Stereokemija i optička kiralnost, Đana Grčević - PBF

28 tra 2008 ... Nužan i dovoljan uvjet optičke aktivnosti je kiralnost. ▫. Razlika u prostornom rasporedu atoma unutar molekule može uzrokovati razliku u ...

Stereokemija i optička kiralnost, Đana Grčević - PBF - Srodni dokumenti

Stereokemija i optička kiralnost, Đana Grčević - PBF

28 tra 2008 ... Nužan i dovoljan uvjet optičke aktivnosti je kiralnost. ▫. Razlika u prostornom rasporedu atoma unutar molekule može uzrokovati razliku u ...

simetrija i kiralnost organskih molekula - Repozitorij PMF-a

21 ruj 2018 ... otkriću.2 Pojam kiralnost uveo je William Thomson Kelvin 1884 u ... Iako je kiralnost potreban uvjet za optičku aktivnost, kiralni spojevi ne ...

Organska stereokemija - FKKT

1 (2). 1. PREDMET: ORGANSKA STEREOKEMIJA. Šifra: 30-2020. Število kreditnih točk (ECTS): 12. Obseg ur: 60. Program: podiplomski študij - smer Kemija. 2.

26 Grcevic.indd

je Đuro Daničić 1866./1867. godine došao u Zagreb i ondje 1880. godine počeo izdavati Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika Jugoslavenske akademij e ...

ZELENA KEMIJA-SEMINAR-Stereokemija- 320ana Gr350evi ... - PBF

28 tra 2008 ... molekuli povezani na isti način, ali je prostorni raspored atoma drugačiji. ▫. DIJASTEREOIZOMERI - jednaka konstitucija, različita konfiguracija.

Stereokemija na drugi način: puževi, zrcala, koordinatni sustavi

Uvod. Stereokemija je središnji pojam organske kemije i biokemi- je, a također i znanosti o (organskim) materijalima te far- macije. Nemoguće je razumijevanje ...

Mihaela Grčević - Etnografski muzej

šivano strojno, vez zlatnom niti naskroz i preko papira. Ornament: ... Grafičkom dokumentacijom prikazan je kroj rubine i oplećka (Sl. 13), kao i zlatovez na ru-.

Stereokemija na drugi način: puževi, zrcala, koordinatni sustavi - FKIT

Da bismo objasnili molekulsku kiralnost, trebalo bi najprije krenuti od kiralnih predmeta u svakodnevnoj uporabi, a zatim prijeći na najjednostavnije kiralne mole ...

Stereokemija na drugi način: puževi, zrcala ... - Institut Ruđer Bošković

asigniranje konfiguracijā R i S asimetrično supstituiranoga ugljikova atoma, te ... oksiriboze, čija je apsolutna konfiguracija po CIP-pravilima. NO2. 4. 3. Cl. Cl. N.

1 MARTINA GRČEVIĆ SLOVA I GLASOVI U SLOVAČKOM I ...

nastavnika slovačkoga jezika u hrvatskoj sredini, koji je izvorni slovački govornik. Riječ je o ... Slovačka i hrvatska abeceda podudaraju se u 26 slova. Slovačka ...

Martina Grčević Imena hrvatskih naselja

u imenima mjesta, i to rijetko, a imena takvih mjesta, kao što vidimo, djelomice se kole- ... U rječnik su preuzeta sva imena suvremenih naselja RH iz popisa Državnoga zavoda za statistiku (DZS). Osim tih imena ... 08a • Sveti Jakov Šiljavica.

Danka Grčević, Zagreb Vice President

14 Oct 2016 ... University of Zagreb School of Medicine, Zagreb, Croatia ... Department of Microbiology and Tumorbiology (MTC), Karolinska Institutet, ...

Manuela Grčević, dipl. ing. OBOGAĆIVANJE KONZUMNIH JAJA ...

Bjelanjak obavija žumanjak kojeg u središtu jajeta drže halaze, spiralne tvorevine gustog ... ili poboljšanjem statusa vitamina A u onih jedinki koje mogu iskoristiti karotenoide kao prekursore vitamina A. ... preostale dvije skupine. Skupine s ...

5.12.2013. Mario Grčević Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ...

5 pro 2013 ... Daničić je Juliji u Beču bio učiteljem srpskoga jezika, sve dok se. 1855. godine ... Račkoga i J. Strossmayera odredio Đuro Daničić. Time je bio ...

INTERVJU - Prof. dr. Mario Grčević, kroatist na Hrvatskim studijima u ...

24 ožu 2013 ... http://www.glas-koncila.hr/index.php?option=com_php&Itemid= ... pokazatelj najnoviji broj Kola koji je uredio gospodin Ernest Fišer. Arhiva.

Optička sočiva - MON KS

optička leća. Page 4. Page 5. Page 6. ☺ Sočiva koja snop paralelnih zraka prelama tako da ih sabira nazivamo sabirna sočiva. ☺ Sabirna sočiva imaju različite ...

Optička vlakna (fiberi)

Optička vlakna (fiberi). Kada je potrebno preneti informacije (npr. govor, slike ili podatke) na veliku daljinu, koristi se koncept komunikacije pomoću nosećih ...

Optička svojstva otopina

Zakon koji opisuje apsorpciju monokromatske svjetlosti (jedne valne duljine) u otopinama konstantne temperature naziva se Lambert – Beerov zakon i on je ...

Vježba 8: Optička klupa Vježba 11: Optička klupa

je leća tanka i nalazi se u zraku, udaljenosti obaju žarišta od centra leće su jednake. Ta ... Zadatak 1. Odredite žarišnu daljinu i jakost konvergentne leće.

hidrografska i bio-optička svojstva ... - Repozitorij PMF-a

Ključne riječi: fitoplankton, južni Jadran, bio-optika, hidrografija. Voditelj: ... srednjem Jadranu (Ercegović 1936; Pucher-Petković 1966; Marasović i sur., 1990).

optická vlákna výrobce OFS Fitel, LCC - OFA sro

ká vlákna. A Furukawa Company optická vlákna výrobce OFS Fitel, LCC. Gradientní mnohovidová. Optic ká vlákna. Inovace optických sítí. A Furukawa Company.

Optická vlákna a jejich využití

17. září 2014 ... Struktura optického vlákna. • Jádro – Core. • Plášť – Cladding. • Primární ochrana – Buffer. Materiál a výroba optických vláken: • křemík (  ...

Optička koherentna tomografija - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

svega, OCT je razvijen za medicinsku i biološku primjenu gdje posebno možemo istaknuti važnost primjene OCT-a pri mjerenjima i snimanjima oka i očnih ...

OPTIČKA SVOJSTVA ANIZOTROPNIH DVOOSNIH MINERALA – 2 ...

vrlo dobra prizmatska kalavost po {110}. → sustavi kalavosti sijeku se pod 93°, odnosno 87° (karakterističan kut). • česti sraslaci, sraslačka os okomita na (100),.

optička vlakna i prenos signala preko - etf

OPTIČKA VLAKNA I PRENOS SIGNALA PREKO. FIBER OPTIČKOG TELEKOMUNIKACIONOG SISTEMA. Slika 1. Struktura linije za prenos digitalnih signala po ...

OPTIČKA NIJANSA HRVATSKOG LIRSKOG EXPRESIONIZMA ...

pjesme Lucida intervalla iz godine 1893. do lirski malo zapaženog - mladog A. ... (M. Krleža: Pjesma naših dana) ... II M. Krleža: Plameni vjetar, Pjesme I, str. 16.

OPTIČKA VLAKNA I PRENOS SIGNALA PREKO

na bazi dijafragme, svjetlovodi na bazi sočiva i ogledala itd.) sve do pojave staklenog vlakna. Na bazi stakla, a posebno na bazi Si – stakla ili kvarcnog stakla (. ) ...

Optička klupa - Medicinski fakultet Osijek

žarišna daljina jednaka je polovici polumjera zakrivljenosti leće. Jakost leće ili optička moć (oznaka ) je fizikalna veličina koja opisuje koliko leća (ili sferno.

Optička rešetka - Medicinski fakultet Osijek

Takav odnos između valne duljine svjetlosti λ i konstante rešetke d zapisujemo λ<<d, gdje je d razmak između dvije susjedne pukotine (konstanta rešetke).

Optická vlákna - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, vvi

http://cscasfyz.fzu.cz. Optická vlákna – páteř moderních komunikací. Ivan Kašík , Pavel Peterka. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 57, 182 51 ...

Optická vlákna - Ústav fotoniky a elektroniky

Optická vlákna ... f = c /λ λ c = 299 792 458 m/s. Optika. -věda zabývající se světlem (paprsky, kvanta). Foton -elementární částice EM záření -světla. FOTONIKA ...

Nastavni komplet “Optička klupa sa priborom” - Didaktis

Prizma 60°. 12. Optička rešetka n = 500 mm-1. 13. Horizontalno obrtno postolje. 14. Stub – adapter φ = 8 mm / φ = 4 mm. 15. Držač slajdova za klupu. 16.

Optička svojstva nemetala - << Fizika čvrstog stanja >> - grdelin

Clausius-Mossottijeva relacija. Atomska polarizabilnost. Pravilo suma. Fononski doprinos. Lyddane-Sachs-Teller relacija. Polaritoni. Kramers-Kronigove relacije.

optička rasprava marka antuna de dominisa: geneza ... - hrvatski

GENEZA, METODOLOGIJA, ZNAČENJE. IVICA MARTINOVIĆ. (Institut za filozofiju, Zagreb). UDK 113/119 de Dominis. Izvorni znanstveni članak. Primljeno: 2.

pasivna optička mreža - Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti

Optički kabeli imaju višestruke prednosti u odnosu na bakrene ... Svrha svih optičkih konektora je spajanje svjetlovodne niti iz kabela s aktivnom opremom.