Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - UniZd

Summary List) odnosno područja znanosti kako ih definira baza ISI Web of ... preostali radovi također trebaju biti originalni znanstveni radovi koji su prošli ...

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - UniZd - Srodni dokumenti

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - UniZd

Summary List) odnosno područja znanosti kako ih definira baza ISI Web of ... preostali radovi također trebaju biti originalni znanstveni radovi koji su prošli ...

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

(2) A kategorija radova. Radovi kategorije A jesu znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core. Collection). Potrebno ...

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. - MEF

4 tra 2017 ... Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_28_652.html. 1 of 19. 4.4.2017.

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA ZVANJA

15 pro 2014 ... docenta. Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: - da je u svojstw nasta,nika (stalnog ili gosrujudeg) na nekom visokom udiliStu.

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća ...

priznatost njegova znanstvenog rada, odnosno njegovo značenje u okviru nacionalnih ... Pri izboru u znanstveno-nastavna zvanja docent, izvanredni profesor i ...

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u ...

položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara. 2. za zvanje knjižničar: – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih ...

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na ... - MedRi

Docent. Članak 10. U zvanje i na radno mjesto docenta može biti, na vrijeme od pet (5) godina, izabrana osoba koja ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog ...

MINIMALNI USLOVI ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA NA ...

Uslovi za prvi izbor u zvanje docenta. OBAVEZNI: 1. Pristupno predavanje iz oblasti za koju se bira, pozitivno ocenjeno od strane visokoškolske ustanove. 2.

Uslovi i kriterijumi za izbor u akademska zvanja od 2019. godine ...

bodovi ostalim autorima se računaju u skladu sa promijenjenom pozicijom. Za publikacije sa brojem ... American Chemical Society (ACS). Ashgate/Avebury.

znanstvena metoda - UniZD

istraživanja i primjeni znanstvene metode a prepoznavanje mogućnosti promjene problema na bolje je najkreativniji korak u procesu znanstvenog istraživanja i.

Lucija Šimičić, znanstvena novakinja - UniZD

Govori Makarskog primorja: dijakronija i sinkronija (GOMAPRIDISI) [Dialects of Makarska. Coast: diachrony and synchrony] (Croatian Science Foundation, ...

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju ... - SPVH

Zagreb, MihanoviĘeva 12. Telefoni: ... moraju voziti u πtrajkuza vrijeme πtrajka za vozni red. Ta odluka se ... nagibni vlakovi stupac s podatcima za nagibne vlakove«. ... Oštarije – Split (Zagreb GK – Oštarije vozi u sastavu vlaka 500). 520.

Odluka Rektorskog zbora o uvjetima za izbor u ... - Rektorski zbor

OPĆI UVJETI. I. Pristupnici koji se prvi ... propisat će Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Pristupnici koji su u ... 2. da je predložio ili uveo novi, ili inovirani sadržaj predmeta, ili uveo nove eksperimentalne ili ...

Odluka Rektorskog zbora o uvjetima za izbor u znanstveno ... - UAOS

Poslovnika Rektorskog zbora, Rektorski zbor na 7. ... OPĆI UVJETI. I. ... propisat će Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

Pravilnik _ visa zvanja

ризик по окружење и. 1.19. другим условима у складу са уговором о ... ПРАВИЛНИК. О ... новања постигнутих резултата наставника у раду са ученицима ...

Pravilnik o sticanju strucnih zvanja

Stečene akademske titule, naučna i stručna zvanja unose se u javne isprave koje izdaje visokoškolska ustanova kao što su: diploma o završenom akademskom ...

Pravilnik akademska zvanja 2016 KS

(Skraćenice). (1) Skraćenice akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja stavljaju se iza odnosno ispred imena i prezimena lica koje gaje steklo, na sljedeći ...

PRAVILNIK I PROGRAM ZA STICANJE ZVANJA 2013 09 03

КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ. ПРАВИЛНИК. О СТИЦАЊУ УЧЕНИЧКИХ И МАЈСТОРСКИХ ЗВАЊА. (ПОЈАСЕВА) У КАРАТЕУ. Београд. Септембар ...

Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja

Zvanje trenera mogu da steknu i lica koja su, pre donošenja ovog pravilnika, završila osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju i stekla stručni naziv profesor ...

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja ...

30 јун 2018 ... Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Pravilnik je objavljen u „Sl.

Pravilnik o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ...

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zvanjima i ovlašćenjima o osposobljenosti pomoraca ("Službeni list CG", broj 7/09 i ...

pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog ...

Izbor u zvanje docenta i vanrednog profesora vrši se na period od 5 godina. ... Ukoliko Senat Univerziteta ocijeni da su za valjanu odluku potrebna dodatna ...

Pravilnik o vrstama zvanja i ovlašćenja za članove posade broda 10 ...

10 сеп 2015 ... Obuka pomoraca radi polaganja ispita za sticanje zvanja vrši se ... već stečeno ovlašćenje o osposobljenosti za prvog oficira palube na brodu od 3000 BT ili ... Pravilnik o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i izdavanje.

Kognitivni konflikt i metakognicija u uvjetima ... - Repozitorij UNIZD

Kognitivni konflikt i metakognicija u uvjetima unimodalnog i multimodalnog zadavanja base rate zadatka. Diplomski rad. Student/ica: Marin Dujmović. Mentor/ica ...

znanstvena, znanstveno – stručna i stručna djela - UniZd

znanstveni rad, prethodno priopćenje ili pregledni rad. Znanstvenim člancima treba smatrati i znanstvena predavanja za koja organizator znanstvenog skupa ...

Pravilnik o uvjetima za zdravstvene ustanove

23 ožu 2012 ... Raspored prostora mora omogućavati odvajanje čistog od nečistog ... manžeta, ležaj za pregled pacijenta, paravan, ormar za instrumente i ...

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ...

Registrirane ustanove odnosno trgovačka društva za zaštitu na radu (u ... ako je on ili njegov ovlaštenik položio opći dio stručnog ispita za stručnjake zaštite na.

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA ... - Hakom

198.omjer neuspješnih SMS poruka: broj neuspješno poslanih/primljenih ... elektroničkoj komunikacijskoj mreži i ukupnog broja svih izdanih računa za iste ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ... (5) Operator se mora pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru identiteta krajnjeg.

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ...

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala pod uvjetima i na način ...

Ispravak Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA VATROGASNE PRISTUPE. U članku 3. stavku 1. alineja 3. umjesto riječi "pristupa" treba stajati riječ "prilaza". U članku. 5. stavku ...

82 01.07.2010 Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i ...

1 јул 2010 ... Закона о предметима опште употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 50/10), члана 6. т. а) и б) Закона о техничким.

Pravilnik o uvjetima za pružanje poštanskih usluga u BiH

materijalu. Tiskanicom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 4. slanje paketa za primateljem ili zabrana slanja paketa za primateljem;. 5. vraćanje ...

PRV-20-03 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ... - TVZ

25 ruj 2018 ... Priprema Natječaj za dodjelu Stipendija TVZ-a, te ga objavljuje na oglasnim ... 2017. godine i Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ...

Komentar HT-a na Pravilnik o tehničkim uvjetima za ... - Hakom

... zdenaca neće biti moguće montirati ulični kabelski ormar, bilo da nema prostora ili da će takav ormar biti preblizu prometnici, zbog čega može biti ugrožen u ...

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada - PMF

(NN 5/84). Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova.

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU ... - HZZO

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... potvrde o plaćama na osnovi kojih se utvrđuje osnovica za naknadu plaće, ako ...

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ...

(1) Ovim Pravilnikom ureduje se razvrstavanje ugostiteljskih objekata, minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti, vrste ugostiteljskih objekata ...

PRAVILNIK O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA (NN 5 ...

(NN 5/84). Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova.

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ...

zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (u ... Osiguranoj osobi osiguravaju se prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ...

pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih ...

vrste ugostiteljskih objekata ovisno o pretežitosti ugostiteljskih usluga koje se u ... Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih.

OBRAZLOŽENJE Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju ...

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu. Sukladno odredbi članka 51. stavka 7. Zakona o cestama („Narodne novine“,.

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje ... - BIHAMK-a

materija, vozila za prijevoz lako kvarljive robe, te uvjeti koje treba da ispune organizacije ... Hercegovini, do početka primjene Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova ureñaja i opreme vozila. ... udovoljavaju navedenim uvjetima. ... Po mogućnosti osigurati spisak opasnih materija sa rubnim brojevima koji će se prevoziti.

Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima SG BiH 13-07 - Centar motor

označena slijedećim oznakama: MS, M S ili M&S i znakom snježne pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi ...

Pravilnik o načinima i uvjetima organiziranja ispita za vozača ...

e) potkategoriju C1 ne polaže ispit za kategoriju/potkategoriju C, A, A1, B, B1; ... traje 20 minuta ikandidat rješava test sa deset pitanja iz Oblasti IVKataloga.

hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pravilnik o uvjetima i ...

i članka 28. stavka 3. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 120/06.), Upravno ...

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata

27 ruj 2018 ... Raspored useljenja objavit će Centar za studentski standard Veleučilišta. Studenti koji su već bili smješteni u Studentskom domu, a nisu ...

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika i ...

10 stu 2012 ... Članak 4. (Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) ... List. Datum upisa. Naziv građevine / dijela građevine/radova. Vremenski ...

Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje ... - Poretti

odreen sigurnosnom prosudbom i elaboratom koji se izrauje sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (»Narodne novine« br.

pravilnik o postupku i uvjetima ispitivanja ... - Plin Konjščina

Ispit znanja. Članak 37. – Važenje i gubitak ovlasti. Članak 38. – Zahtjev za dobivanje ovlasti ispitivača plinskih instalacija. Članak 39. – Uvjeti dobivanja ovlasti ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAĈINU PROVEDBE TJELESNE ZAŠTITE

i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite („Narodne ... 6. provjera ispravnosti sustava tehničke zaštite (vrijeme i potpis odgovorne osobe) ...

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija

Krapina, 27. rujan 2016. Na temelju članka 17. ... izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu ...

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ... - Zoo Zagreb

Ovim se Pravilnikom propisuje način držanja životinja u skloništu za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište), osposobljenost ... popis opreme za hvatanje životinja.

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ... - Radno Pravo

ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala propisani su posebnim općim aktom. Zavoda. (3) Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i ...

21 srp 2015 ... Predmet: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u ...

133 14.11.2014 Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu ... - MORH

pregledom za vozača u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi. (2) Vozači vozila OS RH obvezni su pristupiti nadzornim zdravstvenim pregledima koji mogu biti ...

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u ...

Odgojitelji i stručni suradnici biraju se u zvanje mentora odnosno savjetnika na pet godina i mogu ponovno biti izabrani u isto zvanje. Odgojitelji i stručni ...

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu ...

25 srp 2019 ... (1) Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine ... državna stipendija mogu podnijeti pisanu primjedbu Ministarstvu.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj ...

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uvjeti glede prostora, opreme i medicinsko ... III - OPĆI UVJETI ZA RAD U PRIVATNOJ PRAKSI GLEDE PROSTORA ... aparat sa deset nastavaka koji se sterilišu, minimalni kirurški komplet, strugače za ... operacioni sto ili motorna fiziološka stolica, mikrometar ili tehnički nasadnik, pokretni.

Pravilnik o uvjetima i postupku provjere ispravnosti i ... - PLINARA doo

nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme i plinskih trošila, ... zraka i odvoda produkata izgaranja osim ako nije trošilo turbo fasadne ... priključenja na dimnjak - plinski bojleri, plinske peći ne stariji od dvije kalendarske godine).

pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti ... - Termoplin

TERMOPLIN d.d. Varaždin. TP – P 601.111. 4. Članak 39. – Uvjeti dobivanja ovlasti voditelja ispitivanja plinskih instalacija. Članak 40. – Uvjeti dobivanja ovlasti ...