текстеме као стилске доминанте у песништву новице ... - UviDok

зове...Душе своје ватру Ти у срцу своме чувај, нека гори, ако се одједном навуку облачни дани. ... дистикцијом језик : говор, односно текст – као говор и текст као јединица говора, или ... унутрашњем свету, њихово је значење као принципа зла и шире, ... Ниси ми добродошао, не почињи разговор. 5.4.22.1.

текстеме као стилске доминанте у песништву новице ... - UviDok - Srodni dokumenti

текстеме као стилске доминанте у песништву новице ... - UviDok

зове...Душе своје ватру Ти у срцу своме чувај, нека гори, ако се одједном навуку облачни дани. ... дистикцијом језик : говор, односно текст – као говор и текст као јединица говора, или ... унутрашњем свету, њихово је значење као принципа зла и шире, ... Ниси ми добродошао, не почињи разговор. 5.4.22.1.

поезија и поетика новице тадића - Универзитет у Београду

редакцији, све доступне пјесме Новице Тадића: хронолошки су уврштене ... Du gite: poèmes choisis, poèmes traduits par Veselinka Draskovic, Violetta.

Версификација у српском песништву

Версификација у српском песништву. Предмет обухвата (1) истраживање теоријских поставки метиричких система, облика песме, строфе и стиха са ...

Стилске фигуре у народној поезији

СлОВЕНСКА АНТИТЕЗА. Стилска фигура која се састоји из питања, негативног одговора и правог одговора. Обично се налази на почетку народних пе-.

критичка мисао бранка миљковића о песништву за децу и ...

осетљиве” (1955), „Поезија за децу” (1956) и „Кад би дрвеће ходало” (1959) ... текстовима о француској поезији и збирци Григора Витеза, Миљковић јој јесте ... нехотице, али што је нашло одјека у дјечјем срцу” (Vitez 1969: 11). ... 1956) and “If Trees Could Walk” („Kad bi drveće hodalo”, 1959), are discussed in.

режими чулности у модерном европском песништву - CRIS UNS

čulnosti, zajednica, demos, goli život, modernost, vidljivo ... Драмска радња постаје смењивање говорничких епизода, које се међусобно сучељавају, кроз ...

Стилистика и стилске фигуре, као њен средишњи део, врло су ...

појединачно или се уводи и њима надређени појам стилске фигуре, ... дјела, вјежба нас, да – и не тежећи томе свјесно – читамо књижевно дјело.

У ЦАРСТВУ РЕЧИ Лексичке, семантичке и стилске вежбе

Лексичке, семантичке и стилске вежбе. 1. Поред наведених речи из енглеског језика напиши речи из српског језика са ис- тим или сличним значењем.

синтаксичке и стилске структуре у дјелу милоша црњанског

облик и значење нашао је у суматраизму, као правцу унутар особене ауторске поетике. ... атавизам (уп. у нар. пјесми: „Код нас није као у Турака...“).

Doktorat - UviDok

nijednu drugu misao. Slika muškaraca koji dolaze da je muzu bila je beživotna kao i nervi na leđima gde joj se koža nabrala kao rifljača. (Morison 2013: 20-21).

univerzitet u beogradu - UviDok

temperature kako za ispitivane kompozite tako i za nikl cink ferit. ... odsustvu spoljašnjeg magnetnog polja, jer je uticaj toplotne energije mali na nasumičan raspored ... Ovlašćujem Univerzitetsku biblioteku „Svetozar Marković“ da u Digitalni ...

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - UviDok

збирни резултат оваквог приступа. Издвајамо ... M24 - 0,5. Чланак: Драган Траиловић, „Централна Азија и нова Велика Игра – главни ... национално самоопредељење појединих етничких мањина, попут Ујгура, Тибетанаца,.

poetry in self-translation - UviDok

24 Dec 2009 ... of Romani; and levels of knowledge of majority language(s), which ... frameworks that translation studies provide in order to gain insights into their application in the ... online sources can be found here: ... and morality come with a lot of fears, doubts and emotional pain. ... prijevodom/ima koje želiš da.

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ... - UviDok

da najmanji sadržaj kolagena u proteinima mesa ima kobasica sa inulin gel emulzijom ulja uljane repice (UR) koja je iznosila 9,09%, a najveća kod kobasice sa ...

DIVERZITET VRSTA I MOLEKULARNA ... - UviDok

vrste roda Allium ukazala su na znaĉajno prisustvo virusa u Srbiji. Serološka testiranja sakupljenih uzoraka razliĉitih vrsta lukova ukljuĉujući crni i bijeli luk, ...

kvajnova naturalistička epistemologija - UviDok

Ključne reči: epistemologija, ontologija, empirizam, naturalizam, ... holizam. Najuopštenije govoreći, holizam se sastoji u tezi da značenje nije nešto što možemo.

ekumenizam u sociološkoj perspektivi - UviDok

imamo odrednice koje (donekle) pokrivaju njeno značenje, kao što su „zajedništvo“ i „koinonia“. (Frieling, 2009: ... za apostaziju (Ćebić, 1988: 95). Računali su ...

od konzumiranja alkohola do kulturne konceptualizacije ... - UviDok

igre sa kartama (kao „cugopol“), „da li si ikad“, „istina ili izazov“. Igre su različite ali svi ispitanici i ispitanice navode da je poenta univerzalna, a to je napijanje; ...

značaj ehokardiografije i ambulatornog praćenja ... - UviDok

Globalni longitudinalni strejn (GLS) određivan je dvodimenzionalnom speckle-tracking metodom. Svim ispitanicima je urađen ABPM. Tokom perioda od tri ...

gramatikalizacija broja 'jedan' u srpskom kao ... - UviDok

dr Mariji Mandić, dr Nini Kulenović i dr Mladenu Ćiriću, prijateljima koji su me srdačno bodrili ... zbog toga što događaj vezan za nju nije uopšte još ostvaren, ili se u njega sumnja, ili se ... 50 ParCoLab, Čarls Dikens: Oliver Tvist — 1838 (prev.

Referat o urađenoj doktorskoj disertac - UviDok

19 јан 2018 ... objavljenih radova i iskustva kompetentna je da rukovodi izradom ... R. Hrvatske „Dvojna funkcionalnost prirodnog klinoptilolita u preradi otpadnih voda: ... dezinficijensi koji sadrže srebro, a najmanju dezinficijensi sa niklom.

виноградарство у средњовековној србији - UviDok - Универзитет ...

Азије, северне Африке, Паноније и Скандинавије.6. У неолиту лоза је расла ... посебних занимања (рибари, пчелари, млинари, итд.).1127. Као што је ...

месија у new age покрету као антипод спаситеља у ... - UviDok

поменути изум Станислава Грофа, холотропско дисање, као и софрологија доктора Касеида. Спуштање алфа таласа достиже крајњу вредност када се ...

Neologismi e neosemie nel vocabolario Zingarelli - UviDok

Maura (2006a: V; 102), pod neosemijom se podrazumeva novo značenje ... si può notare una presenza di alcune voci di origine settentrionale, come amarcord ...

Универзитет у Београду Филолошки факултет ... - UviDok

4 дец 2019 ... I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ. 1. Датум и орган који је именовао Комисију: Комисију је именовало Наставно-научно веће Филолошког ...

Ispitivanje antioksidativnog i antiinflamatornog potencijala ... - UviDok

25 сеп 2019 ... KLJUČNE REČI: hlorpirifos, tiamin, Japanske prepelice, inflamacija, oksidativni ... vrapci, pilići, a umereno toksičan za patke (NPIC, 2009).

primena termoplastičnog polimera fasetiranog ... - UviDok

kada je boja merena na suvoj površini, odnosno 20% mostova kada je ... Plazma sprej metoda koristi energiju plazme za nanošenje metalnih i ... u trajanju od 90 s (M W Superlite power pen, M W Dental Müller und Weygandt, ... površinu, dok su se kod drugog mosta javile dve kose pukotine od gingivalnog kraja ka sredini.

ISPITIVANјE UTICAJA ODABRANIH FILTERA NA ... - UviDok

8 јун 2015 ... Još od praistorijskog vremena, lov na divlje ţivotinje i ribolov su predstavljali ... Lekar, Percival Pott, je 1775. godine primetivši porast pojave raka mošnica kod ... optimalan rok trajanja toplo dimljene orade, dok je za hladno ...

Зависне реченице у италијанским граматикама од ... - UviDok

Универзитет у Београду. Филолошки факултет. Марија М. Митровић. Зависне реченице у италијанским граматикама од Форначарија до првих деценија ...

VARIJABILITET SRČANE FREKVENCIJE I EKSPRESIJA β ... - UviDok

Prof. dr Silvio De Luka, vanredni profesor, Institut za patološku fiziologiju, ... kasnije. Prognoza kod pacijenata koji razviju zastojnu srčanu slabost je loša, jer ... 50) kojoj je aplikovan doksorubicin, a praćenje je vršeno u tri vremenska perioda:.

просторни фрагментизатори у руском језику у ... - UviDok

26), где значење модела делује заједнички са значењем лексема. ... ПФ бок поседује уже значење, искључиво латерално (за разлику од сторона –.

методологија откривања нестандардних опсервација у ... - UviDok

откривање мултиваријационих нестандардних опсервација. Кључне речи: нестандардне опсервације, k-димензиони простор, Ивановићево одстојање,.

karakteristike čajne gljive – kombuhe, fermentisane u ... - UviDok

(Wasser, 2014). Rastvorljivost u vodi je važan faktor bioaktivnosti β-glukana. ... Sa druge strane, štetnost BSV se ogleda u kvarenju voća, suvog voća, sokova i.

određivanje parametara fiziološkog statusa novorođene ... - UviDok

MPV - Mean platelet volume (srednji volumen trombocita) ... mikroelemenata kod teladi i majki pratile su sličan obrazac, u smislu da značajno niže ... 27. Chien EK, Hara M, Rouard M, Yano H, Philippe M, Polonsky KS, Bell GI, 1997, ...

UNIVERZITET U BEOGRADU HEMIJSKI FAKULTET Marija ... - UviDok

Tečna selektivna podloga za indukciju ekspresije u kvascu S. cerevisiae ... triptofanom, i 200 µL ćelija je zasejano na YNB-CAA Glc agar ploču sa dodatim.

analiza distribucije opterećenja kod primene rezilijentnih ... - UviDok

18 мај 2016 ... Pored toga često postoji superponiranje sa drugim koštanim strukturama glave i vrata. Standardizacija kada je u pitanju snimanje ovom ...

model zaštite informacija u sistemima za menadžment ... - UviDok

digitalni identiteti su smatrani ekvivalent korisničkog identiteta stvarnog života koji ... SPIN koji otključava tajni ključ pohranjen na SIM kartici sa kojim korisnik ... građevinarstva do označavanju životinja tokom uzgoja, kućnih ljubimaca, naplate.

sinteza i karakterizacija polimernih matrica na bazi 2 ... - UviDok

Doktorska disertacija. Marija Babić. 2. Hidrogelovi su trodimenzionalni, fizički ili hemijski umreženi polimeri, koji imaju sposobnost da apsorbuju veliku količinu ...

модели за подршку развоју мобилности у складу са ... - UviDok

преко дељења гардеробе, накита и других, готово личних ствари. (платформе ... обављају посао од куће без стандардног радног времена. ... Слагање. Неслагање. Одредиште. Слагање. Неслагање. Организација путовања.

konstrukcija mentalnog poremećaja korisnika psihijatrijskih ... - UviDok

ZNAČENJE PSIHIJATRIJSKE DIJAGNOZE I NARATIVNI ZAOKRET U ... Pa neka potpuna apatija, onako, odsustvo želje za bilo čim. Odsustvo nekih misli uopšte ...

ispitivanje kvaliteta života kod osoba sa malokluzijama ... - UviDok

malokluzije, ne utiču na nivo kvaliteta života povezanog sa opštim fizičkim i mentalnim zdravstvenim ... spoljašnje okoline: isparenja, buka, saobraćaj, klima, transport; 6.duhovni domen: religiozna ... Alexander RG, Sinclair PM, Goates LJ.

ispitivanje zdravstvene pismenosti roditelja i razumevanja ... - UviDok

Granule za oralni ... potrebi, 1 do 2 šumeće tablete uzimati na svakih 6 sati. ibuprofen. BlokMax® ... Ibuprofen ima analgetičko, antipiretičko i antiinflamatorno.

Strateško planiranje marketing informacionog sistema u ... - UviDok

Abstrakt. Predmet istraživanja doktorske disertacije je teorijski i praktični aspekt strateškog planiranja marketing informacionih sistema u poslovanju, uz proveru i ...

brendiranje beograda kao proaktivna razvojna strategija u ... - UviDok

22 нов. 2019 ... su na kontinuumu od estetskih (Gronow, 2000, Kant 1991), preko ... da se vide razni filmovi u bioskopima, a ne kod kuće skinuti sa torenta“.

видски парњаци у српском језику (имперфективни ... - UviDok

његов је видски парњак припасати (са значењем префикса као у привући) (стр. 203)”; у- (< въ-): „има конкретно просторно значење залажења у ...

individualni obrasci reagovanja na simptome bolesti kod ... - UviDok

Ponekad varam čak i kad igram karte sâm sa sobom (na. pr. pasijans). 1. 2 3 4 5. 106. Ne smeta mi mnogo kada me ljudi zadirkuju ili mi se smeju. 1. 2 3 4 5.

Филолошки факултет Песничко и есејистичко дело ... - UviDok

... (Епоха, 1921), посвећеном збирци Лелек себра, Ратко Парежанин проналази ... овај појам је поред естетичког, добио и метафизичко значење.

fonemske i tvorbene karakteristike žargonizama u turskom ... - UviDok

značenje žargona kao: „Prostački jezik u kojem se nalaze reči i frazemi osobitog značenja koje ... merhaba kızlar B-) „pozdrav devojke B-)“ huhu yeni bi grup ...

проза драгослава михаиловића - UviDok - Универзитет у Београду

Живот и књижевност Драгослава Михаиловића су многоструко, чврсто и трајно, повезани и ... се роје питања без јасних одговора. Једино што је схватао ... Приредио Срђан Станишић. Београд: Конрас, 2004. Принс, 2011: Принс ...

сакрална топографија и визуелна културa на простору ... - UviDok

Ђеру је избио један сукоб између принца Соломона и принца Гезе, а споразум између две ... Петра, тако да је покрштавање тог подручја било у име Рима и светог Петра. Посвета ... 786 J. Jelenić, Kultura i bosanski franjevci, sv.

Лексика погрдног значења у именовању човека у ... - UviDok

алкохоличар, пијанац. (Герзић) ... аугм. и пеј. од коцкар (а. онај који се радо ... pijanica, i kurvar, i kockar, ima sto poroka u njemu (Црњански, EK). Коначно ...

u mreži disciplinarnih i regulacionih mehanizama: muzičari ... - UviDok

„šarena“ struktura zaposlenih na VRB-u, osim što je dovodila do dinamike programske ... Hrvatica Anica Tot, Mađarica Margita Mićić, Tereza Veličković, Olga ...

поетика простора у делу милоша црњанског - UviDok

тишини. Срдан Богосављевић песму „Ватромет“ препознаје као прави бисер експресионизма, с тим што се импулс за општу побуну против свеколике ...

Podsticanje motivacije učenika za učenje u nastavnom ... - UviDok

Motivacija za uĉenje moţe biti pod uticajem unutrašnjih faktora ili onih koji su prisutni u društvenom i prirodnom okruţenju uĉenika. Prema tome, pored internih.

математика и музика у функцији дечјег развоја - UviDok

25 Позитивни рационални бројеви представљани су као пропорције позитивних целих бројева. ... боља музика и држава ће бити боља” (Andreis, 1975).

protivčinjenička teorija uzročnosti i uzročni pluralizam - UviDok

uzročnosti, usmerene na analizu toga šta znači da je neki događaj uzrok nekog drugog. One se, dakle, bave semantikom, tj. istražuju značenje uzročnih tvrdnji.

спорт у служби социјализма: југословенско искуство ... - UviDok

Радовљицу, Бегеј у Зрењанину и Борово које је производило и спортске патике. ... три тренинга постају неупотребљиве“.706 За гојзерице извор нам је ...

procena ekološke opravdanosti korišćenja brzorastuće ... - UviDok

Potencijal za uzgoj miskantusa u agroekoškim uslovima Srbije . ... poljoprivrednih i energetskih useva što pak povećava emisije ovog gasa u atmosferu. ... [60] J. Y. Kim, S. Oh, H. Hwang, Y. H. Moon, and J. W. Choi, “Assessment of miscanthus.

Put u nepoznato: Identitet pojedinca i prostora u delima ... - UviDok

53 Kao odmetnici u više navrata pominju se Mos i čistač cipela iz romana ... jer „predstavlja vitalnost koja plamti unutar krepkog srca, misteriju koja je iskra života i koja ... Boys Will Be Boys and Girls Will Be Gone: The Circuit of Male Desire in.

mikro- i nanostrukturirani emulzioni sistemi na bazi ... - UviDok

izrađivan, je sklonjena sa zagrejane ploče, i nastavljeno je mešanje brzinom od 300 rpm ... uklanjanja mehurića vazduha) i zagrejan na temperaturi od 32°C. Polikarbonatne ... Skin Forum Annual Meeting 2014: A Joint Conference with APV,.