Biohemija vežbe

Ogled br.6: Dokazivanje skroba u krompiru i hlebu. Pribor i hemikalije krompir komadid hleba rastvor joda u kalijum jodidu, I2/KI. Postupak rada. Rasedi krompir ...

Biohemija vežbe - Srodni dokumenti

Biohemija vežbe

Ogled br.6: Dokazivanje skroba u krompiru i hlebu. Pribor i hemikalije krompir komadid hleba rastvor joda u kalijum jodidu, I2/KI. Postupak rada. Rasedi krompir ...

Medicinska biohemija

Katabolizam, anabolizam, regulacija. 32.Varenje i apsorpcija ugljenih hidrata. 33.Glikoliza – biohemijski tok. 34.Glikoliza – energetski bilans i regulacija. 35.

BIOHEMIJA-ispitna pitanja

55. Katabolizam aminokiselina. 56. Ciklus uree. 57. Respiratorni lanac (elektron - transportni lanac). 58. Oksidativna fosforilacija (hemiosmotska hipoteza). 59.

STOM BIOHEMIJA TKIVA.pdf Preuzmi

Kretanje leukocita. (dijapedeza). Page 26. Funkcije leukocita antigeni leukocita. HLA kompleks (Human leukocyte antigens) prezentacija stranih antigena ...

jugoslovenska medicinska biohemija - doiSerbia

se {alje na teku}i ra~un Dru{tva medicinskih biohemi~ara Srbije i Crne Gore. 255-0006390101000-02 ... protoka vazduha. Table III Proteinski sadr`aj eozinofilnih granula. Protein ... I dan: dijeta bez mle~nih proizvoda. 18h ' ve~era. 20h unos ...

Eksperimentalna biohemija - Prirodno-matematički fakultet

Restrikcijski enzimi: Alati u kliničkim istraživanjima Principi i medicinske. aplikacijeLančane reakcije polimeraze. (PolymeraseChain Reaction). Dizajniranje DNK ...

Biohemija biljaka.pdf - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Pored α-aminokiselina biljke sintetiziju i β- i γ-aminokiseline čija funkcija ni do ... glikozidnim vezama te se naziva još i α(1→4) glukan. Ako je α-D- ... američki biohemičar. J.D.Wotson i britanski biofizičar. F.H.Krik postavili 1953. (slika. 9-12).

Biohemija - Tehnološki fakultet - Univerzitet u Tuzli

14 stu 2018 ... DNA i. RNA: struktura, konformacija i sinteza. Sinteza proteina. Postranslacijske modifikacije i usmjeravanje proteina. Rekombinantna DNA i ...

1 Biohemija u Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog ... - PMF

Zlatan Rimpapa, Emin Sofic, Aida Sapcanin, Jasmin Toromanovic, Ismet ... Ivana Klarić Došlić (2012): “Spektrofotometrijsko određivanje askorbinske kiseline.

1 Biohemija u Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta ...

Zlatan Rimpapa, Emin Sofic, Aida Sapcanin, Jasmin Toromanovic, Ismet ... Ivana Klarić Došlić (2012): “Spektrofotometrijsko određivanje askorbinske kiseline.

srpska medicinska biohemija - Društvo medicinskih biohemičara ...

миран засебан Фармацеутски факултет. Већ у првој ... Снежана Јовичић, Александар Вељковић,. Драгана Пап ... ković, Jovan Hadži-Đokić. Urinary ...

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA

KATABOLIZAM GLICEROLA I MASNIH KISELINA. • KETONSKA TELA ... KATABOLIZAM BEZAZOTNIH OSTATAKA AMINOKISELINA. • SINTEZA BIOGENIH ...

vezbe 22.11.- 1.pdf

derivati kože: dlake, kož- ne žlezde (lojne, znojne, mlečna) specijalne rožna- ... GRAĐA KOŽE (1) ... tirozin dobro oksidisan daje crnu boju dlake, mala količina ...

3. vezbe

3.0 Logičke funkcije. ♌Osnovne osobine i karakteristike logičkih funkcija: 1. Logička funkcija, kao i svaka druga funkcija, predstavlja preslikavanje iz jednog ...

4. vezbe

definišu istu funkciju, ne moraju biti podjednako pogodni za praktičnu realizaciju. ♌Minimizacija logičkih funkcija se obavlja u cilju smanjenja broja logičkih kola ...

1. vezbe

1.4 Oduzimanje binarnih brojeva. ➢ Tablica oduzimanja: 11111. 00011. 01101. 11001. 00110. 10010. 11100. 00000 r pba p iz ul ...

Vezbe ES _ ED.pdf Preuzmi

○Promena cene nekog dobra izaziva dva efekta. To su: ... potrošnje jednog dobra zbog promene cene tog dobra ... Inferiorna dobra, PF opada. F. 3. Inferiorno ...

Vezbe iz Matematike 1

3 нов. 2010 ... Relacija je bilo koji podskup Dekartovog proizvoda proizvoljnih skupova ... RST-relacija ekvivalencije je relacija koja je refleksivna, simetricna i.

Uvod u OOP – vežbe

Uvod u OOP – vežbe. C i Java. Vežbe iz predmeta Uvod u objektno-orijentisano programiranje, I god. II semestar. Školska. 2012/2013 ...

Vezbe 1: Kombinatorika

25 феб 2011 ... Koliko permutacija od cifara 1, 2, 3, ..., 8 pocinje sa: a) 5, b) 123, c) 8642 ? Zadatak 6. Koliko elemenata sadrzi skup ako broj svih permutacija ...

Laboratorijske vezbe

Fotootpornik je otpornik čija otpornost zavisi od osvetljenosti njegove površine. Otpornost fotootpornika je najveća u mraku (tipično je reda MΩ) i opada sa ...

ELEKTROSTATIKA VEŽBE

=Q raspoređena su u temenima A, B, C i D kvadrata stranice , kao na slici. Sistem se nalazi u vakuumu. Odrediti: • potencijal u tački E (presek dijagonala ...

1 ASM Dijagrami, vežbe

ASM dijagram sa Sl. 2(a) opisuje ponašanje digitalnog sistema čiji je blok dijagram prikazan na Sl. 2(b). Interfejs sistema čine: jednobitni ulazni signal Cin, ...

VEŽBE ZA RAZVOJ GRAFOMOTORIKE

Page 1. VEŽBE ZA RAZVOJ GRAFOMOTORIKE www.vivaverbum.rs vežba 00030. Oboji crtež prema zadatom primeru.

RAČUNSKE VEŽBE IZ FIZIKE

Zbirka zadataka iz fizike. Mr V. Drinčić. 2.12 odgovor: (. ) (. ) kg. 098,0. 2. 1. 2. 1. 2 ... s kretanje je sa stalnom brzinom, odnosno a = 0; od 3,5 s do 7 s kretanje je ...

Ekspertski sistemi Vežbe

Zatvorenikova dilema. • Dva kriminalca su uhapšena i ... Prisoner's dilemma. • Nešov ekvilibrijum: par ... Zatvorenikova dilema u realnom životu. • Rat cena.

Uvodne vežbe - Tatjana Mentus

Bodovi, poeni, ocene. Smer. EPSB (ECTS). Prevencija. 8. Oligofrenologija. 8. Tiflologija. 8. Logopedija. 5. Surdologija. Somatopedija. 5. 5. Poeni. Ocena. ≤ 50.

Psihologija-vežbe, Asertivnost u poslu.pdf

... izražava, opisuje osobu i izrečena je bez dominiranja, ponižavanja ili degradiranja druge osobe. • Asertacija uključuje uvažavanje, ali ne i snishodljivost.

Eksperimentalne vezbe iz fizike - ALAS

6 апр 2002 ... U izrazu (4–1) se pojavljuje konstanta proporcionalnosti E koja se naziva modul ... mozemo pronaci koeficijent elasticnosti opruge k.

PSIHOLOGIJA VEŽBE Asertivnost u poslu

PSIHOLOGIJA. VEŽBE. Asertivnost u poslu. Doc. dr Gordana Nikić. Page 2. Page 3. Asertivnost ... Asertivnost ne podrazumeva izražavanje svega što mislimo i ...

Računske vežbe iz električnih vozila

prepravljen tako da ima električni pogon sa asinhronim motorom snage 50kW pri čemu se ... d) uporediti energije obrtnih masa automobila pre i posle adaptacije ... Pomoćni električni uređaji na vozilu imaju snagu od 500 W. Masa baterija.

skripta za vežbe iz predmeta - tutoriali.org

MeĎutim, ni udaljeno skriptovanje nije bez problema zbog načina na koji radi. ... Applet je izdvojen iz HTML-a. Tip promenljive se ne ... U JavaScript-u termin. 'globalno' odnosi se na tekući dokument koji je učitan u prozor ili okvir čitača.

Praktikum za računske vežbe iz Fizike

Računske vežbe iz Fizike. Praktikum ... Zadaci za samostalnu vežbu: 3. ... 8. Odrediti jedinicu koeficijenta viskoznosti (η) primenom jednačine za viskoznu silu. F.

ii računske vežbe hemijske ravnoteže - GRF

KONSTANTA RAVNOTEŽE. Hemijske reakcije nisu potpune, već su određene uslovima pri kojima je odnos između koncentracija proizvoda i reaktanata ...

Grafomotoricke vezbe - uciteljica Ljilja

ПАРДОН. Срео слон у шетњи стоногу и згази јој тридесет и трећу ногу. Учтиво сурлу подиго слон и реко: - Пардон! Драган Лукић. Нацртај и обој водећи ...

Biohemija - Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli - Univerzitet u Tuzli

14 stu 2018 ... Šaperoni. Konformacija, dinamika i funkcija. Enzimi: klasifikacija, kinetika i kontrola. Koenzimi. Triacilgliceroli, fosfolipidi, holesterol, sfingolipidi, ...

RADNI MATERIJAL ZA VEŽBE IZ POGONSKIH MATERIJALA

GASNO ULJE (300—350 0C) - služi kao gorivo za dizel motore (dizel ulje), za čiscenje ... aditivi. Njihov zadatak je ili da poboljšaju pojedine karakteristike goriva, poput ... zgušćivača. Meki metali. Ugljendioksid. Bitumenska maziva. Keramički.

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2 priručnik za vežbe u laboratoriji

koji se poklapa sa vektorom magnetne indukcije (slika 2.9a). Pravilo desne ruke, odnosno zavojnice, koristi se i za određivanje smera vektora, koji je rezultat ...

1 vi računske vežbe termodinamičke osnove hemijskih ... - GRF

Termodinamika je nauka koja proučava energetske promene pri odvijanju fizičkih i hemijskih procesa. ... Energetski dijagram-slikoviti prikaz rešenja 1. zadatka ...

Odrađene računske vežbe iz predmeta Elektromagnetizam I

Dijamagnetizam i paramagnetizam. 13. Feromagnetizam. 14. Molekulske struje. Žiromagnetni koeficijent. 15. Generatori jednosmerne i naizmenične struje. 16.

Algoritmi i strukture podataka vezbe 1 - Poincare

Algoritmi i strukture podataka vezbe 1. Mirko Stojadinovic. 6. oktobar 2015. 1. 1 Slozenost algoritama. Postoje 3 mere na osnovu kojih se porede efikasnosti ...

I RAČUNSKE VEŽBE PREGLED OSNOVNIH VELIČINA ZA ... - GRF

g/dm3. Molalitet, m ili b, predstavlja količinu rastvorene supstance u jediničnoj masi rastvarača. (mol/kg). Molalna koncentracija (molalitet, molalnost), b, se može ...

KOLOIDI – LABORATORIJSKE VEŽBE 2017/2018

ODMERITI 5 ML RASTVORA AgNO3 I POMEŠATI SA 10 ML RASTVORA NH4OH (0.05 M). REAKCIONU SMESU. STAVITI NA MAGNETNU MEŠALICU I ...

VEŽBE IZ ANATOMIJE 1 POČINJU U ČETVRTAK 10.10.2019. PO ...

10 окт 2019 ... Tomešić Nataša. Jovanović Ivona. Milankov Katarina. Urban Jana. Kecman Jovana. Nikolić Veljko. Vakanjac Miloš. Kecman Zorica. Ninić ...

iv računske vežbe ravnoteže u redoks sistemima - GRF

Standardni elektrodni potencijal, Eθ, je konstantna vrednost, a predstavlja potencijal koji se uspostavlja na elektrodi uronjenoj u rastvor jona čija je aktivnost, ...

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 priručnik za vežbe u laboratoriji

Priručnik za laboratorijske vežbe iz osnova elektrotehnike. 1 vežba broj 1. 1. KULONOV ZAKON. U ovoj vežbi: Tačkasta naelektrisanja. Definicija kulonovog ...

Opšta i sistemska fiziologija (Biohemija) Fiziologija životinja ...

•Егзоцитоза неуротрансмитера. •Настанак постиснаптичког потенцијала. •Долазак АП у синаптички завршетак. •Повратак неуротрансмитера у ...

iii računske vežbe ravnoteže u rastvorima kiselina i baza - GRF

kiseline,disocijacijom u vodi daju od katjona samo vodonik-jon: HCl→H Cl-, baze,disocijacijom u vodi daju od anjona samo hidroksid-jon: NaOH→Na OH- ...

Poslovna informatika – ZADACI, VEŽBE, KOLOKVIJUMI - Osnovne ...

VEŽBE-ZADACI-3-KOLOKVIJUM prof. dr Zlatko Langović ... konteksta, dijagram toka podataka, rečnik podataka, minispecifikacija ... Hijerarhijski organizovan skup dijagrama toka podataka;. 2.Rečnik podataka ... Postavka-e: • Rešenja-e: 17.

laboratorijske vežbe iz asinhronih mašina i energetskih transformatora

Ukoliko se dijagrami crtaju na milimetarskoj hartiji, koristiti lenjir i krivuljar kako bi se povukla odgovarajuća kriva. □ Ukoliko se dijagram konstruiše softverski, ...

Uvod u astronomiju Vežbe 1 Koordinatni sistemi u ... - Poincare

Mesni ekvatorski koordinatni sistem kao osnovnu ravan ima ravan ekvatora a kao ... tačke na Zemlji su visina h, geografska širina ϕ i geografska dužina λ. Ge-.

KNJIGA Laboratorijske vezbe iz fizike - Електротехнички факултет

26 сеп 2019 ... Уџбеник „Лабораторијске вежбе из физике“ намењен је студентима прве ... Ј. Цветић, Таласи, скрипта, ауторско издање, 2003.

1 vi računske vežbe termodinamičke osnove hemijskih reakcija ...

0) se zovu endotermne reakcije, a hemijske reakcije kod kojih se otpušta toplota (dH < 0) se zovu egzotermne reakcije. Ukupnu entalpiju nekog sistema je teško ...

Odabrana poglvalja astronomije (MNVR) Vezbe 1 ... - Poincare

Slici 2 su prikazane sferne koordinate tacke. Rastojanje r predstavlja rastojanje od cen- tra koordinatnog sistema do tacke cije ko- ordinate merimo, ϕ je ugao u ...

Uvod u astronomiju Vežbe 11 Keplerovi zakoni ... - Poincare

Vežbe 11. Keplerovi zakoni. Keplerova jednačina. Keplerovi zakoni. 1. Planete opisuju oko Sunca eliptične putanje, a u zajedničkoj žiži tih elpsi nalazi se Sunce ...

Uvod u astronomiju, L smer Vežbe 8, 9 Vreme Zvezdano ... - Poincare

Td - časovni ugao pravog sunca u Griniču tp - pravo vreme u nekom mestu geografske dužine λ. Tp - Griničko pravo vreme. Po definiciji pravo vreme je: tp “ td ...

nova-skola-kontrolne-vezbe-2-srpski-jezik ... - WordPress.com

RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. SVET OKO NAS. Prvo izdawe. 2009. godina. Autorski tim NOVE [KOLE: Milica ]uk. Zoran Jevti}. Miroslav Marinkovi}.

kontrolne vezbe srpski 4 razred u pripremi juzbasic i trkulja

Сваку реченицу допуни истом речи која ће вршити функцију атрибута и ... споро. Спори волови споро пасу. (атрибут). (прилошка одредба за начин).

Odabrana poglavlja astronomije: L smer Vežbe 2 Dnevna paralaksa ...

Dnevna paralaksa. Pod paralaksom podrazumevamo ugao pod kojim vidimo neki ugao. Dnevna para- laksa predstavlja ugao pod kojim se sa nekog tela vidi ...

nova-skola-kontrolne-vezbe-2-srpski-jezik-matematika-svet-oko-nas

KONTROLNE [email protected] ZA 2. RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. SVET OKO NAS. Prvo izdawe. 2009. godina. Autorski tim NOVE [KOLE: Milica ]uk.