Doktorska disertacija Snežana Škaljac - CRIS UNS

Galician chorizo kobasica Fernández-Fernández i saradnici (1998) su utvrdili na početku procesa proizvodnje sledeće vrednosti za parametre boje na preseku ...

Doktorska disertacija Snežana Škaljac - CRIS UNS - Srodni dokumenti

Doktorska disertacija Snežana Škaljac - CRIS UNS

Galician chorizo kobasica Fernández-Fernández i saradnici (1998) su utvrdili na početku procesa proizvodnje sledeće vrednosti za parametre boje na preseku ...

doktorska disertacija - CRIS UNS

mutacijom u prvoj polovini devetnaestog veka u Austriji, je tikva golica ( ... stabilizator namaza (modifikovani puter sa smanjenim sadrţajem masti) pri čemu je.

Doktorska disertacija Mr Vesna B. Vujasinović Mentor ... - CRIS UNS

Senzorska svojstva hladno presovanog i devičanskog ulja semena tikve . ... Fenoli se ekstrahuju 3 puta sa po 5 ml metanola, uz mućkanje u trajanju od po 2 ...

Doktorska disertacija

Bookmark not defined. Komparacije samoocjene religioznosti sa istraživanjima u Crnoj Gori i regionu . ... hinduizmu, ideala bodhisatve u ranom budizmu, te sufističkog ispovijedanja ljubavi ... Ipak učenici nešto više vjeruju od studenata 55,1%.

doktorska disertacija - Fudš

Izboljšave in izvirni izumi . ... Tudi Thomas Alva Edison (1847 – 1931) je že ... razpolagati s 100 izumi (patenti), zaposlovati 7-8 ljudi, da se v roku 1 leta doseže ...

doktorska disertacija - Početna

... „Lijepe žene prolaze kroz grad“, „Slučajan susret“, „Usne vrele višnje“. ... http://akordi.rs/arhiv/rambo/rambo1.htm, pristupljeno: 11. decembra 2010. u 20.

Doktorska disertacija - Index of

Štetnost arsena po zdravlje ljudi i životinja je realan problem sa kojim se, ... tečno-čvrstim sistemima u blizini čvrste površine deformišu se do kolapsa što dovodi do ... [3] A.Bado, Composition of water and interpretation of analytical results, ...

doktorska disertacija - Core

1928. i Birački popis po abecedi od A do Ž, te biračke popise po glasačkim mjestima. ... Zagreb je ujedno i prvi grad po broju stanovnika u Hrvatskoj i Slavoniji.

Doktorska disertacija - Futura

Mojoj majci, koja mi je s mnogo ljubavi i nežnosti pomagala i podržavala me tokom studija, mome ocu koji je ... crne boje (Glamočlija i sar., 2012a). Prosečna ... Godina. Kontrola I varijanta II varijanta. Prosek. 2014/15. 60,1. 69,1. 66,1. 65,1.

Doktorska disertacija - doiSerbia

15 сеп 2010 ... religije bez Boga, budizam, taoizam, konfučijanstvo, hinduizam, itd. Stoga se ... Religija je ovdje svedena na kulturni sistem, simbol pripadanja.

Doktorska disertacija - Educons

naĉin njihovog oranizovanja, kao i da da odgovore na pitanja koliko ... 2. POJAM KONKURENTNOSTI I NjEN ZNAĈAJ ZA USPEŠNO UPRAVLjANjE...... 53. 2.1.

(ED-XRF) doktorska disertacija - Index of

skrob, stearinska kiselina, borna kiselina, litijum karbonat, polivinil alkohol i komercijalna veziva [30]. Borna kiselina se cesto koristi kao podloga pri presovanju ...

Uvod Doktorska disertacija

fermentisanog kupusa u glavicama. U prvom delu urađena je karakterizacija domaće tradicionalne populacije Futoški u odnosu na uvozni hibrid Bravo.

Doktorska disertacija Mladen Markovic.pdf

Мр Младен Марковић. ВИОЛИНА. У НАРОДНОЈ МУЗИЦИ СРБИЈЕ. Докторска дисертација. Ментор: Др Димитрије О. Големовић, ред. проф. Београд ...

Doktorska disertacija, Milena D. Savić

Prouĉavanjem dejstva β-glukana na imuni sistem, dońlo se do saznanja da β-1,3-glukan sa strukturom jednostrukog heliksa i hidrofilnim grupama ima najbolji.

Doktorska disertacija - Министарство просвете

мр Милош Миленковић ... Author: AU. Miloš Milenković ... Мирковића био је извесни Жика Крстић, трговац са Дедиња, који је у Београду, у Змај. Јовиној ...

Doktorska disertacija Ivana Vapa

Ivana Vapa. Triton X100 (Octoxynol 9) je sintetski nejonski surfaktant iz kategorije alkil fenol etoksilata sa 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenilnom grupom kao ...

Goran Coric - Doktorska disertacija.pdf

podsticajne finansijske, odnosno kreditne delatnosti bankarstva. Prikaz značaja bankarskog ... profesijom. Pozajmica je bila ... štedionica, štedionice, štedno-kreditne zadruge, štedno-kreditne službe pri zadrugama, bankarski konzorcijumi ...

SANDRA MOSLAVAC DOKTORSKA DISERTACIJA

aktualne WHO klasifikacije, primarni tumori štitnjače podijeljeni su kako slijedi (42): ... mogu dodati negativnu prediktivnu vrijednost citološkoj punkciji i smanjiti broj nepotrebnih ... vezano oko deset sekundarnih antitijela i oko 70 peroksidaza.

doktorska disertacija Ljubica Ristovski.pdf

Uvod. Srbija se nalaгi u procesu tranгicije više od dve decenije i u nastojanju da se ... glumci vole da se druže sa starijim kolegama, a posebno da slušaju priče i ... kostimografa, anatomija kostima, način nošenja kostima, otkrivalačka uloga ...

Doktorska disertacija - Fakultet Futura

Mojoj majci, koja mi je s mnogo ljubavi i nežnosti pomagala i podržavala me tokom studija, mome ocu koji je ... crne boje (Glamočlija i sar., 2012a). Prosečna ... Godina. Kontrola I varijanta II varijanta. Prosek. 2014/15. 60,1. 69,1. 66,1. 65,1.

Doktorska disertacija - Univerzitet Metropolitan

UNIVERZITET METROPOLITAN. FAKULTET ZA ... stranama koje posluju sa datom organizacijom da se sve akcije koje se preduzimaju u okviru proizvodnih ...

Marijana Matic doktorska disertacija

Развој промоције здравља на интернационалном и европском нивоу . ... теме за ЕУ јесу глобална питања и то: заразне болести, пандемије, трговина.

Doktorska disertacija - Farmaceutski fakultet

za stabilizaciju sistema tipa ulje/voda, ukljuĉujući i lipidne nanoĉestice. ... oleinska kiselina ili masne kiseline koje se nalaze u biljnim uljima (laneno ulje, ... primene ove formulacije na osetljivim delovima tela (lice, vrat) (Silverberg i sar., 2004).

Doktorska disertacija-Branimir Filipović

REHABILITACIJA NAKON MOŽDANOG UDARA . ... prema standardnom protokolu stacionarne rehabilitacije u toplicama (uključuje smještaj, liječnički pregled ...

Doktorska disertacija Osijek, 2019.

Disertacija je izrađena na Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog ... Ti hormoni imaju ključnu ulogu u većini metaboličkih procesa u ... Kliničku sliku papilarnoga karcinoma predstavlja bezbolan palpabilni čvor u štitnjači, a kod ... prvoj kontroli bili uredni (u uvjetima TSH stimulacije godinu dana nakon ...

univerzitet singidunum doktorska disertacija - Singipedia

of Ivan Ladislav Galeta), deals with the analysis of concepts, procedures and protocols of experimental and researching approaches within artistic production, ...

Arhivsko gradivo in moja doktorska disertacija

11 dec 2017 ... Marino Badurina. FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. 12:30—12:45 Archival Research and the Historian of the 21st Century:.

Marija Zuzek - doktorska disertacija - Educons

iskustvu, izvedena iz iskustva kao saznanje o prošlosti i usmerena ka društvu i naučnom ... geograf Bernard Ričman, procenjuje da u savremenom svetu postoji tri do pet hiljada „nacija“. ... Negativna samoafirmacija rođena iz osećanja inferiornosti, na planu zasnivanja i iskazivanja ... Suzbijanje Tibetanaca koji traže.

doktorska disertacija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

(nizvodni) uticaj nedostatka zaliha u skladištu uzrokuje manje štete na nivou ... gde maloprodaja kompletan posao na upravljanju zalihama prepušta ... U literaturi se može naći podatak da je uvođenje jednog ovakvog sistema u drogerije dm, ...

Doktorska disertacija - Електротехнички факултет - Универзитет ...

код синхроног генератора, пре него што генератор изгуби стабилност и испадне из синхронизма. ... 1.1 Кварови и заштита синхроних генератора . ... би били обухваћени сви могући сценарији љуљања снаге и губитка корака ове.

doktorska disertacija - Repozitorij Medicinskog fakulteta

njihov utjecaj na trudnoću ovisi o njihovoj veličini i smještaju. Miomi mogu rasti ... Međutim, jedini test koji je trenutno standardiziran je test za antikardiolipiska ... 97. 266. Reznikoff-Etievant MF, Edelman P, Muller JY, Pinon F, Sureau C. HLA-.

Milos Milenkovic - doktorska disertacija - Educons

Шестојануарска диктатура, као последица реализације државног удара „одозго“. Разматрајући могуће узроке Мајског преврата који се догодио 1903.

Doktorska disertacija - Faculty of Engineering Rijeka

Velika zahvala kolegi dr. sc. Ozrenu Bukovcu, koji je ... Velika zahvala komentoru, izr. prof. dr. sc. Tomažu Katrašniku i ... mentoru, prof. dr. sc. Vladimiru Medici.

DOKTORSKA DISERTACIJA Alenka Premuš Marušič - PIF

Za kirurške bolnike se priporoča tromboprofilaksa glede na tveganje bolnika. Znano je, da nekatera zdravila lahko vplivajo na spremembe v sestavi ali pretoku ...

Doktorska disertacija VANDA BOZIC.pdf - Početna

28 јун 2018 ... Šesto pitanje glasi je li komad Eugena Ionesca Stolice ili Ćelava pjevačica drama. Ponuđena su samo dva konkretna odgovora: da ili ne. 6.

Doktorska disertacija Usporedba dugotrajnog ... - Index of

31 мар 2015 ... LANSS - ocjena neuropatske boli prednje trbušne stijenke i zdjelice. 46. 4.4. ... Očito je da pacijentice koje ne osjete ili osjete vrlo malu bol ne.

Danica Mamula Tartalja - doktorska disertacija

Nano-čestice kao prenosioci spoljašnje pobude:Primene u ... Negativno naelektrisane nanočestice vežu proteine koji imaju izoelektronske tačke veće od 5.5 ...

DOKTORSKA DISERTACIJA - Prirodno matematicki fakultet

5 мар 2010 ... može da učestvuje u proton transferu, te se limunska kiselina može ... Ispitivanja letalnih doza na životinjama pokazala su, na primer, da mačke ...

Gojkovic-Goran-doktorska-disertacija - Educons

12 феб 2016 ... rukovođenje duše putem tijela, dok sport predstavlјa ... filosofski govoreći: za smrt), no i sveti hram Božiji i dio tijela Hristovog. ... dobrodošao u takmičarskim sportovima, i „permanentnog stresa” („perceived stress”), koji je.

Martin B. Popević Doktorska disertacija - Index of

obraćam za sve što želim da saznam o poremećajima disanja u spavanju. ... Vekslerov individualni test inteligencije (VITI) -. Dopune . ... Vozački staž (godine).

Doktorska disertacija Antonija Marchiorija obranjena na Sveučilištu ...

Bez obzira na to što je rimska centurijacija u Istri poznata samo na području tih kolonijskih agera, rimska su naselja ruralnoga tipa razmjerno mnogobrojna i ...

doktorska disertacija - Факултет техничких наука - Универзитет у ...

10 јан 2019 ... Karakteristike malih i srednjih preduzeća u auto industriji . ... 89. Slika 11. Prodaja vozila u B segmentu u 2018 godini u Srbiji . ... imovinu koja bi zahtevala osiguranje, održavanje… Uz promene na dnevnom ... Na sektoru finansija je bio zadatak da se pronađe ne najbolji, ne najjeftiniji, nego najunikatniji ...

Karninčić doktorska disertacija - Repozitorij Kineziološkog fakulteta ...

kadeta i posebno za uzrast juniora, korištena je univarijatna analiza varijance za ponovljena mjerenja (Fisherov LSD test). Iste zaključke izveli smo kod oba ...

istra v sodobni slovenski književnosti doktorska disertacija

Julijski krajini v Italiji, kjer živijo Slovenci kot pripadniki avtohtonih narodnostnih ... napihljivi staromodni gumenjak ali gumon iz kratke zgodbe Štiri milje, s katerim ... rudarski oz. knapovski žargonizmi, rabljeni v pripovedi, katere osrednje ...

Karolina Perčić – Doktorska disertacija - Univerzitet Metropolitan

24 мај 2017 ... Prof. dr Nenad Perić, Metropolitan University, Faculty of Management ... direktnog marketinga, kao što su vreme sprovođenja akcije, troškovi i sl ...

Dr Ivana Božić Antić – Doktorska disertacija - Index of

hiperandrogenizam i morfološki policistični jajnici prema nalazu na ultrazvuku. Na taj način je PCOS grupa podeljena na 4 fenotipa: A (HA ANOV PCOM), ...

doktorska disertacija - Fakulteta za uporabne družbene študije

Burke, Johnson Robert, Anthony John, Onwuegbuzie in Lisa Ann, Turner. 2007. ... Umrla pa je zaradi raka na jetrih, za mene pa je bil to zelo hudi udarec.

Doktorska disertacija Tanja Pavlič - Univerza na Primorskem

učiteljice, pojmovanja učiteljic, pristopi učenja in poučevanja, šolska klima ... 2015, http://sl.wikipedia.org/wiki/ Dru%C5%BEina- pojem družine. Popp, U. (2004).

univerza na primorskem pedagoška fakulteta doktorska disertacija ...

okrużena bojama. jedino tama może ućiniti da u svijetu nestanu boje; boje postaju ... na osnovu ćega autori predlażu crtanje ili slikanje Plesa sjena; Improvizacije u paru, ... Libro illeggibile NA-1 - knjiga otisnuta u boji na prozirnom papiru uz naslovnicu s. 31 ... i u paru (prikazano na slici 41), fluorescentnim akrilnim bojama.

Danijel Radošević, doktorska disertacija - Repozitorij Fakulteta ...

univerzalni skriptni jezici (eng. Universal scripting languages). Komandni skriptni jezici predstavljaju najstariju klasu jezika skripata. Pojavili su se. 60-tih godina ...

doktorska disertacija as - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

ispitivanja dionika odabranih turističkih zajednica (Buzet i Delnice). ... Turistička zajednica ima zadatak praćenja kvalitete implementacije turističkog proizvoda ...

DOKTORSKA DISERTACIJA ALMA MATER EUROPAEA EvROPSKI ...

različnih profilov potrošnikov (Cooper in Hall 2008, 13). Celotna ... S obzirom na to da se interpretaciji često daje obrazovni karakter, jer je ... Oblak, Tanja. 2003.

doktorska disertacija - Evropski univerzitet Brčko distrikt

faktore i subjektivno vrjednovanje fizičkog, materijalnog, socijalnog i emotivnog, i zdravstvenog ... Izrađen je od akrilata i jednostavno se aplicira preko zubi ... Most je u suštini, povoljan zubni nadomjestak jer se žvačni tlak prenosi na periodont ...

Arhivsko gradivo in moja doktorska disertacija - Oddelek za zgodovino

12 dec 2017 ... Marino Badurina. FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. 12:30—12:45. Archival Research and the Historian of the 21st Century:.

Doktorska disertacija Oblici organizacije i dimenzije kvalitete ... - EFOS

Devijantno ponašanje u radnom okruženju – prijetnja za dobrobit organizacije. 5. Organizacijsko građansko ponašanje – nije dio formalnih zahtjeva. 6.

doktorska disertacija fiskalna pravila i institucije: teorija ... - Singipedia

Ključne reči: numerička fiskalna pravila, nezavisne fiskalne institucije, fiskalna ... temeljna fiskalna konsolidacija, pa je vođena fiskalna politika parcijalnih mera ...

Bakteriozno sušenje trešnje (Prunus avium L.) doktorska disertacija

inokulaciji zelenih plodova trešnje, višnje, ringlova i kruške, paradajza, paprike i ... List. 3.5. 2012. 25. KBNS300 S1. Selenča. Burlat. Grana. 5.4.2013. 26.

Saso Murtic - doktorska disertacija 2012 - Fakulteta za uporabne ...

Knez, Matjaž, Cedilnik, Marko in Semolič, Branko (2007): Logistika in poslovanje logističnih podjetij. Celje: Fakulteta za logistiko Celje. Zbornik referatov. 85.

Doktorska disertacija Bojana Zmejkovski Hemijski fakultet ... - Index of

4 јун 2014 ... Sinteze estara H2eddp/(S,S)-H2eddip/(S,S)-H2eddl kiselina i njihovih ... (S,S)-Etilendiamin-N,N'-di-2-(3-metil)-butanska kiselina dihalogenid ...