Matematicka analiza 3

U drugom poglavlju, Diferencijal i derivacije, obraden je diferencijalni racun (vektorskih) funkcija više realnih varijabli. Dokazani su osnovni teoremi:.

Matematicka analiza 3 - Srodni dokumenti

Matematička analiza 1

Udžbenici Sveučilišta u Rijeci. Manualia Universitatis studiorum Fluminensis. Svjetlan Feretić. Matematička analiza 1. Zbirka riješenih zadataka s kolokvija i ...

Matematicka analiza 3

U drugom poglavlju, Diferencijal i derivacije, obraden je diferencijalni racun (vektorskih) funkcija više realnih varijabli. Dokazani su osnovni teoremi:.

Matematicka analiza 4 - pmf

14 мај 2014 ... MiNi − mini = MiNi − miNi miNi − mini. = Ni(Mi − mi) ... Prema tome, diskrimanta krive (2.49.2) je pozitivna i ta kriva je elipsa. Kriva ... Slika 15. Dakle, finije podele segmenta [a, b] proizvode poligonalne linije vece duzine,.

Matematička analiza III

NAZIV PREDMETA Matematička analiza III. Kod. PMM803. Godina studija. 3. Nositelj/i predmeta izv. prof.dr.sc. Nikola. Koceić Bilan. Bodovna vrijednost. (ECTS).

Matematička analiza 3 - PMF-MO

Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. MATEMATIČKI ODJEL. Šime Ungar. Matematička analiza 3. Treće dopunjeno izdanje. Zagreb, 2002.

MATEMATICKA ANALIZA II [5mm] REDOVI

Definicija konvergencije reda. Konvergencija reda. Definicija (6.2.) Za red. ∞. ∑ n=1 an realnih ili kompleksnih brojeva kažemo da je konvergentan. (sumabilan ...

Matematicka analiza 1 – Prvi kolokvij

19 stu 2018 ... (b) (4 boda) Je li f|[0,1] : [0,1] → A bijekcija? Ako je, odredite ... f2 : [−3,−2] → [−3π,−2π] je bijekcija (restrikcija linearne funkcije). f3 : [−3π,−2π] ...

RAU, Matematicka analiza 2, II kolokvijum - PREDISPITNE ...

RAU, Matematicka analiza 2, II kolokvijum - PREDISPITNE OBAVEZE ... 2. [1 poen] Funkciju f(z) = ie π. 3 zi izraziti u obliku f(z) = P(x, y) iQ(x, y), z = x iy.

Primijenjena matematička analiza Zadaci

Primijenjena matematička analiza. Zadaci. 12. prosinca 2012. Page 2. 2. Page 3. Sadržaj. 1 Poglavlje. 5. 1.1 Jednadžbe sa separiranim varijablama .

Matematicka analiza - 2016/17 - Unist

2.3.4 Neke klase slozenih elementarnih funkcija . ... Pojam derivacije motiviran je problemom polaganja tangente na graf funkcije. Uocimo da tangenta.

Matematička analiza 3 - PMF - Matematički odsjek

Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. MATEMATIČKI ODJEL. Šime Ungar. Matematička analiza 3. Treće dopunjeno izdanje. Zagreb, 2002.

Matematicka analiza 1 i 2 Predavanja i zbirka zadataka

22 јун 2019 ... 1. Dušan Adnad¯evic i Zoran Kadelburg, Matematicka analiza I, Naucna ... Ovo nije stroga matematicka definicija funkcije, buduci da ukljucuje ...

Matematička analiza I - Građevinski fakultet - UNIRI

7 lis 2019 ... IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: MATEMATIČKA ANALIZA 1 zimski semestar akad. god. 2019./2020. Broj ECTS bodova: 7,5.

MATEMATICKA ANALIZA 4 – vjezbe 5. Greenov teorem

y dx 2x dy ako je γ pozitivno orijentiran rub unije krugova x2 y2 −2x < 0. i x2 y2 − 2y < 0. [Rez: 3. 2 π 1]. 3. Izracunajte površinu unutar a) kardioide r = 2a(1 ...

FTN, Informacioni inzenjering, Matematicka analiza 1 KOLOKVIJUM ...

21 апр 2018 ... FTN, Informacioni inzenjering, Matematicka analiza 1. KOLOKVIJUM 1. Prezime, ime, br. indeksa: 21.04.2018. PREDISPITNE OBAVEZE 1.

Nastavni program za predmet Matematička analiza 2 OPŠTI ...

Predmet: Matematička analiza 2. Kod predmeta: Broj kredita: 8. Semestar: II. Broj časova P V. 3 3. Potrebna predznanja. Matematička analiza 1. OBLICI RADA.

MATEMATICKA ANALIZA 4 – vjezbe 3. Integral vektorske funkcije ...

b) pozitivno orijentiran rub kvadrata s vrhovima (±1,±1). [Rez: 2π] c) pozitivno orijentiran rub pravokutika s vrhovima (4,1), (−2,1), (−2,−3), (4,−3). [Rez: 2π].

Nastavni program za predmet Matematička analiza 2 OPŠTI ... - pmf

Predmet: Matematička analiza 2. Kod predmeta: Broj kredita: 8. Semestar: II. Broj časova P V. 3 3. Potrebna predznanja. Matematička analiza 1. OBLICI RADA.

Nastavni program za predmet Matematička analiza 1 OPŠTI ...

OPŠTI PODACI. Odsjek: Fizika. Smjer: Opšti i nastavni. Predmet: Matematička analiza 1. Kod predmeta: Broj kredita: 8. Semestar: I. Broj časova P V. 3 3.

MATEMATICKÁ ANALÝZA II o o

Matematická analýza 2. 15 Riemann˚uv integrál v Rn. 122. 15.1 Definice a základn´ı vlastnosti Riemannova integrálu122. 15.2 Metody výpoctu dvojných a ...

I. Matematička logika

A B - ekskluzivna disjunkcija sudova A i B (A ili B (ali ne obje)):. Složeni sud A B je istinit točno onda kada je istinit samo jedan od sudova A i B. Primjer 3.

Matematicka Logika

20 окт 2010 ... Da bi iskazna formula bila nedvosmisleno zapisana koriste se i zagrade. Prioritet operacija ... F4 : ¬(p ∧ q) ⇔ (¬p ∨ ¬q) (De Morganov zakon).

Matematicka indukcija

Podsetimo se, binomna formula glasi (a b) n. = ∑ n k=0. (n ... Po principu matematicke indukcije, zakljucujemo da binomna formula vazi za svaki prirodan broj ...

Matematická logika - FIT VUT

Matematická logika. Ondrej Lengál. Fakulta informacních technologií. Vysoké ucení technické v Brne. IDM'19. [preloženo 27. listopadu 2019] ...

Matematicka lektira

8 pro 2016 ... matematika se uči vježbanjem samostalno, s prijateljem, s roditeljem,... bitno je da vježbate ne smeta mi ako vam netko zadaje zadatke, ...

21 - Matematická štatistika

Matematická štatistika. Trochu histórie: Starovek – sčítanie ľudu a majetku (vojenské a daňové účely) – Egypt, Čína, Mezopotámia. Stredovek – vznik a ...

Matematická analýza II

DEMIDOVIČ, B.P.: (1977) Sbornik zadač i upražnenij po matematičeskomu analizu, Moskva Nauka (v ruštine). 8. BERMAN, G. N.: (1957) Zbierka úloh z ...

Matematicka” indukcija

indukcija. Matematicka indukcija nije indukcija na osnovi uzorka niti indukcija nabrajanjem. Potonje ili nisu oblik deduktivnog zakljucivanja ili ne mogu opravdati.

Matematická statistika

statistika. Matematická statistika. Šárka Hudecová. Katedra pravdepodobnosti a matematické statistiky. Matematicko-fyzikálnı fakulta Univerzity Karlovy.

Matematická logika - STU

matematická logika. Aristoteles filozofická logika moment času v usudzovaní modalita výrokov dvojhodnotové logiky viachodnotové logiky ternárne spojky výrok.

BESKONAČNOST I MATEMATIČKA ISTINA

jer je matematički savršeno moguće da beskonačni niz brojeva daje ko- načan zbroj. ... Govoreći matematički to znači odrediti točan nagib tangente u bilo kojoj.

LOGIKA, MATEMATIČKA — LOKOMOTIVE

Nakon uspjeha Stephensonove lokomotive, parna lokomotiva je skoro ... A prva kompaundna lokomotiva, B prva lo komotiva na pregrijanu paru, C pre.

Matematička bojanka - Artrea

MATEMATIcKA BOJANKA v. Jedinice, desetice, stotice. Odredi mjesne vrijednosti pa oboji. 5 na mjestu jedinica. 8 na mjestu jedinica. 1 na mjestu desetica.

Matematická logika - fi muni

Matematická logika. Antonín Kucera. Úvod. Aristotelova logika. Logický ctverec. Sylogismy. Booleova algebra logiky. Dva zákl. problémy. Rešení 1. problému.

Matematická fuzzy logika

klasické logiky – „pravdivostním funkcím“ klasická logika : fuzzy logika Gödelova Łukasiewiczova produktová. Různé pravdivostní funkce ⇒ různé fuzzy logiky.

Matematička indukcija - Poincare

Matematička indukcija. Princip matematičke indukcije. Da bi za zvako n ∈ N važilo tvrdjenje T(n) , dovoljno je pokazati: bazu indukcije: tvrdjenje T(1) induktivni ...

Matematicka teorija sustava

Matematicka teorija sustava. (60 sati) predavaci: Zvonimir Bujanovic i Ivica Nakic. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama matematicke teorije sustava koja ...

Vjerojatnost i matematicka statistika

29 sij 2016 ... Literatura. 1. M. Huzak, Vjerojatnost i matematička statistika, skirpta, 2006. 2. Subject 101: Statistical Modelling, Core. Reading 2000, Faculty ...

Matematička priča iz Istre

16 pro 2014 ... Gaussova dosjetka i primjene. ▻ Magični kvadrati. Pristupilo ... 17.11. Gaussova dosjetka. 6.12. Vrste trokuta i opseg trokuta. 7.12. Zadaci «na.

Matematická statistika - ČVUT

Matematická statistika je obor, který na jedné straně velmi úzce souvisí s teorií pravděpodobnosti, nebot' je založen na stejných základních pojmech, používá v ...

Matematička indukcija - Matematiranje

MATEMATIČKA INDUKCIJA. Princip matematičke indukcije glasi: Ako za neko tvrdjenje )(. nT , Nn. ∈ važi: 1) )1(. T je tačno. 2). )1(. )( . ⇒ nT. nT je tačno za.

1. Matematicka indukcija - Element

natjecanja. To su zadaci raznih stupnjeva natjecanja iz zemalja koje imaju slican program nastave kao i Hrvatska. Zbog kolicine zadataka rješenja nisu dana.

PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. December 13, 2016 ...

Matematicka magija - Odjel za matematiku

Mnogi se madionicarski trikovi temelje na matematici kao npr. trikovi s bro- jevima, kartama, kockama i trakama. Opce je poznato sa su madionicarski trikovi ...

HJMO i JBMO - Matematička natjecanja

30 tra 2019 ... Početci. • šk.g. 1959./60. – prvo natjecanje učenika iz matematike u Hrvatskoj (samo SŠ) ... www.skoljka.org/ · • www.antonija-horvatek.from.hr/.

Matematička logika i izračunljivost - PMF-MO - unizg

8.1 Glavni test za logiku prvog reda . ... Za proizvoljnu formulu A logike sudova postoje formule B i C koje su logički ekviva- ... "Moguće ću danas doći na posao.

Matematicka logika i izracunljivost - pmfst

6 stu 2009 ... Pravila za veznike. Pravila za kvantifikatore. Primjeri. Churchov teorem. Zadaci. Mladen Vuković. PMF–MO. Matematička logika i izračunljivost.

Pravdepodobnost a matematická statistika Obsah

Pravdepodobnost a matematická statistika. Mirko Navara. Centrum strojového vnımánı katedra kybernetiky FEL CVUT. Karlovo námestı, budova G, mıstnost ...

Matematicka teorija racunarstva - Vjezbe 01

13 lis 2006 ... Osnovna terminologija: n-arna heterogena relacija: R ⊆ A1 × ... × An. Binarna heterogena relacija: R ⊆ A × B. Binarna homogena relacija: R ...

Sastav Povjerenstva HMD-a za međunarodna matematička ...

Mea Bombardelli. 5. Matija Bucić. 6. Ivan Kokan. 7. Tonći Kokan. 8. doc. dr. sc. Vjekoslav Kovač. 9. Ivan Krijan, zamjenik predsjednika. 10. Matko Ljulj. 11. dr. sc.

Download File - matematička liga

Matematička liga 2019./20. 2. kolo. Ekipno natjecanje iz Matematike. Riješi zadatke i na listiću za rješenja zatamni kružić uz točno rješenje. Točno rješenje ...

Matematická logika. - Katedra informatiky

Výroková logika. 2.1. Sémantický výklad výrokové logiky. Výroková logika analyzuje věty až do úrovně elementárních výroků. Strukturu těchto elementárních ...

Prezentacija iz poglavlja Matematička logika - FOI

Pojam suda. Operacije sa sudovima. Formule algebre sudova. Normalne forme. Minimizacija. NOR i NAND. Logicki sklopovi. Predikati. Ogranicavanje varijabli.

Hrvatska matematicka olimpijada - Element

3. razred. Vlatka Vazdar, XV. gimnazija, Zagreb. Vlatko Crnkovic, XV. gimnazija, Zagreb. Mihael Erakovic, Gimnazija Andrije Mohorovicica, Rijeka. Erik Banek, V.

NUMERICKÁ MATEMATIKA A MATEMATICKÁ ŠTATISTIKA

Numerická matematika a matematická štatistika. AUTORI: Vodička Roman, Purcz Pavol. VYDAVATEĽ: Technická univerzita v Košiciach. ROK: 2015. VYDANIE:.

Matematická logika - Ústav informatiky AV ČR - Akademie věd ...

Od 19. století se část logiky vyvinula v matematickou logiku. Cíl: vyřešit krizi v základech matematiky. PA ¬Pr(0 = 1). Petr Cintula (ÚI AV ČR). Matematická logika ...

Matematička indukcija - Mladi nadareni matematičari

15 stu 2015 ... Matematička indukcija je vrlo korisna i česta metoda dokazivanja koja ... Naravno, za mnoge od njih postoje i različita rješenja, pa nakon što ih ...

2. razredi (opca, jezicna, prirodoslovno-matematicka).pdf

MATEMATIKA 2 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred gimnazija ... Branimir Dakić, Neven Elezović ... PROFIL. OPĆA KEMIJA 2 : zbirka riješenih primjera i zadataka iz ... 4 zvučna CD-a za drugi razred srednjih škola s dvogodišnjim.

Vjerojatnost i matematicka statistika - Poslijediplomski specijalistički ...

Geometrijska razdioba. Izvodi se niz nezavisnih jednako distribuiranih Bernoullijevih pokusa s vjerojatnosti uspje- ha θ sve dok se ne dogodi (prvi put) uspjeh.

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA 1.A ... - (MIOC), Zadar

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA. 1.A. Razrednica: Jelena Miloš Kupčak, prof. ... Skoblar Jakov. 17. Predovan Petra. Šango Roko. 18. Sorić Ivan.