Osnovni pojmovi objektno- orijentisanog programiranja. • Tipovi podataka u Javi: Apstraktno govoreći, tip podataka je način prikaza podataka određene vrste ...

2. Osnovni pojmovi i predstavljanje podataka u računaru

Obrada podataka - skup aktivnosti kojima se podaci pretvaraju u informacije. ▫ Informatika - sinonim za automatsku obradu podataka (iz francuskih reči ...

1. Osnovni pojmovi 1.1. Ovo su Pravila privatnosti (u ... - Studenac

podataka putem e-adrese: [email protected] 1.5. Ova verzija Pravila privatnosti primjenjuje se od 16. svibnja 2019. godine. 2. Koje vaše osobne podatke ...

1. OsnOVnI POjmOVI DIDAKTIKE - Naklada Slap

U svom prvotnom značenju didaktika predstavlja sustav ideja, uputa i naputaka ... teoriju. U krajnjoj liniji, teorija kurikuluma i kurikulum (kao izvedbeni program).

Osnovni pojmovi nauke o književnosti III i IV (2018-2019)

Blanc-verse. 26. Heksametar. 27. Pentametar. 28. Epski deseterac ... Safička strofa. 34. Alkejska strofa. 35. Terza rima. 36. Otava rima ili stanza. 37. Gazel. 38.

Osnovni pojmovi iz mirovinskog osiguranja prema abecedi

Invalidska mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad (članak 34. stavak 1. ZOMO) utvrđuje se kada je kod osiguranika smanjena radna sposobnost za ...

Zaštita konkurencije i ekonomska regulacija: osnovni pojmovi

10 окт 2015 ... Природни монопол: дефиниција. ▫ Традиционална дефиниција: Природни монопол се јавља уколико постоје опадајући просечни ...

Apstraktna interpretacija, osnovni pojmovi i primeri - Verifikacija ...

9 дец 2018 ... Slika 6: Preciznija apstrakcija. 1Zamislimo samo skup funkcija fi, i = 1, ..., 100, gde je svaka od ovih funkcija dobijena kada se na sinusoidu ...

Lazar Tenjović OSNOVNI POJMOVI MATRIČNE ALGEBRE ...

11. 5. TRAG MATRICE. 11. 6. DETERMINANTA MATRICE. 12. 7. REGULARNI INVERZ MATRICE. 12. 8. ORTOGONALNE MATRICE. 13. 9. RANG MATRICE. 14.

KINEMATIKA TOCˇKE Osnovni kinematicˇki pojmovi - Element

UBRAZANJE ILI AKCELERACIJA. 7. Sl. 1.6. ... Buduci da nema promjene velicine brzine, nema tangencijalna ubrzanja(at = 0), a isto tako nema ni normalnog ...

osnovni pojmovi genske tehnologije - Institut društvenih znanosti Ivo ...

(deoksiribonukleinska kiselina). Genom predstavlja cjelo- kupan program nekog organizma. Kod vi{ih je organiza- ma genom organiziran u kromosome, vidljive ...

osnovni pojmovi mrežnog programiranja 1. problem najkraćeg puta

Mrežni dijagram u matematičkom smislu označava konačan orijentisan graf, bez kružnog puta, u kome svakom luku pripada i merni broj uij. 1. PROBLEM ...

Knjiga Osnovni pojmovi i principi u okviru ustavnog sistema i ...

3 сеп 2013 ... POJAM USTAVA. 1.1. Ustav, kao najviši normativno pravni akt u pravnom sistemu države, ima materijalni i formalni smisao. U materijalnom ...

Osnovni pojmovi i činjenice o mrežama računala Mreže i protokoli

Lokalna mreža – LAN: sastoji se od računala smještenih na relativno malom prostoru, npr. u jednoj zgradi. Za povezivanje se koristi jedna određena tehnologija ...

OSNOVNI POJMOVI • Faktorijel nekog prirodnog broja je proizvod ...

Dakle, kada treba da izracunamo faktorijel nekog broja samo pomnozimo sve prirodne brojeve od 1 do tog broja. Izracunati: 4!, 6! • Binomni koeficijent potice iz ...

Osnovni pojmovi nauke o književnosti II - stari program - Literatura I ...

31. Pentametar. 32. Epski deseterac. 33. Lirski deseterac. 34. Simetrični osmerac. 35. Slobodni stih. 36. Elegijski distih. 37. Safička strofa. 38. Alkejska strofa. 39.

Osnovni pojmovi nauke o književnosti 1 i 2 2019/2020 Preporučena ...

Epitet; T 124- 127, To 31 - 35, S 67 - 68, K 120 - 121 (atribut), 122, 167; stalni epitet, T 125, To 33, S. 68; ukrasni epitet, VV 225. Perifraza, T 127, To 40, VV 208, ...

Faris Fočo, Edin Imamović OSNOVNI POJMOVI I ... - ResearchGate

21 sij 2003 ... bdijevanje). U dijelu zuba koji je uronjen u alveolarnu kost, nalazi se sloj ... Slika 9.2. Fronto-orbitalna rekonstrukcija kod kraniosinostoza ...

OPIS IGRE CILJ IGRE OSNOVNI POJMOVI Postavka ... - Games4you

iz igre. Da bi ta tajnost ostala očuvana, pripovedač se tokom DANA obraća svakom od igrača ... Da bi upotrebio veštinu ubijanja, igrač imitira pucnjavu pištoljem.

SLIKE Osnovni pojmovi Rezolucija monitora Umetanje slike ... - T-com

Umnožak tih veličina daje ukupnu rezoluciju monitora. Rezolucija monitora. Prikaz stranice na svakoj rezoluciji izgleda drukčije. Najčešće rezolucije monitora ...

Kako čitamo tuđe umove: odnos teorije teorije i simulacijske teorije

... stanje, kontekst, simulacijska teorija (ST), teorija teorije (TT), zrcalni neuroni ... citne simulacije i teoriju radikalne simulacije Dakle, zrcalni neuroni su empi-.

IZVJEŠTAJI SA SKUPOVA

Simpozij je organiziran uz potporu Ministarstvu znanosti i obra- zovanja te sponzorstvo tvrtke Fornix d. o. o., Dugi Rat. Izravan povod održavanju simpozija bila ...

Algebra skupova - Element

Pojam skupa. Operacije sa skupovima. ... 1. ALGEBRA SKUPOVA. 7. Zadaci. 1.1. U kakvom su odnosu skupovi ∅, {∅}, {{∅}}? 1.2. Zadani su ... koja su rješenja.

Unija i presek skupova

Наставна јединица: Унија и пресек скупова. 7. Васпитно-образовни задаци: Упознавање ученика са појмом скупа, његовим значењем и потре-.

UVOD U TEORIJU SKUPOVA SADRŽAJ

riješenja. NEJEDNADŽBE S APSOLUTNIM VRIJEDNOSTIMA. Geometrijsko značenje apsolutne vrijednosti realnog broja je udaljenost tog broja od ishodišta.

presjek skupova A i BA B - skup A bez skupa BA × B

[a, b〉. = {x ∈ R : a ≤ x<b}. 〈a, b]. = {x ∈ R : a<x ≤ b}. 〈a, b〉. = {x ∈ R : a<x<b}. {a, b, c} − skup elemenata a, b, c. Grcki alfabet. Ime slova Malo slovo Veliko slovo.

Teorija skupova - PMF - Matematički odsjek

nom" skupova, tj. razmatramo pojmove kao što su ekvipotentni skupovi, konačni i beskonačni skupovi, prebrojivi i neprebrojivi skupovi, te kardinalnost.

Skupovni simboli A ∪ B - unija skupova A i B A ∩ B - presjek ...

Skupovni simboli. A ∪ B - unija skupova A i B. A ∩ B - presjek skupova A i B. A B - skup A bez skupa B. A × B - Kartezijev produkt skupova A i B.

UVOD U TEORIJU SKUPOVA I MATEMATIČKU LOGIKU ...

25 svi 2016 ... Ako su skupovi A i B ekvipotentni i skup A je konačan, onda je i skup B konačan. Jednostavna posljedica teorema 8.1 je: Korolar 8.4.

Teorija skupova Druga školska zadaca

Druga školska zadaca. 15. studenog 2019. (1) [1.5] Dokazite da je skup svih podskupova od R cija je sime- tricna razlika s Q konacan skup ekvipotentan skupu ...

Usluga organizacije edukativnih i stručnih skupova

13 lip 2019 ... SPERANZA d.o.o., Trakošćanska 30, 10 000 Zagreb, ODB:56831241098. 4. NOVE BOJE MEDIA d.o.o. Benkov put 11, 10 000 Zagreb, ODB: ...

problematika ekvipotentnosti skupova u školskoj ... - Repozitorij PMF-a

oznaku , dokazao da su prebrojivi skupovi najmanji beskonacni skupovi. Mnogi ... Skupovi A i B su jednakobrojni ili ekvipotentni ako postoji bi- jekcija sa skupa ...

Osovinsko optere}enje traktorskih skupova

vezane i razmjerno niske nabavne cijene, cijene rada ... ~esto u upotrebi poljoprivredni traktori Belarus 920 i. Belarus 952 umjesto traktora Steyr 8090.