Ugovor

god.zastupa izvr~ni direktor nosioca posla Rade Dimitrov, dipl.ing.gradj. ... prcma Pozivu za dostavljanje ponuda za ~oping za i7bor najpovoljnije ponude za nabavku ... rasprmc i rcccntijc l/ silac cc prcdati laruciocu u po 6 (scst) primjcraka ...

Ugovor - Srodni dokumenti

2018-Ugovor o distribuciji plina – tipski ugovor - Brod plin doo

komercijalni dio –. Marko Majstorović,dipl.oec. Tel.: 035/405-710. Tel.: Mail: [email protected]. Mail: U Slavonskom Brodu, ______.god. U. , ______.god.

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE Ugovor broj - MLILY

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE. Ugovor broj ______. Ugovor je zaključen dana ______, 20___ godine, između slededih stranaka: 1. Kompanije ...

Ugovor o prodaji robe na rate Ugovor broj - Top Shop

U slučaju raskida ugovora usled opravdane reklamacije koja je evidentirana u evidenciji primljenih reklamacija, prodavac je dužan da vrati Kupcu primljene ...

UGOVOR O RADU I UGOVOR O DJELU: PODRUČJE PRIMJENE ...

Ključne riječi: ugovor o radu, ugovor o djelu, pojam radnoga odnosa, radnik, ... vremena (primjer su osobe koje su uobičajeno samozaposlene, npr. električari, ... redovite aktivnosti poslodavca;148 je li rad obavljen kao redoviti dopunski rad uz.

ugovor - HEP-a

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, ... (ODS i Opskrbljivač u daljnjem tekstu zajedno kao: Ugovorne strane, a pojedinačno kao: Ugovorna strana) sklapaju ... e-mail: ODS- [email protected].

Ugovor - HRT

skupinama. 3. dodatne obveze proizvodnje i objavljivanja radijskih, televizijskih i multimedijskih programskih kanala te audio i audiovizualnih usluga na zahtjev.

Ugovor

god.zastupa izvr~ni direktor nosioca posla Rade Dimitrov, dipl.ing.gradj. ... prcma Pozivu za dostavljanje ponuda za ~oping za i7bor najpovoljnije ponude za nabavku ... rasprmc i rcccntijc l/ silac cc prcdati laruciocu u po 6 (scst) primjcraka ...

ugovor - Paragraf Lex

UGOVOR. O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ... (u daljem tekstu: jedinstvena naknada), a u skladu sa čl. 117. i 127. Zakona.

UGOVOR O DONACIJI

daljem tekstu: Primalac donacije) koga zastupa predsednik Miloš Korolija. Član 1. Predmet ugovora je obezbeđivanje novčanih sredstava za realizaciju ...

Ugovor iz Amsterdama.pdf

Ugovor iz Amsterdama kojim se menja Ugovor o Evropskoj uniji i ugovori o osnivanju evropskih zajedni- ca i druga relevantna akta. Visoke strane ugovornice,.

UGOVOR O PRIJEVOZU

Izvorno: u područjima nadležnosti Država članica EU (npr. ugovor o prijevozu robe). ▷. Transpozicija ciljeva kroz nacionalne propise: Direktive. 4. Opći uvjeti ...

UGOVOR O POSREDOVANJU

Član 2. Ugovarač posrednik se obavezuje da posredništvo obavi u roku od. dana nakon zaključenja i potpisa ovog ugovora, s tim što ako ne učini posredovanje ...

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Ugovorne strane su saglasne da sve troškove nastale u vezi realizacije ovog Ugovora snosi Kupac. Član 4. Predmetni Ugovor je izraz slobodne volje ugovornih ...

Ugovor o građenju

uz naglašavanje da se izvođač radova obavezuje da izvrši građevinske radove. U zakonodavstvu (našem i stranom) pojam ugovora o građenju se određuje ...

UGOVOR O CESIJI

Član 3. Cedent ovim ustupanjem potraživanja Cesionaru izvršava svoje obaveze po osnovu ______. Ugovora. zaključenog. godine, između Cedenta i ...

Ugovor o cesiji 1.

Na osnovu cl. 436. do 445. Zakona o obligacionim odnosima, zakljucen je dana_______. UGOVOR O CESIJI (USTUPANJE POTRAZIVANJA). BR.______.

Ugovor o poklonu

O POKLONU MOTORNOG VOZILA ... a daroprimac prioma u svojinu i državinu putničko motorno vozilo opisano u ... poslove nadležnog za registraciju vozila.

Ugovor za telefoniju

Cijena usluga iz članka 1. ovog Ugovora bez PDV-a iznosi: 1.936.417,80 ... varumfellu vip sandhelang ... Uspostava poziva prema brojevima u inozemstvu. NE.

Ugovor kupoprodaja V dio

30 апр 2010 ... Strane obavezale da potpišu na ovaj datum “ugovor akcionara o glasanju”, koji će sadržati i odražavati odredbe ... “Lica“, označava fizičko lice, bilo koji vid ortakluka, društvo sa ograničenom ... Primjer ugovora o prenosu.

UGOVOR O DELU

zakoniku takav ugovor okvalifikovan je kao ugovor o ortakluku (ĉl. 1103), a odnosi se izrekom samo ... Ugovori u privredi : teorija i praksa-obrasci. Banja Luka :.

ugovor - e-Belgrade

Član 4. Nalogodavac se obavezuje da proviziju iz stava 1. Člana 3. ovog ugovora isplati Posredniku ukoliko zaključi predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji ...

UGOVOR O LEASINGU

Zbog njegove značajnosti donesen je Zakon o leasingu 2006. godine te nova verzija zakona 2013. godine u kojem je detaljno definiran pojam leasinga, obveze ...

Ugovor o alotmanu

Vrste ugovora o turističkim uslugama u savremenom društvu: ✓ Ugovor o organizovanju putovanja. ✓ Posrednički ugovor o putovanju. ✓ Ugovor o alotmanu.

UGOVOR O KOMISIJI

cijene. 2. Unatoč razlika od ugovora o nalogu, prema Zakonu o obveznim odnosima, Na ugovor o komisiji na odgovarajući se način primjenjuju pravila o nalogu ...

UGOVOR O ASIGNACIJI-3

Na osnovu člana 1020. Zakona o obligacionim poslovima (Sl. list SRJ 31/93 sa dopunama), zaključuje se. UGOVOR O ASIGNACIJI br. ح. (ASIGNANT - uputilac).

ugovor - Intersport

15 дец 2017 ... 2) korisnika kao kupca i društva INTERSPORT kao pružaoca usluge, ... Za dostavu izvan područja Republike Srbije svaki korisnik može poslati ...

UGOVOR O GRA ENJU

sve radove iz člana 1. ovog ugovora izvede u skladu sa propisima (Zakonom, jugoslovenskim standardima, tehničkim normativima) i prema investiciono-thničkoj ...

UGOVOR O KUPOPRODAJI

kupoprodajnog ugovora i učinke koje taj ugovor proizvodi, nego uređuje pitanja prava i obveza prodavatelja i ... Kod nekretnina je drugačije, nije dovoljno da se.

Ugovor o pozajmici

Vlasnik radnje/preduzeća____________________________________________ vrši uplatu pozajmice za tekuću likvidnost radnje/preduzeća u iznosu od ...

UGOVOR O ASIGNACIJI

24 tra 2014 ... UGOVOR O ASIGNACIJI. Članak 1. Datum dokumenta Datum dospijeća. Iznos. Dokument. Ugovorne strane utvrńuju da asignant potražuje od ...

Društveni ugovor - IDA

OTPRAVAK. Ja javni bilježnik Mirna Pliško iz Pule Smareglina 7, potvrđujem ... GRAD BUJE-BUIE, Buje, Istarska 2, OIB: 19611257971, u. Društvu drži pod red.

UGOVOR O RADU

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad do 30 dana i to: 1) u visini ______% zarade ...

Ugovor o Zajmu

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O. ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE. BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ...

5. Kupoprodajni ugovor

Ovaj ugovor sacinlen je u cetiri istovjetna primjerka ad kojih dva pripadaju ... Poslije potpisivanja ugovora, isplate ipreuzimanja vozila, ugovorene strane odrlcu ...

KOLEKTIVNI UGOVOR

Godišnji odmor u dijelovima i korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora ... najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi ...

NAKLADNIČKI UGOVOR

u 18. stoljeću, ali određeni elementi poput, na primjer, nakladničke djelatnosti postojali su i ... c) Razdoblje zakona i međunarodnih ugovora o autorskom pravu.

KOLEKTIVNI UGOVOR za INA, d.d.

31 pro 2013 ... Kolektivni ugovor za INA, d.d. za 2013. g. 8. 2) Nepuno radno vrijeme. Članak 18. (1) Ugovor o radu može se sklopiti i za nepuno radno vrijeme ...

UGOVOR O KREDITU

c. Lombardni kredit je kredit koji se odobrava temeljem zaloga neke vrijednosti poput novčanog depozita ... 7 Opći uvjeti poslovanja Zaba-e, Zagreb, lipanj 2016.

ugovor o pripajanju - Varteks.com

30 kol 2019 ... Ja, javni bilježnik Lana Mihinjač, Varaždin, Braće Radić 6, potvrđujem da su stranke: VARTEKS d. d., MBS 070004039, OIB 00872098033, ...

Ugovor-o-prodaji-vozila

УГОВОР. О ПРОДАЈИ И КУПОВИНИ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ... се обавезује да исплати продавцу продајну цену моторног возила у износу од динара.

ugovor o volontiranju - Natator

organizatora volontiranja zaključuju. UGOVOR O VOLONTIRANJU. Članak 1. Volonter/ka se ovim ugovorom obvezuje dobrovoljno ulagati osobno vrijeme, trud, ...

Temeljni kolektivni ugovor

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Jadranki Ivezić, predsjednici,. Hrvatski ... UGOVOR. ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA ... državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom;.

Ugovor za pružanje usluga

22 дец 2014 ... Milka čokolada 250 gr. 4. Mars-snickers-twix-bounty cokoladice. 5. Milka čoko desert 147 gr. 6. Munchmslow 105 gr. 7. Soko Štark čoko kolutići.

UGOVOR PREDMET CIJENA

UGOVOR. O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI. Zakljuden u Podgorici dana 02.03.2001. godine izmedju. PODAVCA: ... ANEKS UGOVORA 0 KUPOPRODAJI.

UZ KOLEKTIVNI UGOVOR DOGOVORENO JE :

pokretanje sindikalnih akcija. Nakon tri sastanka sa miriteljem, postignut je obostrano prihvatljiv dogovor i. 15.03.2018. održan je zadnji sastanak pregovaračkih.

Ugovor - Voli 2019

Page 1. Page 2. Page 3.

UGOVOR O DAROVANJU DIONICA1

UGOVOR O DAROVANJU DIONICA1. Članak 1. Darovatelj ovim ugovorom daruje obdareniku /upisati količinu/ dionica oznake /upisati oznaku dionica/, od čega ...

Društveni ugovor - 1.MAJ doo Labin

Ja, javni bilježnik Rita Udovičić, sa službenim sjedištem u Labinu, Sv. Katarine 14/I, potvrđujem da sam dana 19. 11. 2002. godine (devetnaestog studenog.

Darovni ugovor i predugovor

DAROVNI PREDUGOVOR. Clanak 1. ZDRAVKO SALOPEK iz Tounja, Tounj 27, Ii|l4BG 2202948391839,. OIB 94330793167 (u daljnjem tekstu darovatelj).

ugovor - Babić Z&G Plinoservis

i obrta BABIĆ ZG PLINOSERVIS, Medveščak 23 - Zagreb, potpisuje se ugovor o održavanju i ispitivanju plinskih trošila. PROIZVOD: ...

UGOVOR O IZVOĐAČKOM DELU

U skladu sa članom 199 stav 2. и 3. Zakona o radu, ugovorne strane zaključuju: UGOVOR O IZVOĐAČKOM DELU. Zaključen dana ...

Ugovor o najmu stana

(u daljnjem tekstu: Najmoprimac) sklapaju sljedeći. UGOVOR O NAJMU STANA. Članak 1. Predmet ovog Ugovora je najam stana u ...

ugovor o zajmu br. - Image TM

Član 1. Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Zajmodavac osnivač Zajmoprimca i saglasne su da na osnovu ovog Ugovora Zajmodavac dâ Zajmoprimcu ...

Ugovor o otpremni (špedicija) - HGK

način primjenjuju pravila o ugovoru o komisiji i ugovoru o trgovinskom zastupanju. II. OBVEZE OTPREMNIKA. Upozorenje na nedostatke naloga. Članak 852.

stipendijski ugovor o igranju - ZNS

5) Klub je obvezan prilikom potpisa ovog Ugovora Igraču predati Pravilnik o ... HNS-a, Pravilnika o statusu igrača, Pravilnika o nogometnim natjecanjima te ...

Ugovor o radu - Iusinfo

UGOVOR O RADU. I. OPĆE ODREDBE I PREDMET UGOVORA O RADU. 1. Ovim Ugovorom utvrñuju se meñusobna prava i obveze izmeñu Radnika i.

Ugovor o studentskom kreditu

broj lične karte i od koga je izdata i jedinstveni matični broj građanina (primjer 1). ... PREDMET UGOVORA: korišćenje studentskog kredita. Član 1.

UGOVOR O ZAJMU NOVCA

Član 3. Zajmoprimac se obavezuje da Zajmodavcu pozajmljeni novac vrati u roku iz člana 2. ovog ugovora, a ako to ne ispuni u ugovorenom roku, u obavezi je ...

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA ... u daljem tekstu: Preuzimalac duga. Član 1. Preuzimalac duga preuzima dug Dužnika, koji ovaj ima prema Poveriocu ...