Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

(2) A kategorija radova. Radovi kategorije A jesu znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core. Collection). Potrebno ...

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - Srodni dokumenti

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. - MEF

4 tra 2017 ... Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_28_652.html. 1 of 19. 4.4.2017.

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

(2) A kategorija radova. Radovi kategorije A jesu znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core. Collection). Potrebno ...

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - UniZd

Summary List) odnosno područja znanosti kako ih definira baza ISI Web of ... preostali radovi također trebaju biti originalni znanstveni radovi koji su prošli ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA ZVANJA

15 pro 2014 ... docenta. Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: - da je u svojstw nasta,nika (stalnog ili gosrujudeg) na nekom visokom udiliStu.

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u ...

položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara. 2. za zvanje knjižničar: – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih ...

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća ...

priznatost njegova znanstvenog rada, odnosno njegovo značenje u okviru nacionalnih ... Pri izboru u znanstveno-nastavna zvanja docent, izvanredni profesor i ...

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na ... - MedRi

Docent. Članak 10. U zvanje i na radno mjesto docenta može biti, na vrijeme od pet (5) godina, izabrana osoba koja ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog ...

MINIMALNI USLOVI ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA NA ...

Uslovi za prvi izbor u zvanje docenta. OBAVEZNI: 1. Pristupno predavanje iz oblasti za koju se bira, pozitivno ocenjeno od strane visokoškolske ustanove. 2.

Uslovi i kriterijumi za izbor u akademska zvanja od 2019. godine ...

bodovi ostalim autorima se računaju u skladu sa promijenjenom pozicijom. Za publikacije sa brojem ... American Chemical Society (ACS). Ashgate/Avebury.

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju ... - SPVH

Zagreb, MihanoviĘeva 12. Telefoni: ... moraju voziti u πtrajkuza vrijeme πtrajka za vozni red. Ta odluka se ... nagibni vlakovi stupac s podatcima za nagibne vlakove«. ... Oštarije – Split (Zagreb GK – Oštarije vozi u sastavu vlaka 500). 520.

Odluka Rektorskog zbora o uvjetima za izbor u znanstveno ... - UAOS

Poslovnika Rektorskog zbora, Rektorski zbor na 7. ... OPĆI UVJETI. I. ... propisat će Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

Odluka Rektorskog zbora o uvjetima za izbor u ... - Rektorski zbor

OPĆI UVJETI. I. Pristupnici koji se prvi ... propisat će Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Pristupnici koji su u ... 2. da je predložio ili uveo novi, ili inovirani sadržaj predmeta, ili uveo nove eksperimentalne ili ...

Pravilnik _ visa zvanja

ризик по окружење и. 1.19. другим условима у складу са уговором о ... ПРАВИЛНИК. О ... новања постигнутих резултата наставника у раду са ученицима ...

Pravilnik akademska zvanja 2016 KS

(Skraćenice). (1) Skraćenice akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja stavljaju se iza odnosno ispred imena i prezimena lica koje gaje steklo, na sljedeći ...

Pravilnik o sticanju strucnih zvanja

Stečene akademske titule, naučna i stručna zvanja unose se u javne isprave koje izdaje visokoškolska ustanova kao što su: diploma o završenom akademskom ...

Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja

Zvanje trenera mogu da steknu i lica koja su, pre donošenja ovog pravilnika, završila osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju i stekla stručni naziv profesor ...

PRAVILNIK I PROGRAM ZA STICANJE ZVANJA 2013 09 03

КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ. ПРАВИЛНИК. О СТИЦАЊУ УЧЕНИЧКИХ И МАЈСТОРСКИХ ЗВАЊА. (ПОЈАСЕВА) У КАРАТЕУ. Београд. Септембар ...

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja ...

30 јун 2018 ... Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Pravilnik je objavljen u „Sl.

Pravilnik o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ...

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zvanjima i ovlašćenjima o osposobljenosti pomoraca ("Službeni list CG", broj 7/09 i ...

pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog ...

Izbor u zvanje docenta i vanrednog profesora vrši se na period od 5 godina. ... Ukoliko Senat Univerziteta ocijeni da su za valjanu odluku potrebna dodatna ...

Pravilnik o vrstama zvanja i ovlašćenja za članove posade broda 10 ...

10 сеп 2015 ... Obuka pomoraca radi polaganja ispita za sticanje zvanja vrši se ... već stečeno ovlašćenje o osposobljenosti za prvog oficira palube na brodu od 3000 BT ili ... Pravilnik o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i izdavanje.

Pravilnik o uvjetima za zdravstvene ustanove

23 ožu 2012 ... Raspored prostora mora omogućavati odvajanje čistog od nečistog ... manžeta, ležaj za pregled pacijenta, paravan, ormar za instrumente i ...

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ...

Registrirane ustanove odnosno trgovačka društva za zaštitu na radu (u ... ako je on ili njegov ovlaštenik položio opći dio stručnog ispita za stručnjake zaštite na.

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU ... - HZZO

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... potvrde o plaćama na osnovi kojih se utvrđuje osnovica za naknadu plaće, ako ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ...

zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (u ... Osiguranoj osobi osiguravaju se prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ...

OBRAZLOŽENJE Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju ...

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu. Sukladno odredbi članka 51. stavka 7. Zakona o cestama („Narodne novine“,.

82 01.07.2010 Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i ...

1 јул 2010 ... Закона о предметима опште употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 50/10), члана 6. т. а) и б) Закона о техничким.

Ispravak Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA VATROGASNE PRISTUPE. U članku 3. stavku 1. alineja 3. umjesto riječi "pristupa" treba stajati riječ "prilaza". U članku. 5. stavku ...

PRAVILNIK O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA (NN 5 ...

(NN 5/84). Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova.

pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih ...

vrste ugostiteljskih objekata ovisno o pretežitosti ugostiteljskih usluga koje se u ... Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih.

Komentar HT-a na Pravilnik o tehničkim uvjetima za ... - Hakom

... zdenaca neće biti moguće montirati ulični kabelski ormar, bilo da nema prostora ili da će takav ormar biti preblizu prometnici, zbog čega može biti ugrožen u ...

Pravilnik o uvjetima za pružanje poštanskih usluga u BiH

materijalu. Tiskanicom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 4. slanje paketa za primateljem ili zabrana slanja paketa za primateljem;. 5. vraćanje ...

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ...

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala pod uvjetima i na način ...

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada - PMF

(NN 5/84). Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ...

(1) Ovim Pravilnikom ureduje se razvrstavanje ugostiteljskih objekata, minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti, vrste ugostiteljskih objekata ...

PRV-20-03 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ... - TVZ

25 ruj 2018 ... Priprema Natječaj za dodjelu Stipendija TVZ-a, te ga objavljuje na oglasnim ... 2017. godine i Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ...

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA ... - Hakom

198.omjer neuspješnih SMS poruka: broj neuspješno poslanih/primljenih ... elektroničkoj komunikacijskoj mreži i ukupnog broja svih izdanih računa za iste ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ... (5) Operator se mora pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru identiteta krajnjeg.

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

PRAVILNIK. O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se tehničke kategorije ...

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i ...

GraĊevina u kojoj se nalaze prostorije za obavljanje zdravstvenih djelatnosti tijekom ... djelatnosti moraju ĉiniti funkcionalnu cjelinu i moraju omogućavati odvajanje ... autoklav/suhi sterilizator, ležaj za pregled bolesnika, paravan, ormar za ...

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje ... - BIHAMK-a

materija, vozila za prijevoz lako kvarljive robe, te uvjeti koje treba da ispune organizacije ... Hercegovini, do početka primjene Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova ureñaja i opreme vozila. ... udovoljavaju navedenim uvjetima. ... Po mogućnosti osigurati spisak opasnih materija sa rubnim brojevima koji će se prevoziti.

PDF Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) ... ponašanja; osiguranje školskih udžbenika i potrebnog pribora (za djecu na smještaju); ... narudžba lijekova, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji; neposredno.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i ... - Ministarstvo znanosti

tortellini sir. 0,1500. 0,1500. 28. Tortellini sa sirom i sir svježi. 0,0500. 0,0500 umakom od dvije sir parmezan. 0,0060. 0,0060 vrste sira vrhnje za kuhanje. 0,0600.

133 14.11.2014 Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu ... - MORH

pregledom za vozača u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi. (2) Vozači vozila OS RH obvezni su pristupiti nadzornim zdravstvenim pregledima koji mogu biti ...

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti ... - Hakom

15 pro 2011 ... 16. omjer neuspješnih MMS poruka: broj neuspješno isporučenih MMS ... broja prigovora/pritužbi na iznos računa za obavljene javne ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ili zbog naplate, ... (4) Operator se mora pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru ...

NN 53/2017, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ...

Iznimka su studenti koji studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci. (4) Studenti koji su ... Izravan smještaj u studentski dom na temelju ostalih kriterija. Članak 5. Pravo na ... Zagreb, 25. svibnja 2017. Ministar prof. dr. sc.

Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje ... - Poretti

odreen sigurnosnom prosudbom i elaboratom koji se izrauje sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (»Narodne novine« br.

Pravilnik o uvjetima i postupku provjere ispravnosti i ... - PLINARA doo

nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme i plinskih trošila, ... zraka i odvoda produkata izgaranja osim ako nije trošilo turbo fasadne ... priključenja na dimnjak - plinski bojleri, plinske peći ne stariji od dvije kalendarske godine).

hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pravilnik o uvjetima i ...

i članka 28. stavka 3. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 120/06.), Upravno ...

Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima SG BiH 13-07 - Centar motor

označena slijedećim oznakama: MS, M S ili M&S i znakom snježne pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi ...

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom ... - HANFA

29 srp 2017 ... HROK, lista poreznih dužnika. Ministarstva financija, »crna lista«, kreditni registar i sl., a za strane državljane na odgovarajućim evidencijama ...

pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti ... - Termoplin

TERMOPLIN d.d. Varaždin. TP – P 601.111. 4. Članak 39. – Uvjeti dobivanja ovlasti voditelja ispitivanja plinskih instalacija. Članak 40. – Uvjeti dobivanja ovlasti ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i ...

21 srp 2015 ... Predmet: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u ...

Pravilnik o načinima i uvjetima organiziranja ispita za vozača ...

e) potkategoriju C1 ne polaže ispit za kategoriju/potkategoriju C, A, A1, B, B1; ... traje 20 minuta ikandidat rješava test sa deset pitanja iz Oblasti IVKataloga.

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika i ...

10 stu 2012 ... Članak 4. (Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) ... List. Datum upisa. Naziv građevine / dijela građevine/radova. Vremenski ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAĈINU PROVEDBE TJELESNE ZAŠTITE

i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite („Narodne ... 6. provjera ispravnosti sustava tehničke zaštite (vrijeme i potpis odgovorne osobe) ...

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i ...

1. koncentrator kisika. 2. Brailleov pisaći uređaj. 3. kasetofon – četverokanalni za slijepe osobe. 4. čitač ekrana s govornom jedinicom. 5. Brailleova elektronička ...

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu ...

25 srp 2019 ... (1) Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine ... državna stipendija mogu podnijeti pisanu primjedbu Ministarstvu.

68 18.06.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ...

30 lip 2015 ... za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i slobodnim ... ostvarivanja prava na izravan smještaj u dom na temelju ove točke postojanje je ... specijalističkoga diplomskog studija, ostvaruju bodove kao i studenti iz ... dodjelu subvencije stanovanja raspisuju studentski centri za svaku ...

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ... - Zoo Zagreb

Ovim se Pravilnikom propisuje način držanja životinja u skloništu za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište), osposobljenost ... popis opreme za hvatanje životinja.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija

Krapina, 27. rujan 2016. Na temelju članka 17. ... izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu ...