sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i ... - pravosudje.ba

Brisovna tužba je stvarno-pravna tužba sui generis, čiji zahtjev ide na utvrivanje nevaljanosti već izvršenog upisa i uspostavu ranijeg zemljišno-knjižnog stanja.

sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i ... - pravosudje.ba - Srodni dokumenti

sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i ... - pravosudje.ba

Brisovna tužba je stvarno-pravna tužba sui generis, čiji zahtjev ide na utvrivanje nevaljanosti već izvršenog upisa i uspostavu ranijeg zemljišno-knjižnog stanja.

pregled prakse vrhovnog suda kosova u imovinskim sporovima

širina spornog puta su bile iste veličine kao i danas, i i tužilac i njegov ... puta za nužni prolaz preko zapadnog dela poslužne katastarske parcele br .____,.

bilten sudske prakse - Sud Bosne i Hercegovine

Sanja Salčić – Sabljica, pravna savjetnica - asistent. Milica Pranjić, pravna ... Definicija mobinga noveliranim odredbama Zakona o radu u institucijama BiH.

Sedmice sudske nagodbe - pravosudje.ba

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti ,,Sedmice sudske nagodbe" u našem. Sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ...

modul 2 građanska oblast glavna rasprava i sudske ... - pravosudje.ba

16 ruj 2005 ... litispendencija o zahtjevu o kojemu nije odlučeno, pa je moguće o istom zahtjevu pokrenuti novu parnicu. (Vrhovni sud BiH, Rev. 654/82).

Zbornik sudske prakse - EUR-Lex

UFEU-a – Nediskriminacija rabljenih vozila uvezenih iz drugih država članica u ... jest vrlo jednostavan: porez se duguje prilikom svakog prvog unosa imena.

Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske - Vrhovni Sud ...

1 svi 2015 ... ... službene osobe koje skrbe o sigurnosti zgrade i građane koji po pozivu ili nepozvani borave u zgradama suda (u daljnjem tekstu: stranke). II.

obiteljski zakon federacije bosne i hercegovine - Vlada Federacije ...

posvojenje, skrbništvo, pravni učinci izvanbračne zajednice žene i muškarca, prava i ... (1) Obitelj u smislu ovog zakona je životna zajednica roditelja i djece i drugih ... dokaza medicinskim vještačenjem sud će odrediti rok do kojeg dokaz.

Zbornik sudske prakse - EUR-Lex - Europa

„Sloboda kretanja radnika – Upućeni radnici – Tražbine za plaće koje proizlaze iz ... 26.; od 12. listopada 2004., Wolff & Müller, C-60/03, EU:C:2004:610, t.

mr. Jasna Brežanski sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske ...

opći režim. S obzirom na to da stavljanje izvan snage u konkretnom slučaju, prema stajalištu Suda, znači samo ukidanje (ex nunc), a ne i poništavanje (ex tunc), ...

Bilten Vrhovnog suda 2/2016 - Sudovi Crne Gore

akta do donošenja odluke suda u upravnom sporu u cilju sprečavanja ... izrekao Opšinski sud u Zagrebu odluku o nekom pravu ili obvezi građanske ... glavnog ugovora u konkretnom slučaju nije došlo, to se primljeni iznos od 30.000,00 eura ne ... pravosnažna P.br.141/10 od 14.11.2010.godine, iz razloga što prodaja tuđe.

izvješće predsjednika vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za ...

imenovano sudaca na općinski, prekršajni, ... Županijski sud u Rijeci - za 2013. odobreno 10.000,00 kuna, u 2014. odobreno je ... Stalna služba u Crikvenici.

Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2019

b) Sitna uredska oprema i pribor ( klamerice, spojnice,. 30197000-6 Mala uredska oprema ... b)Materijal za tapeciranje š-32242. 39560000--5 Razni tekstilni ...

Bilten Vrhovnog suda 2/2017 - Sudovi Crne Gore

predstavlja samo naglašenost protivpravnosti kao opšteg elementa krivičnog ... bankarskoj garanicji a po zahtjevu OTP banke S. AD N. S., u ukupnom iznosu od ... Navodi podnijetog zahtjeva da su neki gradjani ostvarili pravo na penziju pod.

vrhovni sud republike hrvatske izvješće predsjednika vrhovnog suda ...

30 tra 2018 ... predmete, rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne ... (https://pravosudje.gov.hr/strategije-planovi-i-izvjesca/6346) ... zakona na trgovačke sudove pristigao veliki broj stečajnih predmeta iniciranih od strane FINA-e.

Poslovnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 16. veljače 2018

16 velj 2018 ... Sudski savjetnici Vrhovnog suda su: sudski službenici Vrhovnog suda te ... pitanja iz sudske prakse, utvrđivanja okvirnih mjerila za rad sudaca i ...

Praksa Vrhovnog suda SAD temeljem “Commerce Clause” Ustava ...

96. Praksa Vrhovnog suda SAD temeljem “Commerce Clause” ustava... ce Clause, potencirane ne samo razvojem pravne doktrine i rafiniranja shvaćanja Suda,.

orijentacijski kriteriji vrhovnog suda republike ... - Pravni fakultet

Republici Hrvatskoj to su Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda Repu- blike Hrvatske. Iako je stupanjem na snagu ZOO/05 iz temelja promijenjen kon-.

KAUCIONA HIPOTEKA – ŠTO JE TO? (uz primjer iz sudske prakse)

nog očitovanja stranaka učinjenog pred skupljenim saborom, kasnije pred ... I danas Zakon o zemljišnim knjigama3 propisuje za brisovnu tužbu rok od tri (3) go-.

Zbornik sudske prakse - EUR-Lex - European Union

„Sloboda kretanja radnika – Upućeni radnici – Tražbine za plaće koje proizlaze iz ... 26.; od 12. listopada 2004., Wolff & Müller, C-60/03, EU:C:2004:610, t.

Bilten Vrhovnog suda za 1-2014. godinu - Sudovi Crne Gore

B I L T E N. 1/2014. Podgorica, oktobar 2014. ... kriv.djela nije mogla shvatiti značenje konkretno učinjenog djela, niti njegovih posledica, odnosno ista je bila ...

Bilten Vrhovnog suda za 2-2011. godinu - Sudovi Crne Gore

Zakoni nijesu boţanska i nadljudska tvorevina niti su njegove norme dogma ... oštećene, da oštećena nikada nije odlazila od kuće na vrijeme duţe od sat vremena ... Za sluĉaj da zaloţene nekretnine kupi lice koje je vodilo postupak vansudske.

Bilten Vrhovnog suda za 1/2016.godinu - Sudovi Crne Gore

“Od kakvog je značaja propust poslodavca da obavijesti zaposlenog o njegovom ... konverziji kredita u švajcarskim francima, bez obzira da li je u pitanju banka, ... cijena plaćena u momentu potpisivanja i ovjere ugovora-ĉl.2, a prodavac je dao ... Eventualne pozajmice ličnih sredstava tuţioca i unošenje istih u imovinu.

Bilten Vrhovnog suda za 1/2017.godinu - Sudovi Crne Gore

izgubljene zarade zbog nesposobnosti tužioca za rad za sporni period, a kad se imaju u vidu odlučne ... analitičke kartice i izdate putne naloge u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih ... prijavama, iskazivala porez na dodatu vrijednost.

Bilten Vrhovnog suda za 2010. godinu - Sudovi Crne Gore

425 ZKP), za slučaj da je do krivične osude došlo zbog krivičnog djela sudije ... 2009. 6. Dr M. Grubiša, Činjenično stanje u krivičnom postupku, Zagreb, 1972. 7.

Analiza sudske prakse u postupcima pred hrvatskim ... - CMS

5 Zakon o suzbijanju diskriminacije stupio je na snagu 1. siječnja 2009., ... na konstantnom uznemiravanju, zlostavljanju i omalovažavanju od strane ... susjeda riječima “muslimanska gamad, gonite se u svoju Bosnu, jebem ti majku musliman-.

ujednačavanje sudske prakse općinskih i županijskih sudova

Regionalni centri Zagreb, Osijek, Rijeka, Split i Varaždin ... sud povrijedio kazneni zakon na štetu optuženika jer kazneno djelo za koje ga je proglasio krivim ...

Bilten Vrhovnog suda za 2003. i 2004. godinu - Sudovi Crne Gore

i procesnih sudskih zakona. Članak razmatra pitanja principa i ... Kapetanski sudovi su prvostepeni i sude kao inokosni (čl.2. i. 3. Zakona). Oblasni ... prethodni gimnazijski ispit, svršeni pravni fakultet i jednogodišnju praksu. Prema Zakonu o ...

Njemački utjecaj na nazivlje hrvatske sudske prakse u razdoblju od ...

Sprachen Österreichs (1853). Hrvatski dio tog rječnika od izuzetnog je značaja za razvoj hrvatskog pravnog nazivlja jer su tu po prvi put mnogi njemački pravni ...

Ujednačavanje sudske prakse općinskih i županijskih sudova - 2019.

6 velj 2020 ... bio nadležan u trenutku podizanja optužnice. Stoga, kako je Općinski kazneni sud u. Zagrebu za kazneno djelo iz čl. 292. st. 1. alineja 6. i st. 2.

prilog proučavanju sudske prakse o naknadi štete zbog ozljede na ...

rada nalaze se “Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete” Vrhovnog suda Republike. Hrvatske od ...

Jasmina Miljković Predsjednica suda RJEŠENO ... - pravosudje.ba

111. 15. 13. 28. 32. 11. 43. 11. 96. K- Kps. 74. 10. 9. 19. 9. 15. 24. 15. 58. K - Kbs. 2. 3. 2. 5. 14. 1. 15. 1. 3. Km - Km. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 0. Km - Kpp. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

Pravilnik o uniformi i posebnim oznakama sudske policije Bosne i ...

košulja dugih rukava, pulovera, kravate, rukavica, čarapa, potkošulja kratkih ... anilinskom ili platnenom postavom bez ukrasa, na vezivanje i potpeticama do 30.

APELACIONI SUD BRČKO DISTRIKTA BOSNE I ... - pravosudje.ba

31 svi 2006 ... dio od 25/101 nekretnina iz Pl. broj 61 k.o. G. i da se darovni ugovor kojeg ... tužitelji ne traže utvrđenje povrede prava na nužni dio), premda iz ...

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I ... - pravosudje.ba

ČUPOVIĆ VIKTORIJA, dipl.oec. Mejdandžik 13. Zenica. 032/402-029. 061/892-010 ekonomija finansije. 41. DEDIĆ MUNEVERA, dipl.ecc. Franje Ledera 4/77.

bosna i hercegovina federacija bosne i hecegovine ... - pravosudje.ba

Primjer broj 1. „Prvostepeni sud je u obrazloženju svoje presude (strana 11) naveo razloge zbog kojih je, u odnosu na djelo iz tačke 2 optužnice, donio ...

Pojedina pitanja mirovinskog osiguranja iz prakse Upravnog suda ...

ostvariti pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, a više se ne osiguravaju ...

pregled prakse europskog suda za ljudska prava - Ured zastupnika ...

službenik FSB-a (Federal Security Service), koji su nakon suđenja ... podnositelju, s obzirom da se preselio u inozemstvo, dostaviti putem oglasne ploče.

pregled prakse suda europske unije zaštita ... - Udruga Franak

potrošača posebice predmetima koji su vezani uz slučaj „Franak“. ... Ova presuda Suda EU značajna je stoga što je Sud unije ovom presudom obrazložio na.

pregled prevednih presuda iz prakse evropskog suda za ljudska prava

Predmet Milenko Toth protiv Hrvatske. (Odluka o nedopuštenosti). Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske,. Zastupnik Vlade pred Europskim sudom za.

Etički aspekti tržišnih komunikacija u Hrvatskoj iz prakse rada Suda ...

16 velj 2019 ... najčešći zavaravajuće, prikriveno i usporedno oglašavanje, oglašavanje ranjivim skupinama, korištenje kontroverznih poruka, stvaranje ...

l,lft - t - 4s\,/lg N - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

rUesena predmeta odbor za ialbe je u 811 predmeta (G5%) utvrdio da je ... 7.340 KM, nabava materijala isitnog inventara u iznosu od 2.922 KM idr.

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 19. stav 1. Zakona o Vladi ... Stav 3. istog ~lana mijenja se i glasi: "Usvojeni ... doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje i po tom osnovu.

1 UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BOSNE I ...

odgovornošću, član nadzornog odbora i uprave dioničkog društva i prokurist ne smije bez ... značenje pojmova opoziv i suspenzija što je nedopustivo.

Z A K O N O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I ...

svih poreznih zakona, Zakona o jedinstvenom sistemu ... sudski registar bio nedopustiv ili je naknadno ... će podatke o imovini dužnika na koju se može.

Bilten Vrhovnog suda Crne Gore 2/2018 - Sudovi Crne Gore

odluci Ustavnog suda Crne Gore U-III br.649/17 od 28.09.2018.godine. ... nema pravnu valjanost jer nije pribavljen na zakonit način po naredbi tužilaštva ... Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći donosi se na osnovu pisanih dokaza - uputnice.

Untitled - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

pravo na mirovinu ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju. Članak 21. ... prethodnog mjeseca, kako bi se nivo mirovina održao na dostignutom nivou. ... Strategija je odredila da se startna (prva) vrijednost boda treba izračunati.

(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio. Parlament Federacije BiH na sjednici ...

1 LJEKARSKA/LIJEČNIČKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I ...

LJEKARSKA/LIJEČNIČKA KOMORA. FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. PRAVILNIK. O ZAJEDNIČKIM KRITERIJIMA I POSTUPCIMA STRUČNOG ...

O CESTAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. OPĆE ...

cestama, koncesija na javnim cestama, financiranje javnih cesta, upravni ... održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o izvlaštenju Federacije Bosne i ...

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ... - Vlada BPK

edsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirja- na Čučković, dr. sc. Šahbaz ... frizerski salon „RIO“, vl. Riad Tatarin. ID broj: ... Frizersko-kozmetički salon „GLAMUR“, vl.

O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ...

(5) Uknjižba je konačan upis prava na nekretninama, kojim se bezuvjetno stječu, ... Ako se radi o upisu promjene vlasništva potrebno je priložiti ugovor o ...

emijer - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

20,015.720,00 KM. Trezorski zapisi dospijevaju na naptatu 12.07.2019. godine. Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi: Bankarski sektor. fiO%.

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Obrtnička komora ...

četvrte godine tokom zaposlenja, a s ciljem unaprjeđenja sanitarno-higijenskih uslova rada. U procesu edukacije osoba iz higijenskog minimuma provode se ...

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

onoliko vremena koliko zakon propisuje za zastarjelost krivičnog gonjenja. Član 17. Zastarjelost izvršenja kazne. Ako u ovom zakonu nije drukčije propisano, ...

zakon - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

postupka, usmeni pretres, rješenje o prekršaju, žalba, povraćaj u pređašnje stanje, ... pravomoćnim rješenjem o prekršaju da je odgovorna za određeni prekršaj.

transkript - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

za razdoblje 1. sječanj do 31. ožujka 2015. godine. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju dostavila nam je Vlada. Federacije radi razmatranja i davanja ...

informacija o mikrokreditnom sistemu federacije bosne i ... - FBA

30 lip 2016 ... izvještaja koje su MKO dostavile Agenciji na dan 30.06.2016. godine. SADRŽAJ ... zadržale približno isti nivo bilansne sume u odnosu na posmatrani period. Pad bilansne sume ... Pozajmice od pravnih i fizičkih osoba. 1.200.

izvjestaj o izvrsenju budzeta federacije bosne i hercegovine u ...

Izmjenama i dopunama Bud2eta Federacije BiH za 2018. godinu, po osnovu prihoda, primitaka i finansiranja, planirana su sredstva u iznosu od 2.989,7 miliona ...

oporezivanje prometa nekretnina na području federacije bosne i ...

❖Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svim onim što je sa ... stvarima ako pripadaju nekretnini ili ih zakon izjednačava sa nekretninama (Primjer: ... (VLASNIŠTVO), ISPORUKE, DAROVANJA ILI ZA DRUGE PRENOSE ... pojavljuje u prometu uz kupoprodajni ugovor, porezni obveznik registrovan za oblast.