Odluka - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

16 ruj 2014 ... sklopiti okvirni sporazum odabran ponuditelj Međimurje-plin d.o.o. Čakovec. Nadalje, uvidom u Elektronički oglasnik javne nabave utvrđeno je ...

Odluka - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave - Srodni dokumenti

Odluka - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

16 ruj 2014 ... sklopiti okvirni sporazum odabran ponuditelj Međimurje-plin d.o.o. Čakovec. Nadalje, uvidom u Elektronički oglasnik javne nabave utvrđeno je ...

grupa 2 i 3 - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

17 sij 2013 ... Žalba žalitelja Karić automobili d.o.o., Zagreb, na Grupu 1: UŠPNO-1 (na području. Novske), odbacuje se zbog nedostatka pravnog interesa. 2.

Untitled - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

3 ruj 2018 ... 600-62-18/01 kojom je odabrao ponudu ponuditelja Eol-ekos d.o.o.,. Rijeka. Na navedenu odluku o odabiru žalbu je 30. svibnja 2018. godine ...

obrazloženje - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

6 ruj 2018 ... zajednice ponuditelja omega Viko d.o.o. VaraŽdin i Zlatna nit d.o.o. Slatina. Na navedenu odluku o odabiru urednu žalbu je 6. oŽlljka 2018.

obraz|oženje - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

ponuditelja Specijalna oprema Lučko d.o.o., Lučko' Codex-Engineering Gmbh, Njemačka,. Mato El-D d.o.o. Ivanić Grad i Projekta d.o.o., Karlovac. Postupajući ...

Poništava se odluka - Državna komisija za kontrolu postupaka javne ...

10 svi 2013 ... 0012547, za nabavu opreme za Dječji vrtić "Maslačak" Krapinske Toplice (kuhinja i praonica rublja), naručitelja Općina Krapinske Toplice, ...

Žalba se odbacuje - Državna komisija za kontrolu postupaka javne ...

10 srp 2012 ... ponuditelja Sljeme-dental d.o.o. Zagreb. Na navedenu odluku o odabiru žalbu je 5. svibnja 2012. godine Državnoj komisiji za kontrolu.

Žalba se odbija - Državna komisija za kontrolu postupaka javne ...

7 sij 2014 ... ponuditelja Primat RD d.o.o., Hrvatski Leskovac, iako je ista dostavljena protivno odredbama dokumentacije za nadmetanje. Zalitelj predlaže ...

UP/II-034-02/19-01/668 - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

11 ruj 2019 ... sve ponude ocijenio valjanima te je odlukom o odabiru ponudu ponuditelja Lingua centar. d.o.o. Karlovac, odabrao kao najpovoljniju.

UP/II-034-02/19-01/761 - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

5 ruj 2019 ... javne nabave naknadi žalitelju Cenoza promet d.o.o., Rijeka, ... Dokumentacijom o nabavi, proizlazi da ponuditelj Cenoza promet d.o.o. ...

u ime republike hrvatske - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

7 ruj 2018 ... orehovac, Irena Vinter Gregorić, Krešimir Kiš, Martina Simunović Lepošak' Ksenija Grejić. Dolenec, Ivan oršoliĆ i Domagoj Mikašek, odvjetnici ...

RJESENJE obrazloženje - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

Naručitelj HEP-operator distribucijskog sustava d'o.o., Zagreb, radi nabave dobave' ... Tridonic' a ne Ellabo čiji odgovor je Žalitelj dostavio' Žalitelj nije ponudio ...

RJEŠBN.ln obraz|oženje - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

7 ruj 2018 ... Županij e i Krapinsko zagorske Županij e, naručitelj a Grad Zagreb, Zagreb. 2. ... točki l. izreke ovog Rješenja te se predmet waća naručitelju na ...

Untitled - Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

29 мар 2018 ... otvoreni postupak javne nabavke radova na izgradnji TS 10/0,4kV Tivat 4 - Vrijes sa uklapanjem u SN i NN mrežu i na rekonstrukciji DV 10KV ...

Izvješća o radu DKOM-a - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

3 ožu 2010 ... Osijek uredski materijal. 05-21-. 13211. Roba 850 28.01. Žalba se odbija. 23.02. 2005. 67 ... Psihijatrijska GT Izolirka Osijek sanacija ravnog. 0.

Poništava se postupak nabave - Državna komisija za kontrolu ...

7 ruj 2010 ... sistematskih pregleda djelatnika naručitelja kroz police osiguranja, ... Predmet nabave su sistematski pregledi kroz police osiguranja, a iste naručitelj namjerava pribaviti od osiguravajućeg društva Sunce osiguranje d.d.,.

Poništava se Odluka o odabiru - Državna komisija za kontrolu ...

25 stu 2011 ... Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenom predmetu žalitelja Primat. RD d.o.o., Hrvatski Leskovac, na Odluku o ...

Poništava se odluka o poništenju - Državna komisija za kontrolu ...

24 srp 2019 ... žalbenom predmetu žalitelja Fusio d.o.o., Buići, Poreč, OIB: 95345244091, zastupanog po ici Martini Stefanić, odvjetnici iz Poreča, na odluku o ...

Poništava se postupak natječaja - Državna komisija za kontrolu ...

20 ruj 2012 ... Grad Split, Split. Odbija se zahtjev žalitelja Zadruga Praksa Pula, Pula i Vedran Duplančić, Zagreb, za naknadom troškova žalbenog postupka.

Poništava se dio Odluke o odabiru - Državna komisija za kontrolu ...

4 svi 2016 ... ponuditelja Velinac d.o.o., Sesvete. Na dio odluke o odabiru u dijelu za Grupu 2 žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave ...

Godišnje izvješće za 2009. godinu - Državna komisija za kontrolu ...

vodovod d.o.o., zadar. 4. 1. 25 %. Sveučilište ... d.o.o. akovo ugradnja optičkog kabla na dionicama. TS Zadar. Centar-TS. Grabi 9 i TS. Nin-TS ... Alumont vl. Bilić.

ODLUKA o poništenju postupka javne nabave ... - Općina Pisarovina

16 kol 2018 ... TEH-GRADNJA d.o.o., Ksenije Kantoci 3, 10020 Zagreb. 4. GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o., dr. Franje Tuđmana 83, 10450. Jastrebarsko. 5.

JAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE: ,'NABAVA VOZILA ...

1 velj 2019 ... IMPULS-LEASING d.o.o. Zagreb, Velimira Skorpika 2411, 10 OOO Zagreb sa cijenom ponude 1.928.830,80 kuna (bez PDV-a), odnosno ...

Primjena standardiziranih postupaka za kontrolu infekcija u ...

sigurnosti traži i mišljenje korisnika zdravstvene zaštite – pacijente (kroz udruge pacijenata u zdravstvu) (3,4). Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

jednostavne nabave sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 1) ... Narudžbenica obavezno sadrži podatke o: ustrojstvenoj jedinici koja izdaje narudžbenicu, ...

PRAVILNIK o provođenju postupaka jednostavne nabave

b. radova procijenjene vrijednosti nabave manje od 500.000,00 kn bez PDV-a, a za koje ... neće biti osnovano, te nabavu prema Planu nabave provodi voditelj.

Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave - Ministarstvo ...

Sukladno Zakonu kod nabave robe, usluga i projektnih natjedaja procijenjene ... Voditelj SluZbe za nabavu vrli provjeru zahtjevnice sukladno Planu nabave.

SAFU provjere postupaka nabave i primjeri najčešćih pogrešaka

... učenje: 614.491.973,74 HRK. • PO 10 - Tehnička pomoć OP KiK 2014-2020: 42.709.525,42 HRK ... KORISNICI. 1. Grad Biograd na Moru. 2. Grad Sisak. 3.

Poništava se dio dokumentacije o nabavi - Državna komisija za ...

27 ruj 2019 ... predmet nabave: nabava i isporuka uredskog materijala (po grupama), naručitelja Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb, ...

Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje - Državna komisija ...

21 svi 2013 ... Zahtjev žalitelja Piano centar Zagreb d.o.o., Zagreb, za naknadom ... 2013. godine i naručitelju dostavio 25. travnja 2013. godine, žalitelj Piano.

06 02 2018 Izvod iz odluka UV_ odluka o donošenju Plan nabave ...

Plan nabave KBC-a Split za 2018. godinu objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Predsjednik Upravnog vijeća prof.dr.sc. Neven Ljubičić.

upute za podnošenje općih punomoći - Državna komisija za ...

sve buduće žalbene postupke (opća punomoć). Opseg punomoći određuje stranka u postupku. Posebna punomoć dostavlja se u spis predmeta na koji se ...

Dokument u pravilnom formatu - Državna regulatorna komisija za ...

22 sij 2015 ... kako možete dobiti traženu informaciju;. - kako trebate napisati zahtjev za pristup informaciji;. - u kojem roku smo obavezni da vam damo ...

REPUBLIKA HRVATSKA RJEŠBn.rB l. obraz - Državna komisija za ...

600-62-18102 za grupe 2.,3.,4. i 5., kojom je ponude ponuditelja Eol-Ekos d.o.o.,. Rijeka, odabrao kao najpovoljnije za sve navedene grupe. Na predmetnu ...

standardni uvjeti - Državna regulatorna komisija za električnu energiju

STANDARDNI UVJETI za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. 1. Obavljanje licencirane aktivnosti. 1.1.

javne nabave - Temporis

tražiti dopunu ESPD obrasca. 66. 2.8.8 ESPD obrazac se popunjava sukladno onome što je propisano u dokumentaciji o nabavi. 67. 2.8.9 Okolnost da ZJN ...

javne nabave - TIM4PIN

1 tra 2016 ... Zagreb, Trinom centar, 8. ... a) Postojeći upisi u zemljišnim knjigama nerazvrsta- ... f) Postojeći upisi u katastru i zemljišnim knjigama jav-.

REGISTAR BAGATELNE JAVNE NABAVE

STV TELEVIZIJA d.o.o. OSIJEK. USLUGA PROMIDŽBE ... MUNICIPAL SOFT d.o.o. ĐAKOVO. USLUGE ODRŽAVANJA ... FLIBA d.o.o.. NABAVKA UREDSKOG I ...

e-nabava - Elektronički oglasnik javne nabave RH

https://eojn.nn.hr/EOJN.SignatureCheck/Default.aspx. Alat za provjeru naprednoga elektroničkog potpisa u elektroničkom dokumentu (.pdf dokument) izvršiti će ...

6.3.11. Specijalist za poslove javne nabave 6.3.12. Voditelj ...

Specijalist za poslove javne nabave. Naziv radnog mjesta: - na hrvatskom: specijalist za poslove javne nabave. - skraćeni naziv specijalist. - na engleskom:.

sustav javne nabave - TEB poslovno savjetovanje

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske. 38. POGLAVLJE 7. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV). 40. POGLAVLJE 8. Sukob interesa. 40 ...

registar javne nabave 2017 - Grad Krk

17 stu 2014 ... Kralja Tomislava 19, Malinska. 24.5.2017. ... EL-AN MALINSKA, obrt za elektroinstalaterske usluge, ... Pinel d.o.o., Šetalište sv. Bernardina 6/b ...

Državna riznica u Hrvatskoj – realnost ili ... - Institut za javne financije

su 193,5 milijuna kuna (Bilten HNB-a, 2001, str. 76). Nasuprot tome, potraživanja tih banaka od središnje države su iznosila 17,8 milijuna kuna (isto, str. 75).

dokumentacija za nadmetanje – otvoreni postupak javne nabave

19 lip 2018 ... epidemijskog soja 027. *Xpert EV - automatizirani ... 98.718,00 = 2.961,54 kn). Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude.

Kriterij za odabir ponude - ENP - Portal javne nabave

Kriteriji ENP-a mogu obuhvaćati na primjer: 1. kvalitetu, uključujući tehničku vrijednost, estetske i funkcionalne značajke, pristupačnost, rješenje za sve korisnike ...

EVIDENCIJA UGOVORA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE VELIKE ...

8 svi 2012 ... Forenzička oprema. INsig2 d.o.o., Zagreb ... Kuhinjska oprema, predmeti za kućanstvo i potrepštine za ... Motorola. Perfesionalna elektronika. d.o.o.,Rijeka. 343.608,13. 01.08.2012. ... PU zagrebačka, II PP Črnomerec i VI PP.

PRETJERANI PRAVNI FORMALIZAM I POSTUPCI JAVNE NABAVE

Ključne riječi: pravni formalizam, javna nabava, Državna komisija za kon- trolu postupaka javne nabave, žalba. *. Dr. sc. Frane Staničić, izvanredni profesor ...

jedinstveni rječnik javne nabave (cpv) - Narodne novine

13 sij 2012 ... JEDINSTVENI RJEČNIK JAVNE NABAVE (CPV). PRILOG I.A. GLAVNI RJEČNIK ... 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli.

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE na dan ... - Plitvička jezera

31 pro 2018 ... SMIT COMMERCE. D.O.O. ZAGREB-. STUPNIK. 27.03.2017. od 20.03.2017. do 20.03.2018. 28.06.2018. 87.290,77. Primjena od. 20.03.2017.

ODLUKU o poništenju postupka javne nabave - JP Parkovi d.o.o. ...

KM, da ponuda ponuditelja TG Ferimport d.o.o. Čitluk bez PDV-a iznosi 19.055,70 KM, da ponuda ponuditelja Marlovprom d.o.o. Široki Brijeg bez PDV-a iznosi ...

HRvatsKo PRavo javnE nabavE – UsKLađEnost s PRAVOm EU

417. 410. Europske komisije, Vijeća i Parlamenta (Commission regulations, Council regulations and Parliament regulations), te Jedinstveni rječnik javne nabave.

kriteriji za odabir ponude - Portal javne nabave

(1) ZJN-a propisuje da su kriteriji za odabir ponude ili: - Najniža cijena – najbolja ponuda odabire se isključivo na temelju cijene; ili. - Ekonomski najpovoljnija ...

ekonomski najpovoljnija ponuda - Portal javne nabave

1 srp 2017 ... „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“. Ovaj projekt ...

Digital transformation of public procurement - Portal javne nabave

Electronic Public Procurement Classifieds – Elektronički oglasnik javne nabave ... Regulations on electronic public procurement plans, contract registers system.

Registar sklopljenih okvirnih sporazuma javne nabave ... - Varkom dd

19 tra 2010 ... AUTO PRIKRATKI. KOMOP. d.o.o.Zagreb. BENUSSI d.o.o.. Fažana. AUTO HRVATSKA. PSC. LAGER BAŠIĆ. d.o.o.. GRADATIN d.o.o..

zahtjev za prikupljanje ponuda za provedbu postupka javne nabave ...

16 srp 2013 ... 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,. 190/03., 105/04., ... proteka mirovanja sukladno članku 98. Zakona (10 ... Heinzelova 98. 15.

Strategija razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj ...

EOJN – Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske ... E-javna nabava ukupni je proces javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih ...

Plan javne nabave za 2016. - 1. izmjena - Bolnica Lipik

MK 5.9. bojanje stolarije. 20.000,00. 16.000,00. Odjel IV 5.10. Pregrađivanje prostora za čisto i nečisto knaufom. 7.000,00. 5.600,00. 5 mj. Tehnička služba. 5.11.

registar ugovora jednostavne javne nabave za 2019. godinu (1.1 ...

1 sij 2019 ... Fabema Metali d.o.o.. Vijci Kranjec. Linde plin d.o.o.. Pevec Zagreb d.o.o.. 25. Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži. Ugovor.

Informacije o postupcima javne nabave - Poljoprivredni institut Osijek

ciju za nadmetanje. Status postupka. Ponuditelj. 1. NMV 1/13. Štapovi za sadnice od bambusa. Otvoreni postupak. 2013/S 002-0015869 21.2.2013. https://eojn.