RAČUNSKE VEŽBE IZ FIZIKE

Zbirka zadataka iz fizike. Mr V. Drinčić. 2.12 odgovor: (. ) (. ) kg. 098,0. 2. 1. 2. 1. 2 ... s kretanje je sa stalnom brzinom, odnosno a = 0; od 3,5 s do 7 s kretanje je ...

RAČUNSKE VEŽBE IZ FIZIKE - Srodni dokumenti

RAČUNSKE VEŽBE IZ FIZIKE

Zbirka zadataka iz fizike. Mr V. Drinčić. 2.12 odgovor: (. ) (. ) kg. 098,0. 2. 1. 2. 1. 2 ... s kretanje je sa stalnom brzinom, odnosno a = 0; od 3,5 s do 7 s kretanje je ...

Praktikum za računske vežbe iz Fizike

Računske vežbe iz Fizike. Praktikum ... Zadaci za samostalnu vežbu: 3. ... 8. Odrediti jedinicu koeficijenta viskoznosti (η) primenom jednačine za viskoznu silu. F.

Računske vežbe iz električnih vozila

prepravljen tako da ima električni pogon sa asinhronim motorom snage 50kW pri čemu se ... d) uporediti energije obrtnih masa automobila pre i posle adaptacije ... Pomoćni električni uređaji na vozilu imaju snagu od 500 W. Masa baterija.

ii računske vežbe hemijske ravnoteže - GRF

KONSTANTA RAVNOTEŽE. Hemijske reakcije nisu potpune, već su određene uslovima pri kojima je odnos između koncentracija proizvoda i reaktanata ...

iv računske vežbe ravnoteže u redoks sistemima - GRF

Standardni elektrodni potencijal, Eθ, je konstantna vrednost, a predstavlja potencijal koji se uspostavlja na elektrodi uronjenoj u rastvor jona čija je aktivnost, ...

I RAČUNSKE VEŽBE PREGLED OSNOVNIH VELIČINA ZA ... - GRF

g/dm3. Molalitet, m ili b, predstavlja količinu rastvorene supstance u jediničnoj masi rastvarača. (mol/kg). Molalna koncentracija (molalitet, molalnost), b, se može ...

1 vi računske vežbe termodinamičke osnove hemijskih ... - GRF

Termodinamika je nauka koja proučava energetske promene pri odvijanju fizičkih i hemijskih procesa. ... Energetski dijagram-slikoviti prikaz rešenja 1. zadatka ...

Odrađene računske vežbe iz predmeta Elektromagnetizam I

Dijamagnetizam i paramagnetizam. 13. Feromagnetizam. 14. Molekulske struje. Žiromagnetni koeficijent. 15. Generatori jednosmerne i naizmenične struje. 16.

iii računske vežbe ravnoteže u rastvorima kiselina i baza - GRF

kiseline,disocijacijom u vodi daju od katjona samo vodonik-jon: HCl→H Cl-, baze,disocijacijom u vodi daju od anjona samo hidroksid-jon: NaOH→Na OH- ...

1 vi računske vežbe termodinamičke osnove hemijskih reakcija ...

0) se zovu endotermne reakcije, a hemijske reakcije kod kojih se otpušta toplota (dH < 0) se zovu egzotermne reakcije. Ukupnu entalpiju nekog sistema je teško ...

Eksperimentalne vezbe iz fizike - ALAS

6 апр 2002 ... U izrazu (4–1) se pojavljuje konstanta proporcionalnosti E koja se naziva modul ... mozemo pronaci koeficijent elasticnosti opruge k.

KNJIGA Laboratorijske vezbe iz fizike - Електротехнички факултет

26 сеп 2019 ... Уџбеник „Лабораторијске вежбе из физике“ намењен је студентима прве ... Ј. Цветић, Таласи, скрипта, ауторско издање, 2003.

pitanja iz zakona zračenja i kvantne fizike - DNEVNA DOZA FIZIKE

Ako temperatura T crnog tijela raste, valna duljina λmax kojoj pripada ... Čestici kinetičke energije E, mase m pridruţuje se de Broglieva valna duljina λ. Energija ...

državno natjecanje iz fizike - Natjecanja iz fizike

20 tra 2018 ... Stjepan Sabolek, prof., Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb. 23. Luca Spetić, prof., Osnovna škola grofa Janka Draškovića, Zagreb. 24.

Računske vježbe 4

Učitati string koji sadrži manje od 20 karaktera i sva mala slova u tom stringu konvertovati u velika, a ostale karaktere ne mijenjati. #include <stdio.h>. #include ...

Računske operacije

Računske operacije. Page 2. Računske operacije v vrtcu. Cilj: Otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje. Sešrevanje: a b... vsota (suma).

Računske operacije s korijenima - Antonija Horvatek

Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Page 2. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/

Umnozak je rezultat kod ... (koje racunske operacije?) - MiŠ ...

Zar se u rijeci umnozak ne krije korijen rijeci mnoziti? Imamo li u ovom nepovezivanju pojmova udjela i mi nastavnici koji nismo dovo- ljno ukazali na odre-dene ...

Računske operacije s razlomcima - ponavljanje - Antonija Horvatek

Računske operacije s razlomcima - ponavljanje. Antonija Horvatek. 1/3. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 2. 1. 3. 1. 2. 1. 2. 5. 1. 5.

Sve računske operacije i redoslijed računskih operacija - Artrea

Redoslijed računskih operacija. Primjer 1 Uzmimo jednadžbu sa više računskih operacija: (3 1) : 2 - 6. 6 2x. 6 2 x (3 1) : 2 - 6 = 6 2 x 4 : 2 - 6. 6 2 x 4 : 2 ...

Sve računske operacije i redoslijed računskih operacija - Artmedia

Korak 2. Korak 3. Korak 4 zagrade množenje dijeljenje zbrajanje oduzimanje. Korak 5. 10 - 6 = 4. Primjer 2 Uzmimo jednadžbu sa više računskih operacija: 10 ...

Sve računske operacije - Zadaci riječima - listići matematika ... - Artrea

Koliko kg kruha prodaju za 6 dana? On-line škola artrea.com.hr. Edukativni sadr aji na jednom mjestu - ž www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia Varaždin.

1. vezbe

1.4 Oduzimanje binarnih brojeva. ➢ Tablica oduzimanja: 11111. 00011. 01101. 11001. 00110. 10010. 11100. 00000 r pba p iz ul ...

4. vezbe

definišu istu funkciju, ne moraju biti podjednako pogodni za praktičnu realizaciju. ♌Minimizacija logičkih funkcija se obavlja u cilju smanjenja broja logičkih kola ...

vezbe 22.11.- 1.pdf

derivati kože: dlake, kož- ne žlezde (lojne, znojne, mlečna) specijalne rožna- ... GRAĐA KOŽE (1) ... tirozin dobro oksidisan daje crnu boju dlake, mala količina ...

3. vezbe

3.0 Logičke funkcije. ♌Osnovne osobine i karakteristike logičkih funkcija: 1. Logička funkcija, kao i svaka druga funkcija, predstavlja preslikavanje iz jednog ...

Vezbe 1: Kombinatorika

25 феб 2011 ... Koliko permutacija od cifara 1, 2, 3, ..., 8 pocinje sa: a) 5, b) 123, c) 8642 ? Zadatak 6. Koliko elemenata sadrzi skup ako broj svih permutacija ...

Vezbe ES _ ED.pdf Preuzmi

○Promena cene nekog dobra izaziva dva efekta. To su: ... potrošnje jednog dobra zbog promene cene tog dobra ... Inferiorna dobra, PF opada. F. 3. Inferiorno ...

Vezbe iz Matematike 1

3 нов. 2010 ... Relacija je bilo koji podskup Dekartovog proizvoda proizvoljnih skupova ... RST-relacija ekvivalencije je relacija koja je refleksivna, simetricna i.

1 ASM Dijagrami, vežbe

ASM dijagram sa Sl. 2(a) opisuje ponašanje digitalnog sistema čiji je blok dijagram prikazan na Sl. 2(b). Interfejs sistema čine: jednobitni ulazni signal Cin, ...

Uvod u OOP – vežbe

Uvod u OOP – vežbe. C i Java. Vežbe iz predmeta Uvod u objektno-orijentisano programiranje, I god. II semestar. Školska. 2012/2013 ...

ELEKTROSTATIKA VEŽBE

=Q raspoređena su u temenima A, B, C i D kvadrata stranice , kao na slici. Sistem se nalazi u vakuumu. Odrediti: • potencijal u tački E (presek dijagonala ...

Biohemija vežbe

Ogled br.6: Dokazivanje skroba u krompiru i hlebu. Pribor i hemikalije krompir komadid hleba rastvor joda u kalijum jodidu, I2/KI. Postupak rada. Rasedi krompir ...

Laboratorijske vezbe

Fotootpornik je otpornik čija otpornost zavisi od osvetljenosti njegove površine. Otpornost fotootpornika je najveća u mraku (tipično je reda MΩ) i opada sa ...

VEŽBE ZA RAZVOJ GRAFOMOTORIKE

Page 1. VEŽBE ZA RAZVOJ GRAFOMOTORIKE www.vivaverbum.rs vežba 00030. Oboji crtež prema zadatom primeru.

Ekspertski sistemi Vežbe

Zatvorenikova dilema. • Dva kriminalca su uhapšena i ... Prisoner's dilemma. • Nešov ekvilibrijum: par ... Zatvorenikova dilema u realnom životu. • Rat cena.

PSIHOLOGIJA VEŽBE Asertivnost u poslu

PSIHOLOGIJA. VEŽBE. Asertivnost u poslu. Doc. dr Gordana Nikić. Page 2. Page 3. Asertivnost ... Asertivnost ne podrazumeva izražavanje svega što mislimo i ...

Psihologija-vežbe, Asertivnost u poslu.pdf

... izražava, opisuje osobu i izrečena je bez dominiranja, ponižavanja ili degradiranja druge osobe. • Asertacija uključuje uvažavanje, ali ne i snishodljivost.

skripta za vežbe iz predmeta - tutoriali.org

MeĎutim, ni udaljeno skriptovanje nije bez problema zbog načina na koji radi. ... Applet je izdvojen iz HTML-a. Tip promenljive se ne ... U JavaScript-u termin. 'globalno' odnosi se na tekući dokument koji je učitan u prozor ili okvir čitača.

Uvodne vežbe - Tatjana Mentus

Bodovi, poeni, ocene. Smer. EPSB (ECTS). Prevencija. 8. Oligofrenologija. 8. Tiflologija. 8. Logopedija. 5. Surdologija. Somatopedija. 5. 5. Poeni. Ocena. ≤ 50.

Grafomotoricke vezbe - uciteljica Ljilja

ПАРДОН. Срео слон у шетњи стоногу и згази јој тридесет и трећу ногу. Учтиво сурлу подиго слон и реко: - Пардон! Драган Лукић. Нацртај и обој водећи ...

VEŽBE IZ ANATOMIJE 1 POČINJU U ČETVRTAK 10.10.2019. PO ...

10 окт 2019 ... Tomešić Nataša. Jovanović Ivona. Milankov Katarina. Urban Jana. Kecman Jovana. Nikolić Veljko. Vakanjac Miloš. Kecman Zorica. Ninić ...

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2 priručnik za vežbe u laboratoriji

koji se poklapa sa vektorom magnetne indukcije (slika 2.9a). Pravilo desne ruke, odnosno zavojnice, koristi se i za određivanje smera vektora, koji je rezultat ...

Algoritmi i strukture podataka vezbe 1 - Poincare

Algoritmi i strukture podataka vezbe 1. Mirko Stojadinovic. 6. oktobar 2015. 1. 1 Slozenost algoritama. Postoje 3 mere na osnovu kojih se porede efikasnosti ...

KOLOIDI – LABORATORIJSKE VEŽBE 2017/2018

ODMERITI 5 ML RASTVORA AgNO3 I POMEŠATI SA 10 ML RASTVORA NH4OH (0.05 M). REAKCIONU SMESU. STAVITI NA MAGNETNU MEŠALICU I ...

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 priručnik za vežbe u laboratoriji

Priručnik za laboratorijske vežbe iz osnova elektrotehnike. 1 vežba broj 1. 1. KULONOV ZAKON. U ovoj vežbi: Tačkasta naelektrisanja. Definicija kulonovog ...

RADNI MATERIJAL ZA VEŽBE IZ POGONSKIH MATERIJALA

GASNO ULJE (300—350 0C) - služi kao gorivo za dizel motore (dizel ulje), za čiscenje ... aditivi. Njihov zadatak je ili da poboljšaju pojedine karakteristike goriva, poput ... zgušćivača. Meki metali. Ugljendioksid. Bitumenska maziva. Keramički.

Poslovna informatika – ZADACI, VEŽBE, KOLOKVIJUMI - Osnovne ...

VEŽBE-ZADACI-3-KOLOKVIJUM prof. dr Zlatko Langović ... konteksta, dijagram toka podataka, rečnik podataka, minispecifikacija ... Hijerarhijski organizovan skup dijagrama toka podataka;. 2.Rečnik podataka ... Postavka-e: • Rešenja-e: 17.

Odabrana poglvalja astronomije (MNVR) Vezbe 1 ... - Poincare

Slici 2 su prikazane sferne koordinate tacke. Rastojanje r predstavlja rastojanje od cen- tra koordinatnog sistema do tacke cije ko- ordinate merimo, ϕ je ugao u ...

Uvod u astronomiju Vežbe 1 Koordinatni sistemi u ... - Poincare

Mesni ekvatorski koordinatni sistem kao osnovnu ravan ima ravan ekvatora a kao ... tačke na Zemlji su visina h, geografska širina ϕ i geografska dužina λ. Ge-.

Uvod u astronomiju Vežbe 11 Keplerovi zakoni ... - Poincare

Vežbe 11. Keplerovi zakoni. Keplerova jednačina. Keplerovi zakoni. 1. Planete opisuju oko Sunca eliptične putanje, a u zajedničkoj žiži tih elpsi nalazi se Sunce ...

laboratorijske vežbe iz asinhronih mašina i energetskih transformatora

Ukoliko se dijagrami crtaju na milimetarskoj hartiji, koristiti lenjir i krivuljar kako bi se povukla odgovarajuća kriva. □ Ukoliko se dijagram konstruiše softverski, ...

Uvod u astronomiju, L smer Vežbe 8, 9 Vreme Zvezdano ... - Poincare

Td - časovni ugao pravog sunca u Griniču tp - pravo vreme u nekom mestu geografske dužine λ. Tp - Griničko pravo vreme. Po definiciji pravo vreme je: tp “ td ...

Odabrana poglavlja astronomije: L smer Vežbe 2 Dnevna paralaksa ...

Dnevna paralaksa. Pod paralaksom podrazumevamo ugao pod kojim vidimo neki ugao. Dnevna para- laksa predstavlja ugao pod kojim se sa nekog tela vidi ...

nova-skola-kontrolne-vezbe-2-srpski-jezik ... - WordPress.com

RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. SVET OKO NAS. Prvo izdawe. 2009. godina. Autorski tim NOVE [KOLE: Milica ]uk. Zoran Jevti}. Miroslav Marinkovi}.

kontrolne vezbe srpski 4 razred u pripremi juzbasic i trkulja

Сваку реченицу допуни истом речи која ће вршити функцију атрибута и ... споро. Спори волови споро пасу. (атрибут). (прилошка одредба за начин).

nova-skola-kontrolne-vezbe-2-srpski-jezik-matematika-svet-oko-nas

KONTROLNE [email protected] ZA 2. RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. SVET OKO NAS. Prvo izdawe. 2009. godina. Autorski tim NOVE [KOLE: Milica ]uk.

P R I R U Č N I K FIZIKE

svako pitanja (zadatak), da pokuša da pretpostavi odgovor na osnovu znanja stečenih u ... provodnicima silu jednaku 2×10−7 njutna po metru dužine (9. ... Urošević V., Krmpotić Đ.: Primenjena fizika – za IV razred usmerenog obrazovanja,.

fizike 1 - Nobel

26 сеп 2019 ... FIZIKE 1. Kurs iz Fizike 1 odvija se tokom prvog semestra osnovnih studija. ... P.Marinković: Fizika 1, skripta, autorsko izdanje, Beograd 2017. 2.

Naloge iz fizike II za FMT - Fmf

21 okt 2004 ... elektricno poljsko jakost ustvarja vsak naboj na mestu drugega naboja? Kolikšna elektrostatska sila deluje na vsakega od nabojev? 4 ...