Pravilnik o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni ...

(7) Podnosiocu zahtjeva iz stava (4) ovog člana može se izdati više kartica prijevoznika, ali ne više od broja poslovnih jedinica prijevoznika upisanih u sudski ...

Pravilnik o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni ... - Srodni dokumenti

Pravilnik o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni ...

(7) Podnosiocu zahtjeva iz stava (4) ovog člana može se izdati više kartica prijevoznika, ali ne više od broja poslovnih jedinica prijevoznika upisanih u sudski ...

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licenci za obavlï

"licenca prijevoznika" je odobrenje prijevozniku za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta ili opasnih materija;. 3. "vozilo" je motorno ili ...

Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljnja i oduzimanja odobrenja ...

29 sij 2015 ... Hrvatskog proljeća 38. 10 000 Zagreb. ZAHTJEV. ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD. U skladu s člankom 24. Zakona o ...

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja PrePaid kartica od 01.10.2015

Electron MyTag/One&Only i Visa Electron Internet PrePaid kartice, iste imaju karakter elektronskog novca, dok Visa. Electron PrePaid Gift kartica ima karakter ...

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica u primeni od ...

1 окт 2019 ... podizanje gotovine i plaćanje u korist trećih lica na šalterima banaka i pošta. ... kao i u inostranstvu na mestima na kojima je istaknut znak „Diners Club ... Korisnik Kartice ima mogućnost plaćanja na rate i bez kamate na POS ... Prevremena ili delimična otplata se vrši na zahtev Korisnika Kartice.

opšti uslovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica - Komercijalna ...

1 окт 2015 ... povećanje/smanjenje Kreditnog limita ukoliko poveća/smanji visinu ... kao i u inostranstvu na mestima na kojima je istaknut znak “Diners Club ...

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja Cineplexx Bonus kartica u Crnoj ...

Pravo na popust na cijene bioskopskih ulaznica u Cineplexx bioskopu, imaju korisnici CBC kartica kada bezgotovinski, tj. korišćenjem sredstava na svojoj CBC ...

O D L U K U o postupku izdavanja uvjerenja/potvrda za studente ...

27 lis 2009 ... Utvrđuje se postupak izdavanja uvjerenja/potvrda za studente ... uvjerenje/potvrdu student/ica predaje studentskoj službi Fakulteta (zahtjev ...

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja ... - Grad Pag

2 velj 2018 ... upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga za 2018. godinu. Članak 1. ... Ugostiteljstvo i trgovina (K) ... suncobrani. 50. - ležaljke.

Odluku o postupku izdavanja isprava podobnih za upis prava ...

24 srp 2018 ... Ovom Odlukom uređuje se postupak izdavanja isprava podobnih za upis prava vlasništva jedinica lokalne i područne (regionalne) ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske ...

4 ruj 2015 ... STRANA 1/20. REPUBLIKA HRVATSKA. Splitsko-dalmatinska županija. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje. Ispostava Trogir.

PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA ... - HZZO

(1) Lijekove na recept propisuju izabrani doktori medicine, odnosno dentalne ... (1) Tiskanica recepta za propisivanje lijekova s Osnovne liste lijekova, čiji je ...

PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA ...

utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova), koji se u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz ... b) ako je od dana propisivanja lijeka proteklo više od 15 dana.

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA ...

Energetski pasoš zgrade izdaje se kao: 1) energetski pasoš za stambene zgrade, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;.

Pravilnik o izgledu i nacinu izdavanja volonterske knjizice

22 svi 2013 ... Volonterska knjižica je knjižica štampana crno bijelo na A5 formatu i ima ... stranici volonterske knjižice ispisan je naziv "Volonterska knjižica" i ...

Pravilnik o izgledu i nacinu izdavanja volonterske knjizice.pdf

22 svi 2013 ... Volonterska knjižica je knjižica štampana crno bijelo na A5 formatu i ima ... stranici volonterske knjižice ispisan je naziv "Volonterska knjižica" i ...

PRAVILNIK o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja ... - Grad Rovinj

Župni ured, odnosno po nalogu službene osobe Upravnog odjela. Taxi službi izdati će se odobrenje za ulaz u pješačku zonu na temelju zahtjeva kojeg podnosi ...

Pravilnik o nacinu vodenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku ...

8 svi 2013 ... VOĐENJE EVIDENCIJA I IZDAVANJE POTVRDA O PRIMITKU ... fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: donatori) dobrovoljno daju novac,.

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde zračnog ... - bhdca

nare~enim u AOC-u i po{tivaju}i propise i zahtjeve JAR OPS 1/3 koji su sastavni dio ovog pravilnika. Propis JAA ... povratne sprege), s ciljem utvr|ivanja korektivnih akcija i njihove brze implementacije. Sustav ... c) drogu; d) tablete za spavanje;.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ IBM VTC

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ... 9. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, ... Slobodno radno mjesto moguće je popuniti bez provedbe javnog natječaja u skladu s odredbama ... Poništenje natječaja i odluka o nezasnivanju radnog odnosa.

Pravilnik o postupku prijave na preddiplomske Studije za ...

Pristupnicima se, kao nadopuna, savjetuje konzultiranje pojedinih pregleda povijesti likovne umjetnosti (Janson: Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin, 2003. ili ...

Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom ...

docent - zvanju naučni saradnik; zvanje vanredni profesor - zvanju viši naučni saradnik i zvanje redovni profesor - zvanju naučni savetnik. Postupci za sticanje ...

Pravilnik o načinu i postupku osposobljavanja zaposlenih za ...

Član 2. Pravna i fizička lica (u daljem tekstu: poslodavac), bez obzira na broj zaposlenih, osposobljavanje za bezbjedan rad mogu povjeriti stručnom licu za ...

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja ...

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji vrednovanja arhivskoga gradiva, kategorizacija stvaratelja, izradba popisa arhivskoga gradiva s rokovima čuvanja, ...

pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i ... - ARHiNET

opskrbi i dr. – gradivo o ekonomskoj propagandi i reklami (prospekti, oglasi, plakati, reklame, fotografije, reklamni filmovi i spotovi, istraživački i prodajni katalozi) ...

pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom ...

Pravo da odlučuju o predlogu za sticanje naučnog zvanja imaju istraživači koji su ... Postupak se kod Zavoda završava registracijom patenta ili malog patenta - ( ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školi

Prijava potrebe za radnikom uredu driavne uprave dlanak 5. potreba za radnikom prijavljuje se nadleZnom uredu drLavne uprave prije raspisivarya natjedaja ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Omišalj.

1 tra 2019 ... Pravilnik) u Osnovnoj školi Omišalj (u daljnjem tekstu: Škola) uređuje način i ... prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim ...

Pravilnik o povredama discipline, postupku za određivanje ...

osnovnoj školi (u daljem tekstu: škola). II. ... prema drugim učenicima u školi, nastavnicima i stručnim ... informacije o poduzetim pedagoškim mjerama. Članak 9.

Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju ...

8. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim ... Redoslijed aktivnosti pri zapošljavanju radnika u Školi:.

Pravilnik o povredama discipline, postupku ... Sl.Novine TK 6/14

P R A V I L N I K o povredama discipline, postupku za utvrđivanje odgovornosti učenika, dužini trajanja pedagoške mjere, njenom ublažavanju, ukidanju i ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA ZVANJA

15 pro 2014 ... docenta. Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: - da je u svojstw nasta,nika (stalnog ili gosrujudeg) na nekom visokom udiliStu.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u GFP - Gimnazija ...

Prijava potrebe za radnikom uredu državne uprave. Članak 5. (1) Potreba za radnikom prijavljuje se nadležnom uredu državne uprave koji vodi evidenciju o.

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA

Prilikom ulaska u prostoriju za polaganje kolokvijuma studenti su dužni da ... Student može na pojedinom kolokvijumu postići maksimalno 20 bodova.

pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne ...

Drugi upisni rok organizuje se u prvoj polovini mjeseca jula tekuće godine. Treći upisni ... a) Dopunski ispiti za provjeru znanja i ocjenjivanje. Član 6 ... Zadaci se ocjenjuju opisno, a negativna ocjena na zadatku je eliminatorna za dalje ... f) diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom.

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku ... - ASOO

minimalni tehnički i higijenski uvjeti prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih. – minimalni prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za ...

Pravilnik o uvjetima i postupku provjere ispravnosti i ... - PLINARA doo

nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme i plinskih trošila, ... zraka i odvoda produkata izgaranja osim ako nije trošilo turbo fasadne ... priključenja na dimnjak - plinski bojleri, plinske peći ne stariji od dvije kalendarske godine).

Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivalista i ... - advokat

izdaće se uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu iz evidencije prebivališta odnosno boravišta koja se vodi kod nadležnog organa, na obrascu PBA-4.

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta ...

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika zbog upisa u prvi razred osnovne škole, prijevremenog ...

pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku ...

f) sastavljanje i rastavljanje vlaka i promjena sastava vlaka g) utvrđivanje ispravnosti sastava vlaka h) pregled tehničke ispravnosti vagona i) utvrđivanje ...

PRAVILNIK o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje ...

teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je lice podnelo prijavu;. 6) se dostavi ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključen sa drugim licima za.

Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja ...

PRAVILNIK. O POSTUPKU PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA USLOVA. RADNE OKOLINE. ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 ...

pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti ... - Termoplin

TERMOPLIN d.d. Varaždin. TP – P 601.111. 4. Članak 39. – Uvjeti dobivanja ovlasti voditelja ispitivanja plinskih instalacija. Članak 40. – Uvjeti dobivanja ovlasti ...

Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita

srednjem strukovnom obrazovanju u istom obrazovnom sektoru i dokaze o odgovarajućem radnom iskustvu u zanimanju za koje polažu pomoćnički ispit.

Pravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski ...

O IZBORNOM POSTUPKU. ZA STUDENTSKI ZBOR ... Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaţe Studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u ...

Pravilnik o kriterijumima, merilima i postupku za ocenjivanje rada ...

Високи савет судства на седници одржаној 29. марта 2016. године, доноси. ПРAВИЛНИК. O КРИTEРИJУMИMA, MEРИЛИMA И ПOСTУПКУ ЗA ...

pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na ... - FPFT

Socijalna politika i socijalni rad. Gimnazija ... rada koja se provjerava (instalacija, performans, prostorno-ambijentalni crtež, eksperiment, kompjuterska grafika ...

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenog ...

ostvarivawa prava zaposlenog roditeqa na rad sa jednom polovinom punog radnog vremena, radi poja~ane wege i starawa o djetetu sa psihofizi~kim ...

Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta 39/02

Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i ... Izjava iz prethodnog stavka daje se kod službene osobe koje vodi postupak prijave boravišta u ...

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti OŠIBMVTC

20 pro 2019 ... Na temelju članka 18. stavaka 1.- 5. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. (Narodne novine broj 17/19.) te članka 118. stavka 2. podstavka 3 ...

Pravilnik o činovima i postupku dodjeljivanja činova kadetima

vojnim školama i vojnim akademijama obrazuju za službu u Vojsci Crne Gore u svojstvu podoficira ili oficira. Član 2. Činovi kadeta u stručnim vojnim školama su ...

Pravilnik o opremi i postupku za pruzanje prve pomoci

Ovim pravilnikom propisuju se postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje ... pružanja prve pomoći pri povredama i naglim oboljenjima radnika na radu.

Pravilnik o kriterijumima vrsti ocjena i postupku ocjenjivanja ...

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi, vrste ocjena i postupak ocjenjivanja borbene ... Ocjenjivanjem borbene gotovosti Vojske utvrđuje se stepen borbene ... Vojske može biti potpuno (po svim elementima, podelementima i pokazateljima).

pravilnik o uslovima, postupku i naknadama za mišljenja porezne ...

daljnjem tekstu: Porezna uprava) izdaje poreznom ... Mišljenje koje izdaje Porezna uprava odnosi se na jednu ... Zahtjev za davanje mišljenja Porezne uprave.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja.pdf - Osnovna škola ...

vrednovanja kandidata, imenovanje i način rada posebnog povjerenstva koje ... obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog ... poznavanje rada na računalu ... obavljanja određenog posla iz djelokruga rada.

pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku ... - Univerzitet u Tuzli

4 ruj 2018 ... ili isključenje iz studentskog doma ne može biti primljen u studentski dom u ... (2)Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na Web ... (4)Ugovor između studenta i Studentskog centra se zaključuje počev od ...

Pravilnik o načinu i postupku uključivanja u obavezno zdravstveno ...

Ovim pravilnikom uređuje se način, postupak i potrebni dokazi za ... svoje uže porodice, matičnoj filijali podnosi zahtev na Obrascu M-Prijava, promena i odjava zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Obrazac M)" (u daljem tekstu: obrazac ...

pravilnik o postupku i uvjetima ispitivanja ... - Plin Konjščina

Ispit znanja. Članak 37. – Važenje i gubitak ovlasti. Članak 38. – Zahtjev za dobivanje ovlasti ispitivača plinskih instalacija. Članak 39. – Uvjeti dobivanja ovlasti ...