odgovori na primjedbe s javne rasprave studije o ... - LNG Hrvatska

uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a. EKONERG d.o.o.. 21. Mr.dr.sc. Maja Roje Novak, Pavla Hatza 27, Zagreb. 78.

odgovori na primjedbe s javne rasprave studije o ... - LNG Hrvatska - Srodni dokumenti

odgovori na primjedbe s javne rasprave studije o ... - LNG Hrvatska

uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a. EKONERG d.o.o.. 21. Mr.dr.sc. Maja Roje Novak, Pavla Hatza 27, Zagreb. 78.

odgovori na pitanja, primjedbe i komentare s javne rasprave o ... - PGŽ

25 stu 2009 ... Dakle - poslovni interesi ne bi smjeli ... Terminal se planira izgraditi uz DINA Petrokemiju (DIOKI). Lokacija ... (Međunarodni forum.

odgovori na primjedbe i mišljenja s javnog uvida strateške studije za ...

2_05: Dječji vrtić. Petrinjčica. Mišljenja/Komentari, prijedlozi iz JR*. Odgovor/Obrazloženje odluke. Način uvažavanja mišljenja/ komentara/prije dloga u SS ili ...

odgovori na mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt ... - Eko Zagreb

14 srp 2014 ... Nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom za Grad Zagreb do 2015. koji se radi u skladu s odredbama ... količini mulja došlo bi do njegovog propadanja kroz roštilj). ... kuhinjski biootpad26,5%, vrtni biootpad. 4,1%, metal ...

primjedbe građana i odgovori - Marjan park šuma

stanišnom tipu stenomediteranske čiste vazdazelene šume i makija crnike (E.8.2.)“. U ... ogoljenom Marjanu i upravo je razvitak šume alepskog bora omogućio ...

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u okviru javne ...

za potrebe izračunavanja očekivanih kreditnih gubitaka, banka može umanjiti ... kredite, te da li se prilikom izračunavanja uklјučuju krediti za koje je izvršen ...

Izvještaj sa javne rasprave - Opština Bar

oslobodi plaćanja, a da se građevinsko zemljište oporezuje. ODGOVOR ... utvrđivanje zona na teritoriji opštine Bar, iste utvrđivao u zavisnosti od udaljenosti od mora i komunalne ... Za pravno lice u iznosu od 150 eura do 10.000 eura. Član 24 ...

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ...

13 velj 2020 ... Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogli su se, za vrijeme trajanja ... ili poštom na adresu: Grad Kutjevo, Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo ...

Sažetak javne rasprave Europske agencije za lijekove o ...

20 lip 2018 ... Kinoloni i fluorokinoloni sintetički su antibiotici koji se upotrebljavaju za liječenje velikog broja bakterijskih infekcija. U EU-u su dostupni od ...

izvještaj sa javne rasprave o koncesinim aktima o mineralnim ...

9 мар 2016 ... Tumac ža ove karte uradili su stuc njaci Republic kog žavoda ža geolos ka istraž ... žakljuc enja Ugovora o koncesiji, osnuje i registruje privredno drus tvo ili ... poštujuči parametre iz Koncesionog akta, dostavi pregled količina ...

Izvješće s javne rasprave prijedloga CIDPPDNŽ (Korčula)

3 ožu 2020 ... Objava na web stranicama DNŽ, MGIPU i ZZPUDNZ. PRILOG 4. Posebna pisana obavijest o Javnoj raspravi. - Posebna pisana obavijest ...

Izvješće sa ponovljene javne rasprave za Izmjenu i dopunu ...

10 svi 2018 ... Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op6ine Blato ... tz. tEl. 4 .uJ .:J'o-. c-r c). :=i. ,F! t= fr. E. Cr. HE. (:!J;. ()_E!; U]Dfi! r,O:IJl .'- ;!' a i:*-qE.

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave - Koprivničko ...

Pro-PING d.o.o., Trg kralja Tomislava 14, 33 405 Pitomača. Opća bolnica “Dr. ... Također bi trebalo dodatno bodovati dodatnu pokrivenost u odnosu na 50% ...

Izvještaj sa javne rasprave - Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Nakon obraćanja ministra Purišića, generalna direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje ... osnovu prijave.“ ... prestanak radnog odnosa, ako lice izdržava kaznu zatvora ... planiraju na lokalnom nivou uz koordinaciju Biroa rada i.

Izvještaj sa Javne rasprave o Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o ...

20 окт 2018 ... sadašnje prakse kod izdavanja računa za javne usluge, garantuje osnovno ... ispunili svi uslovi o zastari duga u skladu sa odredbama ZOO-a.

izvjesce s javne rasprave 2016.compressed - Općina Marina

Javnu raspravu organizira i provodi Jedinstveni upravni odjel sa stručnim izrađivačem Plana ... Splitsko-dalmatinska županija, Zavod za prostorno uređenje, Domovinskog ... Lučka kapetanija, Ispostava Trogir, Obala bana Berislavića 19, Trogir ... Ministarstvo obrane, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta.

Izmjene i dopune DPU Podi - izvješće sa javne rasprave (7-2019)

1 srp 2019 ... Preslike objave javne rasprave nalazi se u privitku (1B). U oglasu su ... VODOVOD I KANALIZACIJA, Biokovska 3, Split. 11. HRVATSKA ...

Zapisnik sa javne rasprave održane 04.07.2019 ... - Opština Budva

23 јул 2019 ... Brajak, Nenad Franeta, Ranko Vukotić, Saša Kovačević, Nemanja Zenović i ... visini naknade i broju sportista koji ne primaju naknade i zašto u ...

neautorizirani transkript javne rasprave o primjeni zakona o zaštiti i ...

3 lis 2013 ... identifikaciji pasa i mačaka. Sljedeće što ... mjera izbora i mi smo je ugradili u ovaj Zakon zato što je ona najjeftinija i najučinkovitija, a to je kastracija i sterilizacija napuštenih životinja u smislu smanjenja populacije. Da je to ...

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave - Grad Velika Gorica

infrastrukture na području Velike Gorice ... Igor Fiolić, Josipa Grdenića 10, Velika Gorica ... korisnika dok će kuće u ulicama ostati bez optike i brzog uploada.

Odgovori na upitnik za pripremu Studije izvodljivosti za Sporazum o ...

8 јун 2012 ... ispod minimum, grupa prestaje da postoji. ... kao forum za dijalog između Prištine i Beograda, kojom predsedava MKCK) broj nestalih lica je ... Zakon o radio televiziji Kosova, Br. 04/L-046, ima za cilj polaganje pravne ... Paketom Higijenskog Zakonodavstva (uredbe Evropske Komisije i Parlamenta Br.

Javne financije - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište u ...

Javne financije u sustavu društvenog računovodstva. • Društveno ... Struktura rashoda - većinu rashoda državnog proračuna u Hrvatskoj čine tekući.

Statističko i bonitetno izvješćivanje pitanja i odgovori - hrvatska ...

8 srp 2008 ... 7.12.2007 Da li će prilikom slanja datoteke (preko ... Naziv proizvoda: Gotovinski krediti uz ... Amex karticama, pri čemu je sama kartica.

Cjenik vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne ... - Sisački vodovod

22. prosinca 2014. godine, direktor društva Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera. Boškovića 10 donosi. CJENIK VODNIH USLUGA. Ovim se Cjenikom ...

Primjedbe

izvješća nadzornog inženjera, članku 22. stavku (1), točki 3. završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine sadrži izjavu o usklađenosti građenja ...

PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I ...

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (u daljnjem tekstu Zakon) stupio je na snagu 25. srpnja 2015. godine. Svrha Zakona bila je ...

Primjedbe na Izmjene i dopune GUP-a koje smo dostavili u ... - D-a-z

14 kol 2019 ... krajobraznih arhitekata, Društvo arhitekata Zagreba i Arhitektonski ... kojima se predmetni plan izmijenio u odnosu na Prijedlog GUP-a na prvoj ... jednu namjenu na karti plana i dvije ili tri različite slovne oznake nad tom ...

Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Zakona o knjižnicama i ...

„precizira se status NSK“: znači li to da se misli na posebni zakon o NSK? ... zna o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti?A stručni ispit? Ravnatelj knjižnice ne ...

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu ... - HNB

29 kol 2013 ... Tijekom te javne rasprave Hrvatska narodna banka zaprimila je primjedbe i prijedloge Hrvatske ... Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. ... Vrlo često iste agencije za nekretnine izrađuju inicijalne ili ažuriraju postojeće procjene ... drugim javnim registrima uredno zabilježena ovrha od strane kreditne institucije? 42.c.

PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG IZMJENA ZAKONA O GRADNJI ...

elektrotehnike na predloženi Zakon o izmjeni Zakona o gradnji (NN 153/13,NN 20/17) koji je upućen u e-savjetovanje dana 19.02.2019. godine. Hrvatska ...

Rasprave

jedan od rijetkih likova koji moÊe mijenjati obliÀje ... su u proπlosti semantizirali likovi njihove vrste. ... Rice, The Vampire Diaries (Vampirski dnevnici) L. J. Smith ...

Javno savjetovanje - objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženje ...

društveno vlasništvo, opće narodna imovina ili zemljišni fond agrarne reforme ... HRVATSKA. UDRUGA. POSLODAVACA. DENIS. JELENKOVIĆ. Ĉlanak 14. Smatra se ... investitor stupi u posjed tek nakon pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju ...

Primjedbe na nacrt Pravilnika o metodama procjene vrijednosti ...

(1) Predmet procjene vrijednosti nekretnina može biti je nekretnina koja čini ... tada se smiju koristiti orijentacijski vrijednosni odnosi iz tablice u Prilogu 4. koja.

Pravilnik o procjenjivanju-Primjedbe HDSV - Hrvatsko društvo ...

(4) Cilj ovoga Pravilnika je utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina prema ... korištenja cijele nekretnine, primjenjivat će se koeficijenti iz tablice u Prilogu 2. koja je ... vozila i bicikle na poslužnoj nekretnini. Snažnog je intenziteta i opsega.

- 1 - Državna geodetska uprava objavljuje objedinjene primjedbe ...

imaju status vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije sukladno ovom Zakonu. Komentar: Vježbeništvo kao uvjet za stjecanje ...

Umjesto uvoda u primjedbe na Prijedlog Zakona o izmjenama i ...

U okviru Javne rasprave o prijedlogu Zakona o gradnji, provedene po temeljnim ... Iza dosadašnjeg podstavka 1. koji postaje podstavak 2. dodaje se novi ... "(2) Fizička osoba koja je investitor građevine iz 3.b skupine za svoje potrebe može ... (5) Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne ...

w RASPRAVE I ČLANCI

Isusovo mrtvo tijelo u grob, slijedili židovske običaje pokapanja, barem u tolikoj mjeri koliko im ... lijes i mrtvačku odjeću isti dan, ukop bi se odgađao za slijedeći dan ... sačuva, tj. da se odgodi raspadanje, jasno pokazuju da pokop nije mogao.

Analize i rasprave

spjeva o Ossianu, uvrπteni u Patnje mladog Werthera kao rad naslovnog junaka, ili pak juænoslavenske narodne balade Hasanaginice (Das Klanggesang von.

Rasprave i članci

Vojnik, ratnik, probisvijet, lutalica, Camões je više od 16 godina proveo po dalekim, istočnim tropskim zemljama, trajno između milosti i nemilosti, progonstava ...

Izvještaj s rasprave

policijom u bivšoj JNA. U bivšoj JNA vojna policija je bila u sastavu jedinica, pod Generalštabom bivše JNA, a u HV je vojna policija pod jurisdikcijom MORH-a.

ČLANCI I RASPRAVE

Ključne riječi:helenizam, helenizacija, židovstvo, kršćanstvo,. Knjiga Otkrivenja. Uvod. Da bismo razumjeli govor o helenizmu u Novom zavjetu, poslije kratkog ...

Primjedbe HDSV-a - Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja

tržišne vrijednosti nekretnina prijedlogom Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, ... egzaktno izračunati dok je tržišna vrijednost nekretnine procijenjena ...

odgovor na zaprimljene primjedbe o strateškoj studiji ... - Grad Zagreb

U Nacrtu prijedloga Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, točka 1. ... ranijeg Programa Zagreb na Savi, te sukladno i promijenjeno ime u Program ...

Usvojene primjedbe i sugestije na Prostorni plan ... - Općina Ilidža

i biti će rješeno kroz izradu Urbanističkog plana, a do donošenja Urb. plana će se postupiti u skladu s uslovima za I i II režim gradnje, a legalizacija nije predmet ...

policija i primjedbe javnosti: problemi, praksa i ... - Kontrola Policije

Ministartvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, na zahtjev Sa- vjeta, pružaju ... Građanin M.M. iz Starog sela, Župa, opština Nikšić, obratio se pritužbom ... propusti policijskih službenika, doprinijeli su da se poljulja dugo i pažljivo građeno.

Sugestije i primjedbe na tekst novog nacrta Zakona o javnim ...

2 апр 2018 ... n/r gospodin Darko Radunović, ministar ... n/r gospodin Mersad Mujević, direktor ... Značenje izraza dopuniti sa više dodatnih definicija (pr.

Izvještaj s rasprave - Documenta

otac Anton Požar rekao da se predaju te su potom u kuću ušli „martićevci“ i izveli ih van ispred kuće. Od njegovog oca Antona je oduzet automat „kalašnjikov“, ...

OT-Optima Telekom dd ovim putem navodi svoje primjedbe ... - Hakom

svaku kombinaciju cijene brzine pristupa i količine prijenosa podataka. MeĎutim, ... mora uključivati i troškove za uslugu interneta koji nisu vezani direktno za.

Fonogram rasprave - e-doc - Hrvatski sabor

25 sij 2017 ... i supruge, onda počinju optuživanja, ti si kriv za kredit, što nisi pazio, ... koju je Udruga „Franak“ poslala bivšem ministru financija Lalovca na ... pretukao dobro pred djetetom, tada je bila objekt, po toj osnovi je bila zaštićena.

Izvještaj s glavne rasprave - Documenta

preživjele žrtve: Milka Bunčić, Jovo Krajnović, Mijo Krajnović, Branko Stanković; ... Objekt u Marinom Selu, Ribarska koliba, nije bio ograđen, bio je otvorenog ...

Rasprave i članci - Leksikografski zavod Miroslav

u našu Enciklopediju, s obzirom na njen relativno skučeni okvir, ali zato nije manje interesantna. ... Nije jasno kako je to »planuo u rukama božice Demetre«.

RETORIKA I HOMILETIKA NEKE TEOLOŠKE RASPRAVE O ...

26 ruj 2012 ... kao što je retorika, imati neko značenje i biti integrirana u teologiju propovije- danja i propovjedničke službe. Problem je za Augustina ...

Rasprave o pripadnosti štokavštine u 19. stoljeću - FFOS-repozitorij

najznačajniju je ulogu u tome odigrala zagrebačka filološka škola s Adolfom ... iscrpno prikazane sve jezične osobitosti jezika zagrebačke filološke škole, ...

Damir Kos NOVI KONCEP RASPRAVE U REDOVITOM POSTUPKU ...

kaznenom postupku 2008. godine suštinski su promijenili koncept, izgled i tijek kaznenog postupka kakav je tradicionalno bio poznat u Republici Hrvatskoj.

IZVORNE ZNANSTVENE RASPRAVE 1. Opće upute za oblikovanje ...

ʽovi navodniciʼ, a u slučaju dvostrukih navodnika „ovi navodnici“. ... Jednostruki navodnici koriste se samo za značenja riječi i izraza i za navode unutar.

RASPRAVE I CLANCI:Uzdanica.qxd - Факултет педагошких наука

јим језиком приповеда у осмом поглављу, причу о ружином трњу, љубави и ... Чињеница да су сва тројица добила по једну јабуку и да је једна оста- ... organizovala malu provjeru u obliku kviza znanja, putem već pomenutih kartica.

Knjiga Kako razumjeti rod? Povijest rasprave i različita ...

izdavač je verbum, knjiga je izdana u Splitu 2010. godine. 3. Zbog kritike gabriele Kuby tako je ocijenjena Petra gehring, profesorica filozofije na Techniche ...

Izvještaj s glavne rasprave u kaznenom predmetu ... - Documenta

4 stu 2013 ... Barać je bio vucibatina i probisvijet, a navodno je ubojstvo bilo naruĉeno od ljudi iz Gospića, ĉija imena ne zna, kako bi se prikrilo oĉevo.

Izvještaj s glavne rasprave u kaznenom predmetu protiv opt

Haramina, Mihajlo Brmbota, Željko Ivan Fuček, Vlado Čavić, Mario Moguš, Zlatko ... dio iskaza svjedoka u kojemu isti kaže da je Pero Vidović imao 55 ili 60 godina, ali ... Branitelj I. optuženog Emila Črnčeca, odvjetnik Željko Olujić, predložio je ...

Zaključak o zakazivanju usmene rasprave 05.11.2018 u predmetu ...

22 lis 2018 ... 1. Punomoćnik Ante Knezović,. Zagreb, Reljkovičeva 6.,. 2. Vučak Ljubica, Šibenik, S. Radića 90. 3. Jelić Frana, Zagreb, Maslinička poljana 6.,.