Letak za kupce električne energije iz kategorije kućanstvo - HERA

29 pro 2017 ... Zakonom je propisano da je pružatelj ove usluge HEP Elektra za opskrbu električnom ... Kućanstva koja su uvrštena u tarifne modele crveni (dvotarifno brojilo s mjerenjem ... je cijena definirana cjenikom koji možete naći na.

Letak za kupce električne energije iz kategorije kućanstvo - HERA - Srodni dokumenti

Letak za kupce električne energije iz kategorije kućanstvo - HERA

29 pro 2017 ... Zakonom je propisano da je pružatelj ove usluge HEP Elektra za opskrbu električnom ... Kućanstva koja su uvrštena u tarifne modele crveni (dvotarifno brojilo s mjerenjem ... je cijena definirana cjenikom koji možete naći na.

Informacije za kupce električne energije iz kategorije ... - HERA

ga opskrbljivati HEP ELEKTRA u okviru univerzalne usluge. ... Potpisivanjem zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi s novim opskrbljivačem započinje ...

Cjenik - Tarifne stavke cijena električne energije za krajnje kupce ...

31 pro 2019 ... iznosu od 0,105 kn/kWh (u iznos nije uključen PDV). Raspored dnevnih tarifa: Ljetno računanje vremena: VT od 08-22 sat, NT od 22-08 sati ...

zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj ... - HERA

koje obavljaju djelatnost proizvodnje električne energije, a koje imaju pravo ... proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ... (5) U slučaju većih ograničenja u isporuci električne energije u elektroenergetski sustav ... snagu ovoga Zakona prestaje važiti Tarifni sustav za proizvodnju električne.

Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja ... - HERA

Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva. Adresa predstavnika zainteresirane javnosti. Aleja Vukovar 4. 44320 Kutina. Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala.

Brojila električne energije

HEP-ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod. PUŠTANJE ... Ispitivanje točnosti brojila ispitnim uređajem u slučaju pritužbe korisnika ... Zamjena ili prespajanje SMT.

KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE

električne energije Europskog odbora za normiranje u elektrotehnici (CLC) ju ... završetka mjerenja odreĎuje vjerojatnost pojavljivanja, i podaci se prikazuju u.

Opasnosti od električne energije

Tisak. Autori: Dipl.-Ing. Wolfgang Pechoc,. Radna udruga energije, tekstilnih proizvoda ... protok struje kroz ljudsko tijelo. Može uzrokovati strujni udar sa štetnim.

Opasnosti od električne energije - hzzzsr

Napon je klasificiran u. „niski“ i. „visoki“. Niski napon je općenito izmjenični napon vrijednosti između. 0 i 1000 V. Normativne vrijednosti izmjeničnog napona ...

proizvodnja električne energije - ZUNS

Proizvodnju i potrošnju električne energije naizmjenične struje neminovno ... usmjerivči vazduha, 10 – mlaznice za toplu vodu kojima se zimi održava tempe- ratura vode u ... malih vodotoka pretvara u korisnu energiju, čime se obezbjeđuje jeftina, čista i ... Pojedinačno, po elektranama, proizvodnja u 2016. godini je bila:.

Brojila električne energije - Hager

Brojila električne energije. Naziv. Karakteristike. Šifra. Pako- vanje. Monofazno brojilo 32A,. 1 modul. Monofazno brojilo 32A, sa impulsnim izlazom 1 modul.

Elektronička brojila električne energije

Brojila električne energije, elektronička brojila, mjerenje snage, mjerenje energije, ... Između uzorkovanja vrši se pretvorba analognogsignala u digitalni,.

Distribucija električne energije - FESB

0,4kV. Slika 1-3 Struktura distribucijske mreže s dva naponska nivoa ... dm [m] – međusobna SGU (srednja geometrijska udaljenost) faznih vodiča, određuje se.

prijenos i razdjela električne energije - FER-a

25 svi 2017 ... Ovaj materijal predstavlja zapis dijela predavanja iz predmeta Prijenos i razdjela električne energije koji je obavezan predmet modula ...

Bilans električne energije - Monstat

Podaci se prikupljaju u godišnjoj periodici primjenom metoda kompilacije podataka. Definicije. Proizvodnja domaće primarne energije je oblik energije koji nije ...

Hrvatska burza električne energije - HGK

1 lis 2019 ... Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (HEP ODS travanj ... ZAHTJEV ZA PROVJERU MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA KUĆANSTVA S ...

RAZUMNO KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA RASVJETU ...

kvalitetnijom i ekonomičnijom LED rasvjetom, a što ... učinkovitost, tj. odnos dobivenog svjetlosnog toka u odnosu na snagu ... od onoga obične sijalice. 6.4.

NAPREDNO MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ... - ho cired

16 svi 2018 ... HEP ODS d.o.o. ... komunikacijska mreža i softver za očitavanje) (Slika 1.) ... između brojila na OMM i koncentratora u transformatorskoj stanici (Slika 2.) ... 30 MHz (i više) (širokopojasni pristup Internetu, govorna komunikacija).

LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ‒ISPUNJAVA ...

16 srp 2008 ... cilj zbog kojeg je pokrenuta, a to je sniženje cijene električne ... istu količinu struje. ... RWE and the French GdF, where behavior was found.

Obnovljivi izvori električne energije - Loomen

Laboratory for RES and PV power plant ETFOS 1 10 kW. 5 types of PV modules: 1. Polycristalinne Si BISOL BMU-250 245 Wp (20 2 modules). 2.

ANALIZA ISPLATIVOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

58. 4.2.2. Povrat investicije TE na ugljen za slučaj različitih cijena ugljena . ... se procjenjuje da je oko 1657 $/kW što je pad od oko 28% u 5 godina. Naravno ... U izračun troškova LCOE za koncentrične solarne elektrane uvrstio se životni vijek.

nformacija o elektroenergetici i cijenama električne energije na ...

2017.godine (naredno ažuriranje statistike je planirano za novembar ... (ljeto) i u dane vikenda neprekidno od petka u 23:00 do ponedjeljak u 07:00 časova. ... utrošenu struju, bušenje brojila i kočenje tankim i oštrim predmetom obrtnog ... bi tražiti rješenja kojima bi se u 21. vijeku obezbijedila jeftina električna energija i.

Mogućnosti proizvodnje električne energije u Republici ... - FSB

(maksimalnog) tlaka ciklusa a Kalina ciklus koncentracije amonijaka. Ključne riječi: geotermalna energija, geotermalna elektrana, organski Rankineov ciklus.

USPOREDNA ANALIZA PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ...

je proračunati energetski spektar sunčevog zračenja [4]. Plankov zakon je ... smatrati da se sunčevo zračenje prije ulaska u Zemljinu atmosferu sastoji od snopa ...

MJERAČ POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE – COMMEL 430-103

mjeri napon, struju, snagu, potrošnju itd. priključenih uređaja. - idealan za mjerenje potrošnje električnih uređaja. - očitavanje cijene struje, ukupnih troškova, ...

Brojila potrošnje električne energije - IEEE

MJERENJE POTROŠNJE ENERGIJE. Energenti: - toplinska energija. - električna energija. - plin. - voda. Veliki potrošač - dužan je na svim mjernim mjestima.

jedan mjesec besplatne električne energije - RWE

opskrbljivača RWE Energija d.o.o.. Svaki novi ... Zainteresirani budući korisnik treba nazvati besplatni info telefon 0800 8777 te agentu dati podatke potrebne za ...

poticajne mjere za proizvodnju električne energije iz ... - ho cired

21 svi 2008 ... Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN33/2007). Ovim Tarifnim sustavom određuje se ...

Analiza rada potrošača električne energije u ... - ResearchGate

pregled, mere za uštedu energije, frekventni regulator. 1. Uvod. Bez obzira na ubrzan razvoj i implementaciju tehnologija za proizvodnju toplotne i električne ...

zahtjev za privremenu obustave isporuke električne energije - HEP-a

U slučaju privremene obustave isporuke električne energije koja traje duže od 10 dana, izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da sam upoznat/a s ...

makroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije ...

302 Detaljnije o ADF, PP, KPSS, DF-GLS te NG-P testu vidjeti Maddala i Kim ... naftni terminal – Kaštel Sućurac; plinovod Kukuljanovo – Omišalj; podzemno.

Proizvodnja električne energije - Prednosti i ... - Radioaktivni otpad

obogaćeni uranij obična voda. (bez vrenja) obična voda. 264. BWR (eng. Boiling Water Reactor) obogaćeni uranij obična voda ... metalni, prirodni uranij;.

Opštim uslovima za isporuku električne energije - EPBiH

23 svi 2008 ... Frekvencija je broj ciklusa naizmjenične struje u sekundi izražene u hercima (Hz). ... e) davanje naloga distributeru za isključenje sa mreže kupaca koji ne ... novčane obaveze, ako kupac ni nakon isteka roka iz opomene nije ...

Konkurentno maloprodajno tržište električne energije - USAID EIA

1) Primjerima najbolje prakse iz opšte komunikacije i odnosa s javnošću; ... Regulišemo komunalne tarife i uslove pružanja usluge za monopole i nekonkurentne usluge. ... U slučaju Komisije Pennsylvanije mala radna grupa koja se sastojala ...

Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz ...

električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i ... proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. ... naknade za poticanje te rok plaćanja naknade za poticanje uređuje tarifni sustav za.

Naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljih ...

Izvor: Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN. 33/07). Tablica 2. Postrojenja priključena na prijenosnu ...

133 06.11.2013 Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz ...

31 lis 2013 ... (1) Ovim Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav) ...

proizvodnja električne energije iz biomase. modeliranje korištenja ...

28 velj 2014 ... poglavlju opisuje se energija biomase, odnosno vrste i svojstva energije iz biomase te tehnologije proizvodnje električne energije iz biomase.

mjerenje trenutne potrošnje električne energije mikroupravljačem

potrošnje u Wh, mjerenje duljine u metrima, jakosti snage, struje, otpora, ... Čitanje, prepoznavanje i kontrola toka struje su zahtjevi u širokom spektru aplikacija ...

Izgradnja malih hidroelektrana i proizvodnja električne energije

hidroelektrane -. MHE. 1. Snage do 10 MW. 2. Proizvodnja iz obnovljivog izvora. 3. Povlašćeni proizvođač energije. Prava investitora. Investitor mora da stekne ...

Proizvodnja električne energije - Prednosti i nedostaci postojećih ...

U elektranama se oblici primarne energije (ili energija Sunčeva zračenja) pretvaraju u elek- tričnu energiju. Postoji nekoliko podjela elek- trana prema ...

Pravila mjerenja električne energije u distributivnom sistemu

Mjernu opremu čine brojila električne energije, strujni i naponski mjerni ... Uklopni sat (MTK, RTK uređaj) je uređaj koji omogućava mjerenje električne energije i ... Aktivna energija označava mjeru proizvodnje ili potrošnje aktivne snage u ...

pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije

16) manipulacija je svaka promjena uklopnog stanja elementa DS; ... ukoliko se ne ugrožava kvalitet snabdijevanja električnom energijom vlasnika infrastrukture i ... 14) sklapanje i praćenje ostvarenja ugovora o samoočitanju brojila sa ... normativi za električne instalaciјe niskog napona, uslova zaštite od električnog udara, ...

distribucija električne energije i metodologija za određivanje ... - unizg

5 ruj 2019 ... Tarifni model Crveni odnosi se na korisnike mreže iz kategorije poduzetništvo s priključnom snagom većom od 20 kW i sadrži tarifne stavke za ...

tarifni modeli za preuzimanje električne energije - Proenergy

TARIFNI MODELI ZA PREUZIMANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE. Već je napomenuto da HEP ODS omogućava kupcima da odaberu tarifni model koji najviše ...

Prognoza cijene električne energije - Fakultet elektrotehnike ...

26 velj 2018 ... Osijek, 26.02.2018. ... Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Prognoza cijene ... opterećenja važni su vremenski faktor, meteorološki faktor i ... prognozu cijene električne energije po satu u danu i danu u tjednu.

usporedna analiza gubitaka električne energije u hrvatskoj sa ...

Ključne riječi: gubici električne energije, elektroenergetski sustav ... Sve navedene značajke u većoj ili manjoj mjeri uzrokuju povećanje gubitaka u distribucijskoj.

opće uvjete za isporuku električne energije - FERK

23 svi 2008 ... (2) Elektroenergetska suglasnost za krajnjeg kupca električne energije sadrži energetske, tehničke i druge opće uvjete za priključenje, ...

Opći uvjeti za isporuku električne energije - FERK

24 lis 2014 ... ugradnje intervalnih brojila, kontinuirano pratiti, analizirati i inovirati sukladno ... Elektroenergetske suglasnosti se izdaju na zahtjev vlasnika objekta ili investitora. (2) ... mreže, troškove promjena na priključku snosi ODS.

Registar opskrbljivača na tržištu električne energije www ... - FERK

međunarodna trgovina. DERK. 2 ... [email protected] međunarodna trgovina. DERK. 3 ... [email protected] međunarodna trgovina. DERK.

Toni Slunjski OHMOV ZAKON I KONCEPT ELEKTRIČNE ENERGIJE ...

Fundamentalni koncepti električnog otpora, napona i jakosti električne struje te ... Učinci električne struje toplinski, svjetlosni, magnetski i kemijski učinci.

Hrvatska burza električne energije - CROPEX Dr. sc. Ivica Toljan ...

1 lis 2019 ... Trgovanje električnom energijom na burzi i kretanje cijena ... Nord Pool - pružatelj DAM, ID, clearing usluge - pružatelj PCR usluge, REMIT ...

Pravilnik o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

Ovaj pravilnik primenjuje se na brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3 (u daljem tekstu: brojilo) namenjena merenju reaktivne električne energije ...

Anto Bajo i Irena Klemenčić: Cijena električne energije

|uje se tarifne modele Plavi, Bijeli, Crveni, Naran~asti i @uti. Tarifni model Plavi sadr`i tarifnu stavku za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi. Tarifni ...

Pravila mjerenja u distributivnom sistemu električne energije Sl. list ...

4) Brojilo električne energije označava uređaj koji mjeri i registruje potrošnju ... sat (MTK, RTK uređaj) je uređaj koji omogućava mjerenje električne energije i ... 6) usluge vezane za promjenu kategorije potrošnje prema zahtjevu korisnika ...

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora ...

22 ožu 2007 ... (1) Ovim Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav) ...

Uputstvo za rukovanje Digitalni merač potrošnje električne energije

Digitalni merač potrošnje električne energije. Sigurnosna uputsva. Ovo uputvo pročitajte pažljivo pre upotrebe uređaja I Ono uvek mora biti prisutno blizu mesta ...

Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za mjerila aktivne elektricne energije

domaćinstvu, poslovnim prostorima i lakoj industriji. Mjerenje potrošnje električne energije u domaćinstvu, vrši se mjerilom koje mora biti najmanje klase tačnosti ...

ugovor o otkupu električne energije - Operator za obnovljive izvore ...

Ovaj Predugovor o otkupu električne energije zaključen je u Mostaru, dana. ______. godine, između: Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu ...

postupak umjeravanja brojila električne energije klase točnosti 2 i 3

dvotarifno. - višetarifno (kombinirana imaju npr. 2 tarife radne i jalove energije) ... je potrebno odvojeno obračunavanje djelatne i jalove energije, uz brojilo radne ... Osnovni uvjet za djelovanje brojila jalove energije jest da kut α između struje I i ... proces umjeravanja elektroničkih brojila na način kako se to obavlja u HEP-.