LATINSKI JEZIK - Srednja škola Blato

Suline diktature – braća Grakho. Populari protiv optimata. Tiberius Gracchus. 39. " Glagoli uz koje stoji nominativ s infinitivom. Ponavljanje. Exercitationes.

LATINSKI JEZIK - Srednja škola Blato - Srodni dokumenti

LATINSKI JEZIK - Srednja škola Blato

Suline diktature – braća Grakho. Populari protiv optimata. Tiberius Gracchus. 39. " Glagoli uz koje stoji nominativ s infinitivom. Ponavljanje. Exercitationes.

SS Blato-Kurikul 2019-2020 - Srednja škola Blato

17 lis 2019 ... plana i programa rada školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020. i time ... tijekom trećeg mjeseca (županijsko natjecanje) 2020.godine. ... Upoznati učenike s povijesti otoka i najranijih civilizacija čije smo ostatke.

srednja [kola blato - Srednja škola Blato

čitanka. Frontalni rad povijest lektira. 18. Moliere: Škrtac. Knjiga, dnev. čitanja ... lektira. 57. H. de Balzac: Otac Goriot. Knjiga, dnev. čitanja. Interpretacija, dijalog.

Op ELEKTROTEHNIKA - Srednja škola Blato

Elektromagnetska indukcija. 91. Laboratorijska vježba: Faradajev zakon. 92. Samoindukcija i induktivitet. 93. Međuindukcija i međuinduktivitet. 94. Uključenje i ...

program II rt - Srednja škola Blato

Serijsko spajanje otpornika. 56. Paralelno spajanje otpornika. 57. Kirchoffova pravila. 58. Instrumenti za mjerenje struje i napona. 59. Širenje mjernih područja.

3 rt operativni - Srednja škola Blato

Protorealizam (Šenoino doba) čitanka, ploča,kred dijalog povijest. 10. August Šenoa: ... Protorealizam -zaključak čitanka dijalog povijest. 14. Članovi rečeničnog ...

srednja škola blato dalija 4

-Josip Štolcer Slavenski(Voda zvira). 13.BALET. 14.USMENA ILI PISMENA PROVJERA ZNANJA. 15.PROVJERA POZNAVANJA GLAZBENE LITERATURE. 16.

kemija 3. g - Srednja škola Blato

3. Ponavljanje stehiometrija. Pitanja i zadaci. Gruni rad, dijalolog ... 3.elektrokemija. 14. Analiza testa, uvod elektrokemija. 15. Standardni redukcijski potencijal.

program II g - Srednja škola Blato

Spajanje otpornika. Paralelno i serijsko. 62. Zadaci. vježba. 63. Kirchoffova pravila. Strujni krugovi istosmjerne struje. 64. Zadaci. Vježba. Elektrokemijski procesi ...

srednja škola blato dalija 1

(primjeri sa audijokasete uz udžbenik). 19. GLAZBA ANTIČKE GRČKE-razvoj,podjela grčke glazbe. (Seikilov Skolion:Himna nemezi). -alfabetska notacija.

kemija 1. g - Srednja škola Blato

Zadaci za vježbu. 29. Pismeni ispit. Pitanja za test. Individualni rad. 4.VEZEIZMEĐ. U ATOMA I. 30. Analiza testa, uvod u kemijske veze razgovor. MOLEKULA.

Op Elektricni uredjaji 3 - Srednja škola Blato

Propisana literature. Toplinski ekvivalent električne energije. Jouleov zakon. Termička korisnost. Regulatori temperature. Grebenaste sklopke. Praktična nastava.

Školski priručnik - Srednja škola Blato

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 2593. 24.07.2010. 105. 2010. Ispravak Zakona o izmjenama i ...

nastavna jedinica - Srednja škola Blato

11. Brojevna kružnica-vj. 12. Pismena vježba (brojevna kružnica). 13. Veze među trig funkcijama. X. 14. Svođenje trigonometrijskih izraza na jednostavniji oblik.

Kurikulum 2017-18 - Srednja škola Blato

U znatnom su obimu prisutni i razni oblici govornih/konverzacijskih vježbi, tijekom kojih ... Lirika, epika, drama i diskurzivni književni oblici. Uvod u esej (što sve ...

republika hrvatska - Srednja škola Blato

EU - kviz. 5. 10. Europski dani jezika. 5. 11. Projekt: IZRADA PRIRUČNIKA: Kostrič, morač, ... Nezavisno složene i zavisno složene rečenice, rečenični niz,.

Prodajni razgovor 2. prodavač - Srednja škola Blato

Faze prodajnog. 31. Definiranje potreba kupca, prezentacija ponude. Vježba, razgovor iskustvo učenika razgovora. 32. Rješavanje prigovora I reklamacija.

Op ELEKTRIČNE INSTALACIJE 2 razred - Srednja škola Blato

automatskih osigurača. 53. Bimetalni relej i sklopnik. 54. Laboratorijske vježbe:Instalacija grebenaste sklopke. 55. Laboratorijske vježbe:Instalacija. - Izlaganje.

Zapisnik školski odbor - Srednja škola Blato

Donošenje Poslovnika o radu školskih vijeća. 8. Donošenje Pravilnika o kućnom redu. 9. Prihvaćanje prijedloga financijskog plana za školsku godinu 2015/16 ...

SREDNJA ŠKOLA BLATO OPERATIVNI PROGRAM IZ PREDMETA ...

Eugene Ionesco: Ćelava pjevačica knjiga frontalni rad folozofija. 58. Funkcionalna raslojenost leksika. 59. Pisanje prve škoska zadaće ploča, kreda ind.pism.rad.

SREDNJA ŠKOLA BLATO ELABORAT O internom sustavu i ...

telefonske veze i školsko zvono. U Srednjoj školi Blato svi zaposlenici i učenici imaju otvorene službene e-mail adrese pa se obavještavanja mogu dostavljati ...

ugovor o kupoprodaji računalne opreme - Srednja škola Blato

(u daljnjem tekstu: Prodavatelj), zaključili su dana 30.ožujka., slijedeći: UGOVOR. O KUPOPRODAJI RAČUNALNE OPREME. Predmet ugovora. Članak 1.

zapisnik sa sjednice nastavničkog vijeća - Srednja škola Blato

Klasa: 602-03/15-01/3. Urbroj: 2138 /02 – 02/3-15 /12. Blato, 4 .09. 2015. g. ZAPISNIK SA SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA. 4. 09. 2015. g. ( u 11 sati ).

latinski jezik– medicinska škola - Akademija Oxford

Prosti brojevi. 17. Redni brojevi. 18. Glagolska imenica I glagolski pridev ... U LATINSKOM JEZIKU IMAMO 4 KONJUGACIJE. NJIH RASPOZNAJEMO PREMA ...

Srednja škola – 2017. 1. Lana Sučec, 4. razred, Srednja škola ...

Lana Sučec, 4. razred, Srednja škola Petrinja, Petrinja, mentorica: Kata ... Josipa Lesinger, 3. razred, Srednja škola Otočac, Otočac, mentorica: Nikolina ...

LATINSKI JEZIK

-Promena imenica-deklinacija; funkcija padeža; imenice I ili A deklinacije (18-19.str.) -Promena glagola-konjugacija; prezent glagola prve konjugacije (19-20.str.).

LATINSKI JEZIK - MON KS

Latinski jezik je bio jezik starih Rimljana koji je imao veliki međunarodni ... civilizacijskih sadržaja pojavljuju unutar jezičkih sadržaja ( prevodi, gramatika, itd.).

Hanibal - Latinski jezik

Bitka kod Kane. • Novoizabrani konzuli su nestrpljivi i odlučuju poraziti Ha i alovu vojsku koja pustoši juž u Italiju. • Žele povratiti skladišta oružja kod Ka e.

latinski jezik - ncvvo

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2013./2014. LATINSKI. JEZIK ... 1 Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, broj 1, Školske novine,. Zagreb ...

latinski jezik - Algebra

Latinski jezik. 99. Prazna stranica ... Koji se brojevi pojavljuju u navedenome stihu? A. L, M ... u zagradama naveden broj rečenice na koju se taj zadatak odnosi.

Latinski jezik - Apeiron

M m = m Z z =2. Latinska slova dele se na samoglasnike i suglasnike. Samoglasnici su: a, e, i, o, u, y 7. Oni se čitaju: Pravila čitanja, kao naše a samoglasnici.

latinski jezik 1-2 - Hrvatski studiji

Glavni i redni brojevi od 21 do ... Imenice, pridjevi, zamjenice i neki brojevi dekliniraju se, pridjevi i prilozi se ... Latinski i hrvatski imaju iste rodove i brojeve:.

Latinski jezik i medicinsko nazivlje

tr'A.evpirt<; pleuritis upala porebrice. Kol'AwJ.J.a coeloma (tjelesna) duplja. trotKl'A.o<; K'UTO<; poikilocythemias, poikilo- citoza8. otJprrrriP ureter mokraćovod.

povijest pisma - Latinski jezik

piktografsko (lat. pictus-slika, grč. grafein-pismo) klinasto pismo je slogovno pismo. (silabičko, grč. sillabe-slog) ime dobilo klinasto pismo izumili Sumerani a.

Latinski jezik - Zavod za školstvo

b) Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave. U nastavnom planu za gimnaziju planirano je da latinski jezik bude obavezan predmet u trećem ...

Latinski jezik i rimska književnost

STUDIJA: Dvopredmetni studij: Latinski jezik i rimska književnost Druga studijska ... 195): treba da stoji 1 sat predavanja i 1 sat seminara, mijenja broj ECTS ...

Latinski jezik 3 - Hrvatski studiji

Latinski jezik 3. 3|. PREVOĐENJE. ... završetkom -ūrus, -ūra, -ūrum, a daljnja je deklinacija jednaka pridjevima na -us, -a ... Slaganje vremena – hrvatski i latinski.

Latinski jezik III Vi g priruchnik.pdf - ZUNS

LEKCIJA III – Druga ili O deklinacija: pridjevi prve i druge deklinacije. ... Robovi ne vole okrutne gospodare. 2. U školi učitelj održava veliku/strogu disciplinu. 3. ... sačuva republiku i objelodanio je Senatu namjere Katilinine i optužio ga veoma ...

Latinski jezik 4 - Hrvatski studiji

Latinski jezik 4. |24. Ostali bezlični glagoli i izrazi. Konsturiraju se na sljedeći način: glagol/izraz komu/čemu dolikuje što dolikuje libet mili se licet dopušteno je.

latinski jezik viša razina

Popis autora i tekstova koji mogu biti ispitivani u ... odrediti prijevod rečenice uz pomoć komentara ... LINGUAE LATINAE ELEMENTA, Udžbenik latinskog.

latinski jezik osnovna razina

Navedeni su popisi autora, djela, izreka i poslovica koje ... navesti rječnički oblik riječi na latinskom iz ... upotrijebiti latinske izreke i poslovice koje se danas.

LATINSKI JEZIK za OPĆE GIMNAZIJE Nadnevak natjecanja: 28 ...

b) Anko Marcije c) Mucije Scevola d) Tarkvinije Prisko e) Tarkvinije Oholi. 3. Rim je prema legendi osnovan: a) 476.g.pr.Kr. b) 755.g.pr.Kr. c) 753.g.po.Kr.

vodoravno 2. LATINSKO IME RIMA 8. REIN ... - Latinski jezik

LATINSKO IME RIMA. 8. REIN POHLEPNI STRIC. 9. RIMSKI BREŽULJAK, PRVA NASELJA SU BILA. NA NJEMU. 11. KRALJ S KOJIM SE SUKOBIO ENEJA PRI.

LATINSKI JEZIK PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE za treći i ... - ZUNS

Nacionalni savjet za obrazovanje, rješenjem broj 16-3522 od 11. jula 2012. godine ... skladu sa latinskom jezičkom normom koja se zasniva na književnosti ...

Planiranje nastavne jedinice KOMPARACIJA ... - Latinski jezik

Latinski jezik. Naziv nastavne jedinice: Komparacija pridjeva. Nastavno područje: jezik. Tip nastavnog sata: obrada. Nastavni oblici: frontalni, rad u skupini.

LATINSKO PISMO, IZGOVOR I NAGLASAK Latinski jezik ima 24 ...

Latinski jezik ima 24 slova, koja se dele na samoglasnike (vocales) i suglasnike (consonantes). ... Promenljive reči su: imenice, glagoli, pridevi i brojevi.

Elementi i kriteriji ocjenjivanja za 1.A, B, C razred LATINSKI JEZIK ...

latinskog jezika na hrvatski jezik i druge jezike; učenik ni uz veliku pomoć nastavnika ne ... Elemeniti i kriteriji ocjenjivanja za 2., 3. i 4. razred – LATINSKI JEZIK.

LATINSKI JEZIK za OPĆE GIMNAZIJE Nadnevak natjecanja: 15 ...

Županijsko natjecanje u poznavanju klasičnih jezika u kategoriji Latinski jezik za opće gimnazije, šk. god. 2010./2011. 2. I. PRIJEVOD. Uz pomoć rječnika i ...

LATINSKI JEZIK (ALFABET) I NJEGOV RAZVOJ Magna Graecia ...

Egipatsko slikovno pismo. Starokanaansko-feničko pismo. Najstarije slovčano pismo. Grčki alfabet. (njezine kolonije). Etrurski alfabet. Latinski alfabet. Grčka.

Patientia Socratis philosophi Socrates, vir maximae ... - Latinski jezik

pluo 3 plui – kišiti (bezlično samo u 3.l.sg pluit. - kiši). Alcibiades,is,m – Alkibijad quaero 3 quaesivi, quaesitum – tražiti, ispitivati respondeo 2 –spondi,sponsum.

Klasični jezici u Hrvatskoj: Latinski jezik (Program za dvogodišnje ...

Gustav Schwab: Najljepše priče klasične starine, GZH, Zagreb, 1986. 22. Romac: Minerva - florilegij latinskih izreka, Latina et Graeca, Zagreb, 1988. 23.

kurikulum nastavnog predmeta latinski jezik za ... - Tajnik škole

Temeljni je cilj učenja latinskoga jezika razumijevanje teksta koji je mjesto ... učenika razvijaju interes, pozitivan stav i samopouzdanje pri ovladavanju ... s različitim strategijama učenja i pristupima učenju te ih svrhovito primjenjuju. ... Opisuje i uz pomoć učitelja grupira jednostavnije ... rečenice ili prilagođenoga latinskog.

Nastavni program za Latinski jezik za dvogodišnje učenje - ncvvo

Ponavljanje i utvrdivanje gradiva. Svatko protiv svakoga. Braća Grakho. Priſrastična konjugacija gerund i gcrundiv ne. 22. Robovski ustanci. Robovski ustanci.

LATINSKI JEZIK VIŠA RAZINA Rezultati probne državne ... - ncvvo

Podcrtana riječ u prijevodu glasi: M. 1,29. (0,64). M (O) ... Vallis aurea. Na kojem se slogu ... Kako glasi točan prijevod podcrtanoga izraza? (v. 6). M. 0,39. (0,13).

NASTAVNI MIKRO-PLAN – LATINSKI JEZIK – prva godina učenja

Imperfekt aktivni glagola na -io iz III. i glagola IV. konjugacije. Ultio Sabinorum. XII. 25. Ponavljanje. Exercitationes. Dicta et sententiae. 26. Prva školska zadaća.

Naziv predmeta LATINSKI JEZIK Kratica RPK09/2 ISVU šifra 95563 ...

Obvezna literatura. V. GORTAN, O. GORSKI, P. PAUŠ, Elementa Latina, Zagreb, 1991., str. 162. Preporučena literatura. P. KOBAŠ, Fontes Latini I, Orašje, 2003., ...

NP KRKA - Osnovna škola Blato

OPĆINA BLATO. OSNOVNA ŠKOLA BLATO. Šifra. 19-511-001. Blato, 27. veljače 2020. godine. PLAN PUTA JEDNODNEVNI IZLET UČENIKA 5. RAZREDA.

Festival zavičajnosti srednjih škola Srednja škola Mate Blažine ...

27 tra 2018 ... TŠS – SMSI Leonardo da Vinci. Buje - Buie. Alla riscoperta del Buiese. 9. Škola za odgoj i obrazovanje. Istarski kolori. 10. Pazinski kolegij- ...

osnovna škola veli vrh pula - Srednja škola Mate Blažine

22 velj 2017 ... Ja, gljiva, rad učenice 7. razreda Saše Krajnović iz OŠ Veruda iz Pule, mentorica Jelena. Urošević-Husak. 7. Što je sreća, rad učenice 7.

strategija razvoja općine blato za razdoblje 2015. - Općina Blato

TZ Blato), Blatsko ljeto i Božićno novogodišnji program Općine Blato. Od 2015. godine Ustanova u kulturi Blatski fižuli organizira i obilježava Meunarodni dan.