škrob, glikogen i celuloza

Razlog tome je osmotski tlak koji je proporcionalan broju čestica otopljene tvari. Ako se 1000 molekula glukoze veže u jednu molekulu škroba, tada je osmotski.

škrob, glikogen i celuloza - Srodni dokumenti

škrob, glikogen i celuloza

Razlog tome je osmotski tlak koji je proporcionalan broju čestica otopljene tvari. Ako se 1000 molekula glukoze veže u jednu molekulu škroba, tada je osmotski.

Glikogen - PMF

Granule glikogena su kompleksne nakupine glikogena i enzima koji ih sintetiziraju i razgrađuju. Opći mehanizmi za čuvanje odnosno za aktivaciju glikogena ...

MEDICINA TCA,HMP,GLIKOGEN.pdf Preuzmi

Regulacija Krebs-ovog ciklusa. Pošto je Krebsov ciklus put u kojem se oslobađa energija, ali i put čiji međuproizvodi mogu ući u biosintetske puteve, regulacija ...

500 ŠKROB

Hidroliza škroba. Škrob je vrlo podložan hidrolizi, tj. razgradnji svojih makromolekula u reakciji s vodom, a ta se reakcija katalizira kiselinama ili enzimima.

ŠKROB - ŠPORTSKE DVORANE I STADIONI 507

su stadion, hipodrom, kupalište, palestre i gimnazij, što je bilo prvo poznato kompleksno ... Maksimir, stiješnjena sa sjeverne strane prometnom Maksimirskom cestom, s ... Donji dio istočnog i zapadnog gledališta s 1500 sjedala leži na kosom krovu zgrade ... optimalan broj i raspored toaleta i g) mogućnost sigurnog i.

celuloza - PBF

HIDROLIZA LIGNOCELULOZNIH SIROVINA. 2 ... Kemijske (ozonoliza, kiselinska ili alkalna hidroliza),. 3. ... -manje čestice (10-30 mm) – olakšana hidroliza.

CELULOZA

a ako je celuloza nakvašena, ona nabubri, i time se te osobine još više menjaju. Struktura i sorpcija vlakana celuloze najviše se menja pod uticajem lužine, ...

Polisacharydy – celuloza

celobioza glukoza glukoza α(1 4) glukoza glukoza β(1 4) galaktoza glukoza ... celobioza. 4-O-(ß-D-glukopiranozylo)-β/α-D-glukopiranoza α/ β. Disacharydy – ...

Celuloza i hemiceluloze.pdf

β - (1,4) glikozidna veza ... Šema vodoničnih veza za dva paralelna lanca celuloze. Intermolekulske (međumolekulske) vodonične veze obrazuju se: (6)OH.

Glikemijski indeks i rezistentni škrob - PTFOS Repozitorij

20 lip 2015 ... Tablica 1 Preporučene kategorije glikemijskog indeksa (GI) (ISO 26 642, 2010.) Razina iAUC. Glikemijski indeks (GI). Niska. GI ≤ 55. Srednja.

Spektrofotometrijska studija sustava škrob-trijodid - Repozitorij ...

27 kol 2012 ... Kada se otopini škroba doda otopina joda u kalijevom jodidu ... Najpoznatija reakcija za dokazivanje škroba je pomoću otopine trijodida ili.

Priprema i primena hemijski modifikovanih celuloza - Prirodno ...

Bakar je element koji pripada 11. grupi Periodnog sistema elemenata sa ... Bakar se može se dobiti reakcijom reaktivnijih metala od bakra i vodenog rastvora.

Ispitivanje osobina kompozita karboksimetil celuloza-glina

zatvor, anemija, gastrointestinalne smetnje, osetljivost i postepena paraliza mišića, ... koristila i svaka montmorionitska masna glina, uključujući i bentonit.

Rastlinska celica: mitohondrim celična stena(celuloza), jedrce ...

Rastlinska celica: mitohondrim celična stena(celuloza), jedrce, celično jedro, ribosomi, kloroplasti, vakuola. Živalska celica: jedro, jedrce, celična membrana.