ПОРЕСКА ОБАВЕЗА И УПИС У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

каза да је плаћен порез на пренос апсолутних права, односно на наслеђе и по- ... Кључне речи: упис у катастар непокретности, стицање права сво-.

ПОРЕСКА ОБАВЕЗА И УПИС У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ - Srodni dokumenti

ПОРЕСКА ОБАВЕЗА И УПИС У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

каза да је плаћен порез на пренос апсолутних права, односно на наслеђе и по- ... Кључне речи: упис у катастар непокретности, стицање права сво-.

ТЕМА Катастар непокретности насупрот ... - Univerzitet PIM

Катастар непокретности и земљишна књига. Према истовјетној дефиницији Закона о државном премјеру и катастру2 Републике. Србије из 2009.

ТЕМА Катастар непокретности насупрот земљишним књигама ...

Доношењем Закона о премјеру и катастру Републике Српске1. , Република Српска се опредијелила за концепт успостављања јединствене евиденције ...

Правилник за основни геодетски работи - Агенција за катастар

4 ноем. 2013 ... (во натамошниот текст: МАКПОС); и ... натамошниот текст: МАКРЕФ). ... изразуваат на милиметар, а на GNSS точките од трет ред на ...

Инструкција о изради катастра непокретности у ... - RGZ

Катастарске општине у којима земљишна књига није обновљена после извршене ... је правно лице уписано у земљишној књизи или катастру земљишта стекло правним ... одговарајући извод из В, односно Г листа непокретности.

закон о посредовању у промету и закупу непокретности

Предмет. Члан 1. Овим законом се уређује посредовање у промету и закупу непокретности, уговор о посредовању у промету и закупу непокретности, ...

Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности

72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС и 96/15),. Директор Републичког геодетског завода доноси. Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности.

узастопно отуђење непокретности на основу уговора о ...

садржане у исправи о уговору или у посебној исправи (clausula intabulandi).7. Изузетно, када је то посебним прописима предвиђено, до стицања ...

Процедуре и поступци у катастру непокретности писана ...

подлогу за израду земљишних књига. У неким крајевима је ... Извод из катастра земљишта, као доказ о подацима уписаним у катастар земљишта је ...

Списак бројева рачуна за уплату пореза на непокретности ...

општина и градова код пословних банака. НАЗИВ. ОПШ. БАНКА. РАЧУН. 1 Град Бања Лука-јавни приходи ... 099 NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka.

УПУТСТВО ЗА УПИС СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...

Изменама и допунама Правилника о упису синдиката у Регистар („Сл. Гласник РС“, бр ... односно престанку постојања услова за оснивање. Брисање из ...

Комисија за упис Филозофског факултета 1

20 јун 2016 ... ПРИЈАВЉИВАЊА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И ... пријемног испита и упису на Филозофски факултет:.

соодветни предмети од матурските испити за упис на ...

Информатика. 6. Маркетинг и маркетинг менаџмент. 7. Основи на право. 8. Планирање и менаџмент. 9. Право. 10. Сметководство. 11. Социологија. 12.

основни упис у матичну књигу умрлих

је смрт наступила, чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих ... поверени послови вођења матичних књига и решавања у првостепеном ...

Упис ученика у I разред средње школе

28 јун 2018 ... кандидати који су распоређени (примљени у средњу школу) подносе, у ... место, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, ...

упис кандидата на студијском програму интегрисаних ...

14 јул 2018 ... пријемни испит укупно статус. (5x2). (I, II, III, IV). Био. Хем. (6 7). (8 4). 1. 023 Вујиновић (Небојша ) Ивана. 40.00. (5.00, 5.00, 5.00, 5.00).

Obrazac PP PDV - Пореска управа

ПДВ. (у динарима без децимала). ПОРЕСКА ПРИЈАВА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ. Образац ПП ПДВ. I Подаци о пријави: 1.1. Порески период. 1.2.

обавештење - Пореска управа

1 јул 2019 ... СОПОТ. Послови организационе јединице Пореске управе СОПОТ ће ... Сопот. Порез на наслеђе и поклон. Одељење за контолу и.

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ...

28 јун 2018 ... решавање теста из математике обавља се 19. јуна 2018. године од 09: ... званичне листе жеља за упис у први разред средњих школа ...

документа потребна за подношење захтева за упис у регистар ...

ОБЈЕКАТА ЗА УЗГОЈ РИБА - РИБЊАК. 1. Захтев се подноси: - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Управа за ветерину ул.

тест за проверу физичких способности кандидата за упис на ...

Згибови на вратилу (мушкарци) - склекови на тлу (жене). 3. Скок у даљ из места. 4. 2400 метара - трчање. 1. НАЧИН ИЗВОЂЕЊА ДИСЦИПЛИНА. 1.1.

корисничко упутство iii - Пореска управа

10 јул 2018 ... електронским путем, преко портала Пореске управе. Преглед обрачуна ПДВ – Образац. ПОПДВ подносиће се уз пореску пријаву ПДВ ...

корисничко упутство - Пореска управа

Правилника о рачунима (књижно одобрење) на износ од. 120.000 динара у пореском периоду у којем је извршен промет. У овом случају, у Обрасцу.

АНАЛИЗА УСПЕХА ПО ШКОЛАМА Редослед школа - Упис у први ...

Београд. 0. 158. 1. ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР". Велико Градиште. 0. 218. 1. ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ". Панчево. 0. 174.

Конкурс за упис ученика у први разред ... - Министарство просвете

27 мај 2019 ... 1. Утврђује се број ученика који ћe се уписати у први разред ... Србији, обављају завршни испит и уписују се у школу преко броја одређеног за упис. ... Тест из страног језика полаже се из енглеског, француског, ...

прелиминарна ранг листa за упис на мастер студије школске ...

5 окт 2019 ... Зоран. 11,12. 19 Сузана. Гочобија. Радојко. 11,02. 20 Анђела ... Младеновић. Светислав. 8,22. 114 Јована. Арнаут. Небојша. 8,21.

Привремена ранг листа кандидата који су конкурисали за упис ...

956 Арнаут (Зоран) Михајло. 54.00. 39.34. 93.34. 41. 1126 Марковић (Мирослав) Филип. 55.00. 38.24. 93.24. 42. 376 Лаковић (Синиша) Вук. 54.00. 39.16.

конкурс за упис на академске студије другог степена, у школској ...

24 сеп 2019 ... наука, као и области криминалистика, безбедност, правне науке, ... програм Мастер академске студије криминалистике пријемни.

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе

28 мај 2018 ... под истим условима стекли право на упис у први разред средње ... решавање теста из математике 19. јуна од 9.00 до 11.00 часова,. –.

пријемни испит за упис у средње музичке школе - Завод за ...

As-dur g-moll. G-dur c-moll. 3. Напиши тонове следећих лествица: а). A-dur б) a-moll хармонски. 4. Одреди тип ... D 7 g-moll-a. D 6 F-dur-a. D 4 C-dur-a. 5. 3.

Конкурс за упис ученика у први разред средње ... - WordPress.com

3 јун 2018 ... Тест из математике истоветан је тесту из математике који полажу кандидати за упис у одељење гимназије за ученике са посебним ...

упутсво о шифрама плаћања - Пореска управа

прихода на које се плаћају порези по одбитку, уноси број одобрења за плаћање који додељује Пореска ... позив на број одобрења који додељује Пореска управа (у даљем тексту БОП). Шифре ... Модел и позив на број (задужење).

Untitled - Пореска Управа Републике Српске

јеним Законом о играма на срећу није угрожен витални национални интерес ... (4) Игре на срећу које нису регулисане овим законом и које пружају ...

корисничко упутство за подношење у ... - Пореска управа

31 окт 2017 ... НАЧИН УНОСА ПОДАТАКА У ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ППДГ-1С. Правилником о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за ...

правилник - Пореска Управа Републике Српске

13 јун 2016 ... 1) метода упоредиве цијене на тржишту – састоји се од поре е а цијене за промет добара и услуга у контролиса- ној трансакцији и ...

prelom B5555.indd - Пореска управа

Порез на додату вредност (или скраћено ПДВ) представља општи порез на ... провера коју вршите приликом попуњавања пријаве помоћи да пријаву.

молба за упис/ zamolba za upis/ íratkozási kérelem - Naša Radost

Matični broj: 08067783. PIB: 100960649. Žiro-račun: 840-402667-68. Šifra delatnosti: 8891. МОЛБА ЗА УПИС/ ZAMOLBA ZA UPIS/ ÍRATKOZÁSI KÉRELEM ...

коначна ранг листа за упис кандидата на прву годину основних ...

136. -179- Анђела ( Стефани ) Јовановић. 40.00. 40.00. 80.00. 138. -294- Емилија ( Милутин ) Јовановић. 38.96. 41.00. 79.96. 139. -259- Андрија ( Оливер ) ...

Ранг листа за упис у школску 2019/20 годину - генерација 2018

11 окт 2019 ... Добрашиновић Дуња. 9.40 да. 10. 2018/0008. Цвијовић Тамара. 9.10 ... Татомировић Нађа. 7.57 да. 33. 2018/0122. Вучковић Петровић ...

1 Прилог број 4 Пореска управа Образац ПНВН БАР КОД ...

6.7 Удио власника/сувласника, корисника или заједничара: /. ПОСЕБНИ ДИО. 1. Порески број непокретности: Бар код. ПФРН: 2. Општина: 3. Мјесто: 4.

Захтјев за давање / опозив овлашћења - Пореска Управа ...

ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Трг Републике Српске 8. Бања Лука. С А Г Л А С Н О С Т. ЗА ДАВАЊЕ/ОПОЗИВ ОВЛАШЋЕЊА. Лице* из тачке ...

вахабитско учење и пореска политика у арапским ... - Index of

4 јан 2019 ... са падом цена нафте и гаса, расходна страна буџета неће моће да се ... parity (PPP) is a price index very similar in content and estimation to ... последњи податак за децембар 2018 године су преузети са on-line страница Светске ... 191 Henri Laoust, Raskoli u islamu, prevod sa francuskog Tarik ...

ПОРЕСКА УПРАВА РС ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ

Контакт особа-телефон. ЈИБ. ПОРЕСКА УПРАВА РС. ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР ... период. ШЈП. Опш тина. Износ. ЈИБ/ЈМБ. ЈИБ/ЈМБ. ОБРАЗАЦ ЗАП ...

broj 074_Layout 1 - Пореска Управа Републике Српске

7 авг 2012 ... дугу Републике Српске (“Службени гласник Републике. Српске” ... У члану 25. ријечи: “Градина Доња” замјењују се рије- чима: “Доња ...

ПОРЕСКА УТАЈА ( члан 229. став 1. КЗ.) Ово кривично дело ...

Ово кривично дело подразумева, између осталог, то да се дају лажни подаци о законитим приходима или другим чињеницама, што значи да је промет ...

република српска министарство финансија пореска управа

4501351950009 Самостална златарска радња "Дукат" ... 4400481620069 Д.О.О."Нова форма"П.Ј. Маријан ... 4401055730201 З.З. "Градишка" Шпедиција.

службени гласник - Пореска Управа Републике Српске

тржишних извора, обвезници су пореза на добит, за добит коју остваре обав а ем таквих ... ном методу примјеном годиш их амортизационих стопа. (2) Сталним ... блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

Република Српска Министарство финансија Пореска управа ...

Пријава промјена о регистрацији / евидентирању правног лица. ППР-1. Порески број - ЈИБ. 2.1 -. Оснивач субјекта рег. је физичко лице (у овом случају ...

Приговор због погрешно утврђеног чињеничног стања - Пореска ...

ПРЕДМЕТ: Приговор на Порески рачун број: ... приговор због погрешно и/или непотпуно утврђеног чињеничног стања. Имајући у виду напријед ...

Primjeri obracuna plate za porodilje - Пореска Управа Републике ...

ПРИМЈЕР 1- Обрачун плате према моделу фиксне нето плате. 1.Нето плата. 800,00KM. 2.Бруто плата прије одласка на породиљско одсуство. 1.293, ...

Формуле за рачунање бруто личних примања - Пореска Управа ...

31 јан 2018 ... Обавјештење пореским обвезницима о формулама за рачунање ... Закон о порезу на доходак („Службени гласник ... Уговор о дјелу.

Izjava o prihodu i korisniku prihoda - Пореска Управа Републике ...

ИЗЈАВА О ПРИХОДУ И КОРИСНИКУ ПРИХОДА ОД ДИВИДЕНДИ, КАМАТА И АУТОРСКИХ ПРАВА,. ПРЕМА УГОВОРУ О ИЗБЈЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ...

закон о порезима на имовину - Пореска Управа Републике Српске

Ако уговор о поклону, рјешење о насљеђивању или одлука суда нису пријављени, или су пријављјени неблаговремено, пореска обавеза ће се утврдити ...

порески календар за правна лица - Пореска Управа Републике ...

Пореска пријава за порез на пренос непокретности -. Образац ПП-ПНП. 10 дана од дана настанка пореске обавезе. 15 дана од дана настанка пореске.

novi Zakon o doprinosima - Пореска Управа Републике Српске

22 дец 2017 ... О ДОПРИНОСИМА. I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уре ује се систем обавезних доприноса. (у да ем тексту: доприноси) ...

порески календар за физичка лица – грађане - Пореска Управа ...

714111 општине. /града. Пореска пријава за порез на пренос непокретности, насљеђе и поклон - Образац. ПП-ПНП. 10 дана од дана настанка пореске.

ПРИМЕР 27.5. Уговор о купопродаји непокретности УГОВОР О ...

уписана у лист непокретности бр. ____. К.о. ______, а на основу правноснажног допунског решења Основног суда у Младеновцу О.бр. ______ од ...