master rad - Prirodno-matematički fakultet

27 феб 2015 ... osobina nekoliko vrsta meda iz okoline Niša. Fizičko-hemijska ... odreivanja vrste meda kao i kontrole kvaliteta meda. Ovom metodom se na ...

master rad - Prirodno-matematički fakultet - Srodni dokumenti

master rad - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Niš

Oblast rasprostranjenja vrste P. sylvestris prema Euro Med PlantBase (preuzeto ... da jedna gusenica tokom svog razvića može da uništi oko 300 borovih iglica.

Master rad S - Prirodno-matematički fakultet

šumske kornjače (podvrsta Testudo hermanni boettgerii) proteže se južno od Save i Dunava. Ona je ujedno i najrasprostanjenija vrsta kornjače kod nas (Stubbs ...

Master rad S - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Niš

šumske kornjače (podvrsta Testudo hermanni boettgerii) proteže se južno od Save i Dunava. Ona je ujedno i najrasprostanjenija vrsta kornjače kod nas (Stubbs ...

master rad - Prirodno-matematički fakultet

27 феб 2015 ... osobina nekoliko vrsta meda iz okoline Niša. Fizičko-hemijska ... odreivanja vrste meda kao i kontrole kvaliteta meda. Ovom metodom se na ...

Master rad - Prirodno matematicki fakultet

11 окт 2018 ... Skoro svi izolati su pokazali osetljivost na većinu antibiotika, što je utvrđeno difuzionom-disk ... Ključne reči: Bakterije mlečne kiseline, peglana kobasica, probiotici ... U savremenoj tehnologiji, proces fermentacije može biti kontrolisan samo uz ... Najbolji način sprečavanja njihove akumulacije u živim.

Milica Stojković Master rad - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET ...

21 дец 2016 ... poput bosiljka, nane, ţalfije, miloduha, origana, ruzmarina, lavande, majţine dušice, rtanjskog ... sapuna i deterdţenata. ... istoj meri kao i antibiotici, pa je samim tim moguše napraviti nove efektne antibiotike, koristeši.

Master rad-Sandra Gajić - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Niš

Одређивање минералног састава гљива Lactarius ... Građa gljiva . ... Hemijski sastav gljiva jako varira i zavisi od vrste gljive, stadijuma njenog razvoja i.

Milica Stojković Master rad - Prirodno matematicki fakultet

21 дец 2016 ... obodu, goli na licu i, ţesto, dlakavi na naliţju. Cvetovi ... (suncokretovo ulje, laneno ulje, maslinovo ulje, ulje koštica groţŤa i susamovo ulje).

Zvezda-uređenje matrica Master rad - Prirodno-matematički fakultet

Definišemo zvezda-uređenje matrica, opisujemo osobine ovog uređenja ... parcijalnog uređenja ako je ona refleksivna, antisimetrična i tranzitivna. 3.1 Prostorno ...

Etologija - Prirodno-matematički fakultet

A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Nastavnički, Biohemija i fiziologija, Genetika. Semestar. VI. Naziv modula. Etologija.

Unity - Prirodno matematicki fakultet

fajlove besplatne verzije Unity-a sa zvanične web strane ... Kako scena čuva sve podatke vezane za igru i ono što igra prikazuje, pametno je stalno pamtiti ... Tekst Score objekta je bele boje, poravnat po sredini, i horizontalno i vertikalno, što.

Ihtiofiziologija - Prirodno-matematički fakultet

fiziologija disanja. Kožno disanje. Zračno disanje. Disanje embrija i ličinki. 1. 1. 0. 0. 2. 1. 7. Sistem cirkulacije tjelesnih tečnosti: Građa i rad srca. Krvotok riba.

Crassulaceae - Prirodno matematicki fakultet

su: visina biljke, dužina i širina listova, kao i kvalitativne osobine: oblik i ... Najčešći oblici listova koji se javljaju u sva 3 regiona stabla vrste S. album: A) eliptičan ...

Fizika I - Prirodno-matematički fakultet

Kirchoffova pravila. Vezivanje otpora u kolo. Rad, snaga i toplotni efekti električne struje. Električni ureñaji. Magnetizam i magnetske pojave. Magnetsko polje.

Prirodno-matematički fakultet Podgorica

C olakšana difuzija (uz pomoć proteinskih prenosilaca). B. Glukoza se u većini ćelija vezuje za insulin prilikom prolaska kroz ćelijsku membranu i pripada tipu ...

bibliografija - Prirodno-matematički fakultet

KARAMEHMEDOVIĆ, Hasan. Otok Lopud – regionalno-geografski prikaz. Sarajevo: [H. Karamehmedović], 1958. 60. ALIGRUDIĆ ... FAKIĆ, Sanin. Karakteristike ...

SKRIPTA - Prirodno-matematički fakultet

6 јун 2017 ... Tajna njegove brzine ležala je u tome da je njegov procesor bio ... XIX, druga cifra u oba broja je I (1), ali u broju VII ona ima vrednost 1, dok u ...

1 PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

3. Na crticama pored navedenih vrsta gljiva koje su jestive napišite slovo J, a pored onih koje su otrovne slovo O. (3). Lisičarka. Muhara. Mliječnica. Panterovka ...

Е КЛИД КА Е МЕ ИЈА - Prirodno matematički fakultet

KƬiga Euklidska geometrija je posve ena pre svega razmatraƬu problematike euklidske i apsolutne geometrije. Obra ena materija je. podeƩena u qetrnaest ...

Kombinatorika - Prirodno-matematički fakultet

PMAT 215. Fakultet. PMF Sarajevo. Kombinatorika. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Hidrobiologija - Prirodno-matematički fakultet

... (tekućicama, jezerima, barama, moru i okeanu, podzemnim vodama). ... akvatičnog svijeta i njegove višestruke uloge u različitim vidovima aplikacija. ... životnog medija. Metodologija analize hidromorfoloških parametara tekućice. 3. 1. 4 ... Živi svijet podzemnih voda sa naglaskom na stepen istraženosti u BiH. 3 2. 2. 7. 1.

Paeonia - Prirodno-matematički fakultet

4 дец 2013 ... Premа legendi, božur je trebаlo ostаviti nа miru i kаzniti one ... Drvenasti božuri imaju odrvenelu stabljiku, često s mlohavim granama. Listovi.

Didaktika - Prirodno-matematički fakultet

Kroz nastavne jdinice ovog modula, a naročito kroz razne nastavne oblike, nastavne metode, nastavne principe, organizaciju nastave, pripremanje nastavnika ...

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

___J___________________. Muhara. ________O______________. Mliječnica. _____J_________________. Panterovka. __________O____________.

II ROK [2019] - Prirodno-matematički fakultet

b) nukleofilna supstitucija c) eliminacija d) elektrofilna supstitucija e) neutralizacija. 34. Koja od navedenih kiselina ima najveću pKa vrednost? a) metanska.

Niš, 2011. - Prirodno-matematički fakultet

28 апр 2011 ... Rod Geranium obuhvata oko 250 vrsta – više- ili jednogodišnjih zeljastih biljaka, od kojih u Srbiji raste devetnaest. Biljke ovog roda često se ...

Niš, 2017. - Prirodno-matematički fakultet

1. jednogodišnje,. 2. višegodišnje. ... Ţivotna forma lijana ili penjačica, poznata kao skandentofita (S) ima 3 predstavnika. Zeljastim (herboznim) oblicima ...

fizika - Prirodno-matematički fakultet

ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA ELASTIČNOSTI . ... Gustina ρ je materijalna konstanta, tj. veličina karakteristična za vrstu materijala od koje je tijelo građeno ...

sedimentne stene - Prirodno matematicki fakultet

трагови метала, ИЦП-ОЕС, сокобањски кречњак. УДК ... krečnjak mermer. Slika 6. Preobražaj krečnjaka u mermer. Kod ovih stena je usled promene ...

Dina Kamber - Prirodno-matematički fakultet

22 lis 2015 ... Glavni predmeti: Uvod u finansijsku matematiku, Uvod u aktuarsku matematiku, Numerička matematika, Uvod u matematičko modeliranje, ...

Osobine operatora A CX - Prirodno matematički fakultet

2.5 Kvocijent prostori. Ako je Y potprostor vektorskog prostora X, tada je kvocijent prostor (faktor prostor, kolicnik prostor). X/Y = {x Y : x ∈ X} vektorski prostor ...

Uvod u programiranje - Prirodno-matematički fakultet

J. Šribar, B. Motik: “Demistificirani C (2. izdanje)”, Element, Zagreb, 2003. 4. Ž. Jurić: “Principi programiranja (kroz programski jezik C )”, materijal u pripremi, ...

1.2. Acetilsalicilna kiselina - Prirodno-matematički fakultet

(http://www.farmaceuti.com/forum/cat.43/). 1.3. Vitamin ... nastaju multipotentne matične ćelije od kojih se odvajaju mijeloidna (eritrociti, granulociti, ... se u proeritroblaste, sazrevanjem proeritroblasta nastaju bazofilni eritroblasti, zatim nastaju.

raspored sjedenja - Prirodno-matematički fakultet

Fakultet za kriminalistiku. Akademija Lik. Umj. ALU. Fakultet islamskih nauka. VIP. SCENA. FAKULTET. POLITIČKIH NAUKA. FAKULTET SPORTA.

univerzitet u sarajevu - Prirodno-matematički fakultet

oblast „Genetika“ na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u ... Afirmirao se kao izuzetno nadaren i marljiv pedagog, sa izgrađenim ...

doktorski studij - Prirodno-matematički fakultet

obrazovanju, Master geografije u oblasti turizma i zaštite životne sredine i Master geografije u oblasti regionalnog ... Oženjen je i otac dvoje djece. Obrazovanje:.

Diskretna matematika - Prirodno-matematički fakultet

Usmeno izlaganje 2. Vježbe i zadaci 2. 5. 1. 2. Princip matematičke indukcije. Princip definiranja indukcijom (rekurzijom). Binomni koeficijenti i binomni teorem.

UNIVERZITET U NIŠU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET NIŠ ...

16 апр 2013 ... visoravan predstavlja razvoĊe slivova Strume. (sliv Boţiĉke reke), Jerme i Juţne. Morave (sliv reka Vrle i Vlasine). (C v i j i ć , 1896, S t a n k o v i ...

Euklidska geometrija - Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za matematiku. Smjer. Matematika i informatika; Matematika (nastavni); Teorijska matematika. Semestar. Četvrti. Naziv modula. Euklidska geometrija.

Virijalni teorem - Prirodno-matematički fakultet

Referentni sistem vezan za centar masa o ... S/ : o/ = c – centar masa. ∑ ... mdv dt. = Fext dm dt ur. ︸ ︷︷ ︸. , − Jednacina Mešcerskog reaktivna sila ur.

UNIVERZITET U NIŠU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET ...

proteina surutke dolazi do nagomilavanja ćelija koje su u profazi. ... Surutka je glavni sporedni produkt ... Suplementi proteina surutke (u prahu) ... brojanje ćelija je korišćen svetlosni mikroskop (Leica DM 2500, Leica Qwin software v3, Leica.

Genetičko inženjerstvo - Prirodno-matematički fakultet

GENETIČKO INŽENJERSTVO (A). NASTAVNI PROGRAM. A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Nastavnički. Semestar. V.

milikenov ogled - Prirodno-matematički fakultet

Stokesov (Stokes) zakon kaže da na laganu kuglicu koja se kreće kroz neki fluid djeluje sila otpora koja je jednaka: rv. Ftr πη. = 6. (1) gdje je η koeficijent ...

jona biome - Prirodno-matematički fakultet

4 јан 2013 ... deoksi- i oksi - hemocijanin. Biodistribucija bakra. Bakar je po rasprostranjenosti u živim sistemima treći element među prelaznim metalima.

Kovarijatno diferenciranje - Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet u Nixu. Prirodno - matematiqki fakultet. Departman za matematiku. Kovarijatno diferenciranje. Master rad. Mentor: Prof. Dr Milan Zlatanovi. Student:.

Prostori nizova c0 i lp - Prirodno-matematički fakultet

Ako su X i Y normirani prostori nad istim poljem skalara K, sa L(X, Y ) ćemo obeležavati skup svih linearnih operatora sa prostora X u prostor Y , a sa B(X, Y ).

Raspored časova - Prirodno-matematički fakultet

6 феб 2014 ... U ovoj glavi zapo£injemo izlaganje teorijskih osnova savremenih statisti£kih mo- dela vremenskih serija. Zbog njihove stohasti£ke prirode, ...

Teorijske osnove - Prirodno-matematički fakultet

28 јан 2015 ... ograniĉena na Acre kladu roda Sedum, ĉiji se vrste karakterišu ... populaciju, a reprezentativni deo, tj. predstavnik populacije se naziva uzorak ... ĉine sukulentne, žlezdasto dlakave ili gole biljke, koje u najvećoj meri pripadaju.

Nacrtna geometrija - Prirodno-matematički fakultet

Nacrtna ili deskriptivna geometrija je grana matematike koja se bavi grafičkim predstavljanjem geometrijskih figura i fizičkih predmeta i objekata te grafičkim ...

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET ODSJEK ZA FIZIKU ... - PMF

10 ruj 2019 ... Raspored polaganja ispita zimskog semestra ZA STUDENTE UPISANE PO ... Matematička analiza za fizičare I. Linearna algebra za fizičare.

matematičko programiranje - Prirodno-matematički fakultet

Linearno programiranje. Da bi se problem u opštem obliku preveo na simetrican oblik potrebno je eli- minisati ogranicenja tipa jednacina. Jednacine V T.

Organska stereohemija - Prirodno-matematički fakultet

Vezivanje liganda se vrši jednakim brzinama i sa jedne i sa druge strane ... jednog elektrona se prikazuje strelicom sa vrhom kao udica. U monomolekulskim.

Tamara S. Todorović - Prirodno-matematički fakultet

16 мар 2013 ... Jedan od takvih objekata je i Vlasinsko jezero i njegova neposredna okolina, Vlasinska visoravan. Vlasinska visoravan se prostire na krajnjem ...

Diferencijalne jednadžbe - Prirodno-matematički fakultet

diferencijlnim jednadžbama, gdje su naročito bitne diferencijalne jednadžbe prvog i drugog reda. Koriste ih inžinjeri, biolozi u modelianju rasta biljke, ponašanja ...

invertibilni operatori - Prirodno matematicki fakultet

Tu govorimo uop²teno o normiranim prostorima i Banachovim algebrama. ... razli£itim svojstvima i na osnovu toga ispitujemo invertibilnost tih operatora. Takože ...

Oblici površi - Prirodno-matematički fakultet

11 окт 2013 ... razjašnjavaju ono što krivina i torzija znače geometrijski. Sledeći predlog je intuitivno jasan: s obzirom da nam zakrivljenost ravni krive govori ...

Populacijska genetika - Prirodno-matematički fakultet

Fakultet. PMF. Modul. POPULACIJSKA GENETIKA. NASTAVNI PROGRAM. A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Genetika.

lične informacije - Prirodno-matematički fakultet

Dr. Damir Marjanović, doktor bioloških nauka, redovni profesor ... 54.-68). b. Potvrde o mentorstvu odbranjenih radova II ciklusa (Biografija/Životopis str. 10.-11.,.

doktorski studi - Prirodno-matematički fakultet

fakulteta UNSA i odgovarajućeg odsjeka. PMF. Kognitivna psihologija. 30 30 ... Nurković, R., 2003: Uticaj industrije na razvoj naselja i raspored naseljenosti u ... Kahrović, K. Molčanov, Lj.Tušek Božić, B. Kojić-Prodić, New Complexes of Mo(V).

Пермутације са ограничењима - Prirodno-matematički fakultet

3 мај 2010 ... Broj d elemenata koji formiraju ciklus naziva se duжina ciklusa. Transpozicija je ciklus duжine d = 2. Fiksne taqke permutacije su ciklusi duжine ...