1 dr. sc. Jadranko Jug* TUŽBE ZA ZAŠTITU PRAVA VLASNIŠTVA U ...

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, uključujući i brisovnu tužbu koju detaljnije regulira Zakon o zemljišnim knjigama, predstavlja glavni dio rada koji se ... oduzimanju predmeta vlasništva ili drugom uznemiravanju koje se štiti ...

1 dr. sc. Jadranko Jug* TUŽBE ZA ZAŠTITU PRAVA VLASNIŠTVA U ... - Srodni dokumenti

1 dr. sc. Jadranko Jug* TUŽBE ZA ZAŠTITU PRAVA VLASNIŠTVA U ...

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, uključujući i brisovnu tužbu koju detaljnije regulira Zakon o zemljišnim knjigama, predstavlja glavni dio rada koji se ... oduzimanju predmeta vlasništva ili drugom uznemiravanju koje se štiti ...

1 dr. sc. Jadranko Jug* PRETVORBA PRAVA VLASNIŠTVA PREMA ...

Donošenjem Ustava Republike Hrvatske1 ukinuto je društveno vlasništvo te je započeo postupak pretvorbe društvenog vlasništva. Pretvorba društvenog ...

1 dr. sc. Jadranko Jug* STVARNA PRAVA NA POMORSKOM ...

nekretnina u pravnom statusu pomorskog dobra vezano za mogućnost ... Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i ... obale je u slučaju da za nevremena najveći valovi dopiru dalje od šest metara u kopno, a ... takvih nekretnina može biti samo zamjena za pravičnu naknadu tržne ...

mr.sc. Jadranko Jug* PRAVNI UČINCI UPISA PRAVA U ZEMLJIŠNE ...

... odnosi i ograničenja upravljanja imovinom te odreeni pravni učinci koje zabilježba proizvodi kao što su zabilježba prvenstvenog reda, otpisa zemljišta, spora,.

Tihomir Katulić: Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici ...

Po Zakonu o patentu Državni zavod za intelektualno vlasništvo nadležno je tijelo za odvijanje postupka zaštite izuma patentom. Uz Zakon o patentu kao ...

Upis prava vlasništva

Prijedlog. 2. Ugovor o kupoprodaji. 3. Dokaz o drÊavljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica). 4. Pristojba od 250,00 kn (po tbr. 15. i 16.

JEDNO SPECIFIčNO OGRANIčENJE PRAVA VLASNIŠTVA ...

6 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima: Na temelju svoje nadležnosti ... drugim stvarnim pravima koji je objavljen u NN 81/15 – u daljnjem tekstu: ZV ili ...

stjecanje prava vlasništva na novoformiranim česticama

javljaju i onda kada se razvrgnuće suvlasništva, koje nije moglo biti ostvareno u ... iz rimskog prava prema kojem dosjedatelj stječe samo ono i onoliko koliko je.

Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva/građenja na ... - pravosudje.ba

PRIJEDLOG ZA UKNJIŽBU PRAVA VLASNIŠTVA/GRAĐENJA NA. PODIJELJENIM NEKRETNINAMA(DIOBA NEKRETNINA). Predlaže se da Sud-Registar ...

stjecanje i uknjižba prava vlasništva na nekretninama bivših ...

ukinuto je društveno vlasništvo, uvedena je jednovrsnost prava vlasništva i zapravo je počeo dugotrajni proces pretvorbe društvenog vlasništva pa tako i u ...

VODIČ KROZ PROVEDBU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Prije pokretanja postupka za priznanje odnosno registraciju prava industrijskoga vlasništva pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod) te ...

Stjecanje prava vlasništva na nekretnini u ovršnom postupku ...

je usmena javna dražba, time da se ročište za prodaju u pravilu održava u sudskoj ... dužnici moraju iseliti iz svojih kuća, stanova, nemaju osiguranog drugog ...

međunarodna zaštita intelektualnog prava vlasništva - Digitalni ...

9 ožu 2019 ... zaštita intelektualnog vlasništva. U bilanci uspješnih poduzeća udio intelektualnog vlasništva u imovini poduzeća iznosi preko. 80% vrijednosti ...

Odluka o davanju suglasnosti na stjecanje prava vlasništva

22 ožu 2017 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96,. 68/98 ... i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 18. siječnja 2017. godine, donio je.

zaštita intelektualnih prava vlasništva kao izvor konkurentske ...

sušta suprotnost konkurentske prednosti; postaje oružje protiv poduzeća koje je uložilo svoje oskudne resurse u njezin razvoj. Zaštita intelektualnog vlasništva ...

zakono postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u ...

Z A K O N. O POSTUPKU PRIJENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA U. VLASNIŠTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KANTONA, ...

Pregled vlasništva za nosioca prava: Katastar nepokretnosti:

vlasništva. Obim prava. Ukupna površina posebnih djelova objekata: 0 m2. Katastar zemljišta: Parcele: Katastarska opština. Posjedovni list. Blok Broj Podbroj.

Odluka o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva

4 srp 2017 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98,. 137/99, 73/00, 114/01, ... Grada Pule dana 20. lipnja 2017. godine, donio je.

stjecanje prava vlasništva primjenom ustanova dosjelosti i ...

ustanova dosjelosti. S druge strane, dosjelost nekretnina u državnom, kasnije u društvenom vlasništvu nastavlja se prelaskom nekretnine u privatno odnosno ...

Prava intelektualnog vlasnistva.indd - Hrvatska obrtnička komora

istraciju industrijskog vlasništva Državni zavod za intelektualno vlasništvo, osim za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i ...

postupak stjecanja prava vlasništva nekretnina za strane pravne i ...

za stjecanje, uživanje i zaštitu prava za državljane one druge države. Međutim ... Na primjer, za ugovor o kupoprodaji nekretnine dostatno je da je dostavljen u ...

novele zakona u području prava intelektualnog vlasništva iz 2007 ...

23 stu 2007 ... Tomislav Radočaj i Nenad Marčec, HDS ZAMP; Kristina Delfin Kanceljak, odvjetnica;. Hrvoje Markulj i Ivana Gustin, ZAPRAF. – Organizacije za ...

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva ...

13 stu 2018 ... prava vlasništva na srednjoškolske ustanove bez naknade, dok je za osam ... odjelu Općinskog suda u Rijeci provesti uknjižbu brisanja prava ...

sticanje prava vlasništva na nekretninama - Pravni fakultet Zenica

83. kao i Perović, S. „Besede sa Kopaonika“, 2017. godine, ... 16) Zakon o zemljišnim knjigama FBiH (Službene novine Federacije BiH, 19/03, 54/04) i Zakon.

Građenje na tuđem zemljištu kao temelj za stjecanje prava vlasništva

s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje i sl. ... est. sed hoc casu materiae dominus proprietatem eius amittit, quia voluntate eius alienata ...

Vodič kroz provedbu prava intelektualnog vlasništva - Stop ...

Prije pokretanja postupka za priznanje odnosno registraciju prava industrijskoga vlasništva pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod) te ...

Oporezivanje prijenosa prava vlasništva nekretnine – juìer, danas ...

prodaje na javnoj dražbi, i to u postupku i na osnovi pravomoćne sudske ... stana ili zgrade što je stječe gra anin koji ima stanarsko pravo na tom stanu od-.

novi zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

području prava industrijskog vlasništva (“Narodne novine”, br. 54/05.), koji je stupio ... punomoć može biti opća, što podrazumijeva da je zastupnik opunomoćen.

ustavna zaštita prava vlasništva u svjetlu stavova ustavnog suda ...

Ustav Republike Hrvatske u članku 3. utvrđuje nepovredivost vlasništva, kao jednu od ... Odgovor na postavljeno pitanje u prvom redu ovisio je o tome je li u.

vodič kroz provedbu prava intelektualnog vlasništva - Državni zavod ...

Provedbom prava intelektualnog vlasništva osigurava se zaštita prava i ... Ako osoba započne s korištenjem predmeta zaštite intelektualnog vlasništva bez ...

KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA i

i osnovnim slobodama. KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA i. OSNOVNIH SLOBODA. (Rim, 4. novembra 1950.) 1. Vlade potpisnice ove Konvencije, ...

za zaštitu prava potrošača - CEPRIS

11. Šta su usluge od opšteg ekonomskog interesa? 15. Šta je reklamacija? 17. Koje su obaveze trgovca u vezi s reklamacijom? 18. Postupanje po reklamaciji.

R J E Š E NJ E o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava ...

14 pro 2017 ... Čakovec, __.__.2017. godine ... Javni poziv objavljen je na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska- ... u časopisu Javni bilježnik.

Županijska povjerenstva za zaštitu prava pacijenata - Roda.hr

Draškovićeva 15. 10 000 Zagreb. 01 6101-287 povjerenstvo.prava- [email protected] Istarska. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb. Povjerenstvo za ...

konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

("Narodne novine - Međunarodni ugovori" br. 1/06.) Vlade potpisnice, članice Vijeća Europe, uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima koju je Opća ...

Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u ...

zakonskih odredbi, Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je, ... Primorsko-goranske županije, Centra za socijalnu skrb Rijeka, KoHom-a.

Pravilnik o sadrţaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz ...

6) laboratorijska, rendgenska i druga dijagnostika koja je predloţena od izabranog ... Pravo na medicinsko-tehniĉka pomagala, osigurano lice ostvaruje u skladu sa opštim ... Osigurano lice koje plaća participaciju na osnovu ĉlana 21. taĉ.

EUROPSKA KONvENCIJA ZA ZAšTITU LJUDSKIH PRAvA - intranet

Bosiljka Britvić Vetma: Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava (članak 6) i Zakon ... Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 49, 2/2012., str. 395.

Albert Sič FUNKCIJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU SLOBODA I PRAVA ...

1 svi 2014 ... uzimaju cvjetni prah sa cvjetova u vrijeme kada ti cvjetovi ... nektarnog meda, ali se zato dosta izvozi i postiţe se dobra cijena, budući da je to,.

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

lista deklaracija i rezervi su dostupni na http://conventions.coe.int. Sekretarijat Evropskog suda za ljudska prava jun 2010. Konvencija o ljudskim pravima ...

europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

20 stu 2007 ... Bosiljka Britvić Vetma: Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda... Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.

Osnivanje udruga za zaštitu autorskih prava - Iskustva i zapažanja

Isto se odnosi i na osnivanje udruge za zaštitu autorskih prava. Za ... više kao vodič novoj udruzi da razvije vlastiti plan rada koji odgovara okolnostima u kojima ...

evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Imajući u vidu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 10. decembra 1948;. Imajući u vidu da ova ...

Uputstva za zaštitu autorskih prava na univerzitetima u Srbiji - arhiva

Ovim zakonom je predvieno da autori imaju moralna prava (pravo paterniteta, naznačenja imena, objavljivanja i zaštite integriteta svojih dela, kao i imovinska.

Izvjestaj oradu Fonda za zastitu iostvarivanje manjinskih prava za ...

23 нов. 2017 ... nije dostavljen cv lica odgovornog za ... dodijeljenih bodova; Esad Merulić, za projekat “Muzički CD album izvorne muzike Tradicional”, iznos ...

izvješće o radu povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području ...

pritužbe na kvalitetu pružene usluge tijekom liječenja u KBC-u Osijek te rad ... nije moguće naručiti putem Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata.

UPIS ETAŽNOG VLASNIŠTVA (VLASNIŠTVA POSEBNOG DIJELA ...

ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora,13 te Pravilnik o izmjeni i ... povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora nije u praksi provedeno.

konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz odnos ...

Rad se posebno bavi položajem Konvencije za zaštitu ljudskih prava i ... informator, Zagreb, 2012.; Gomien, D.: Europska konvencija o ljudskim pravima, ...

Revizija općeg obračuna 2017. - Udruga za zaštitu prava nakladnika

Eurotrade d.o.o., Rijeka. Ksu Company d.o.o V. Gorica. Copy eletronic d.o.o. Zagreb. Konica Minolta Hrvatska d.o.o.. Recro d.d. Zagreb. M San grupa d.d. ...

koja su prava građana na zaštitu podataka o ličnosti? koja ... - Yucom

podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Stavovi ... tva za osiguranje i reosiguranja (osiguravajuća ... kođe, osiguravajuća društva uspostavljaju i vode.

Jadranko Kovjanić - MEF

Esmat Elabjer. Mentor: prof. dr. sc. Ranko Bilić. Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Mario Starešinić. Dostavljamo Vam ovo priopćenje s molbom da ...

PREINAKA TUŽBE I. Uvod

Preinaka tužbe jest dispozitivna radnja tužitelja kojom se vrši promjena predmeta spora (objektivna preinaka), odnosno stranaka. (subjektivna preinaka), zbog ...

Jadranko Ostojić Makina

figura vas poziva da se usudite pitati čime se taj ... Makina se zaposlio u Pogrebnom poduzeću kao ispomoć ... ciljeve, ali ako se pita Makinu to i ne mora uvijek.

Tekst tužbe - Gajac.hr

ŠTEDBANKA D.D. iz Zagreba, Slavonska avenija 3. 5.) CROMOS-AGRO D.D., iz Zagreba, Žitnjak bb. 6.) D.S. CAR D.O.O., iz Zagreba, Tkalčićeva 65. 7.

1 dr. sc Jadranko Jug* PRAVNI POLOŽAJ POŠTENOG I ...

stjecanja bez osnove, poslovodstva bez naloga ili pravo zadržanja, a koje odredbe reguliraju istu ili sličnu ... zadržanja, stjecanje bez osnove, zastara ...

1 Dr. sc. Jadranko Jug PRIMJENA PRAVNIH NAČELA U ...

Pravno načelo savjesnosti i poštenja je načelo koje se primarno veže uz obvezno pravo.17 Međutim, smatram da se ipak radi o općem pravnom načelu koje je ...

Dr. sc Jadranko Jug⃰ ZADUŽNICA U HRVATSKOM PRAVNOM ...

kojom se njezin izdavatelj obvezuje ispuniti obvezu upisanu u toj ispravi ... podnesen zahtjev za izravnu naplatu postupa kao u povodu rješenja o ovrsi koje je ... tražbine kako bi nakon toga od vjerovnika potraživao stečeno bez osnove ...

odbacivanje tužbe CityEx - Hakom

12 sij 2011 ... pogrešno smatra da je temeljem svojeg prijedloga za povrat u prijašnje stanje produljio prekluzivni rok za podnošenje tužbe, te da je tužbu ...

O ZASTARI I PREKLUZIJI KOD PAULIJANSKE TUŽBE

U kontekstu instituta pobijanja dužnikovih pravnih radnji, i zastara i prekluzija mogu se pojaviti kako u odnosu između vjerovnika i dužnika, tako i u odnosu.

Aktivnosti odjela za zaštitu i sigurnost na radu, zaštitu od požara ...

28 tra 2017 ... Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) ... Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te ...