MEHANIKA STENA I TLA

Određivanje ugla unutrašnjeg trenja i kohezije metodom smicanja pod uglom . ... uz napomenu da je modul deformacije uvek manji od modula elastičnosti.

MEHANIKA STENA I TLA - Srodni dokumenti

MEHANIKA STENA I TLA

Određivanje ugla unutrašnjeg trenja i kohezije metodom smicanja pod uglom . ... uz napomenu da je modul deformacije uvek manji od modula elastičnosti.

TEORIJSKA MEHANIKA Lagranzeva i Hamiltonova mehanika

1 јул 2015 ... 99. 5 Centralno kretanje. 103. 5.1 Kretanje u polju centralne sile. Lagranzeve jednacine . . . . . . . . . . . . . . . 103. 5.2 Prvi integrali kretanja .

PETROGRAFIJA HEMIJSKIH SEDIMENTNIH STENA

Mermerni oniks. Bigar. Rožnaci. Dolomiti. Organogeni krečnjak. Krečnjaci. ORGANOGENE. HEMIJSKE. Karbonatne stene. PODELA HEMIJSKIH SEDIMENATA.

PETROGRAFIJA VULKANOKLASTIČNIH SEDIMENTNIH STENA

Slojevite su građe. Izgrađeni su od uglastih fragmenata stena, fenokristala i vulkanskog stakla. Naziv dobija prema sastavu: andezitski, kvarclatitski, bazaltni i dr ...

MEHANIKA LETA - MEHANIKA TLA

Klasična mehanika tla (tako se nazivaju teorijska rješenja iz XIX stoljeća) osniva se na dvije idealizacije realnog tla: a) pretpostavlja se da je tlo kruto plastično ...

određivanje parametara smicanja stena po povlašćenim ravnima

sredini u tri uzajamno normalna pravca. Istražno područje je transverzalno izotropan model, koga karakterišu konstantna fizičko-mehanička svojstva u različitim ...

armirani beton montažna stena opeka LEGENDA ŠRAFUR ...

Page 1. armirani beton montažna stena opeka. LEGENDA ŠRAFUR: nearmirani beton termoizolacija hidroizolacija nasutje.

Rastlinska celica: mitohondrim celična stena(celuloza), jedrce ...

Rastlinska celica: mitohondrim celična stena(celuloza), jedrce, celično jedro, ribosomi, kloroplasti, vakuola. Živalska celica: jedro, jedrce, celična membrana.

Tehnička mehanika TEHNIČKA MEHANIKA PREDAVANJA: VJEŽBE

PREDAVANJA: 1. Nastava predavanja je obvezna! 2. Knjiga Tehnička mehanika II – Đ. Matošević je sveučilišni udžbenik i obvezna je literatura za uspješno ...

MEHANIKA 2

Nastavno gradivo predmeta Mehanika 2 obuhvata dvije oblasti mehanike, i to Kinematiku i Dinamiku. ... KONSTRUKCIJA KORIOLISOVOG UBRZANJA.

Mehanika - FER-a

Fizika 1 i Fizika 2, kao i svim kolegama sa Zavoda za primijenjenu fiziku i ... Na putu prema razumijevanju fizike pomoci ce vam primjeri i zadaci razlicite ...

MEHANIKA

općih metoda integriranja diferencijalnih jednadžbi gibanja bili radovi Ostro ... SI. 37. Grafoanalitičko rastavljanje sile u tri komponente (Ritterova metoda).

mehanika - PMF

Kao unutarnje sile, one ne utjecu na gibanje sustava tijela u cjelini. Mozemo sada prenijeti dobiveno rješenje iz jed- nadzbe (2.42) na realni Atwoodov padostroj ...

Mehanika - Fer

1Prema nastavnom programu FER2, prvih deset poglavlja ovog udzbenika ... dinamickog trenja koji je karakteristika dodirnih ploha (materijal, obradenost).

MEHANIKA 3

Prvi Njutnov zakon-zakon inercije: Materijalna tačka (tijelo) ostaje u stanju mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja, dok pod djelovanjem sile ne bude ...

MEHANIKA III – Z - Fsb

MEHANIKA III – Z. RAČUNALNA KINEMATIKA. Sastavili: Prof. dr. sc. Dragan Pustaić. Asistent Martina Lovrenić, dipl. ing. stroj. Zagreb, 20. travnja 2005.

MEHANIKA, KINEMATIKA 23

Već prema gibanju, odabire se najpovoljniji, npr. Descartesov sustav, polarni, cilindrični i sferni, a posebno je važan u mehanici prirodni koordinatni sustav.

Mehanika in hidromehanika

17 feb 2007 ... predmeta Mehanika in hidromehanika. Drugi del predmeta namreč obsega predvsem dinamiko in osnove hidromehanike. Prvi del.

Mehanika - IWBF

trčanja, naprijed-nazad); c) Poslijednji treba da stigne u prednje polje, i da je pod 45° licem okrenut prema košu. (svi igrači treba da su između zamišljene linije ...

KLASIˇCNA MEHANIKA 2

KLASIˇCNA MEHANIKA 2. V semestar ... zadaci riješeni u skripti. ... (2) 14. X 2019. kolicina gibanja i moment kolicine gibanja sustava cestica; virijalni teorem.

188 MEHANIKA, KVANTNA

Relacije neodređenosti i interpretacija kvantne mehanike. Schrodingerova diferencijalna jednadžba (55) linearna je di ferencijalna jednadžba (paraboličkog ili ...

Klasicna mehanika II - PMF

Kretanje cestice u neinercijalnom ref. sistemu. Relativni izvod kinematickih velicina. Relativna brzina tacke M u odnosu na sistem S. /. : v. /. = (dr/ dt. ) rel. = ∑ α.

TEHNIČKA MEHANIKA

Statika, kao dio mehanike, je nauka koja izučava ravnotežu sila koje dejstvuju na ... Zadaci Statike su: ... PRINCIPI RJEŠAVANJA ZADATAKA STATIKE ... [2] Ž. Babić, D. Blagojević: Statika - zbirka zadataka, Mašinski fakultet Banja Luka, 2002.

mehanika tla - AGM knjiga

MEHANIKA TLA, od teorije do prakse. Prof. dr Mato Uljarević, dipl. ing. građ. Recenzenti: Prof. dr Zvonko Tomanović, dipl. ing. građ. Prof. dr Sabid Zekan, dipl.

mehanika statika

[18] Rašković, D.; Zbirka zadataka iz Mehanike II, Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd, (1966). [19] Rusov, L.; Mehanika I – Statika, Naučna knjiga, ...

mehanika fluida i - Fsb

1 ožu 2019 ... ... stijenku cijevi. a g pa v e n e s v=ves v=v s( ) s čestica fluida ili materijalna točka z = konst. v v. Mehanika fluida I – tekstovi zadataka za vježbe.

Fizicka mehanika

23 дец 2018 ... 5.18 Gravitaciona potencijalna energija i graitaciona sila . . . . . . 148. 5.19 Telo van ... Pred¯eni put za neko vreme, po formuli. 2.7, moze da se ...

MEHANIKA FLUIDA

Diferencijal ni hidrostatski manometri. Na uređaj, prikazan na si. 24b, priključen je i manometar u obliku U-cijevi koji mjeri apsolutni tlak. Tako se primjenom.

MEHANIKA FLUIDA dio 5

Željko Andreić – Mehanika fluida: P5. 2. Sadržaj: 1. Čestica fluida u gibanju. 2. Euler-ova jednadžba za stacionarno tečenje. 3. Bernoulli-jeva jednadžba ...

Mehanika tla - Uniri

Matriks je sitni detritus (kod konglomerata i breča obično sitni pijesak, prah, mulj ili glina) koji je transportiran i taložen zajedno sa zrnima. U sedimentu se.

klasična mehanika - IJS

2 jun 2013 ... Zakon akcije in reakcije: Sile, ki delujejo med dvema telesoma, so si nasprotne ... I. Elipso potegnemo tako, da je vsota razdalj od gorišč stalna,.

Klasiˇcna mehanika

2.2.11 Rotacija: Stokesov teorem. KRIVULJNI INTEGRAL. Neka se cestica tijekom vremena giba po prostornoj krivulji K (slika 2.34). Radij vektor r(t) =ex x(t) ey ...

KVANTNA MEHANIKA

2 мар 2019 ... Po zeljno je da se matemati cki aparat kvantne mehanike (linearna ... se o tome da sve sto je kvantna fizika u stanju da eksperimentalno ...

Klasična mehanika

1.3 Cilindrični i sferni koordinatni sustav . ... Inercijski i neinercijski sustavi. 20 ... Izračunaj površinu kruga polumjera R koristeći pravokutni koordinatni sustav.

Mehanika (Statika)

Spreg sila. Spregom sila nazivale sustav od dvije jednake, ali suprotno usmjerene sile Fx i F2 koje leže na paralelnim linijama djelovanja. Rezultanta takvih ...

36 MEHANIKA, DINAMIKA

zakone gibanja čestica ili tijela, uvažavajući pri tome djelovanje sila na njih. U novijoj ... Iz toga je očito da se prostorna rotacija krutog tijela oko nepomične osi ...

KVANTNA MEHANIKA 1

glašen sa planom i programom kursa Kvantna mehanika 1 i uskla ¯den sa sadržajima koje su studenti vec upoznali na kursevima Matematicke i Teorijske fizike ...

MEHANIKA - Element

izmišljeno, stvarno, željeno, čvrstoća na vlak, granica tečenja, sila, rastegne, puca, početna, prividna, naprezanje, relativno produljenje, produljenje, na savijanje ...

Relativistička mehanika

(12.34). Ovo su čuvene Lorentzove transformacije. Korektno je spomenuti da je analitički oblik transformacija u prostornom dijelu bio predlagan i prije Einsteina.

MEHANIKA FLUIDA dio 2

Hidrostatski tlak uvijek djeluje okomito na plohu na kojoj ga mjerimo (drugim riječima djeluje u svim smjerovima jednako).

primenjena mehanika fluida primenjena mehanika fluida

Dinamička viskoznost fluida. • Promena brzine, tj. profil brzine u(x, y) je posledica. d l h. h k h h đ. l k l h delovanja athezionih i kohezionih međumolekularnih.

kvantna mehanika - Nobel

Osnovna jednačina na kojoj se zasniva Kvantna mehanika je Schrödinger-ova jednačina. Ova jednačina se ne izvodi, već se postulira. Ako čestica ima masu m ...

Tehnicka mehanika 1 - Knjizara.com

14.4.3 Verizni poligon - ravnoteza . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 14.4.4 Rekapitulacija o veriznom poligonu . . . . . . . . . . . . . 243. 14.5 Sile sa paralelnim linijama .

Mehanika I - Sveučilište Sjever

jednostavne geometrijske oblike te primjeniti Steinerovo pravilo za složene likove. Uvjeti za upis predmeta. (odslušan ili položen kolegij) te potrebna znanja i ...

Klasična mehanika I - UNIRI

Foucaultovo njihalo. Teorija specijalne relativnosti: Lorentzove transformacije, posljedice Lorentzovih transformacija. 1.5. Vrste izvođenja nastave predavanja.

Mehanika fluida - KeepWarm

Specijalni slučaj –pumpa radi s istim fluidom ali na raznom broju okretaja ... Rotirajući stapovi. S deformabilnim organom. Vijčane. Zupčaste. S vodenim.

TEHNIČKA MEHANIKA I (STATIKA)

TEORIJSKI IZVODI SA ZBIRKOM REŠENIH ZADATAKA ... Iskazana definicija nije dovoljna za početak proučavanja tehničke mehanike. Za tu svrhu treba: ... koji su paralelni sa koordinatnim osama. Treći ugao se određuje iz izraza: 1 cos cos.

185 Inženjerska mehanika stijena

GRAĐEVINSKI FAKULTET čedomir benac: Rječnik pojmova u općoj i primijenjenoj geologiji. U rječniku je opisano 810 pojmova, a uz svaki se pojam nalazi i ...

Mehanika tla i stijene - GF UNSA

Mehanika tla i stijene u inžinjerskoj praksi. Tlo i stijena. Vrste tla i stijene, klasifikacioni sistemi. (jedinstveni sistem klasifikacije za tlo, jedinstvena klasifikacija ...

mehanika - Nastavna sekcija

Venturijeva cijev s 3 manometra, staklo. 9. Kundtova cijev za prikaz stojnih valova u stupcu zraka s pobudnom zviždaljkom, na stalku za grafoskop. Nedostaju.

teorijska mehanika tla - Uniri

22.10.2014. 1. TEORIJSKA MEHANIKA TLA. Diplomski studij. Smjer geotehnika. Akademska godina 2014/15. Teorijska mehanika tla. 2. NAPREDNA ...

Mehanika kompozitnih materijala

Mehanika kompozitnih materijala. Ivica Smojver ... su ra²irena u primjeni kod mehani£ki manje zahtjevnih konstrukcija zbog njihove manje cijene. Mogu se ...

1. mehanika s mehanikom tekućina - Element

Koliki je koeficijent restitucije, ako je do drugog sraza loptice s podom prošlo 1,8 sekundi? Uputa: koeficijent restitucije je omjer brzina neposredno prije i poslije ...

tehnička mehanika 1 statika - Element

Zadatak 1. 6. Analitičkom i grafičkom metodom naći zbroj vektora prema slici ako je zadano: a= 4,5 m; = 30°; b= 4 m; = 90°; c= 2 m; = 180°. Analitička metoda:.

Mehanika tekućina - Građevinski fakultet

Ova činjenica naziva se hidrostatski paradoks. Slika 2.7 Sile tlakova na dno posuda različitih oblika bočnih kontura pri jednakim razinama vodnog lica od dna.

MEHANIKA 2 ispit - 1.2.2016. I. Grupa

1 velj 2016 ... MEHANIKA 2 ispit - 1.2.2016. I. Grupa. NAPOMENA: Zadatak mora biti riješen uredno i pregledno. Rješenja moraju sadržavati crteže s ...

Mehanika fluida RIJEŠENI ZADACI IZ STA

RIJEŠENI ZADACI IZ STATIKE FLUIDA. Predmetni saradnik. Predmetni nastavnik. Mr Radoslav Vučurević. Doc. dr Željko Ratković. Trebinje, novembar 2014.

mehanika fluida - usmeni ispit - RGN-a

Sile statickog tlaka, hidrostatski paradoks. 10. Sile na ravnu bocnu stijenku pravokutnog oblika. 11. Sile na zakrivljenu plohu. 13. Uzgon i arhimedov zakon. 14.

mehanika materijalne čestice - [email protected]

Tangencijalna komponenta akceleracije je u smjeru tangente. Tangencijalna akceleracija nastaje zbog promjene iznosa periferne/obodne brzine: ( ) α ω ω r dt d.

Klasicna mehanika II - akademska 2013/2014.g.

Königov teorem. I(o) = Ic(o) I(c). (∗). Tenzor inercije krutog tijela u ... 0. U formuli (∗) je sadržan i Steinerov obrazac. (Klasicna mehanika II). 7. predavanje. 5 / 7 ...