Analiza III - PMF

Ovladati tehnikama diferencijalnog računa funkcija više realnih promjenljivih; ... F. Vajzović i M. Malenica: Diferencijalni račun funkcija više promjenljivih, ... S. Kurepa: Matematička analiza III dio; Funkcije više varijabli, Tehnička knjiga, Zagreb ...

Analiza III - PMF - Srodni dokumenti

Analiza anionilor. Analiza unui amestec de anioni din grupele I-III in ...

CeilalŃi cationi formează cu un şir de anioni precipitate puŃin solubile, împiedicând astfel identificarea acestora. Înlăturarea cationilor grupelor analitice I-V se ...

analiza osjetljivosti i analiza rizika ostvarenja godišnjih varijabilnih ...

Ključne riječi: Varijabilni troškovi, analiza osjetljivosti, analiza rizika, Monte-Carlo metoda. SENSITIVITY AND RISK ANALYSIS OF POWER SYSTEM. ANNUAL ...

Analiza dugoročne finansijske ravnoteže, analiza zaduženosti i ...

Koeficijent finansijske stabilnosti se izračunava stavljanjem u odnos dugoročno vezanih sredstava ... Koeficijent zaduženosti se izračunava na sledeći način:.

180420 analiza analiza.xlsx - Dubrovnik Festiwine

125 Vinarija Bire. Grk "Bire". Bijelo. Korčula. Grk. 2016. 13,3 90,00. 59 Vinogradarstvo i vinarstvo Crvik. Tezoro. Bijelo. Konavle. Malvasija dubrovačka bijela.

Analiza kratkoročne finansijske ravnoteže i analiza likvidnosti

ANALIZA KRATKOROČNE FINANSIJSKE RAVNOTEŽE. Redni broj. POZICIJE. Tekuća godina. Prethodna godina. Iznosi u. 000 dinara. Udeo u bilansnoj sumi.

socio-ekonomska analiza ekonomska analiza - REZ Agencija

Televizija. TELEKABEL d.o.o. Zenica. Televizija - kablovska. KAKANJSKE NOVINE d.o.o. Kakanj. Tiraž: 2.000. Novine. Maglaj. RTV MAGLAJ d.o.o. Maglaj 94,0 ...

Analiza strukture obrtne imovine i analiza obrta obrtne imovine

Zaliha nedovršene proizvodnje;. 4. Zaliha gotovih proizvoda;. 5. Zaliha robe i. 6. Potraživanja od kupaca. 1. Koeficijent obrta i brzina obrta ukupnih obrtnih ...

analiza 1 - Fmf

(5) Ce neka podmnozica naravnih števil vsebuje 1 in z vsakim številom tudi njegovega ... Kot ze receno, matematicna analiza brez mnozice realnih števil.

Analiza II

Analiza II. Josip Globevnik. Miha Brojan. 10. avgust 2010 ... 5 Vektorska analiza. 171. 5.1 Vektorske ... 5.2.2 Integral vektorske funkcije po usmerjeni poti .

Analiza III - PMF

Ovladati tehnikama diferencijalnog računa funkcija više realnih promjenljivih; ... F. Vajzović i M. Malenica: Diferencijalni račun funkcija više promjenljivih, ... S. Kurepa: Matematička analiza III dio; Funkcije više varijabli, Tehnička knjiga, Zagreb ...

Analiza 1

(3) Poišci enacbo tiste tangente na graf funkcije f(x) = −x2 x 2, ki je vzporedna premici ... Tangenta na graf funkcije f v tocki (x0,f(x0)) ima enacbo y = f. ′.

Analiza I - FMF

Analiza I. Josip Globevnik. Miha Brojan. 27. april 2012 ... Predgovor. Pred vami je prva verzija skript za predmet Analiza 1, namenjenih študentom.

Analiza I

Taylorova formula. Ostatak u Cauchy-evom i Lagrange-ovom obliku. - Primjeri Maclaurinovih polinoma. Ostatak u Peanovom obliku. Jedinstvenost Taylorovog ...

analiza 2 - Fmf

Nedoloceni integral ni enolicno dolocen, funkciji F lahko prištejemo katerokoli konstanto, saj velja (F(x) C)′ = F′(x) C′ = f(x). Poleg tega se poljubna dva ...

Matematička analiza 3 - PMF-MO

Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. MATEMATIČKI ODJEL. Šime Ungar. Matematička analiza 3. Treće dopunjeno izdanje. Zagreb, 2002.

Faktorska analiza - ef.uns.ac.rs

Faktorska analiza je tehnika međuzavisnosti jer traži grupu varijabli koje su slične u smislu da se. „zajedno pomeraju“ i zbog toga imaju veliku međuzavisnost.

Analiza Matematyczna 2.1, 2.1 A, 2.2 A, 2.2 B

Uzdolnionych studentów zachęcamy do przygotowania się w czasie semestru i następnie udziału w egzaminie na ocenę celującą z analizy matematycznej 2.

Matematička analiza 1

Udžbenici Sveučilišta u Rijeci. Manualia Universitatis studiorum Fluminensis. Svjetlan Feretić. Matematička analiza 1. Zbirka riješenih zadataka s kolokvija i ...

ANALIZA CIJENE

ANALIZA CIJENE za. Jed.cijena Cijena(KN) Jed.cijena Cijena(KN) Jed.cijena Cijena(KN). R. Br. GN. Stavka-opis. Jed. mjere. Količina. Materijal. Radna snaga.

Analiza osjetljivosti - FOI

17 lis 2011 ... Analiza osjetljivosti je proucavanje varijabilnosti izlaznih rezultata matematickog modela u ovisnosti o varijacijama vrijednosti ulaznih velicina u ...

analiza konkurencije - ACS

N10 Distribucija prirodnog gasa korisnicima van sistema za isporuku toplotne energije (JKP "Novosadska toplana" za sada nije registrovana za ovu delatnost).

vektorska analiza - Fmf

19 feb 2004 ... VEKTORSKA ANALIZA. 1:03 IR. Velitashe diferencialue operacije. Ves čas smo u 1R². Ortenerirana baza : a, b, c EIR3, 1a1 =151=101=1, à b ...

Racio analiza

Pokazatelji likvidnosti. • Pokazatelji aktivnosti (efikasnosti). • Pokazatelji zaduženosti. • Pokazatelji profitabilnosti. • Pokazatelji tržišne vrednosti ...

META-ANALIZA

Meta-analiza predstavlja statistički i analitički metod koji kombinuje i sintetizuje različite međusobno nezavisne studije i integriše njihove rezultate u zajednički, ...

FORMULE: Analiza 1

FORMULE: Analiza 1. Tablica izvoda. Tablica integrala kdx = kx C xn 1. = 1. C, (n = -1) d' = 0, c = const. (ra)' = axa-1, (a 0). (sin x)' = cos x. (cos x)' = – sin x.

Klaster analiza

Klaster analiza vrši grupisanje jedinica posmatranja u grupe ili klase tako da se slične jedinice nađu u istoj klasi (klasteru). Grupisanje se vrši na osnovu ...

Matematicka analiza 4 - pmf

14 мај 2014 ... MiNi − mini = MiNi − miNi miNi − mini. = Ni(Mi − mi) ... Prema tome, diskrimanta krive (2.49.2) je pozitivna i ta kriva je elipsa. Kriva ... Slika 15. Dakle, finije podele segmenta [a, b] proizvode poligonalne linije vece duzine,.

SWOT ANALIZA

SWOT analiza predstavlja metodu pomoću koje se ocjenjuje strategija poduzeća i uključuje četiri ključna faktora: snage (strengths), slabosti (weakness), šanse.

ANALIZA STANJA - rk-smž

Sisak, Županiju čini još 6 gradova (Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja i. Popovača) ... Na trećem mjestu su umrli od bolesti dišnog sustava 166.

Policy analiza

Policy analiza ra1.vila se. unutar političke znanosti. u samo- svojnu poduisciplinu s ... rati najveći broj policy pristupa i definicija. U multidefinicijsko.i situaciji ...

Numericka analiza - PMF-MO

1 sij 2012 ... PMF – MATEMATIˇCKI ODJEL. Zlatko Drmac. Vjeran Hari. Miljenko Marušic. Mladen Rogina. Sanja Singer. Saša Singer. Numericka analiza.

Matematička analiza III

NAZIV PREDMETA Matematička analiza III. Kod. PMM803. Godina studija. 3. Nositelj/i predmeta izv. prof.dr.sc. Nikola. Koceić Bilan. Bodovna vrijednost. (ECTS).

Matematicka analiza 3

U drugom poglavlju, Diferencijal i derivacije, obraden je diferencijalni racun (vektorskih) funkcija više realnih varijabli. Dokazani su osnovni teoremi:.

Kompleksna analiza - PMF-MO

4 ožu 2009 ... i slika takve otvorene pruge je cijela kompleksna ravnina bez jednog po- lupravca s početkom u ishodištu. Na prethodnoj slici je prikazano ...

Regresijska analiza - OMR FNM

Linearni regresijski model. Regresijska analiza. Regresijska analiza. Pogojno povprecje in regresijska premica. Linearni regresijski model. Pogojno povprecje.

Analiza difraktograma

Primjer analize difraktograma ... smo na prošlom času kao primjer uradili za fcc (rezultat je pokazao da opstaju difrakcioni maksimumi sa h k l indeksima koji su ...

VEKTORSKA ANALIZA - FSB

VEKTORSKA ANALIZA — kolokvij (A). 10. 12. 2007. 1. (25). Zadano je skalarno polje. U(x, y, z) = x2y y2z z, i vektorsko polje. F(x, y, z)=(x2z, xy2z, yz). Nadite ...

Vektorska analiza

Ukoliko je zadano samo pravilo za vektorsku funkciju pridodno se postavlja pitanje domene te funkcije. Dakako, (prirodna) domena vektorske funkcije je.

MATEMATIˇCKA ANALIZA II

MATEMATIˇCKA ANALIZA II primjeri i zadaci. Ilja Gogic ... 2 x − c. = −sin c. △. Zadatak 1.2 Nadite primjer funkcije koja nije derivabilna. Rješenje. Neka je f(x) ...

Analiza EEG signala - FER-a

ustanovljuje se koji su moždani valovi aktivni na osnovi njihovih frekvencija. ... Na ovoj slici vidimo izraženost theta i delta valova, po čemu zaključujemo da ...

Morfološka analiza

Jak ni..1. Morfološka analiza naselja ali dela naselja Černelavci. 11 obstoječa grajena struktura načrtovana grajena struktura upoštevanje značilnosti prostora in ...

Numericka analiza

1 sij 2012 ... PMF – MATEMATIˇCKI ODJEL. Zlatko Drmac. Vjeran Hari. Miljenko Marušic. Mladen Rogina. Sanja Singer. Saša Singer. Numericka analiza.

regresijska analiza - PMF

neovisna varijabla je varijabla čiju vrijednost određuje osoba koja provodi pokus. • ovisna varijabla je varijabla čije vrijednosti ovise o vrijednosti neovisne ...

Informacioni_SWOT analiza - ACS

SWOT ANALIZA – Primeri (uopšteno). POTENCIJALNE UNUTRAŠNJE. SLABOSTI. (Weaknesses ). ▫ Nejasan strategijski pravac. ▫ Zastarela oprema.

Analiza na spanija

20 феб 2018 ... eksplozivnost, kordinacija i agilnost. Razvoj na eksplozivnost, kordinacija i agilnost. Razvoj na eksplozivnost, kordinacija i agilnost. Natprevar.

Faktorska analiza

Faktorska analiza je tehnika međuzavisnosti jer traži grupu varijabli koje su slične u smislu da se. „zajedno pomeraju“ i zbog toga imaju veliku međuzavisnost.

Analiza farmaceutske industrije u SAD-u

Kao što je i vidljivo iz gornjeg prikaza (Slika 1), farmaceutska industrija se dijeli na nekoliko segmenata: • Proizvodnja lijekova o Predstavlja najveći sector u ...

BITCOIN : TERMINOLOŠKA ANALIZA

pendant la réalisation de ce mémoire de master, le bitcoin a des avantages et des ... Contexte. Godišnji porez na dohodak plaća se po stopi od 24% na poreznu.

NOTACIJSKA ANALIZA U KOŠARCI

tj. koraci koje je potrebno poduzeti da bi notacijska analiza košarkaške igre, kao kompleksnog sustava, bila uspješna. Naposljetku su dani primjeri primjene ...

FUNDAMENTALNA ANALIZA AKCIJA I

Analiza finansijskih izveštaja je nužan deo fundamentalne analize. • Fundamentalna analiza valorizuje finansijske indikatore (ratios) da bi se otkrile precenjene i.

Analiza poduzeća Pfizer Inc.

PFIZER INC. Analiza financijskih izvještaja. Horizontalna analiza bilance. Aktiva. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Novac i novčani ekvivalenti. 10.389. 2.183.

Analiza Aluminij DD Mostar

Aluminium de Gric, Grčka, Konzorcijum FEAL, Široki Breg, Aluflekspek Zadar,. Dalekovod Zagreb, Hindalko industries Indija, Konzorcijum Internešnal mineral ...

Korelacijska i regresijska analiza

pojavama bavi se regresijska analiza. ... analizi jest dijagram rasipanja. To je grafički prikaz točaka ... Regresijski modeli mogu izražavati i linearne* i nelinearne ...

ANALIZA POIZVODNJE JABUKA U RH

proizvodnja jabuka kao i tržišni uvjeti za uzgoj jabuka u RH. Treći dio rada govorit će o proizvodnji i potrošnji jabuka u RH te o uvozu jabuka. Četvrti dio rada bit ...

3d analiza koronarne arterije

Postoje tri tipa krvnih sudova: arterije, vene i kapilari. Oni se međusobno razlikuju po svojoj strukturi i funkciji. [2]. Arterije su krvni sudovi kroz koje krv teče po.

2. Kreditna analiza - EFOS

Šarlija: Kreditna analiza. Kreditna sposobnost (1/2) da bismo se odlučili na prodaju uz odgodu, moramo ispitati kreditnu sposobnost naime, bez obzira na to što ...

Analiza matematyczna w zadaniach cz.II

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...

Analiza glazbenih oblika

-razumjeti i argumentirano predstaviti pojmove kao što su oblik pjesme, rondo, tema s varijacijama, suita, sonatni stavak,. -analizirati i komentirati motive, rad s ...

ANALIZA TRANSPORTNIH MREŽA

Problem trgovačkog putnika. Računarska složenost i kvalitet algoritama za rešavanje problema trgovačkog putnika. Heuristički algoritmi za rešavanje problema ...

mikroekonomska analiza - Socioeconomica

МЕТА, Мехмед. Mikroekonomska analiza / Mehmed Meta. ... savršena. Njena korisnost se najbolje moţe izmeriti sa aspekta mogućnosti da objasni i prognozira ...