pravilnik - pravosudje.ba

putem prikupljanja ponuda. vr5i obradr.rn troikova krivitnog po- stupka (rjc5taci ... Lirljeti za obavljanje poslova: SSS sa najrrranje Scst nrjeseci rad- nog iskustva ...

pravilnik - pravosudje.ba - Srodni dokumenti

pravilnik - pravosudje.ba

putem prikupljanja ponuda. vr5i obradr.rn troikova krivitnog po- stupka (rjc5taci ... Lirljeti za obavljanje poslova: SSS sa najrrranje Scst nrjeseci rad- nog iskustva ...

pravilnik o racunovodstvu - pravosudje.ba

28 tra 2010 ... Operativni zadaci računovodstvene funkcije su da: - kontroliše i knjiži knjigovodstvene isprave koje su osnov za iskazivanje promjena na.

Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju ... - pravosudje.ba

j) vođenje evidencije o naplati sudske pristojbe i troškova krivičnog postupka, ... (1) Oglasne table suda postavljaju se na vidnom mjestu u prizemlju sudske ...

Gž-345/04 - pravosudje.ba

državnog organa za obavljanje pravnih poslova, a da je nadripisarstvo krivično djelo i postoji ako se neko bavi pisanjem raznih pismena bez propisane stručne ...

Gž-368/03 - pravosudje.ba

31 pro 2003 ... advokatu iz B., radi smetanja posjeda, odlučujući o žalbi tuženog protiv ... primjene materijalnog prava s prijedlogom da se ožalbeno rješenje preinači i tužba ... tužbu za smetanje posjeda u navedenom postupku nije podnio u ...

OP obrazac - pravosudje.ba

Page 1. Naziv subjekta : OP obrazac. Prezime i ime. JMBG. Funkcija. Potpis.

Iz sadržaja - pravosudje.ba

Ovaj prilog je pozitivan praktični primjer za dobru i korisnu saradnju Saveznog ... Evropske unije, osim u Danskoj.3 S obzirom na vremenski ... komentarom od strane P. Pether, 56 Stan. ... prepreku za uobičajeni sudski parnični postupak.114.

Untitled - pravosudje.ba

te kreirati korisnički web račun. Kreiranje web računa korisnicima omogućuje pri- stup informacijama o većem broju sud- benih predmeta jednostavnim unosom.

vrhovni sud - pravosudje.ba

1 velj 2006 ... 67, radi predaje u posjed, odlučujući o reviziji tuženih protiv presude Okružnog suda u D. Gž-38/02 od 24.01. 2002. godine, na sjednici.

općinski sud u bugojnu - pravosudje.ba

307.motorizovane brigade 92. 70230 Bugojno, Bosna i Hercegovina ... [email protected] [email protected] ... Datum i vrijeme obavljanja uvida:.

Bosna i Hercegovina - pravosudje.ba

15 stu 2012 ... TELEFON. SUD. JEZIK. 1. AKŠAMIJA KAMALA. Husrefa Redžića 2 ... TOKIĆ VESNA. Bolnička 11. Sarajevo. 061 228 674. KANTONALNI SUD.

Spisak advokata - pravosudje.ba

PREZIME I IME. ADRESA. TELEFONI. ZENICA 032 (pozivni br.) Ajkić Ramo. Ajkić Denis ... 063 398-206. 061 153-487. 061 788-877. 062 263-254. 061 792-729.

izvanparnični postupak - pravosudje.ba

Kako se pokreće izvanparnični postupak. 3. Tko može biti sudionik u izvanparničnom postupku. 4. Kad sud pokreće postupak po službenoj dužnosti. 5.

CMSScan 31.01.2018. 07:38:49 - pravosudje.ba

31 sij 2018 ... Pozivni broj: 032. Zenica, Kočevska čikma br. ... 063 398-206 tel/fax 201-390 ... 253-200, 063 717-026, 062 756-677 tel/fax 255-378, 061 786- ...

makedonski jezik - pravosudje.ba

15 stu 2012 ... STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA MAKEDONSKI JEZIK. NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. Red. Broj. PREZIME I IME.

CMSScan 07.03.2019. 11:03:19 - pravosudje.ba

7 ožu 2019 ... Pozivni broj: 032 tel/fax 460-762 062/330-395. 1. 1. Močević Azra ... 063 189-530. 3. Bratić Mladenka. Masarykova 47/A tel/fax 244-495,.

Pristup informacijama - pravosudje.ba

U tom slučaju obratite se našem službeniku za informisanje da vam kaže kad i gdje to možete učiniti. PRIMJER ZAHTJEVA. Ime i prezime podnosioca zahtjeva,.

norveški jezik - pravosudje.ba

15 stu 2012 ... S A R A J E V O. L I S T A. STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA NORVEŠKI JEZIK. NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. Red.

Lista vještaka RS - pravosudje.ba

17 јул 2019 ... Тешановић (Драго) Драгољуб, Солунска улица 8а,. Бања Лука, дипломирани инжењер грађевинарства, теле- фон број: 065/964-020, ...

Zemljšnoknjižni ured - pravosudje.ba

Provođenje ugovora o poklonu (darovni ugovor). 60,00. Provođenje upisa hipoteke. 60,00. Provođenje diobnog ugovora. 10,00. Zahtjev za brisanje upisanog ...

Misija, vizija i načela - pravosudje.ba

situacijama za koje mislite da se ne mogu riješiti bez djelovanja suda ... 17.7 Izdavanje uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka. 18. ... Samo tužitelj može pokrenuti kazneni postupak. ... vodi krivičnu istragu i zastupa optužnice pred sudovima Distrikta. Da ... na Vaš zahtjev, a po odobenju suda, bit će Vam uručena kopija.

OP obrazac Naziv subjekta - pravosudje.ba

Page 1. OP obrazac. Naziv subjekta: Prezime i ime. JMB. Funkcija. Potpis.

ZAKON o sudskim pristojbama - pravosudje.ba

(2) Postupci u kojima se plaća sudska pristojba i visina sudske pristojbe za pojedine radnje utvrđeni su u Tarifi sudskih pristojbi koja se nalazi u prilogu ovog ...

Sedmice sudske nagodbe - pravosudje.ba

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti ,,Sedmice sudske nagodbe" u našem. Sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ...

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA - pravosudje.ba

nepravilnosti pri njegovom funkcionisanju, molimo Vas da nam se obratite isključivo putem e-mail adrese: [email protected] 1 Pomenuta stranka više ...

Disciplinska odgovornost u pravosuđu - pravosudje.ba

žana u ovom ustavu kad ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u ... Potpredsjednik VSTV Mladen Jurišić je potvrdio za SAN da je otvo-.

ZAKON O SUDSKIM PRISTOJBAMA DIO PRVI ... - pravosudje.ba

ZAKON O SUDSKIM PRISTOJBAMA. DIO PRVI. ... sa sudskim pristojbama i utvrđuje postupak i način plaćanja sudskih ... dokaza o plaćenoj pristojbi, sud će pozvati stranku, odnosno ... (Narodne novine Županije Posavske broj:1/97,2/99).

Broj: 95 0 P 034925 18 Rev Banjaluka: 26.9.2018 ... - pravosudje.ba

26 ruj 2018 ... Utvrđeno je da je ništav ugovor o zamjeni nekretnina, ovjeren 11.04.2000. godine kod. Osnovnog suda u Trebinju pod brojem Ov. 8/2000, ...

osnovna na^ela glavnog pretresa i metodologija ... - pravosudje.ba

pravomo}nom presudom na utvrdi njegova krivnja". Ova odredba je potpuno ... ostane nedokazana, ili se utvrdi da ne postoji. Ako ne prihvati tu`io~evu pravnu ...

APELACIONI SUD BRČKO DISTRIKTA BOSNE I ... - pravosudje.ba

31 svi 2006 ... dio od 25/101 nekretnina iz Pl. broj 61 k.o. G. i da se darovni ugovor kojeg ... tužitelji ne traže utvrđenje povrede prava na nužni dio), premda iz ...

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I ... - pravosudje.ba

ČUPOVIĆ VIKTORIJA, dipl.oec. Mejdandžik 13. Zenica. 032/402-029. 061/892-010 ekonomija finansije. 41. DEDIĆ MUNEVERA, dipl.ecc. Franje Ledera 4/77.

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj - pravosudje.ba

22 sij 2013 ... 07.12.1984. godine, dozvoljena civilna dioba spornog stana prema propisima o prinudnoj javnoj prodaji, a da se novac dobijen prodajom ...

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA ... - pravosudje.ba

15 kol 2018 ... Tužba za pobijanje je najčešće dolozna paulijanska tužba (kada dužnik ima svijest u trenutku poduzimanja radnje da time nanosi štetu svom ...

Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću ... - pravosudje.ba

zajednice sa poginulim borcem, pa se ova činjenica posebno ne dokazuje. U konkretnom predmetu tužiteljica je priložila dokaz da je rodila dijete dana ...

zakon o sistemu javnih službi - pravosudje.ba

učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, društvene brige o djeci, ... Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim službama ...

2 prijedlog za uknjizbu-pravo vlasnistva sa ... - pravosudje.ba

u korist: (Ime, ime jednog roditelja, prezime, JMBG i prebivalište/naziv pravnog lica, MRB i sjedište) i uknjižbu prava doživotnog uživanja na istim nekretninama.

Savezni centar za pravosudje - Federal Judicial Center

Članstvo u advokatskoj komori savezne države. Diploma akreditovanog pravnog fakulteta. 204 akreditovana pravna fakulteta u SAD-u (neke države prihvataju i.

Jasmina Miljković Predsjednica suda RJEŠENO ... - pravosudje.ba

111. 15. 13. 28. 32. 11. 43. 11. 96. K- Kps. 74. 10. 9. 19. 9. 15. 24. 15. 58. K - Kbs. 2. 3. 2. 5. 14. 1. 15. 1. 3. Km - Km. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 0. Km - Kpp. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

krivični postupak protiv pravnih osoba - pravosudje.ba

zakona u Bosni i Hercegovini o odgovornosti pravnih osoba za krivična djela. ... R(88) 18 o odgovornosti preduzeća koja imaju status pravne osobe za krivična ...

Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva/građenja na ... - pravosudje.ba

PRIJEDLOG ZA UKNJIŽBU PRAVA VLASNIŠTVA/GRAĐENJA NA. PODIJELJENIM NEKRETNINAMA(DIOBA NEKRETNINA). Predlaže se da Sud-Registar ...

uredbu o klasifikaciji djelatnosti republike srpske - pravosudje.ba

23 sij 2014 ... Štampanje i uslužne djelatnosti povezane sa štampanjem ... 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom ... proizvodnju proizvoda od šećera: karamela, kašua, nugata, fondana, bijele čokolade, ... postupci sa pločom "sa računara na ploču" (isto tako fotopolimerske ploče),.

bosna i hercegovina federacija bosne i hecegovine ... - pravosudje.ba

Primjer broj 1. „Prvostepeni sud je u obrazloženju svoje presude (strana 11) naveo razloge zbog kojih je, u odnosu na djelo iz tačke 2 optužnice, donio ...

Tužioci Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona ... - pravosudje.ba

Danica Arapović Kovačević. 2. Alma Dubravić. 3. Damir Čačković. 4. Fahrudin Šljivić. 5 ... Saša Eraković. 12. Zikreta Džibrić. • Odsjek - Privredni, koruptivni i ...

Priručnik za primjenu kodeksa sudijske etike i ... - pravosudje.ba

šest mjeseci), te na radno mjesto spremačice na održavanju čistoće treće lice. ... Da li moje poslovne ili finansijske aktivnosti zahtijevaju da često tražim svoje ...

3a prijedlog za uknjizbu-brisanje zaloznog prava ... - pravosudje.ba

Predlaže se da Sud-Registar zemljišta dozvoli uknjižbu/brisanje založnog prava-hipoteke na k.p.br. upisanoj u zk.ul.br. k.o.. uknjiženog u korist: (Ime, ime ...

lista sudskih tumača republike srpske - pravosudje.ba

Gradiška. 051/813-193 engleski. Biljana Babić. Banja Luka. 065/900-019 slovenački. Biljana Bellina. Gradiška. 065/758-516 francuski. Biljana Bilanović. Srbac.

https://e-oglasna.pravosudje.hr/sites/default/files/ts-zg-st ... - ZSE

2 tra 2019 ... Predmet: Obavijest o donošenju rješenja St-1138/2017-3221. ŽITNJAK d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8, upisano u sudski registar Trgovačkog ...

UPUTSTVO - Pristup sudskim predmetima putem ... - pravosudje.ba

Pristupite adresi http://pravosudje.ba/predmeti i otvoriće se forma prikazana na ... pretragu ukucate jedan od ranije dodatih nadimaka (pretraga se vrši samo po.

lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti građevinske ... - pravosudje.ba

BULIĆ SANJA, dipl.ing.građ. Sv. Leopolda B. Mandića 7. Mostar. 063/348-693 ... ČELIKOVIĆ EJUB, dipl.ing.građ. Alije Izetbegovića S-1. Kakanj. 062/112-470.

modul 2 građanska oblast glavna rasprava i sudske ... - pravosudje.ba

16 ruj 2005 ... litispendencija o zahtjevu o kojemu nije odlučeno, pa je moguće o istom zahtjevu pokrenuti novu parnicu. (Vrhovni sud BiH, Rev. 654/82).

lista stalnih sudskih tumača za bugarski jezik na ... - pravosudje.ba

30 pro 2014 ... Bosna i Hercegovina. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE. S A R A J E V O. L I S T A. STALNIH ...

lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti saobraćajne ... - pravosudje.ba

DRAGAN SOLDO, dipl.ing.saob. D. Ričica, Gornji Vakuf. - Uskoplje, 70280. 030/496-140. 061/271-571 saobraćaj cestovno usmjerenje. 5. ESAD MUŠANOVIĆ,.

Pravosudje po mjeri djeteta u kontekstu krivicnog prava - Prnjavorac

2) OBAVEZA SPRJEČAVANJA POVREDA PRAVA DJETETA . ... Iako se djeca mogu pojaviti u svim sudskim postupcima u svojstvu stranke, oštećenika ili svje- ... mjernosti koje se provlači kao zlatna nit kroz cijelu sudsku praksu Konvencije ...

sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i ... - pravosudje.ba

Brisovna tužba je stvarno-pravna tužba sui generis, čiji zahtjev ide na utvrivanje nevaljanosti već izvršenog upisa i uspostavu ranijeg zemljišno-knjižnog stanja.

lista stalnih sudskih tumača za njemački jezik na ... - pravosudje.ba

MUFTIĆ BENISA. Megara 55. SARAJEVO. 061 876 ... SIMIĆ ENISA. BNR 23/B. MOSTAR. 036 580 304 ... SULJAGIĆ ENISA. Bolnička 20. SARAJEVO. 033 229 ...

lista stalnih sudskih tumača za norveški jezik na ... - pravosudje.ba

31 svi 2015 ... Bosna i Hercegovina. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE. S A R A J E V O. L I S T A. STALNIH ...

https://e-oglasna.pravosudje.hr/sites/default/files/ts-zg-st ... - Žitnjak dd

Vrijednosnica:ZTNJ-R-A. Kotacija: Zagrebačka burza-Redovito tržište. Zagreb, 29.03.2019. ZAGREBAČKA BURZA d.d.. HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA ...

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju ... - SPVH

Zagreb, MihanoviĘeva 12. Telefoni: ... moraju voziti u πtrajkuza vrijeme πtrajka za vozni red. Ta odluka se ... nagibni vlakovi stupac s podatcima za nagibne vlakove«. ... Oštarije – Split (Zagreb GK – Oštarije vozi u sastavu vlaka 500). 520.

Pravilnik o nastavnom planu i pravilnik o maturi za Odeljenje

Brazdanje i blastulacija. Gastrulacija. Neurulacija i primarna indukcija. Morfogeneza. Organogeneza. Postneurulacija, segmentacija i izduavanje embriona, ...

63 pravilnik правилник pravilnik ured za veterinarstvo bosne i ...

25 sij 2019 ... Prigodom cijepljenja pasa protiv bjesnoće provodi se dehelmintizacija pasa protiv ... препарата (вакцина, серума) и сјемена за вјештачко ...