Hemija

Relativna atomska i molekulska masa. Mol i molska masa. ... Petar V. Ilić, Zadaci iz Hemije sa obrazloženjima načina rešavanja zadataka za prijemni ispit. 5.

Hemija - Srodni dokumenti

Matematika I i II, Fizika I i II, Opća hemija i Fizikalna hemija I 5 ... - PMF

Otkriće radioaktivnosti (zračenje, atomske jezgre, izotopi). Prirodna radioaktivnost (radioaktivni nizovi). Vještačka radioaktivnost (transmutacija atoma, izvori ...

Hemija

Relativna atomska i molekulska masa. Mol i molska masa. ... Petar V. Ilić, Zadaci iz Hemije sa obrazloženjima načina rešavanja zadataka za prijemni ispit. 5.

Hemija - MON KS

Organska hemija . ... S tim ciljem napravljen je Katalog zadataka za polaganje ispita Eksterne mature iz predmeta ... gradivo opće i organske hemije/kemije. 2.1.

MODERNA HEMIJA

sastav tada je u pitanju homogena smeša (rastvor). •Npr. može da postoji 5%, 10%, 15%... rastvor NaCl u vodi. Sve su to homogene smeše različitog sastva.

HEMIJA CHEMISTRY

Elektrolitička disocijacija; Stepen disocijacije; Konstanta disocijacije; Jaki i slabi elektroliti;Kiseline i baze. Amfoliti; Jonska koncentracija; Jonsti proizvod vode; ...

HEMIJA/KEMIJA - MON KS

Predmet: HEMIJA/KEMIJA ... Sarajevo“, broj: 23/10 i 1/16), ministar za obrazovanje, nauku i mlade ... Nastavni plan i program iz hemije za I razred gimnazije.

analitička hemija iii - PMF

Hemija – smjerovi, opšti, nastavnički i kontrola kvaliteta i zaštita okoliša. PREDMET. Naziv predmeta. ANALITIČKA HEMIJA III. Šifra predmeta. Semestar.

ANALITIČKA HEMIJA 2

ANALITIČKA HEMIJA. KVALITATIVNA. KVANTITATIVNA dokazuje od kojih se delova (atoma, jona, molekula) sastoji analizirana supstanca određuje količinu.

Hemija/ Kemija H/ K

izučava samo u prva dva razreda i Testa iz hemije(viši nivo), u školama gdje se ... 7. Upustvo za nastavnike i učenike. Pitanja i zadaci su struktuirani tako da ... Hemijske veze. - jonska i kovalentna veza,. - polarnost molekula,. - valencija,.

neorganska hemija

Disocijacija kiselina i baza u vodenom rastvoru, koja se svodi na prelazak protona sa kiseline na bazu, naziva se protoliza ili protolitička reakcija, a kiseline i ...

Hemija - iccg

Hemijske osobine nezasićenih i supstituisanih karboksilnih kiselina. ❖ Derivati karboksilnih kiselina. ▫ Dobijanje derivata karboksilnih kiselina. Poređenje po ...

Hemija - Prijemni.rs

Tipovi neorganskih jedinjenja (hidridi, oksidi). Osobine elemenata i njihovih jedinjenja. Izomerija. Ugljovodonici. Alkil- i arilhalogenidi. Alkoholi i fenoli. Aldehidi i ...

TERMOHEMIJA ENERGIJA I HEMIJA

Prilikom odvijanja hemijskih reakcija dešavaju se energetske ... ENDOTERMNE I EGZOTERMNE ... PROMJENA ENTALPIJE HEMIJSKE REAKCIJE, ΔHr.

Opća i anorganska hemija - PMF

Fakultet. PMF. Modul. OPŠTA I ANORGANSKA HEMIJA ... I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I dio, Školska knjiga Zagreb, 1995. 2. E. Kahrović ...

Hemija tiola - Cherry

Prvo poznato jedinjenje sumpora koje sadrži ugljenik i sumpor je etil- hidrogensulfat, koji je ... reakcije reduktivnog uklanjanja sumpora iz molekula. Sumpor ima ...

Rjesenja Hemija I razred.pdf

Rješenja zadataka iz hemije za 1 razred gimnazije. 1. A19. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. (1. Grupa i 4. Perioda PSE) s- blok elemenata. B24. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ...

Hemija primarnih biomolekula.pdf - pmf

Примарна структура протеина 10. Одређивање примарне структуре протеина 11. Секундарна структура протеина 12. Терцијарна структура протеина ...

grafovi, optimizacija, hemija - mi.sanu

ograd. 15. Dragan Stevanovic, vanredni profesor, Prirodno-matematicki fakultet,. Niš ... Nebojša Stojkovic, docent, Ekonomski fakultet, Niš. 18. Vladimir ... Biografija. Rod¯en je 2. septembra 1947. godine u Somboru od oca dr Mirka i majke. Katarine. ... S. Bosanac, I. Gutman, Effect of a ring on the stability of polycyclic conju-.

hemija - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

α-Fosfatidna kiselina β-Fosfatidna kiselina. Slika 22.6. Opšta strukturna formula izomera fosfatidne kiseline. Dve hidroksilne grupe u glicerolu esterifikovane ...

grafovi, optimizacija, hemija - MI SANU

ograd. 15. Dragan Stevanovic, vanredni profesor, Prirodno-matematicki fakultet,. Niš. 16. ... Nebojša Stojkovic, docent, Ekonomski fakultet, Niš. 18. ... Biografija. Rod¯en je 2. septembra 1947. godine u Somboru od oca dr Mirka i majke. Katarine. ... bodan Bosanac, Zarko Boškovic, Vladimir Brankov, Egil Brensdahl, Gunnar.

Hemija - Gimnazija „Slobodan Škerović“

ketona; keto-enolna tautomerija). -razumiju strukturu i podjelu: hetorociklicnih sistema;. Nukleinskih kiselina. Učenik/učenica treba da: - znaju osnovne reakcije u.

Naziv studijskog programa Hemija

predmeta. Sticanje osnovnih saznanja i laboratorijskih vještina iz kvantitativne analitičke hemije- gravimetrijska analiza. ... Preporučena: 1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, (1999),. Osnovi analitičke kemije, šesto izdanje. (englesko), prvo ...

Neorganska hemija - drzavni univerzitet u novom pazaru

Jedinjenja elemenata 17. grupe PSE - oksokiseline i interhalogena jedinjenja. 11. Fluor (osobine, dobijanje, upotreba). Jedinjenja fluora. 12. Hlor (osobine ...

geografija priroda biologija fizika hemija - EPALE

iV, V, Vi, Vii, Viii i iX razred osnovne škole za odrasle ... Prije prezentacije svi polaznici dobijaju tabelu u kojoj će individualno unositi karakteristične informacije.

Rjesenja Hemija IX razred.pdf - Prirodno-matematički fakultet ...

3. Zaokružiti slovo ispred tačnog odgovora. Kod kojeg od navedenih alkana su molekulska i empirijska formula iste? a) etan b) heksan c) butan d) pentan.

Hemija,IV, Rješenja - Prirodno-matematički fakultet Podgorica

Formula alkohola je CH3(CH2)28OH. Mr(estra) = 15 14·x 44 14 14·28 15 = 676 x = 14. ______ 2 poena. Racionalna strukturna formula hidrolizovanog ...

Hemija 9. razred - Prirodno-matematički fakultet Podgorica

23. Rješenje: Na osnovu broja atoma azota izračuna se masa ili broj molova uzorka NH4NO3 ... Koliko iznosi molarna masa nepoznatog alkohola? Ar(C)=12 ...

Kratok voved vo organskata hemija - Природно-математички ...

НОМЕНКЛАТУРА НА АЛКАНИТЕ. Формула. Изомери. Формула. Изомери ... Формула Tb / ºC. Амонијак. NH3. –33. Метиламин. CH3NH2. –6. Етиламин.

SASTAV MATERIJE HEMIJA je nauka o materiji i njenim ...

... supstanca ili homogena smješa ( pr. rastvor). ... Ukoliko homogena materija može da ima promjenljiv sastav onda je u pitanju homogena smješa (rastvor).

Opća i anorganska hemija - Prirodno-matematički fakultet

Fakultet. PMF. Modul. OPŠTA I ANORGANSKA HEMIJA ... I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I dio, Školska knjiga Zagreb, 1995. 2. E. Kahrović ...

Prijemni ispit MF MB 2018 2019 hemija JUL sa rešenjima

17 јул 2018 ... a. propil-formijat b. metil-propaonat c. propil-propanoat d. metil-formijat e. propanon. 14. Oksidacijom ciklopentanola dobija se: a. ciklopentanal.

Prijemni ispit MF MB 2018 2019 hemija SEPTEMBAR sa re[enjima

11 сеп 2018 ... a. geometrijski izomeri b. cis-trans izomeri c. konstitucioni izomeri d. optički izomeri e. strukturni izomeri. 10. sp3-hibridizacija nije prisutna kod ...

Dr Boris Popović, redovni profesor Uža naučna oblast: Hemija i ...

Dr Boris Popović, redovni profesor. Uža naučna oblast: Hemija i biohemija. Oblast naučnog interesovanja: Biohemija biljaka, Hemija hrane,. Funkcionalna ...

Organska hemija: ispitna pitanja 1. Razlike između organskih i ...

35. Uticaj supstitenata na SEAr. 36. Halogenalkani: nomenklatura. 37. Halogenalkani: fizičke osobine. 38. Reakcije halogenalkana: nukleofilne supstitucije. 39.

geografija priroda biologija fizika hemija - EPALE - Europa EU

iV, V, Vi, Vii, Viii i iX razred osnovne škole za odrasle ... nadmorsku visinu na zemlji ima vrh Čomolungma na Himalajima (Azija) 8 848 m ... Prije prezentacije svi polaznici dobijaju tabelu u kojoj će individualno unositi karakteristične informacije.

(prvi ciklus) Studijski program Naziv studijskog programa HEMIJA

HEMIJA – opći i nastavnički. PREDMET. Naziv predmeta. NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Šifra predmeta. Semestar. Status predmeta. ECTS bodovi.

HEMIJA Cilj i zadaci Cilj nastave Hemije u gimnaziji je da učenici ...

Hemijske reakcije (16). 6.1. Oksidaciono – redukcione reakcije. - Osnovni pojmovi redoks reakcija (P). - Redoks potencijali i oksidacioni broj (P). - Sastavljanje ...

Katalog Brixol kućne hemije - brixol kućna hemija

Proizvodi: „BRIXOL-KUĆNA HEMIJA" d.o.o., Dubrovačka bb, Vršac, R. Srbija tel. 381 (0)13 2830-300 ... buva, paukova, stonoga, stenica itd. Вајгон. EFIKASNO.