generalni urbanistički plan grada zagreba - Ministarstvo graditeljstva

CRKVA CJELOVITOG EVANDELJA, Zagrebacka cesta 227, 10 000 Zagreb ... 1 i vjerske građevine u Gavellinoj ulici južno od UPU-a Borovje - sjeverna zona;.

generalni urbanistički plan grada zagreba - Ministarstvo graditeljstva - Srodni dokumenti

generalni urbanistički plan grada zagreba - Ministarstvo graditeljstva

CRKVA CJELOVITOG EVANDELJA, Zagrebacka cesta 227, 10 000 Zagreb ... 1 i vjerske građevine u Gavellinoj ulici južno od UPU-a Borovje - sjeverna zona;.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA IZMJENE I ...

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA. Ulica Republike Austrije 18_10 000 Zagreb_www.zzpugz.hr. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN ...

generalni urbanistički plan grada zagreba - Grad Zagreb

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ... Iznimno, unutar površina javne i društvene namjene, na lokaciji Palače Jelačić u Demetrovoj ulici, može se ... Uredska zgrada 'Palača pravde', Ulica grada Vukovara 84 -86, Z-5773.

generalni urbanistički plan grada zagreba - izmjene i ... - Grad Zagreb

Predmetne čestice dio su velikog javnog parka-Z1 u naselju Špansko i prema urbanom pravilu čl.63.odluke, ... Konzum rukovodio prilikom podnošenja zahtjeva.

generalni urbanistički plan grada zagreba izmjene i ... - Grad Zagreb

U novije se vrijeme Zagreb povezuje s vaţnim svjetskim središtima gradnjom i ... otklona od razvoja radno – intenzivnih djelatnosti u zadnje vrijeme, a teţište je ... Jadranska avenija, Sarajevska ulica) i dograĊena kraćim spojevima koji će ... Neke lokalne kotlovnice, toplinski konzum kojih nije gospodarski ili tehniĉki ...

generalni urbanistički plan grada zagreba izmjene i dopune 2016 ...

6 lip 2014 ... Na površinama zaštitnog zelenila, mogu se oblikovati rasadnici. ... Zagorska, Daničićeva, Prečko, Horvati, Kruge, Držićeva, Žitnjak I. i II., Vrbik i.

generalni urbanistički plan grada ri - Grad Rijeka

Grad Rijeka ima nekoliko razvojnih pravaca i nekoliko prepoznatljivih funkcijskih točaka ... mima i potrebama, jer će oni izravno utjecati na privalačnost područja.

ROVINJ Generalni urbanistički plan grada - Istarska županija

ROVINJ gradsko vijeće gradsko poglavarstvo gradonačelnik upravni odjel grada gradski uredi ispostava županijskih ureda matični ured gradska služba.

generalni urbanisticki plan grada siska - Zavod za prostorno ...

15 srp 2002 ... broja vedrih dana (srednja dnevna naoblaka < 2,0) u Sisku je 61,7. ... Sisak se ubraja u velike hrvatske rijecne luke no u zadnjih je dvadesetak godina ... umrli prirodni prirast. 1981 / 90. 5.975. 3.922. 2.053. 1991 / 98. 3.583.

generalni urbanistički plan grada petrinje - Zavod za prostorno ...

Petrinja - Zagreb, 16. travanj 2007. Izvršitelj: CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Zagreb ... Prostornog plana uređenja Grada Petrinje i.

Generalni urbanistički plan grada Varaždina - Grad Varaždin

Prostorni plan uređenja Grada Varaždina . ... Generalni urbanistički plan donosi se za dio područja Grada Varaždina utvrđenog Prostornim planom uređenja ...

generalni urbanistički plan grada karlovca - Grad Karlovac

15 srp 2019 ... na web stranici Grada Karlovca (www.karlovac.hr), 19.lipnja 2019.godine. Nositelj izrade dostavio je ... druge (KTC na Švarči i Tifon) odgovor.

urbanistički plan uređenja - Ministarstvo graditeljstva

Grad. Dubrovnik, kao nositelj izrade plana, proveo je javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ... UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE I. PROVEDBU DOKUMENATA. PROSTORNOG UREDENJA I GRADNJE. 25. UPRAVNI ...

Urbanistički plan uređenja uvale Črišnjeva - Ministarstvo graditeljstva

Marijan Alaniz, dipl. ing. arh. _stručni tim u izradi plana: Bojan Bilić, dipl. ing. arh. Ana Đurđek Kuga, dipl. ing. arh. Anja Maglica, mag. ing. aedif. _suradnici:.

generalni urbanistički plan dubrovnika generalni ... - zzpudnz

POSTORNI PLAN OPĆINE DUBROVNIK 2000 godine, Zavod za prostorno planiranje i ... Popis stanovništva i stanova, 1971., 1981. i 1991. godine. 88. ... Dubrovnik imalo preko 18.000 radnih mjesta, da je imalo kontinuiranu okolicu koju su ... nekretninama, građevinarstvo 7,7%, iznajmljivanje i poslovne usluge 4,5, dok.

prostorni plan uređenja grada duge rese - Ministarstvo graditeljstva

2 srp 2019 ... UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO ... KOMUNALNO DUGA RESA d.d., Kolodvorska 1, 47250 DUGA RESA. 23.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SPLITA

Željko Jerkov. 21.12.20005. godine. 20.12.20005. godine. 350-02/05-04/166 datum: datum: 350-02/05-01/00779/AU. "Službeni glasnik Grada Splita", broj 1/06.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SPLITA a b c

GISplan doo Split. URBOS doo Split. Služba za prostorno planiranje Grada Splita. Pečat pravne osobe koja je izradila plan: Odgovorna osoba: Voditelji plana:.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA ... - Grad Zagreb

21 kol 2015 ... Građevine od važnosti za Državu i Grad Zagreb - prometne, ... prijem i otpremu putnika sadržavati i parkirališta za automobile i bicikle, ... građevina i uređaja za odvodnju otpadnih voda, deponiranja otpada i drugo;. 5.

generalni urbanistički plan sesveta izmjene i dopune ... - Grad Zagreb

21 kol 2015 ... U 13. i 14. stoljeću Sesvete se nalaze u međama kaptolskog posjeda, ... regulacijske (PRS), razdjelne (RS) i blokadne (BS) stanice, te ispostave za dežurne ... stomatologija, ljekarna) i to na četiri lokacije u središtu Sesveta, ...

grad zagreb generalni urbanistički plan sesveta izmjene i dopune ...

... URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015. UPU SESVETSKA SELNICA. -JUG. UPU SESVETSKA SELNICA. -SESVETSKA SELA. D. M. Z.

URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d - Grad Vukovar

16 sij 2006 ... Na području Grada Vukovara je rast broja stanovnika bio stalan u razdoblju od 1857-1991. godine. U razdoblju '91-'01 je bio zabilježen pad od ...

prostorni plan grada zagreba - Zavod za prostorno uređenje Grada ...

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Trg Stjepana Radića 1, Zagreb. Pečat Gradskog ureda za ...

urbanistiĉki plan uređenja grada otoĉca - Grad Otočac

KONZERVATORSKA DOKUMENTACIJA ZA UPU OTOĈAC. Ministarstvo kulture, Uprava ... Kino Otoĉac sa 250 sjedećih mjesta,. -. Udruga starih obrta (vuna),.

urbanistički plan uređenja grada ozlja - Grad Ozalj

4 sij 2019 ... I. IZMJENE I DOPUNE podneska odgovor prima se na znanje. 2. PRIMA SE NA ZNANJE podnositelj HEP-ODS d.o.o., Elektra Karlovac.

Urbanisticki plan uređenja Grada Valpova ... - Grad Valpovo

dio šume posebne namjene "Zvjerinjak" u jugozapadnom dijelu grada;. - dio šume posebne ... otpadne vode, te imaju primjereno radno vrijeme. Članak 47.

urbanistički plan uredenja grada belišća - Grad Belišće

1 ožu 2004 ... HRVATSKE ŠUME p.o., Uprava šuma Osijek, Odjel za uređivanje šuma ... elementi za tapeciranje namještaja, zidne i stropne obloge itd.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA - Grad Valpovo

stranica 98. CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Zagreb ... internet stranice Zajednice tehničke kulture Valpovo (www.tehnika-valpovo.hr).

URBANISTICKI PLAN UREĞENJA GRADA VALPOVA - Grad Valpovo

planirani sadržaji i funkcije (Srednjoškolski centar, Dom narodne tehnike, medugradski autobusni kolodvor), te fleksibilnije tretirane ostale vrste sadržaja.

prostorni plan parka prirode biokovo - Ministarstvo graditeljstva

parkovne arhitekture Biokovski botanički vrt Kotišina (tablica 9.). Botanički vrt ... Biokovski botanički vrt Kotišina zaštićen je 1984. godine temeljem Odluke o.

prostorni plan parka prirode papuk - Ministarstvo graditeljstva

Jankovac, te istočne i sjeveroistočne padine Papuka, odakle se nastavljaju u ... osim za ribogojstvo, prvenstveno pastrve, i športski ribolov, kao izletište s.

Prostorni plan Nacionalnog parka “Brijuni” - Ministarstvo graditeljstva

zanimljivosti Brijuna. U donjoj etaži ove zajednice još raste planika i zelenika, koje su ugrožene (obrštene) od prekobrojne divljači (jeleni i mufloni) pa je ...

urbanistički plan ureğenja zona stanovanja u zelenilu - Ministarstvo ...

URBOS d.o.o. SPLIT. Nositelj izrade: GRAD HVAR. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL. Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu ...

prostorni plan parka prirode lonjsko polje - Ministarstvo graditeljstva

Slika 1. Karta smještaja parka prirode Lonjsko polje u odnosu na teritorijalni raspored općina i gradova, odnosno obuhvata županija. Park prirode Lonjsko polje ...

Plan grada Zagreba (Kaptol i Gradec)

6. Crkva Svete Katarine. 7. Uspinjača. 8. Državni hidrometeorološki zavod. 9. Spomenik banu Josipu Jelačiću. 10. Manduševac. Plan grada Zagreba. (Kaptol i ...

prostorni plan grada zagreba - Grad Zagreb

PROSTORNI PLAN GRADA ZAGREBA. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA. Sjeverni dio Grada. GRAD ZAGREB. Gradski zavod za planiranje razvoja ...

Hrvatski časnički zbor Grada Zagreba - Ministarstvo državne imovine

15 ožu 2019 ... imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.) ... Grada Zagreba, Trg žrtava fašizma 3, Zagreb, za potrebe obavljanja svoje djelatnosti, potreban ...

prostorni plan grada zagreba - izmjene i dopune 2017. 17

plan grada Zagreba (u nastavku teksta: GUP grada Zagreba) i Generalni ... potrebe izrade ovog plana izrađena je karta staništa za područje Grada Zagreba koja.

Plan nabave Grada Zagreba od 17.01.2018. - Grad Zagreb

1359-2018-EBV RAZNA UREDSKA OPREMA I POTREPŠTINE. 30192000-1. 199.900,00 ... ĈRNOMEREC OD HORVAĆANSKE CESTE DO. JADRANSKE ...

Plan nabave Grada Zagreba od 10.01.2019. - Grad Zagreb

10 sij 2019 ... Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) te dlanka 3. ... SVEČANA ODJEĆA, OBUĆA, TORBE I OSTALO ZA MATIČARE ZA.

Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba - Grad Zagreb

10 svi 2018 ... Reciklažno dvorište Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 5, 10 000 Zagreb. - Reciklažno dvorište Sesvete, Jelkovečka bb, 10 360 Sesvete.

Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba ... - Eko Zagreb

Različak, Petrinjska 31/II. 1 565 x x. 31. Ivana Mažuranića, Javorinska 1 ... Mali Princ-PO Kozjak, Rebar 31 1 776 loživo ulje. 306,50. 4,47/5,67. 1,4. 75 827.

urbanistički plan uređenja "šire središte grada" (upu-1) - Grad Vukovar

Tijekom izrade Plana, a u vrijeme donošenja GUP-a grada Vukovara 2007. godine, inventarizirana ... TS Nama, TS Robna kuća, TS Hotel Dunav, TS Blok C, TS Nova riječka, TS Šup, TS Andrićeva, ... Ocjenjuje se da ovaj grad raspolaže s većim brojem radno sposobnog ... Postojeća kolno-pješačka površina ("Korzo") je dio.

urbanistički plan uređenja urbanistički plan uređenja ... - Grad Supetar

15 ožu 2016 ... glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13), Prostorni plan uređenja ... turističko naselje, T3 – kamp /auto.

za starije građane grada zagreba - Udruga invalida rada Zagreba

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE. 86. Sadržaj ... TELEFON. Andrija Žaje 42-44. 45 95 500 ... Andrije Hebranga 10. Tel: 48 18 610. 48 18 690.

jedna slika starog zagreba - Muzej grada Zagreba

JEDNA SLIKA STAROG ZAGREBA. Z a g r e b ... grada Zagreba, što je ovdje donosimo. Na slici se ... mayerova šetališta, i na njemu se vide stare gradske kule.

Povijest Zagreba kroz obrt - Muzej grada Zagreba

Izložba »Stari zagrebački obrti« u. Muzeju grada Zagreba uzbudljiva je priča o zagrebačkoj prošlosti i povijesti obrta. Autorica izložbe mr. Marija Šercar kroz ...

Urbani dio Zagreba siguran od poplava - Muzej grada Zagreba

U 16 i 18 SHREK 2, anim. Sinkronizi- ran na ... Do 4. pro- sinca. GALERIJA HKZ. Ulica Hrvatske bratske zajednice bb. Izložba SVJETLA ... Red: Peter Hewwitt. Sinkronizirano na hrvatski. U 20 TJELESNA STRAŽA, am. akc. triler. Red: Tony ...

iz starog i novog zagreba - Muzej grada Zagreba

Pregled razvoja Zagrebačke Dubrave; Hrvoje Matković: đačke demonstracije u Zagrebu 1917. godine i Josip Vidmar–. Tomo Čubelić–Dušan Korać: Uz izložbu ...

Urbanistički razvoj Zagreba tijekom 17. i 18. stoljeća

Ovaj će se rad baviti nastajanjem baroknog grada Zagreba, njegovim izgledom ... susjedni biskupski dvor te čitav Kaptol (Povijest grada. Zagreba, 2012: 184).

dobri duh zagreba - Muzej grada Zagreba

Iz novoga postava Muzeja grada Zagreba. Znameniti portret bana Josipa Jelačića u svečanoj odjeći crven-bijeli-plavi, ulje na platnu Ivana Zaschea. Prije 150.

svečano otvorenje historijskog muzeja grada zagreba - Muzej grada ...

Danas u 12 sati otvorio je gradonačelnik Vjekoslav Heinzel gradski historijski muzej u prisustvu odaslanika grad. poglavarstva, vlade, vojske, svećenstva,.

ZELENILO GRADA ZAGREBA Umijeće disanja i oblikovanja grada ...

Uređenje započinje 1883. godine, otvaranjem Sofijinog puta. 6. , šetališta koje je danas. Dubravkin put. To je pješačka staza unutar park-šume Tuškanac, koja u ...

generalni plan beograda 2021 - Saobraćajni fakultet - Osnovne ...

4 мар 2014 ... ŽTP 2%, PKB 11%, dok su ostalo razni društveni i privatni korisnici koji ... Savski amfiteatar, centar Novog Beograda - novi poslovni city, reke i ... kompatibilne namene: naučno-istraživačke ustanove, studentski domovi i internati, ... Lipovačku šumu, Sremački rt, Stepin gaj, šumu Gorica kao i područje Avale.

GENERALNI PLAN I PROGRAM RADA OBUKE SUDSKIH TUMAČA

predavača za strane jezike, iskusnih sudskih tumača, te uz korištenje eksternih resursa prema ... POSLOVANJE STALNOG SUDSKOG TUMAČA (4 sata). § Upute o ... Provjeru znanja (ispit) nakon provedene obuke sudskih tumača provodit će.

UPU VZ_Obrazlozenje - Ministarstvo graditeljstva

Brojne staze služe kao poveznica podnožja Medvednice i vršnog područja (iznad ... planinarski putevi, posebno stare staze: Gračani - Jelačičev trg - Gradska ...

Krajolik - Ministarstvo graditeljstva

ovlašteni arhitekt urbanist i ovlašteni krajobrazni arhitekt. Voditelj izrade. Dr.sc. BISERKA DUMBOVIĆ BILUŠIĆ, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica-urbanistica.

Newsletter - Ministarstvo graditeljstva

27 ruj 2018 ... 12 tisuća novih domova za mlade obitelji. Stranica 5. Subvencije stambenih kredita mjera je stambenog zbrinjavanja koja mladim ljudima,.

UPU SK_Obrazlozenje - Ministarstvo graditeljstva

baza "Hortikultura", planinarski dom "Željezničar" i izletište "Grofica". ... sportskim sadržajima (planinarski domovi, skijaške staze) obrasla je takvim šumama.

Umag - Ministarstvo graditeljstva

27 lis 2018 ... GRAD UMAG-UMAGO - CITTÀ DI UMAG-UMAGO. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA. „UMAG“. („Službene novine Grada Umaga" br. 15/15 ...