Službene novine br. 12/2009. - Grad Pula

2 ruj 2009 ... se pravnom sljedniku «NOVE ISTARSKE KNJIŽARE». d.o.o.sa sjedištem u Puli, Rakovčeva br.7, s MBS: 130025356, stupanje u prava i obveze ...

Službene novine br. 12/2009. - Grad Pula - Srodni dokumenti

Službene novine br. 12/2009. - Grad Pula

2 ruj 2009 ... se pravnom sljedniku «NOVE ISTARSKE KNJIŽARE». d.o.o.sa sjedištem u Puli, Rakovčeva br.7, s MBS: 130025356, stupanje u prava i obveze ...

Sluzbene Novine 3-08-hr.indd - Grad Pula

10 tra 2008 ... TIP PANOA. ADRESA. BROJ. PANOA. 14. 170. A1. Koparska ulica. 1. 13. “ ANTARIS ”d.o.o Pula. REDNI. BROJ. BROJ. LOKACIJE. TIP PANOA.

Službene novine Grada Pule br. 12/19 (583,5 KB) - Grad Pula

5 lip 2019 ... elementi (prozori, zaštita od sunca, balkonske ograde i sl.) ... stolovi, stolice, posude sa cvijećem, suncobrane, tende, pokretne ograde, različite ...

Službene novine Grada Pule br. 16/14 - Grad Pula

3 ruj 2014 ... 29.07.2014. godine, između korisnika Željke Breškić. (OIB:93372966822), sa prebivalištem u Puli, Šantamarina br. 12, vl. trgovačkog obrta ...

„Službene novine“ Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1 ... - Grad Pula

24 svi 2018 ... Indi Rujak iz Pule, ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE-PULA. 4. Dino Tognon iz Pule, TEHNIČKA ŠKOLA PULA. 5. Monika Popović iz Poreča ...

Službene novine - Grad Đurđevac

23 tra 2018 ... učestali su potresi u kontaktnom nam području srednje Italije u više mjeseci. ... Tablica 1: Ugrožena naselja obzirom na vrstu gradnje, rabljeni građevinski materijal te gustoću ... GUMENJAK, UGOSTITELJSKI OBRT.

službene novine - Grad Vodnjan

19 pro 2012 ... Udruga za zaštitu i uzgoj ptica ˝Istra˝. Potrebna sredstva… ... stimulanse), u Galižani 10 osoba (5 ovisnika o heroinu i 5 konzumenata marihuane), dok su u ... obrezivanje stabala i raslinja uz komunikacije. - redovno košenje ...

Službene novine br. 15 - Grad Požega

Zvonko Štajduhar, Požega, Svetog Ilije 26. 5. Marica Lazić ... JOSIP PAVELIĆ, Novi Mihaljevci 75a, izabire se za potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Novi.

Grad Kastav - Službene novine Primorsko - PGŽ

4 stu 2017 ... Grad – Grad Kastav tj. teritorijalno-upravna jedinica kao posebna JLS ... gradnja poslovnih građevina (trgovački centar SPAR) na području ...

Grad Rijeka - Službene novine Primorsko

25 srp 2009 ... vijeca Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Vijece), a osobito: - konstituiranje Vijeca ... Grada Rijeke »Najdraza Rijeko«. Grad Rijeka. Stranica 2862 ...

Službene novine Grada Umaga - Grad Umag

7107/1. TRGOVAČKA. (ðurić Seba, obrt Sebastijan) ... dijelovi grañevine kao što su vijenci, oluci, erte i slični elementi, ureñene prometne površine na grañevnoj ...

Grad Mali Losˇinj - Službene novine Primorsko - PGŽ

za zaštitu i spašavanje na podrucju Grada Malog Lošinja, objavljene u ... vozaci autobusa Autotransa ... Humanitarna utrka u Zagrebu (»ZAGREPCˇANKA«.

službene novine grada crikvenice - Grad Crikvenica

2 tra 2019 ... „Plodine“ d.d. Rijeka, ... -redovito provoditi akcije prikupljanja otpadom; ... U 2018. godini tiskan je godišnji informativni letak Eko - Murvice.

Službene novine Grada Bakra - Grad Bakar

Rijeka i zapovjednika područne vatrogasne zajednice Grada Bakra (u daljnjem tekstu: VZ GB ). Operativni dežurni VOC – a poziva DVD Škrljevo i/ili DVD Hreljin ...

Službene novine Grada Buja - Grad Buje

8 stu 2018 ... Prve izmjene i dopune Programa EU i ostalih fondova za Grad Buje u 2018. godini. 61. Odluka o ... 76. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. ... OTKUP I ZAMJENA NEKRETNINA. 469.000,00 ... Površina kopno. (ha) ... priobalno more prihvatni recipijent. Sabirni kanal broj 1. CS Antenal.

Grad Mali Losˇinj - Službene novine Primorsko

9 pro 2016 ... Cˇlanak 2. Plan je sadrzan u elaboratu »Ciljane VI. izmjene i ... Srebrna uvala - Čikat - Mali Lošinj. R29 ... Urbanistički plan uređenja Mali Lošinj.

službene novine grada požege - Grad Požega

1 svi 2015 ... Cjenik zemljišta po pojedinom obliku raspolaganja reguliran je zasebnom odlukom ... Plamen International d.o.o. Njemačka 40, Požega,. 6.

službene novine grada buzeta - Grad Buzet

28 lis 2011 ... Lakmus d.o.o. Buzet, skladište Sv. Ivan. Natrijev hipoklorit. Sumporna kiselina 36%. Kloridna kiselina 33%. Natrijev klorit 24,5%. Klor tablete.

Službene novine Grada Bakra br. 06/2019 - Grad Bakar

2 srp 2019 ... Grada Bakra na 16. sjednici sjednici održanoj dana 01. srpnja 2019. godine ... Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu ...

29.06.2018. SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GA - Grad Buje

11 srp 2018 ... Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba zaposlena u pravnoj osobi ili ... upisana je služnost doživotnog uživanja na ¼ dijela nekretnine za.

Broj 21/2006. Službene novine Grada Požege ... - Grad Požega

Gradsko vijeće prima na znanje Izvješće Mandatne komisije u svezi dane ostavke Ljerke Andrić iz ... Grada Požega, s danom, 22. prosinca 2006. godine. II.

ODLUKA o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada ... - Grad Rijeka

O D L U K A o socijalnoj skrbi. (“Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17 i 9/18). - neslužbeni pročišćeni tekst -. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovom Odlukom ...

Službene novine Grada Buja – Gazzetta ufficiale della ... - Grad Buje

2 ožu 2018 ... Srednja škola Vladimir Gortan Buje, Ana Zupčić Kuhar, ravnateljica. 7. Talijanska srednja škola Leonardo da Vinci Buje, Irena Penko, ...

“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73 - Grad Pula

Postava tende na površinu namijenjenu organiziranju terase može uslijediti po ... najpovoljnijeg ponuditelja primjenom kriterija najviše ponuđene cijene poreza.

službene novine grada buja gazzetta ufficiale della citta ... - Grad Buje

Jasna Opačak, Belvedere 5, Buje, OIB: 24243359578, za grañevinsko ... ponuditelja LAPIS d.o.o., Buje, Grožnjanska 10A kao najpovoljniju s kojim će sklopiti.

Službene novine PGŽ - Službene novine Primorsko

8 stu 1993 ... sko-goranske broj 1/93), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na ... U Proračunu dosadašnje Općine Rijeka za 1993. godinu ... TIZIANOVA ULICA. 20.

Službene Novine HNK

11 pro 2013 ... OCJENJIVANJE I NAPREDOVANJE. Član 15. (Periodi ocjenjivanja) ... radni životopis odgojno-obrazovnog zaposlenika,. - kopiju diplome,.

Službene novine SBK br.10

10 ruj 2018 ... Aščić (ž. Pavla) Ružica, rođena Majdančić, Melina 64. Majdančić ... Aščić. (Periša) Šimun, Vukovići, 114. Pršlja Sumbulka, rođena Aščić, Melina ...

Službene novine 03_2007

Bjelovar, Pogon urevac skladište boja i lakova ... vatrogasce JVP urevac koja izlazi na mjesto požara s odgovarajućom vatrogasnom tehnikom. Zapovjednik JVP ...

„Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15

Tombola se priređuje na osnovu odobrenja Središnjeg ureda Porezne uprave. Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Središnji ured Porezne uprave) ...

Sluzbene novine SBK 8_2017

30 lip 2017 ... Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić”, Nova Bila, obvezna je podnijeti ... a) lutrija, loto, sportska prognoza, tombola – bingo, od. 1.000,00 KM.

(„Službene novine Federacije BiH“, br

Proglašava se Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ... uobiĉajenom kvalitetu zdravstvene zaštite, a koji vodi kvalitetnijoj ...

(„Službene novine Federacije BiH, br

RUBELLA CONGENTALIS. 14. A 26. CRVENI VJETAR. ERYSIPELAS. 15. A 36. DIFTERIJA. DIPHTHERIA. 16. A 03. DIZENTERIJA. DYSENTERIA. BACILLARIS.

službene novine - Srednjobosanski Kanton

9 srp 2014 ... u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu do 19. juna 1992. godine te drugo lice koje ... (Štampanje, odnosno printanje obrazaca) ... c) obrazac pohvalnice i drugih priznanja za posebna postignuća;.

Službene novine Federacije BiH, broj 45/99

kojim postoji stanarsko pravo), upis u katastar zemljišta i uknjižba nekretnina i ... Rješenje o isplanjenju objekta (Obrazac - R1); Rješenje o pravu korišćenja ...

Službene novine Federacije BiH“, br. 4_06

Zvjerinjak je povr{ina zemlji{ta do 100 ha ogra|ena ogradom koju divlja~ ne mo`e napustiti; ... kori{tenje odre|enih pasmina radno ispitanih lova~kih pasa; ... Za vrijeme zabrane lova ili lovostaja odre|ena vrsta divlja~i se ne smije loviti, ...

1 PROGRAM („Službene novine Federacije BiH“, br. 59/10)

(1) Ovim programom propisuje se sadržaj obuke u oblasti zaštite od požara, ... pitanja koja priremaju izvođači obuke, u skladu sa ovim programom. ... (31) Zaposlenik je položio test i ocjenjuje se ocjenom "zadovoljava", ako tačno odgovori na.

Kastav 216..258 - Službene novine Primorsko

tivnog naselja Kastav podudaraju se s granicom Grada. Kastva. (2) GradŻŻevinska podrucja ... objave u »Sluzbenim novinama Primorsko-goranske zupa- nije«.

Službene novine Federacije BiH, broj 66/13

(1) Strana osoba ne može biti vlasnik nekretnine na području, koje je radi zaštite interesa i ... (2) Nadležno tijelo će povjeriti na čuvanje pouzdanom čuvaru stvari koje ne može samo čuvati. ... prestane tražbina, zahtijevati vraćanje zaloga, kada u zamjenu da neki drugi zalog koji po vrijednosti ... Brisanje starih hipoteka.

Rijeka 346..403 - Službene novine Primorsko

doma socijalne skrbi (dom za djecu i mladеe punoljetne oso- be, dom za ... na podrucоjima oznake Pehlin oznake 2-11-6.5. i Donja. Drenova ... zdravlja ljudi).

Opc´ ina Lopar - Službene novine Primorsko

ime Opcina Lopar preuzima obvezu placanja cijene javne ... clanka 1. ove Odluke je Lopar Vrutak d.o.o. Lopar 381/ ... obracun iznosa cijene javne usluge.

Službene novine Federacije BiH, broj 16/18

3 svi 2018 ... Hercegovine i vlade kantona kao poslodavac s jedne strane i Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj ...

„Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 8 - Vlada TK

O POSTUPKU FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA U. FEDERACIJI ... Izrazi upotrebljeni u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje: a.

službene novine - Općina Pićan

22 ožu 2018 ... ALUMONT. Bilić Feručo. 91386705 ... 2016. godine nalaze u rasponu od 3% višegodišnjeg prosjeka u Zadru (0,7 mm) do 179% tog prosjeka u ...

službene novine - Općina Viškovo

21 ožu 2017 ... ćine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske žu- ... Zekid d.o.o., Ark – Mihelid d.o.o., Elektromax d.o.o., Kimi Commerce d.o.o., ...

službene novine - Općina Maglaj

5 ruj 2012 ... Ukupno za 313 Europatrade doo pred.za proiz.trg.promet i usluge Tešanj -766,18. Ukupno za sve komitente. 484.894,99. Potraživanja po ...

Viskovo 348..511 - Službene novine Primorsko - PGŽ

21 velj 2013 ... Opcinsko vijece Opcine Viškovo na 40. sjednici odrzanoj dana 21. 2. ... IGPin Ǧ GǦ1 tj. groblje Viškovo s površinom od 3,6 ha zauzima 53,73%.

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 09/10)

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni zavod) je zdravstvena ustanova, čiji je osnivač Federacija i koja ...

Službene novine Federacije BiH, broj 26/16

1 tra 2016 ... 2016. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15), na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada ...

rijeka 859..875 - Službene novine Primorsko

Rijeka, 27. ozujka 2012. ... istice na oglasnoj ploci Grada, Rijeka, Titov trg 3, a u ... TRG 128. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE. TRG 111. BRIGADE HRVATSKE ...

Službene novine - Općina Pitomača

DHMZ. - vrsta opasnosti. - vremenske prognoze. - Stožer civilne zaštite Općine Pitomača. - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja.

Službene novine Federacije BiH, broj 61/18 - Udruženje ...

8 kol 2018 ... (1) Dodatak na plaću po osnovu uslova rada radniku se obračunava i ... a) ako je obezbijeđen smještaj i ishrana terenski dodatak iznosi 20% ...

Službene novine Kantona Središnja Bosna

22 ožu 2019 ... (4) Dnevna naknada za prijevoz utvrđuje se na temelju prosječne ... (6) Cijena dnevne naknade za prijevoz po kilometru dana je u Tablici 1.

Službene novine Federacije BiH», broj 64/04 - Federalno ...

Za vrijeme službenog obavljanja posla, ribočuvar nosi opremu (odijelo, čizme, torbicu ... korisnika ribolovne vode radi upućivanja poziva za pomoć, ukoliko lično ...

Službene novine SBK br.11 - 2014 - Srednjobosanski Kanton

17 srp 2014 ... c) da se ne beru nedorasli primjerci gljiva: smrčak i lisičarka ispod 3 cm ... prodajna cijena šumskih proizvoda na mjestu pričinjene štete (kod ...

Općina Bakar - Službene novine Primorsko

26 lip 1995 ... da je Koksara neprihvatljiva na prostoru zaljeva. Istovre meno se je pokušalo iznaći mogući model razvoja Bakar skog zaljeva i predložiti nove ...

službene novine 9-2017 - Općina Raša

30 stu 2017 ... prodaju nekretnine - stana u vlasništvu Općine Raša, u zgradi u ... Dogma upravljanje, d.o.o. Rijeka, prema kojem stan ima energetski razred C. ... Općine Raša i skraćeni tekst natječaja u Glasu Istre dana 28. rujna 2017.

Službene novine Federacije Bi - Federalno ministarstvo ...

I ODSTRJEL I KORIŠTENJE DIVLJAČI. 1. KRUPNA DIVLJAČ: 1) Jelen (Cervus elaphus L.) Lov: Jelen od 01. 9. – 31. ... Za ranjenog a nepronađenog srnjaka .

SLUZBENE NOVINE 7-2015.pdf - Općina Raša

31 ožu 2015 ... Labina i Općina Kršan, Pićan, Sveta Nedelja i Raša – Separat za ... Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom postojeće ... putem javnih glasila (Radio Labin, Naši foji), Internet stranica [email protected] ,.

Službene novine SBK br.14 - 2014 - Srednjobosanski Kanton

24 stu 2014 ... SUZANA KRIŠTO,. 6. IVAN SAJEVIĆ,. 7. LJUPKO SUČIĆ,. 8. DRAŽEN MATIŠIĆ,. 9. ANTO LOZANČIĆ,. 10. ANTO BILIĆ,. 11. MATEJA GADŽA.