o sufiksalnoj tvorbi uvećanica u hrvatskome jeziku - Srce

1 lip 2017 ... Ključne riječi: tvorba riječi, sufiksalna tvorba uvećanica, uvećanice od imenica ... Uvećanica ili augmentativ je “riječ koja uvećava ili pojačava ...

o sufiksalnoj tvorbi uvećanica u hrvatskome jeziku - Srce - Srodni dokumenti

o sufiksalnoj tvorbi uvećanica u hrvatskome jeziku - Srce

1 lip 2017 ... Ključne riječi: tvorba riječi, sufiksalna tvorba uvećanica, uvećanice od imenica ... Uvećanica ili augmentativ je “riječ koja uvećava ili pojačava ...

rod, spol i žena u hrvatskome jeziku - Srce

Ključne riječi: jezik, rod, spol, gramatika, leksik, seksizam, diskriminacija. ABSTRACT. This work is a short depiction of the representation of a woman in the ...

PLeonAZMI U HRvAtsKoMe stAndARdnoM jeZIKU - Srce

cijelih rečenica koje udvajaju određeno opće značenje (Ярцева 1990: 379). U simeonovu se rječniku navode različite definicije pleonazama te se oni odre-.

epenteza dentala u hrvatskome jeziku - Srce

EPENTEZA DENTALA U HRVATSKOME JEZIKU. U radu se opisuju postanak, uzroci i kronologija umetanja neetimoloških dentalnih okluziva t i d unutar ...

NABOžNI TISAK NA HRVATSKOME JEZIKU RIJEČKE ... - Srce

26 stu 2018 ... Ključne riječi: tiskarstvo, tiskara Karletzky, nabožni tisak, Rijeka, Hrvatska, 19. sto- ljeće. UVOD. Nakon djelatnosti znamenite glagoljske tiskare ...

Kolumbovo povrće u hrvatskome i ruskome jeziku - Srce

kroatizmi (grah, tikva, rajčica), turcizmi (duhan, kukuruz) i germanizmi (krumpir). Riječ bundeva ... Hrvatski zastarjeli nazivi turkinja, turščica, turska pšenica41 itd.

Talijanizmi u hrvatskome jeziku

u hijat (pianino > pijanino, macchia > makij) ili se reduciraju (salvietta > sal-. L. So~anac, Talijanizmi u hrvatskome jeziku к SL 53к54, 127к142 (2002). 133 ...

Čestoća riječi u hrvatskome jeziku

Tablica 2. Najčešće punoznačne riječi u trima hrvatskim korpusima. Uočava se da se korpusi minimalno razlikuju prema ukupnoj čestoći, dok se pokazatelji.

SEMANTIČKE POSUĐENICE U HRVATSKOME JEZIKU

M. Turk: Semantičke posuđenice u hrvatskome jeziku krtica: hrvatskoj se riječi u značenju sisavac koji živi pod zemljom prema engl. mole pridružuje dodatno ...

MOCIJSKA TVORBA U HRVATSKOME JEZIKU

30 stu 2015 ... MORFEMSKA RAŠČLAMBA IMENICA U MOCIJSKOM ODNOSU. ... Tema je ovoga rada opis i analiza mocijske tvorbe u hrvatskome jeziku.

POSLJEDICE INTERNACIONALIZACIJE U HRVATSKOME JEZIKU

c) rastavljeno pisanje, npr. afro pletenice, Auto Staklo, Auto Hrvatska18, Auto. Luka, Bio Clinica d. o. o., Eko Kvarner, Eko Lika, Eko Revija, eko zona, eko wc,.

SINONIMIJA I SINONIMIČNOST U HRVATSKOME JEZIKU

Bernardina Petrović: Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku. 4. 1. Sinonimi u različitim znanstvenim disciplinama. 2. Sinonimija u leksiku hrvatskoga ...

SINTAGMEMSKE STRUKTURE U HRVATSKOME JEZIKU

Drugim riječima, sintaksa se dijeli na sintaksu skupine, sintaksu rečenice i ... značenje padeža dok se sintaksa skupine, kao i kod prethodnika, uopće ne uočava.

NORMIRANJE NEOLOGIZAMA U HRVATSKOME JEZIKU

Rječnik stranih riječi: "riječ koja se upotrebljava u mnogim jezicima a da se ni u jednom ne osjeća ... A. B. Klaić prihvaća nove lekseme, no istodobno je kritičan prema njima: "Današnje naše ... 235 http://www.kivela.hr/alfa_romeo/Cjenici_pdf/AR-prodajne-akcije.pdf ... Zagreb, 10. Klaić, Bratoljub (2002) Rječnik stranih riječi.

Glagolska rekcija i valentnost u hrvatskome jeziku

primjeru Obraćamo se svim posjetiteljima neizravni objekt (svim posjetiteljima) ne označuje predmete (osobe) koji su izravno uključeni u radnju glagola obraćati ...

Naglasak imenica u hrvatskome standardnom jeziku

Slijede primjeri paradigma (što se često izdvajaju u normativnim priručnicima) koje mijenjaju naglasak osnovnoga lika upravo po opisanim pravilima. Budući da ...

normiranje neologizama u hrvatskome jeziku - darhiv

Neologizam. Veliki rječnik hrvatskoga jezika: "nova riječ, jezična novotvorina, kovanica ili posuđenica iz drugog jezika; novotvorenica."39. Rječnik hrvatskoga ...

o indirektnome objektu u engleskome i hrvatskome jeziku

1 lip 2012 ... Objekt najčešće zauzima mjesto u rečenici iza subjekta i glagola. Kada su oba objekta prisutna u rečenici, indirektni objekt dolazi ispred ...

sintagmemske strukture u hrvatskome jeziku - darhiv

Sintagma kao jedinica (ergon) ili proces (energeia)? . ... Ilustrativan je sljedeći primjer: doktorska radnja T. A. Stowella Origins of Phrase Structure (1981) kod.

Hibridni oblici u hrvatskome standardnom jeziku

20 ožu 2013 ... i više vrsta riječi, a drugi put čestice uopće nisu izdvojene u zasebnu vrstu. Također, obično se pretpostavlja da su promjenjive riječi ujedno i punoznačne, a nepromjenjive suznačne, što je samo djelomično točno. Kako bi se ...

o že kao pojačajnoj čestici u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku

Čestica že jedna je od najučestalijih riječi u hrvatskoglagoljskim tekstovima pisanima hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom. Budući da je izraziti ...

Suodnosna vezna sredstva u hrvatskome jeziku

zapravo samo kao svojevrsni prijelaz od glavne do zavisne surečenice. Zato je mo- guće (mislim da je i opravdano) da se on u posljedičnim rečenicama shvaća ...

Vremenski leksički koncepti u hrvatskome jeziku

U kroatističkoj literaturi ne postoji jedinstven popis leksema koji označa- vaju vrijeme ... ra, imendan, imperfekt, interludij, interval, iskon, isprekidanost, istodob-.

161 KOLEBANJE IMENIČKOGA RODA U HRVATSKOME JEZIKU ...

4. muški / ženski / srednji rod. 1. 0.7 %. 145. 100.00 %. Vrlo je znakovito da gramatički rod u prikupljenoj građi hrvatskih imenica najčešće koleba ili je kolebao ...

red riječi i negacija u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku

Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2 (2013.) ... Vidi Vaillant 1948: 254; Хабургаев 1974: 402–403; Граматика 1991: 383–384; Večer- ka 1996: ... Osijek.16 Talijanski i španjolski romanski su jezici, a oni su se pak razvili iz puč-.

mocijska tvorba u hrvatskome jeziku - darhiv

30 stu 2015 ... koje imaju zajednički morfem i morfemoid (sufiksoid). Mocijski ... -ač- znači 'koji', prvi nulti morfem 'onaj', a drugi nulti morfem 'muški rod'.

Hungarizmi u hrvatskome jeziku - FFOS-repozitorij

Ovu činjenicu, jednim dijelom, potvrdili smo istraživanjem u ovom radu. Ključne riječi: jezični dodiri, jezično posuđivanje, posuđenice, hungarizmi, hrvatski jezik.

ISKAZIVANJE PROŠLOSTI U HRVATSKOME I RUSKOME JEZIKU ...

17 stu 2016 ... U radu će se komparativno analizirati glagolski oblici kojima se u ... oblika/gramema (kao što je to u hrvatskom jeziku), rezultat bi bio sustav s ...

NAZIVI sA sAstAVNIcom e- U HRVAtsKome jeZIKU 1. Uvod

-zdravstveno2) i imperativ (eKupi). Izrazita plodnost sastavnice e- potaknula nas je da istražimo tu pojavu u hrvatskome jeziku. 2. Što znači e- u hrvatskome ...

Imenska deminucija u hrvatskome i makedonskome jeziku

(oblače), вујче (vujče), чаше (čaše) itd. -ле (-le). – npr. бубале (bubale), козле ... se kod deminutiva sa sufiksom -ica. U obama jezicima radi se o sufiksu kojim ...

POČETNO ČITANJE I PISANJE NA HRVATSKOME JEZIKU

je krupan korak naprijed i u svojoj najnovijoj knjizi „Početno čitanje i pisanje na hrvatskome jeziku - Metodički sadržajno-vremenski optimum poučavanja“ (Profil.

U HRVATSKOME JEZIKU I JEZIKOSLOVLJU Nataša Bašić ...

2 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili s1pskoga jezika, 1-4, Zagreb, ... beogradskih krugova da se hrvatski jezik bogati ako preuzima srpski leksik jer.

NAZIVI ZA bRAtoVA sINA U HRVAtskome JeZIkU

no staro ili dodano novo značenje, za ispravan opis naziva kojega rodbinskoga ili svojbinskoga ... srdačni bratići moji, ja san vaša sestra, Nar. prip. mirakul 20.

Riječi i sveze iz klasičnih jezika u hrvatskome jeziku

nije argument za njezino pisanje velikim početnim slovom u jeziku na koji se prevodi. ... U hrvatskome se dani u tjednu, mjeseci i nadnevci pišu malim slovom, ... je na latinskom i talijanskom jeziku, a svakako je najvažniji kao jedan od ...

Može li računalo pročitati tekst na hrvatskome jeziku?

jedan je od boljih programa za prepoznavanje hrvatskih znakova abby ... uglavnom dobro prepoznaju hrvatske znakove samo ako je riječ o ravno skeniranoj i.

Zastupljenost padeza u hrvatskome jeziku u pisanim i govornim ...

naca: zamjenjivanje kosih padeza nominativom i akuzativom. Moglo se ocekivati da ce se kosi padezi zamjenjivati nominativom jer je nominativ osnovni, citatni ...

slijed sastavnica binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku

dijakronijski razvoj binoma i rezultate dosadašnjih dijakronijskih istra- živanja provedenih u njemačkome jeziku. Pri tome se kod istraživanja semantičkih načela ...

otvorena pitanja pridjeva u hrvatskome standardnom jeziku

ponašenom obliku (fìdžījskī, njèmačkī, tùrskī), a oni izvedeni od ostalih imena ... komparacija, mocija, glagolske kategorije glagolskih pridjeva i deklinacijska ...

Razvijanje pragmatičke kompetencije u hrvatskome kao inome jeziku

ga/Kolegice, a starijima s Profesore/Profesorice; Poštovani profesore / Poštovana profesorice; formulom Kolegice/Kolega najmanje se može pogriješiti; ...

Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje ...

Kljuĉni pojmovi: lutkarski film i crtani film. Obrazovna postignuća: razlikovati lutkarski i crtani film; primanje kratkih lutkarskih i crtanih ... Spyri, Johanna, Heidi.

Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku - FFOS-repozitorij

li potpune istoznačnice u jeziku; iii) odgovoriti na pitanje pripadaju li bliskoznačnice sinonimiji i iznijeti oprečna mišljenja o njihovu statusu kao vrsti sinonima.

sintaksa infinitiva i supina u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku

vrijeme P. Bašić (BAŠIĆ 2008) na temelju uskrsne tablice te jedne ... infinitiv esmь za prijevod latinske perifrastične konjugacije aktivne (-urus sum) očekivali.

značenja umanjenica u kajkavskome hrvatskome književnom jeziku

21 lip 2016 ... riječi i umanjeničkih izvedenica te značenja samih umanjenica. Ključne riječi: kajkavski hrvatski književni jezik; umanjenice; značenje. 1. Uvod.

Procjenjivanje i vrjednovanje u hrvatskome jeziku Zrinka Jelaska i ...

vanje i vrjednovanje, ali se pojavljuju i druge mogućnosti, kao provjeravanje, evaluacija, te vrednovanje, fonološka inačica naziva vrjednovanje. U radu će. 115 ...

komunikacijska obilježja psovke u hrvatskome jeziku - Repozitorij ...

Uvredljive psovke. Koji šupak, pizda mu materina...Ti si nešto debil, odjebi! Daj puši si kurac retardirana kurvetino jebo ti Bog mater! Kud ćeš baba, Isus te neće!

Negacija u vremenskim rečenicama u hrvatskome jeziku - Diacronia

Silić i Pranjković 2005: 339), veznik dok alternira s veznikom kad te se rečenice tipa (1a) nerijetko habitualiziraju (usp. 1b). (1b) Podvlači dok/kad god čita.

uporaba participa pasivnog u nesvršenome vidu u hrvatskome jeziku

Ključne riječi: pasiv; nesvršeni vid; hrvatski jezik; perifrastični pasiv; se-pasiv. 1. Uvodne napomene. O pasivu se i u domaćoj i u stranoj literaturi puno pisalo (npr ...

odnos implicitne i eksplicitne prozodijske norme u hrvatskome jeziku

Obuhvaćanje prednaglasnice naglaskom zove se pomicanje naglaska ... Prednaglasnica ima kratkouzlazni naglasak umjesto silaznih naglasaka (kratkog i ...

Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i ...

William Shakespeare, Hamlet, San ivanjske noći, Romeo i Julia, Soneti, Oluja. Marko Marulić, Judita ... W. Wordsworth, Sunovrati ... William Faulkner, Krik i bijes.

Genitiv u hrvatskome jeziku i njegovi prijevodni ... - FFOS-repozitorij

Prilikom određivanja koji su padeži hrvatskoga jezika strukturni, a ... Značenje dijelnosti u hrvatskom se jeziku vrlo rijetko izražava prijedložno-padežnim izrazom ...

etnonimski frazemi u hrvatskome i ruskome jeziku - Repozitorij FFZG-a

2 ruj 2018 ... (Hrvatska enciklopedija LZMK) Danas uglavnom više nisu nomadi, nego se trajno ... 1 Russia Beyond: https://hr.rbth.com/politics/2014/12/28/ ...

o hrvatskome školstvu u istri kroz časopisne prinose viktora ... - Srce

2 pro 2019 ... 1 Rad je dio međuinstitucijskoga znanstvenoistraživačkog projekta Viktor Car Emin i njegova uloga u razvoju hrvatskog školstva i dječje ...

identifikacija eufemizama i njihova tvorba u hrvatskom jeziku - Srce

Eufemizmi se tradicionalno obrađuju unutar retorike i teorije književnosti, no u posljednje vrijeme zbog životnosti i značenja te pojave u komunikaciji sve su više.

kaštelanova tvrđava koja se ne predaje u njemačkom jeziku - Srce

Ili se nama bar tako čini jer Jure Kaštelan upravo pjeva o jednoj tvrđavi koja se ne predaje1: Tvrđava koja se ne predaje. Ja sam tvrđava sa jedinom zastavom ...

u krapini održan 15. znanstveni skup o kajkavskom jeziku i ... - Srce

način. Za solilokvij je odabrala upravo tu na- rativnu strukturu stihova, gdje ima, dakako, i deskripcija koje su sugestivne, ali realistične. Ilustracije u knjizi, koje se ...

o TVORBI POSVOJNIH PRIDJEV A NA -SKI OD ZEMLJOPISNIH ...

U većini slučajeva pravilo za tvorbu posvojnih pridjeva od zemljopisnih imena vrlo je ... vak -ski (staroslavenSki -bsk'b, jer su 'll stsl. takvi pridjevi mogli imati i.

Nepravilnost u tvorbi pridjeva na -ski i -ni - FFOS-repozitorij

su u primjeru imenica i pridjev određeni odnosom, ali ne odnosom ... pridjev, a na njegovu bi mjestu trebao stajati odnosni pridjev jer nije riječo vježbi koja ima ...

HRVATSKOME PRAVOPISU

Tako hrvatski standard nudi mirovinu, brzojav, ljekarnu, žbuku, tajnika itd. za što ... Višak obavijesti koje daju autori HP, kritičar kritzira, zaboravljajući onu jedno-.

O UPORABI I ZNAČENJU IMENÂ U HRVATSKOME

To s druge strane znači i to da primjerice popis eponima kojega jezika ne smatramo zatvorenim, koliko ... ih vidimo u § IV.2 (Wittgenstein = Wittgensteinovo djelo, Brazil = brazilska nogometna reprezentacija). Činjenica da je uz ime atribut ne ...

BIBLIJSKI ONIMI U HRVATSKOME JEZIKU1

vatskome jeziku. Ponajprije se želi protumačiti značenje, podrijetlo i simbolika bi- ... borba za položaje i uz njih vezane sinekure, procijenite sami. No činjenica je ...