RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Ivo Mikša ...

sklopu sustava pokazatelja obrađeni su te objašnjeni pokazatelji uspješnosti poslovanja poput; Du Pont sustav, Altmanov Z-score model, Kralicekov DF ...

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Ivo Mikša ... - Srodni dokumenti

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Ivo Mikša ...

sklopu sustava pokazatelja obrađeni su te objašnjeni pokazatelji uspješnosti poslovanja poput; Du Pont sustav, Altmanov Z-score model, Kralicekov DF ...

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT U ...

KLJUČNE RIJEČI: društvo, članovi, menadžerski ugovor, pravni i porezni položaj, ... Menadžerski ugovor je oblik ugovora o obvezama, ovlastima i pravima na ...

RRIF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT

rezultati interne stope rentabilnosti (IRR) i metode neto sadašnje vrijednosti, a koristi se i ... CVA ne uzima u obzir troškove amortizacije, nego koristi bruto iznose ...

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Dražen ...

21. 3.3.2. “Cost-Volume-Profit“ analiza i točka pokrića . ... kontribucija u točki minimalno potrebnog opsega proizvodnje (točke pokrića) jednaka je.

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Samra ...

poslovanja navedenog društva, kao što su horizontalna analiza, vertikalna analiza, te analiza pomoću financijskih pokazatelja (pokazatelji likvidnosti, ...

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Irena ...

Različitosti u određivanju porezne osnovice . ... porezni obveznik, porezna stopa i porezne olakšice. 2.2.1.1. Porezni ... spriječiti odljev kapitala u porezne oaze.

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Marija ...

Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u. Računovodstvo, revizija i financije, rujan 2014., str. 157-166. 5 Pravilnik o dopunskim ...

RRIF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Margarita ...

proizvod ili ne uvažavaju realan prigovor kupca. U radu su navedeni primjeri koji pokazuju povredu ... „Reklamacije potrošača – korisnika javnih usluga.

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Ana Smolec ...

Dugotrajna materijalna imovina – pojam i vrednovanje ......................................... 15. 3.1.2. Razmatranje računovodstvenih politika na području amortizacije u ...

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Vesna ...

se nadmašili konkurenti te zadovoljile potrebe kupaca na duži rok. Ključne riječi: konkurencija, konkurentska prednost, konkurentske strategije, lanac vrijednosti ...

RRIF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT U ZAGREBU

Obveze proizvođača i ambalažera u vezi ambalaže i ambalažnog otpada ... politikama poduzeća potrebno je definirati pravila za razvrstavanje i otpis ... Poduzeće je nabavilo od dobavljača Kanta d. o. o. 400 plastičnih bačvi zapremine 30 kg.

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT ZAGREB ...

Težnja ovog rada je objasniti način oporezivanja u obrtu, te objasniti na koji način se ... da se amortizacija za osobne automobile i druga sredstva za osobni.

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Kristina ...

Obrazac DOH treba predati najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu ... naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma na obrascu OKFŠ, ... Priprema i sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2016. godinu za samostalne.

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Ana Stipetić ...

Neto povećanje odnosno smanjenje novca je pozicija u izvještaju o ... Bruto marža profita stavlja u odnos dobit prije oporezivanja (bruto dobit) uvećanu.

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Ena Smajić ...

revizijski standardi kao i obilježja standarda koji se odnose na izvješće ... primjeri izvještaja neovisnog revizora koji će biti sustavno poredani prema vrsti.

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Krešimir Šojat

zajednički ostvareni dohodak za 2016. godinu na obrazac DOH-z najkasnije do kraja ... konačni obračun članarine turističkim zajednicama – obrazac TZ.

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŢMENT Ivana ...

46. 5.1.3.2. Valamar Riviera d.d. . ... 2017.) 2 Tipurić, D. (2006). Nadzorni odbor i korporativno upravljanje. Zagreb. Sinergija, str. 16 ... godini isplaćuje se dividenda dioniĉarima u iznosu od 8 kuna po dionici46 Prihodi društva. 44. Kraš. URL:.

BROŠURA RRiF VŠ - RRIF – Visoka škola

na državna matura. ... MATEMATIKA - osnovna razina (B) - 17%. STRANI ... Nastavne materijale (sažetci predavanja, skripte, prezentacije, zbirke zadataka i sl.).

Korporativno upravljanje - RRIF – Visoka škola

DARIO TIČAK. SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI RAD. ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA. DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC D.O.O..

upava za nabavu - RRIF – Visoka škola

Analiza financijskih izvještaja pomoću pokazatelja za društvo Mlinar d.d. .... 37. 5.2.1. ... Neto plaće i nadnice b). Troškovi poreza i doprinosa ... Društvo Pekara Dubravica d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu,. Avenija Marina ...

Financijsko pravo - RRIF – Visoka škola

prof. dr. sc. N. Žunić Kovačević, izv. prof. i Ante Vidović, dipl. iur., v. pred. Naziv predmeta. FINANCIJSKO PRAVO. Studijski program. Preddiplomski stručni studij ...

upute za izradu seminarskih radova - RRIF – Visoka škola

započinju. Sadržaj se sastavlja kada je seminarski rad gotov. Sadržaj treba biti razrađen do najviše tri razine. Na primjer: 1. Dugotrajna imovina. 1.1. Dugotrajna ...

visoka škola za menadžment - VŠMTI

dr.sc. Goran Martinović izvanredni profesor. 5. dr.sc. Ljiljana Matulec viši predavač. 6. mr.sc. Bruno Moslavac viši predavač. 7. mr.sc. Alida Saračević Moslavac.

Strategijski menadžment - Visoka poslovna škola

Knjiga “Strategijski menadžment”, pre svega, namenjena je studentima ... 128 Stoner, J., Freeman, E., Gilbert, D., Managament, Prentice Hall Internacional, ...

menadžment u zdravstvu - Visoka medicinska škola Prijedor

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA PRIJEDOR. Dr Milovan Dragić, profesor visoke škole. MENADŽMENT U ZDRAVSTVU. S K R I P T A. ( ЧЕТВРТО ДОПУЊЕНО ...

Program - Visoka škola za Inspekcijski i Kadrovski Menadžment

30 kol 2019 ... Vladimir Šimović, Veleučilište Baltazar Zaprešić. Doc. dr.sc. Matija Varga, predavač,Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Irena Jagarinec ...

visoka strukovna škola za preduzetništvo strategijski menadžment

Strategijsko planiranje i strategijski menadžment. Strategijsko planiranje je proces kojim se realizuje, a ujedno i osavremenjuje strategija kada se za to ukaže ...

financijski menadţment - RRiF

Doc. dr. sc. Sandra Pepur. Šarić. FINANCIJSKI ... Prof. dr. sc. Radomir BULJAN. Gordana RADIĆ, prof. ... Sandra Pepur i dr. sc. Marija Šimić. Njihov doprinos ...

Financijski menadžment I

FINANCIJSKI MENADŽMENT I. Studijski program. Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije; smjer: računovodstveno-financijski. Status predmeta.

financijski menadžment - EFOS

sveučilišta biti će stalni dio nastavnog procesa. c) Studenti koji završe preddiplomski studijski program Financijski menadžment će diplomski studij moći nastaviti ...

Financijski menadžment - Sveučilište u Dubrovniku

Stručni studij Financijski menadžment temelji se na najnovijim spoznajama o upravljanju financijama u poduzeću. Nastavni plan i program osmišljen je i.

Zeljko Martiskovic-Financijski menadzment.pdf - VUKA

poduzeća, vraćanja glavnica tuđih izvora financiranja, isplate dobiti vlasnicima i ... U svakodnevnoj praksi banke ne poštuju zlatno pravilo zbog specifično svojih.

skola biznisa2-2009 - Visoka Poslovna škola Strukovnih Studija ...

Abstract: Financial leasing represents a specific form of purchasing fixed assets. The lessor ... razlika izmeñu finansijskog i operativnog lizinga ogleda se u prenošenju vlasništva nad predmetom lizinga ... Knjiženje korisnika lizinga je sledeće:.

Preddiplomski stručni studij Financijski menadžment - Sveučilište u ...

Meri Šuman Tolić. Ratka Grebenar, dipl.oec. Porezni sustav Hrvatske. 20 20. 6 ... 6. Banking products and services - vrste računa, hipoteka, krediti, mjenjačnica.

sveučilišni preddiplomski studij - financijski menadžment ... - EFOS

Izborni predmeti smjera 5. semestra – Financijski menadžment. NASTAVNIK. NAZIV PREDMETA. PRED. S-V. ECTS bodovi. Prof.dr.sc. B. Matić. Doc.dr.sc.

financijski menadžment ugostiteljskog objekta na obali -na primjeru ...

Domagoj Praljak. FINANCIJSKI MENADŽMENT UGOSTITELJSKOG OBJEKTA. NA OBALI. -NA PRIMJERU SHISHA BARA-. SPECIJALISTIČKI RAD. ZAGREB ...

skola biznisa2-2009 - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Abstract: Financial leasing represents a specific form of purchasing fixed assets. The lessor ... razlika izmeñu finansijskog i operativnog lizinga ogleda se u prenošenju vlasništva nad predmetom lizinga ... Knjiženje korisnika lizinga je sledeće:.

skola biznisa1-2009 - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

voća i voćnih prerañevina kao razvojnoj šansi domaće privrede. ... prerañuje u zamrznutu višnju, sa i bez koštice, konzervisanu višnju, ili sok od višnje.

Skola biznisa 2.indd - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Tako možemo utvrditi da racionalan, egoističan čovek nikad ne postupa iracionalno, u svojim odlukama uvek daje prednost svojim interesima i ne poznaje ...

Menadžment znanja kao poslovna strategija - Visoka Poslovna ...

MENADŽMENT ZNANJA KAO POSLOVNA STRATEGIJA. Sažetak: U vremenu i prostoru u kojem naučeno postaje prošlost dok trepneš, strategija poslovanja ...

N a t j e č a j - Visoka škola SECURUS

13 lip 2018 ... Pula, Stoja 2 ... Statuta Visoke škole menadžmenta i sigurnosti Securus (u daljnjem tekstu: Visoka škola Securus) i članka 29. Pravilnika o ...

VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST

20 ožu 2013 ... VODITELJ STRUČNE PRAKSE NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM ... (1) O stručnoj praksi student je dužan voditi Dnevnik stručne prakse.

FINANCIJSKI MENADžMENT - Sveučilište / Univerzitet "VITEZ"

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“ VITEZ. ORGANIZACIJSKA JEDINICA: Fakultet poslovne ekonomije. NAZIV PREDMETA: Finansijski menadžment.

specijalistički rad - Visoka škola za sigurnost

U radu će se prikazati čimbenici radnog okoliša tvrtke Špandau d.o.o. te analizirati ... Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša, ("Narodne novine" br. 16/16) ...

bankarstvo - Visoka poslovna škola

jedini bankarski posao; kredit je postojao samo u naturalnom obliku ... Kratkoročni pasivni bankarski poslovi. ❖ Pasivni depozitni poslovi obuhvataju mobilizaciju ...

Geografija - Visoka poslovna škola

PITANJA IZ GEOGRAFIJE ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA. 1. Geografija je nauka koja se sastoji iz tri podsistema: a) ekonomska, politička i socijalna ...

VISOKA ŠKOLA „LOGOS CENTAR“ U MOSTARU

šta je prirodno nadaren maksimizira njegove kapacitete. Osnovni mehanizam za postizanje fleksibilnosti je klasifikacija predmeta na obavezne i izborne.

marketing u turizmu - Visoka turistička škola

UPUTSTVO (TEHNIČKI USLOVI) I POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA IZ PREDMETA. MARKETING U TURIZMU. Predmetni nastavnik: dr Violeta Tošić, ...

VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST NASTAVNA ... - iproz

NASTAVNA DOKUMENTACIJA ak. god. 2016./2017. Sve informacije na telefon 01/48-43-176 ili e-adresa [email protected] Preddiplomski stručni studij sigurnosti.

1 analiza konkurencije - Visoka poslovna škola

pada bilo je ula`enje kompanije Digital Equipment u mini kompjutere, tr`i{ni ... na odbrana, 4) odbrana kontraofanzivom, 5) pokretna odbrana, i 6) odbrana ...

krstarenja - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

klisura sa srednjovekovnim utvrđenjem Golubački grad i Transilvanijske Alpe. Posebna zanimljivost je prolazak kroz “Gvozdenu kapiju”. U formiranje, promociju ...

Erasmus - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

http://www.vsmti.hr/en. html. 1 Inter-institutional agreements can be signed by two or more higher education Institutions (HEIs), at least one of them must be ...

BOGOSLOVSKO SJEMENIŠTE I VISOKA BOGOSLOVSKA ŠKOLA ...

3 Ivan DEVČIĆ, «Bogoslovsko sjemenište i Visoka teološka/bogoslovska škola u ... Karmela. Zazinovića, biskupa apostolskoga administratora Krčke biskupije,.

VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVANJE I UPRAVLJANJE, s pravom ...

BALTAZAR ADAM KRČELIĆ. Zaprešić. Specijalistički diplomski stručni studij. Komunikacijski menadžment. MARTINA JANKOVIĆ. UTJECAJ MEDIJA NA ...

Didaktika i postmoderna - Visoka škola Vršac

Istraživači. (Butterfield i Belmont) su došli do nalaza da su retardirani učenici sasvim ... rečeni, da me podseća na onu priču kada vicevi koji se pričaju u zatvoru.

VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST NA RADU - sutivan

UVOD. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izrađena je na temelju dogovora za to odgovornih osoba iz grada Supetra te općina Postira, ...

1. stručna praksa - Visoka škola Vršac

Vodič za stručnu praksu studenata visokih škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 2016. 5. Stručna praksa studenata proizlazi iz sveukupnog sistema ...

Preuzmi dokument (.pdf) - Visoka škola za sigurnost

studentu u pretinac. - predavanja u elektroničkom obliku koja se dostavljaju studentu u obliku CD-a. - radovi sa stručnog skupa. - ostalo (forum VŠS, gosti.

VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO - VSSP

Ovde prezentirani materijal sam za sebe nije dovoljan za uspešno savladavanje gradiva i polaganje ispita. Neophodno je da se prati preporučena literatura i ...

uvod u rehabilitaciju - Visoka medicinska škola Prijedor

Medicinska rehabilitacija. Medicinska rehabilitacija. (u uţem smislu). Socijalna rehabilitacija. Profesionalna rehabilitacija. Visoka medicinska škola Prijedor ...