Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH - Prnjavorac

uslove iz stava (1) ovog člana i ako ima već zasnovan radni odnos po bilo kom ... (1) Fizičko lice može obavljati vezani obrt ako uz opšte uslove iz člana 9. ovog ...

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH - Prnjavorac - Srodni dokumenti

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH - Prnjavorac

uslove iz stava (1) ovog člana i ako ima već zasnovan radni odnos po bilo kom ... (1) Fizičko lice može obavljati vezani obrt ako uz opšte uslove iz člana 9. ovog ...

ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

(Prijenos obrtnice u slu~aju kupoprodaje obrta). (1) Obrtnica se mo`e prenijeti na drugu osobu u slu~aju kupoprodaje obrta, osim u slu~aju iz ~lanka 31. stavak.

Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima - PUFBiH

P R A V I L N I K o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost. (''Službene novine FBiH'', broj: 61/09 i 12/12). - prečišćena neslužbena verzija -.

Na osnovu člana 4. stav (5) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ...

P R A V I L N I K o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost. (''Službene novine FBiH'', broj: 61/09 i 12/12). - prečišćena neslužbena verzija -.

Na osnovu člana 8. stav (2) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ...

Uzgoj ostalih životinja : uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska. Pčelar. 3 ... C/10.83. Prerada čaja i kafe: proizvodnja proizvoda od kafe – mljevena kafa (obrada ... Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje,.

Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne ...

g) domaća radinost je djelatnost izrade i dorade predmeta kod kojih preovladava ... (3) Popis obrta koji se mogu obavljati sezonski i uslove za njihovo obavljanje.

Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine ... - PUFBiH

parfema i toaletno-kozmetičkih preparata: proizvodnja sapuna pranje. Rukovalac mašinom za sredstva za pranje. 4. 3. -. -. 22 – PROIZVODNJA PROIZVODA OD ...

''Službene novine FBiH'' broj: 35/09, 42/11 O OBRTU I SRODNIM ...

(2) Vezani obrti su obrti za čije se obavljanje traži odgovarajuća stručna sprema. ... (4) Vezani obrt može se obavljati u stambenim prostorijama pod uvjetima i za ...

Zakon o obrtu FBiH

Vezani obrti su obrti za čije se obavljaje traži stručna osposobljenost, stručna sprema ili majstorski ispit. Posebni obrti su obrti koje obrtnik može obavljati samo ...

Zakon o bankama FBiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) i institucijama nadležnim za izdavanje dozvola i superviziju banaka sa sjedištem izvan Federacije. Član 6.a.

Zakon o radu FBiH - Prnjavorac

odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju po sat vremena radi dojenja djeteta, ... Štrajk se može organizirati samo u skladu sa Zakonom o štrajku, pravilima ...

Zakon o volontiranju FBiH - Prnjavorac

evidentiranje volontiranja, izvještavanje o volontiranju, upotreba volonterske knjižice, ... (2) Potvrda o volontiranju sadrži: lične podatke o volonteru, podatke o ...

Zakon o liječništvu FBiH - Prnjavorac

Nadležna liječnička komora oduzima liječniku licencu u slučajevima utvrđenim posebnim propisima o zdravstvenoj zaštiti, kao i statutom nadležne liječničke ...

Zakon o mjenici FBiH - Prnjavorac

... ne ispunjavajuci bjanko indosament niti stavljajuci nov indosament. Clanak 16. (1) Indosant odgovara da ce mjenica biti akceptirana i isplacena, osim ako je u ...

Zakon o doprinosima FBiH - Prnjavorac

od nezaposlenosti (u daljem tekstu: doprinosi), kao i gornja granica stopa doprinosa na teritoriji. Federacije Bosne i ... 4. naknada plaće za vrijeme praznika za koje se po zakonu ne radi; ... računa preko 15 mjeseci staža. 4. ... Doprinosi obračunati u skladu sa stavom 5. ovog člana dospijevaju za plaćanje najkasnije do.

Zakon o vinu FBiH - Prnjavorac

c) "masulj" je izmuljano grožđe sorti vinove loze Vitis vinifera sa peteljkom ili bez peteljke; d) "mošt" je tečni proizvod dobiven poslije muljanja grožđa i cijeđenja ...

Zakon o upravnim sporovima FBiH - Prnjavorac

nosioci prava i obaveza o kojima se rješavalo u upravnom postupku. Upravni spor može pokrenuti i nadležni pravobranilac kad je upravnim aktom povrijeđen ...

Zakon o krivicnom postupku FBiH - Prnjavorac

izabere branitelja sa predočene liste, branitelja će postaviti sud. ... istog pola. Svjedoci će se prije početka pretresanja upozoriti da paze kako se pretresanje ... kojih se s osnovom može očekivati da će ove pošiljke poslužiti kao dokaz u postupku. ... važnih razloga sudija za prethodni postupak može produžiti trajanje ovih ...

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH - Prnjavorac

Ovaj zakon i na osnovu njega doneseni propisi podrazumijevaju jednak i ravnopravan ... provođenje zdravstvene zaštite radi očuvanja i unapređenja zdravlja ...

Zakon o igrama na srecu FBiH - Prnjavorac

slučajevima kada zbog nastanka okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ukupan ... 2) loto, keno i druge varijante ove igre i dodatne igre koje se priređuju uz ... TV tombola - Bingo je igra na sreću u kojoj se javno izvlače brojevi i to u izravnom TV ... roku koji mu je odredio inspektor, a kako bi se izvršio inspekcijski nadzor.

Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH - Prnjavorac

Odredba stava 1. ovog ~lana shodno se primjenuje i na zavode dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. II - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE. 1.

Zakon o privrednim drustvima FBiH - Prnjavorac

Prokurist ne može bez posebnog ovlaštenja društva nastupati kao druga ugovorna strana i s. Društvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime ...

Zakon o stvarnim pravima FBiH - Prnjavorac

28 kol 2013 ... c) Razvrgnuće suvlasništva ... Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari ... dok ta dozvola traje da zahtijevaju propuštanje obavljanja te djelatnosti, ... kolnika treba biti toliki koliko je nužno da bi ih se izvršavalo, s obzirom na ...

Zakon o stomatološkoj djelatnosti FBiH - Prnjavorac

4) liječenje i oralno-dentalna rehabilitacija oboljelih, tjelesno i duševno ... posjedovanje licence za rad koju izdaje nadležna stomatološka komora. Izuzetno od ...

Zakon o obligacionim odnosima FBiH / RS - Prnjavorac

1 1 Zakon o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: ZOO) usvojilo je Savezno ... onim odnosima, vratiti kupcu nov~ani iznos primljen na ime kapare, ako je nepuno- ... a rok isporuke utvr|uje na “cca 2 tjedna po primitku akreditiva”. ... potvrda o izvr{enoj dezinfekciji prevoznog sredstva, te donio rje{enje da se zabranju-.

Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH - Prnjavorac

ZAKON. O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA. 1. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. (1) Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak zapošljavanja stranih ...

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU FBiH - Prnjavorac

prirodnog resursa, bez obzira na to u čijem je vlasništvu, te usklađivanje interesa svih subjekata u ... 24. naknada zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta ... Ugovor o zakupu sa zakupoprimcem potpisuje načelnik, odnosno.

Zakon o porezu na dohodak FBiH - Prnjavorac

4) funkcioneri i stručnjaci programa za tehničku pomoć Organizacije ... doprinosi iz plaće i to doprinos za: ... akcija u cilju općeg društvenog interesa, ali ne i za ...

Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji FBiH - Prnjavorac

ZAKON O POLJOPRIVREDNOJ ORGANSKOJ PROIZVODNJI. «Službene novine Federacije BiH», broj 72/16 /14.9.2016./. DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE.

Zakon o tržištu vrijednostnih papira FBiH - Prnjavorac

Član 1. Predmet Zakona. Ovim Zakonom uređuju se: a) vrijednosni papiri; b) emisija vrijednosnih papira; c) poslovi sa vrijednosnim papirima i ovlašteni učesnici.

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU FBiH - Integralni - Prnjavorac

postupku (konačno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, ... Rješenje protiv koga se ne može izjaviti zalba niti pokrenuti upravni spor ( ...

Zakon o parnicnom postupku FBiH preciscen tekst 2015 - Prnjavorac

(1) Ako sud kome je predmet ustupljen kao nadležnom smatra da je nadležan sud koji mu je predmet ustupio ili neki drugi sud, dostavit će, u roku od tri dana, ...

Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu ...

Izrada ukrasnog pribora: vrpci, resa, pompona (loptica)... DB/17.541. Izrada ~ipki u vrpcama ili u motivima vezenih tkanina. DB/17.7. Proizvodwa pletenih i ...

Preuzmi Zakon o cestama FBiH („Službene novine FBiH“, broj_ ...

cestama, koncesija na javnim cestama, finansiranje javnih cesta, upravni nadzor ... rekonstrukcije i odr`avanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o eksproprijaciji ...

ZAKON O OBRTU TK - Grad Tuzla

Vezani obrti su oni za čije se obavljenje traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit. Ovlašteni obrti su obrti koje koje obrtnik smije obavljati samo ako ...

Zakon o obrtu - Skupština Županije Posavske

Slobodni obrti su oni za ĉije se obavljanje ne traži struĉna osposobljenost ili ... Kada je za obavljanje obrta potreban prostor, obrtnik može obavljati obrt samo u.

Zakon o obrtu - Hrvatska obrtnička komora

1 sij 2020 ... (1) Obrti u smislu ovoga Zakona su: 1. slobodni obrti za obavljanje kojih se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit ...

zakon o obrtu - Udruženje obrtnika Zadar

prenijeti na drugu osobu osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. ... (3) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje te upisuje prijenos obrta i ...

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Nezavršeno autorsko djelo, djelovi i naslov autorskog djela smatraju se autorskim ... Za svako iskorišćavanje autorskog djela od strane drugog lica autoru pripada autorski honorar (u daljem ... uvid u dokumentaciju i podatke od značaja za obračun naknade koja se plaća ... da distribuiraju te kopije do 30. juna 2017. godine.

Zakon o autorskom i srodnim pravima BiH

13 srp 2010 ... ZAKON. O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). Ovim Zakonom ureĎuju se: a) pravo ...

zakon o izmjenama i dopunama zakona o obrtu nn 127/2019

1 sij 2020 ... iskustva u kvali kaciji za koju izvodi naukovanje te ima položen ispit kojim ... (4) U cijelom tekstu Zakona riječi: »pomoćnički ispit« u određenom ...

zakon o obrtu - Federalno ministarstvo kulture i sporta

Vezani obrti su obrti za čije se obavljanje traži stručna osposobljenost, stručna sprema ili majstorski ispit. U vezane obrte spadaju tradicionalni zanati.

Zakon o audiovizualnim djelatnostima - HAVC-a

19 srp 2018 ... Zakon o audiovizualnim djelatnostima. NN 61/18 - na snazi od 19.07.2018. izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programi ...

Zakon o audiovizualnim djelatnostima - Havc

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA. Proglašavam Zakon o audiovizualnim djelatnostima, kojega je Hrvatski sabor donio na ...

Zakon o arhitektonskim i inžinjerskim poslovima i djelatnostima u ...

ZAKON. O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I. DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1.

Notarska tarifa FBiH - Prnjavorac

24 srp 2013 ... Федералној дирекцији робних резерви и сачини уговор којим ће се ... "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo zaključiti ugovor o kreditu po ...

Zakon o autorskom i srodnim pravima - Institut za intelektualno ...

prava, osim ako je u petom dijelu ovog Zakona drugačije odreĎeno. DIO DRUGI - AUTORSKO PRAVO. POGLAVLJE I. AUTORSKO DJELO. Član 4. (Zaštićena ...

zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

postupak će se dovršiti prema odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« ...

Zakon o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u ...

riječi: "financijska policija" zamjenjuju se riječima: "nadležna porezna uprava". Članak 8. U članku 133. iza broja "125." dodaje se broj "126." Članak 9. U članku ...

Zakon o Autorskom Pravu i Srodnim Pravima u Bosni i ... - WIPO

O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ... Autorskim djelom smatraju se i zbirke autorskih djela, kao što su: enciklopedije, ...

Zakon o autorskom i srodnim pravima - Zavod za intelektualnu svojinu

Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se pravo autora književnih, naučnih i umjetničkih djela (u daljem tekstu: autorsko pravo), prava interpretatora, proizvođača ...

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - Državni zavod za ...

ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA. (3) Javnost, po ovom Zakonu, označava veći broj osoba koje su izvan uobičajenoga užeg kruga osoba.

Zakon o autorskim i srodnim pravima Repbulika Srbija - Sokoj

Ovim zakonom uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela (u daljem tekstu: autorsko pravo), pravo interpretatora, pravo prvog ...

Uredba o stalnim sudskim tumačima FBiH sa tarifom - Prnjavorac

9 tra 2014 ... UREDBA O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA. SA TARIFOM. ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/2014). I - OSNOVNE ODREDBE. Član 1.

zakon zakon - JP Autoceste FBiH

Saobra}aj/promet tramvaja i drugih vozila na {inama/tra~nicama . . . .82. 17. Saobra}aj/promet ... ske/registracijske tablice/plo~ice i registarsku/registracijsku tablicu/plo~icu pre- svu~enu bijelom ... 7) probne tablice/plo~ice. (2) Oznake na ...

Zakon o volontiranju RS - Prnjavorac

volontiranja, principi za organizovanje volontiranja, uslovi zaključivanja ugovora o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, društveno ...

Zakon o konkurenciji BiH - Prnjavorac

29 lip 2005 ... kojima se ograničava konkurencija; b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača; c) primjenu različitih uslova ...

Zakon o žigu - Prnjavorac

uslovima predvienim ovim zakonom. (3) Korisnik kolektivnog žiga ima pravo da koristi taj žig samo na način predvien općim aktom o kolektivnom žigu.

Zakon o patentu BiH - Prnjavorac

ZAKON. O PATENTU. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). (1) Ovim zakonom ureuje se pravna zaštita izuma patentom i konsenzualnim ...

Zakon o pomilovanju Federacije BiH - Prnjavorac

1. ZAKON. O POMILOVANJU. I - OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom se propisuje: organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se ...