Vokativ osobnih imena u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

Ovim sam radom htio istražiti uporabu vokativnih nastavaka osobnih imena i prezimena u suvremenom hrvatskom književnom jeziku. Kako bih došao do ...

Vokativ osobnih imena u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

Vokativ osobnih imena u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

Ovim sam radom htio istražiti uporabu vokativnih nastavaka osobnih imena i prezimena u suvremenom hrvatskom književnom jeziku. Kako bih došao do ...

Tvorba imena tvrtki i robnih marki u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet Osijek ... stranog podrijetla (hidro- i geo-), dok primjeri Strojotrgovina, Trgometal, Vodoprivreda,.

Tvorba žargonizama u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

prefiksalna tvorba, prefiksalno-sufiksalna tvorba, polusloženice, metafora i metateza. Pomoću svih navedenih tvorbenih postupaka nastaju spontani, maštoviti, ...

Onimizacija i eponimizacija u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

zaherica nastao je dodavanjem sufiksa -ica na osnovu riječi, odnosno prezimena Sacher (Zaher. – zaherica). Nadalje, ime poznate američke tvornice sportske ...

Sinonimija u suvremenom hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

(http://onlinerjecnik.com/rjecnik/strane-rijeci, 14.6.2018.), a u hrvatskih je govornika vezana uz srpski jezik, u kojem je prevladala. U Rječniku sinonima kao ...

Brojevne riječi u hrvatskom književnom jeziku - FFOS-repozitorij

Opisana je sklonidba brojevnih riječi i glavnih brojeva, zatim upotreba, morfološka obilježja i distribucija brojevnih riječi. 2. Pristup brojevima u gramatikama ...

''Rubni'' prijedlozi u suvremenom hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

jezikoslovlje, osobito primjerima iz djela Vježbanje života Nedjeljka Fabrija te Vjesnika. ... prijedlozi i prilozi, dakle dvovrsne su riječi i ovise o službi koju imaju u ...

Izricanje načina u suvremenom hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: načinsko značenje, načinski prilozi, besprijedložni izrazi, prijedložni izrazi, ... „da onda kad se rabe prijedlozi, u žarište dolazi sam odnos, dok u ... …vježbe ili pitanja oblikovani na način da64 učenik ima mogućnost pisanja ili.

Tvorba etnika u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

kojima su etnici tvoreni, no najveću brojnost pokazat će sufiksi koji pripadaju središnjoj tvorbi etnika (-anin, -janin, -čanin). Ključne riječi: tvorba riječi, etnici, ...

Mocijska tvorba u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

ženskog profesijskog mocijskog parnjaka u odnosu na imenice koje ... Dolazi na jednosložne osnove imenica za oznaku muške osobe i osnove imenica sa.

Glasovi ditu hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Nakon toga donesen je kratki prikaz glasovnih promjena hrvatskoga jezika, a poseban naglasak stavljen je na glasovne promjene u kojima sudjeluju glasovi d i ...

pragmatične osobine vlastitih imena u hrvatskom i poljskom jeziku

S obzirom da se pragmatične osobine vlastitih imena rabe uglav ... Josipa Užarevića. ... imena koje dobiva preneseno značenje nevidljivo iz oblika riječi, ali.

Imena u slavonskim gramatikama 18. stoljeća - FFOS-repozitorij

te se opširnije govori o imenima naselja i duhovnom svijetu imena, kako ih ... u rječniku se nalaze i imena dana u tjednu, imena mjeseci i to u poglavljima:.

Pravopisna pravila o pisanju zemljopisnih imena - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: zemljopisna imena, pravopisna pravila, toponimi, imena država ... jezika Vladimira Anića i Josipa Silića (2001), Hrvatski pravopis Lade Badurine, Ivana ... http://da.mvep.hr/files/file/pdf/121022_imena_drzava.pdf (pristupljeno 26.

sklonidba imena i prezimena - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

18 lis 2019 ... Odsjek za hrvatski jezik i književnost. Studij Hrvatskoga jezika i književnostiIme i prezime. Marija Sentkiralj. SKLONIDBA IMENA I PREZIMENA.

Hungarizmi u hrvatskome jeziku - FFOS-repozitorij

Ovu činjenicu, jednim dijelom, potvrdili smo istraživanjem u ovom radu. Ključne riječi: jezični dodiri, jezično posuđivanje, posuđenice, hungarizmi, hrvatski jezik.

Svakodnevica u prvom hrvatskom bontonu ... - FFOS-repozitorij

hrvatski bonton, pravila lijepog ponašanja ili kako ih on naziva Regule dvorjanstva. Naslov ovog ... navučitelov dece Mulih ističe važnost učitelja u odgoju djece.

Frazeološka sinonimija u suvremenom hrvatskom ... - FFOS-repozitorij

11 ruj 2019 ... Istoznačnice. Prvo pitanje je pitanje postojanja istoznačnica. Pojedini autori poput Simeona naglašavaju da potpuno istoznačni sinonimi ne ...

Pravopisna norma u Hrvatskom listu - FFOS-repozitorij

4.3. Velika i mala slova. U poglavlju o pravilima pisanja malih i velikih slova Hrvatski korijenski pravopis navodi da se veliko slovo piše na početku rečenice, ...

Stanje u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu od ... - FFOS-repozitorij

10 ožu 2016 ... mletačkom, osmanlijskom i habsburškom. U sukobima s Osmanskim Carstvom, Ugarsko-. Hrvatsko Kraljevstvo biva prepušteno samom sebi.

Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku - FFOS-repozitorij

li potpune istoznačnice u jeziku; iii) odgovoriti na pitanje pripadaju li bliskoznačnice sinonimiji i iznijeti oprečna mišljenja o njihovu statusu kao vrsti sinonima.

Ustaljeni padežni izrazi u suvremenom hrvatskom ... - FFOS-repozitorij

Frazemi imaju nekoliko obilježja koja ga određuju kao stalnu svezu riječi. Za frazeme je karakteristično to da ... vužgi ga, Blaž! (FA-K-H, 124.) glagol u 2. osobi ...

Genitiv u hrvatskome jeziku i njegovi prijevodni ... - FFOS-repozitorij

Prilikom određivanja koji su padeži hrvatskoga jezika strukturni, a ... Značenje dijelnosti u hrvatskom se jeziku vrlo rijetko izražava prijedložno-padežnim izrazom ...

Genitivni prijedložni izrazi u jeziku medija - FFOS-repozitorij

Genitiv s prijedlogom od često se rabi i kao nesročni atribut koji izriče kakvu ... Kao atribut, genitiv s prijedlogom od može biti i objasnidbeni (eksplikativni) genitiv ...

KAZALO OSOBNIH IMENA

Grdić, Milivoj 322. Gregorić, Luka 194, 195. Gregorović, Stjepan 196 ... Medven, Antun 80, 81. Medven, Milivoj 80, 81. Mesic, Ignac 149. Mesić, Ademago 241.

PRILOG POZNAVANJU OSOBNIH IMENA TROGIRSKOG ...

Zabilježeno je ime J anko (Ianco), od muškog imena JAKOV oblikovana su ... Zagore Murlaka zabilježeno je porijeklo Vlah i Vlahinjica (Vulach, Vulachiniza).

Kazalo osobnih imena - Matica hrvatska

Bogašinović, Lukrecija, dubrovačka pjesnikinja 374. Bogdanić, silpska ... Kallaneck, Alexander von, barun, ravnatelj Slavonske komorske inspekcije 114, 119.

PRILOG PROUČAVANJU OSOBNIH IMENA U 16. STOLJEĆU (NA ...

Najvećim su dijelom muška etimološka imena Ambroz, Andrija i Antun te ... čić, Sofija Lončarić, Dora Lovrek, Jalžica Mikulić, Jalža Šafran, Jana Tolvajić,.

osobnih imena i zemljopisnih pojmova - Matica hrvatska

Mohačko polje, lokalitet kraj grada Mohača u Mađarskoj 19, 127, 187, 276,. 298, 476, 584. Mohlići, mjesto u Bužanima 331. Molaščica, uvala otoku na Molatu 82.

transkripcija stranih osobnih i zemljopisnih vlastitih imena u ...

SAŽETAK. Hrvatski se pravopis već punih sto godina temelji na fonološkome načelu, to jest, grafemima svoje grafije bilježi izgovor naših suvremenih fonema.

OBLIK I ZNAČENJE STANOVITIH OSOBNIH IMENA U »POVIJESTI ...

Lucijan Desa, Ivan Desa). Bez obzira na imensko i prezimensko značenje Desa najprije biJaše imenom. Skraćeno je od Desimir, Desislav, Desivoj, u kojih je.

Mali rječnik osobnih imena: od Marije do Marine, od Ivana do Nikole

Ana je ime majke proroka Samuela te Bogorodičine majke. imendan: 26. srpnja. 3. ... najčešće nadijevano žensko ime u cijeloj Hrvatskoj. imendani: 24. svibnja, ...

Morfo(no)loška obilježja imena i prezimena u hrvatskom književnom ...

dativu i lokativu ženskih imena. Ključne riječi: imena i prezimena, sklonidba, vokativ, alomorfizam osnova. Uvod. Sklonidba imena i prezimena izaziva dvojbe, ...

službena skraćena i puna imena država na hrvatskom i engleskom ...

rodnih ugovora), a ne o imenima država ili zemalja kako se općenito rabe u hrvatskom i u engleskom jeziku i koja mogu biti drukčija. Stoga su u ovom.

O egzotizmima u hrvatskom književnom jeziku

U svakom jeziku, pa tako i u hrvatskom, egzotizmi su, nazivom Martinetovim, otvoren popis koji se produžuje po potrebi jer standardni jezik svoju funkcionalnu ...

Tvorba stopljenica u hrvatskom jeziku

31 srp 2018 ... prilikom odluĉivanja hoće li neka rijeĉ ući u rjeĉnik ili neće te koliko je ... box 'boks'>, agrameridionalni <agramerski 'zagrebaĉki' × meridijan ×.

Tvorba etnika u hrvatskom jeziku

Kao osnovni tvorbeni načini ističu se izvođenje i slaganje. Pritom je razlika u broju ishodišnih riječi. Kod izvođenja tvorenica je u tvorbenoj vezi s jednom.

ISTOPISNICE I ISTOSLOVNICE U HRVATSKOM JEZIKU

16 lip 2011 ... naki ili nisu, npr. mol i mol (homofoni) te pas i pas (heterofoni), a homografi (istopisnice) podudaraju se potpuno i po grafemskom i po ...

Tvorba složenica u hrvatskom jeziku

20 velj 2015 ... Tvorba složenica u hrvatskom jeziku. 1. Uvod. Dinamičnost ... riječi koje se od već ustaljenog leksika razlikuju bilo po obliku i značenju, ili samo.

izricanje dobi u hrvatskom jeziku

nja dobi; eufemizmi. 1. Uvod. Oznaka dobi jedno je od osnovnih (izvan)jezičnih obilježja koje opisuje i određuje svako živo biće.1 Čovjekovom je dobi određen ...

KONDICIONAL II. U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU

Navedeni prvi dio kondicionala II., kondicional glagola biti, ostale gramatike navode i kao kondicional prvi ili sadašnji, koji se tvori od nenaglašenog oblika ...

95 PRIJEVODI I PROMJENE U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU ...

... izdanja prijevoda Pale sam na svijetu iz 1950., navodi se pravilo kako prijedlog s dolazi u obliku ... povijetke Pale sam na svijetu nije bila motivirana pojavom novih normativnih pravila, tj. nije bila ... tko bi prikazivao film tko bi prikazivao film.

Usklične rečenice u hrvatskom književnom jeziku

priopćavanjem navode izjavne, upitne i poticajne, ali ne i usklične rečenice, iako ih već na sljedećoj stranici spominju i definiraju. Primjeri poticajnih rečenica ...

U HRVATSKOM JEZIKU ILI O POLU(NE)SLOBODNOM REDU ...

„Riječi se u rečenicama redaju i premještaju posebnim preoblikama. U hrvatskom knji- ževnom jeziku vlada u tom pogledu velika sloboda. Red riječi je ...

Uputstva na hrvatskom jeziku(.pdf - 5,39 MB) - AutoCAD i progeCAD

Korisnički priručnik za progeCAD Professional na hrvatskom. 1. Uvod u progeCAD Professional. progeCAD Professional je najpovoljniji klon AutoCAD-a sa ...

anglicizmi u sportskoj terminologiji u hrvatskom jeziku

Usvojenice su riječi koje su se toliko prilagodile hrvatskome jeziku da ih više uopće ne osjećamo kao posuđenice ili tuđice. One su u jeziku potrebne jer često ...

105 LJUDEVIT JONKE O HRVATSKOM JEZIKU U 19. STOLJEĆU ...

Rasprava Tri profesora zagrebačke gimnazije na braniku hrvatskoga književnog jezika (1957 ... 1976.). Bez obzira na to što je zagrebačka filološka škola na prvi.

Rodna osjetljivost u hrvatskom i engleskom jeziku

i engleskom jeziku koje se odnose na rodnu osjetljivost te tvorbenim ... U engleskom jeziku ona započinje već samom ... (Cosmopolitan, 153, srpanj 2008.).

PARENTEZA S GLAGOLIMA GOVORENJA U HRVATSKOM JEZIKU

Pešalov je, pohvalio se predsjednik, podigao 220 kg. b. Pešalov, pohvalio se predsjednik, je podigao 220 kg. ali parentetički oblik ne može biti ispred je kada se ...

O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku

1. Uvod. U modernom engleskom i hrvatskom jeziku koristi se velik broj kratkih ... crvene boje kakvu ima cikla, ili u hrvatskom poredbenom frazemu crven kao.

PRIJEDLOZI TVORENI S IZ- / ИЗ- U HRVATSKOM I RUSKOM JEZIKU

Ivana Matas Ivanković. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje [email protected] U radu se obrađuju hrvatski i ruski prijedlozi tvoreni od dvaju prijedloga od kojih je ...

SLAVENSKI STRANI AKCENT U HRVATSKOM JEZIKU

su glasnici koji mogu samostalno tvoriti slog (npr. uz vokale još i slogotvorno /r/, /l/, /n/). Dvoglasnici ili diftonzi su glasnici koji predstavljaju dva različita glasnika ...

NAKNADNI PRIJEGLAS IZA GLASOVA S T Z U HRVATSKOM JEZIKU

mentira naknadni prijeglas, odnosno smjena o > e kod imenica a-promjene ... S prethodno rečenim povezan je i pojam produktivnosti glasovne promjene. ... kviz. 46 dizz (dizajn). 29 friz. 18 griz. 18 motomraz. (Djed Mraz na motoru). 14 džuz.

PROSTORNA DEIKSA U ČEŠKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Poimaju li hrvatski i ĉeški jezik prostor na razliĉite naĉine?Detaljnijom analizom pokaznih zamjenica i mjesnih priloga u svakom jeziku posebno nastojat ću ...

PRISTUP POVRATNIM GLAGOLIMA U HRVATSKOM JEZIKU

3 ruj 2017 ... cifini po tome śto se postfiks c veże uz prijelazni ili neprijelazni glagol, ovisno o ... je da ti glagoli pokazuju da je vrśitelj i predmet radnje istovjetan, to jest ... subjekat iskazan u vidu refleksivne zamenice se (Toanac 1982:10).

Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi P R O G R A M ...

7 svi 2019 ... Ana Mikić Čolić i Vesna Bjedov (Sveučilište Josipa Jurja. Strossmayera u ... Predsjedavaju: Dragun Dragica, Tvrtko Vuković. 10.45–11.45.

FONOLOŠKA TERMINOLOGIJA U ČEŠKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Nepčanici se nazivaju još i palatali ili tvrdonepčanici s obzirom na to da se tvore. 33 Za stvaranje termina zubnodesnici mogli bi se pronaći i drugi razlozi, a već ...

O osobnoj sferi u hrvatskom i njemačkom jeziku

27 ožu 2018 ... cima posvojne zamjenice upravo moraju (istaknuto u tekstu) upotrijebiti uz neotuđivo posjedovane imenice“ (2002: 158) i navodi primjer J'ai ...

Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi - Kroatystyka

7 svi 2019 ... početnike (Croatian for Beginners, A2 ) and the series of textbooks Razgovarajte s ... Kompjutorska daktilografija, Suvremene komunikacije u ...

slavenski strani akcent u hrvatskom jeziku - darhiv

50. 4.3.3. Južnoslavenski jezici . ... Svi slavenski jezici potječu iz zajedničkog jezičnog pretka, praslavenskog jezika. U ovom će se radu ukratko prikazati povijest ...