Sklonidba tuđica i posuđenica u hrvatskim novinama

pisanje tuđih imena, sklonidba tuđica, suvremeniji i raznovrsniji primjeri iz novinskih tekstova odgovaraju opisima Hrvatskoga pravopisa. R. Katičić (1971: 42/43) ...

Sklonidba tuđica i posuđenica u hrvatskim novinama - Srodni dokumenti

Sklonidba tuđica i posuđenica u hrvatskim novinama

pisanje tuđih imena, sklonidba tuđica, suvremeniji i raznovrsniji primjeri iz novinskih tekstova odgovaraju opisima Hrvatskoga pravopisa. R. Katičić (1971: 42/43) ...

SKLONIDBA TUĐICA I POSUĐENICA

uspoređivati s tim pravopisom. Izvorno pisanje tuđih imena, sklonidba tuđica, ... ski, opširno bavi transkripcijom i transliteracijom stranih imena. Prema . izdanju.

Naglašavanje posuđenica iz španjolskoga jezika u hrvatskim ...

Strane se riječi preuzimaju iz drugoga jezika i prilagođavaju hrvatskom jeziku, u kojem ... je naglasak u španjolskom jeziku bio na ultimi, utoliko je u hrvatskom ...

prilagodba francuskih posuđenica u hrvatskim rječnicima

Ovaj rad bavit će se prilagodbom francuskih posuđenica u pet hrvatskih rječnika, ... je jeziku broj vokala puno veći nego u hrvatskom: ako ubrajamo šva (/ə/), ...

Analiza medijskoga izvještavanja u hrvatskim dnevnim novinama na ...

prevladavaju budući da su televizijski sadržaji, posebice serije, i dalje ... od i za s tim povezane konverzacije'' (Bauer, 2007 prema Labaš, Grmuša, 2011: 90).

slike osoba treće ţivotne dobi u hrvatskim dnevnim novinama

ukidanje besplatnog pokaza za zagrebaĉke umirovljenike radi "uštede svake ... U pojedinim se ĉlancima umirovljeniĉki ili mirovni sustav predstavlja i kao ... Povećavanjem cijena željeli smo povećati pravednost jer su mirovine svima male, ... gradskim i drţavni sluţbenicima, ukljuĉujući i razliĉite gradske sluţbe (policija, ZET).

NAGLASCI TUĐICA NA -IJ

torij, ali ekvinocij, solsticij (Anićev Rječnik hn•atskoga je::,ika), kolcgij, opservatorij i opservatorij (Povijesni pregled, g/.asovi i oblici hrvatskoga jezika). Ukratko: u ...

o DEKLINACIJI I AKCENTUACIjI TUĐICA MUŠKOGA RODA NA ...

Kod trosložnih imenica susrećemo ih najprije nekoliko s kratkosilaznim akcen- tom po našem tipu nestaško. To su domino, embrio, gvanako (lama, ZT), pikolo,.

semantička polja germanskih posuđenica u praslavenskome1 - CORE

padnogermanskoga podrijetla, dok sve ostale semantičke kategorije sadrže i gotske i ... Germansko podrijetlo nekih drugih riječi također je sporno: psl.

semantičke promjene njemačkih posuđenica na primjeru metafore u ...

i urednik Zvonimir Milčec posvetio se i pisanju proze objavivši velik broj romana. ... K&K (Kava i kultura) u samome središtu grada koja je za zagrebačku ...

Semantička adaptacija ruskih posuđenica u hrvatskom jeziku od ...

značenjem "ruska vojnička kapa slična šljemu" (VRSRIK: 187; RSR: 203). Među terminima iz područja zrakoplovstva izdvajamo imenicu avijetka ("vrsta ruskih.

neki problemi proučavanja portugalskih posuđenica u ... - UniZd

broj Židova napustio Pirinejski poluotok.1 U onovremenim izvorima nema suglasnosti oko broja izgnanih: Damião de Góis (Crónica do felicissimo rei D. Manuel) ...

95 POSUĐENICA GOSPA U TALIJANSKOM JEZIKU Valter Milovan ...

U radu se govori o upotrebi riječi Gospa u talijanskim medijima u posljednjih tridesetak ... „canzone della gospa“, koja nas vodi na pjesmu Gospa majka moja;.

sklonidba imenica - e-Sfera

Sklonidba je promjena riječi po padežima. U hrvatskome jeziku razlikujemo sedam padeža, koji odgovaraju na padežna pitanja: nominativ. Tko ili što postoji?

Slavonski dijalekt u dnevnim novinama

funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnog jezika treba uzimati uvjetno jer su ... U odnosu na druge stilove hrvatskoga jezika, publicistički se stil određuje kao.

SKLONIDBA IMENICA U MARULIĆEVU NASLIDOVAN'JU

2005. Prihvaćen za tisak 14. IX.2005. 87. RASPRAVE INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE 31 (2005). SKLONIDBA IMENICA U MARULIĆEVU.

Zakon o veterinarstvu F BiH - objavljeno u Službenim novinama ...

brašno, jetreno brašno, krvno brašno, brašno od perja i drugi proizvodi životinjskog ... naknadu u visini tržišne cijene, na dan izvršenja mjere. Procjenu vrijednosti životinje i ... 11. za otkup, smještaj ili uskladištenje sirovih koža koristi objekat ili ...

Rubrike u osječkim novinama od sredine 19. do ... - ResearchGate

Josipa Selthofer, [email protected]. Martina Jošavac, [email protected] ... novina. Uredničke karakteristike odnose se na prikupljanje i raspored odabranih infor-.

sklonidba imenica u govoru jesenja - Srce

SKLONIDBA IMENICA U GOVORU JESENJA. Govor dijela Župe Jesenje i Općine Jesenje pripada području arhaičnih kaj- kavskih govora Zagorja i doline rijeke ...

EURI I EURA ROD I SKLONIDBA POZAJMLJENICA NA ... - Crosbi

oĉekivano dobiva sufiks -ic-a i postaje kemica kako ne bi bilo dvojbe o rodu, ... mizernih 50%, ali nedjeljom ne moţeš oĉekivat da ćeš pogoditi sva finala. ... Molim tri broja za poljski loto, s obzirom da znam koliko ste sretne ruke. ... extensive corpus of 150 words (e. g. euro, Euro, dildo, bijenale, finale) with several thousand.

Sklonidba neodređenoga oblika pridjeva - e-Sfera

Sklonidba pridjeva koju si upoznao u udžbeniku naziva se pridjevna sklonidba. Po toj se sklonidbi sklanjaju određeni pridjevi, koji odgovaraju na pitanje Koji?

143 SKLONIDBA MUŠKIH DVOSLOŽNIH IMENA I NAGLASNA ...

Jezik, 55., T. Bošnjak Botica, Z. Jelaska, Sklonidba muških dvosložnih imena... 144. Uvod. Osobno ime i prezime bitan su dio identiteta svakoga čovjeka, ali i ...

170 SKLONIDBA MUŠKIH DVOSLOŽNIH IMENA I NAGLASNA ...

SKLONIDBA MUŠKIH DVOSLOŽNIH IMENA. I NAGLASNA DVOJNOST. Tomislava Bošnjak Botica i Zrinka Jelaska načnost navođena u prvih sedam izdanja ...

prikaz baruna trenka u književnosti, novinama i historiografiji

dati odgovor na pitanje zašto je barun Trenk bio toliko poznata osoba da su o ... njihovi crveni kapucini, konjski repovi umjesto zastava i banda glazbenika.

USKR[WI USTANAK U IRSKOJ 1916. U BEOGRADSKIM NOVINAMA

Ipak, ovi tragi~ni doga|aji nisu obeshrabrili irsku borbu koja se u na- ... ~ke sociologije: Engleska, Francuska, Nema~ka 1815-1914, Beograd 1990, 67. 12 J. V. ...

Križevci U loKalnim novinama „KriževačKi glas“ (1943.)

Petar, DELIĆ, Gimnazija u Križevcima ( Križevci: Matica hrvatska Križevci, 1999.). 831 Loctus, Prošlost križevačke gimnazije: Niža realna gimnazijan pod ...

EURI I EURA ROD I SKLONIDBA POZAJMLJENICA ... - darhiv - unizg

15 ruj 2017 ... Akordi: Svi durovi i molovi, arpeggia i »duo style« (istodobno ... Pa ja sve ovo pijem, espresa, turske, kole, djuseve, kisele vode... ne zna im se broj na dan. ... dogaĊaj kaţem sam sebi kako nema šanse da zaboravim no već.

zamjenicko-pridjevna sklonidba jednine u hrvatskom knjizevnom ...

-ega, -ag/ -aga u genitivu jednine, a navezak je -a. U dativu je jednine u nekih oblika moguce birati izmedu alomorfa -em/-emu,. -ami -amu/-ame. Isto vrijedi i za ...

Sanda Ham (Osijek, Hrvatska) SKLONIDBA BROJEVA U JEZIKU ...

SKLONIDBA BROJEVA U JEZIKU JOSIPA KOZARCA. Abstract: The paper describes morphological characteristics of numerals in the language of Josip Kozarac ...

Gospić u lokalnim novinama (Ličanin, Hrvat, Srbin i Starčevićanac ...

22 lis 2012 ... Ključne riječi: Gospić, lokalne novine, Ličanin, Hrvat, Srbin, Starčevićanac, društveni odnosi, prijelaz iz ... Ante Pavelić, a drugu je zastupao dr. ... nje se kao Hotel Lika) te svratište Einwalter (preko puta Više djevojačke škole,.

Razvoj novinskog tiska Novinama se smatra svako kontinuirano ...

Dnevne novine izlaze najmanje četiri puta tjedno, a svrha im je javno ... Le notizie alla mano, u Francuskoj Les nouvelles manuscripts, a u Engleskoj News ...

pjesme florijana andrašeca u novinama muraköz-medjimurje - Srce

30 kol 2017 ... Florijan Andrašec (1888-1962) je obilježio život međimurskoga sela Dekanovca u 20. stoljeću, ali sasvim izvjesno, izvršio je snažan utjecaj i u ...

sklonidba imena i prezimena - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

18 lis 2019 ... Odsjek za hrvatski jezik i književnost. Studij Hrvatskoga jezika i književnostiIme i prezime. Marija Sentkiralj. SKLONIDBA IMENA I PREZIMENA.

Indijanci u hrvatskim frazemima

(Beringov prolaz). Tjelesne su osobine indijanaca svijetlosmeđa put, crna kosa, razvijene jagodične kosti i dominantan orlovski nos. europljani su ih nazivali i.

SINTAKSA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA U 20. STOLJEĆU

slava Katičića Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Osim što je taj ... godina skupini autora iz Zavoda za hrvatski jezik (odnosno Instituta za hr- vatski jezik i ...

USMENA KNJIŽEVNOST U HRVATSKIM OSNOVNOŠKOLSKIM ...

26 ruj 2008 ... pisana usmena književnost ograničena tek na posljednju, mnogo kraću etapu u njezinu razvoju i postojanju. Čar usmene književnosti možda i ...

GRAĐA ZA LITERATURU O HRVATSKIM PISCIMA XV I XVI ST. 155

20. KOLENDIĆ dr Anton: O naučnom radu. >>Jeđupka i njen autor«,. >> Dubrovački vjesnik<<, Dubrovnik 12. VIII 1961, X 567. (Odgovor na č lanak »Nelojalnost ...

Horati Carmen 3, 9 u hrvatskim prijevodima

Kvint Horacije Flak: Satire i epistule, preveo Juraj Zgorelec, Zagreb (Matica hrvatska),. 1958. 4. Quinta Horacia Flaka Piesni liričke, preveo Juraj Higja, ...

Manipulacija citateljima_prikriveno oglasavanje u hrvatskim ...

dostupnoj prigodi glorificirajući vino sorte crni pinot. Nakon promocije filma ... Renting, Merkur, Lateran, Lesnina. (Večernji list ... Podaci potvrñuju da postoji korelacija izmeñu novina i dana u tjednu, a srijeda, petak i subota se ističu kao dani s ...

PERPETUIRANJE RODNIH STEREOTIPA U HRVATSKIM ...

osebujnih rječnika koji kreativno iskorištavaju formalne okvire toga žanra puneći ga neočekivanim i originalnim sadržajima: Purgerski rječnik Ivana Brčića,.

Vrste riječi u hrvatskim gramatikama

9 označuju podređenost jedne punoznačne riječi drugoj i time izriču međusobni odnos predmeta ili radnji koje izriču punoznačne riječi (Babić et al. 1991: 724).

Kemijska veza u hrvatskim udžbenicima

kemijske veze, prema Lewisu, temelje na pravilu okteta, tj. zahtjevu da atom mora posve ispuniti svoju posljednju, valencijsku ljusku. To pravilo ima, dakako, ...

• NASTAVA POVIJESTI U HRVATSKIM ŠKOLAMA •

Nastava povijesti u osnovnim i srednjim školama s pravom izlazi iz interesa povijesne i nastavno- povijesne struke te je interesom različitih struka, pojedinaca i ...

subjekt u hrvatskim poslovicama - Srce

strukture u svakoj poslovici, odnosno njezin predikat i pripadajući subjekt. ... Takvi su primjeri građeni na načelu suodnosa: ako-onda, bolje-nego, tko-taj itd.

GRAMATIKA U KONTEKSTU: O PRIMJERIMA U HRVATSKIM ...

te Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika Eugenije Barić isura,. (1979). 3. Adolfo Veber Tkalčević, Skladnja ilirskoga jezika. U prvoj hrvatskoj sintaksi ...

ma de dominis u hrvatskim enciklopedijama i leksikonima

(523-525); Hrvatska enciklopedija, sv. 3, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2001. (206);. Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, V. knjiga ...

EROTIZAM U STARIJIM HRVATSKIM TEKSTOVIMA

Tako nepristojni stihovi postaju veći petrarkizam od petrarkizma da ih švicarski esejist ... poklonike i istraživače Marulova lika i djela jesu ljubavni stihovi kojih se.

Germanizmi u hrvatskim online medijima

19 stu 2015 ... Nakon detaljne definicije posuđenica i germanizama te objašnjenja procesa njihove adaptacije u hrvatski jezik, iznose se rezultati istraživanja ...

221 SAP ERP RJEâENJA U HRVATSKIM TVRTKAMA SAP ... - EFOS

SAP ERP rjeśenja implementirana su u brojne hrvatske tvrtke, a obiljeżavaju ... vrhunskih svjetskih brandova kao śto su: Lacoste, Calvin Klein), Speedo,.

Voda u hrvatskim ranosrednjovjekovnim ispravama

Ova analiza uloge vode u hrvatskom društvu ranog srednjeg vijeka nastala je ... Velik dio slatke vode oteče u more prije nego što ljudi te životinjski i biljni svijet dobiju ... iako su tekućice srazmjerno rijetke, one (i pojmovi koji se s njima mogu ...

primjer ovladavanja hrvatskim za poljske govornike

nosti monografija Hrvatski kao drugi i strani jezik (Jelaska et al. 2005) i „Lahor”, prvi ... šavi, posebno poznat kao vrstan prevoditelj poljske književnosti8. Danas se u ... jezikom. Predstavljajući poteškoće na koje poljski studenti nailaze u proce-.

Pouzdano djelo o hrvatskim i srpskim riječima

Krajem 2015. izašao je iz tiska Srpsko-hrvatski objasnidbeni rječnik sveučiliš- ... Neosporna je činjenica da su se hrvatski i srpski jezik standardizirali kao dva bli ...

onomatopejski glagoli kao sastavnica u hrvatskim, ruskim i ...

glasanje životinja odrazilo u frazeološkoj slici svijeta Hrvata, Rusa i Nijemaca. ... ptice koja najavljuje smrt, na značenje frazema s onomatopejskim glagolom ...

Tvorba riječi u hrvaTskim doPrePorodnim GRAMAtIKAMA

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ulica Republike Austrije 16, HR-10000 Zagreb [email protected] [email protected]. Tvorba riječi u hrvaTskim doPrePorodnim.

informacijski sustavi na hrvatskim autocestama - Veleučilište u ...

Slavonska autocesta. Primorsko-goranska. Kvarnerska autocesta. Istarski ipsilon. Istarski ipsilon. Neretvanska autocesta. Sisačka autocesta. Podravski ipsilon.

Prilagodba anglizama u govoru na hrvatskim televizijama

U novije vrijeme sve su češća pojava u hrvatskom jeziku i pseudoanglizmi. Prema. Filipovićevoj definiciji, pseudoanglizmi, sekundarni ili prividni anglizmi riječi ...

Novosti u hrvatskim propisima o državnim službenicima

3. U susret novim provedbenim propisima. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (i njoj pripada jući uglavnom »tehnički« propis - Pravilnik o ...

analiza predgovora u hrvatskim dopreporodnim gramatikama - SUM

krajicsnoj poklonjena. Šime Starčević. 1812.(b) Nova ricsoslovica iliricsko-francezka. Josip Đurkovečki. 1826. Jezičnica horvatsko-slavinska za hasen Slavincev,.

Protestantizam i protureformacija u podravskim hrvatskim selima u ...

SAŽETAK. Autor je pozornost usredotočio na širenje reformacije u mađarskoj Podravini,1 pred- stavljajući sinodu u Vaskaszentmártonu (danas ...

Manipulacija čitateljima – prikriveno oglašavanje u hrvatskim ...

659.1.01:070](497.5). Primljeno: 8. ožujka 2007. Manipulacija čitateljima – prikriveno oglašavanje u hrvatskim novinama*. JELENA JURIŠIĆ**. IGOR KANIŽAJ ...