vladimir pavlović i sarajevska deklaracija o hrvatskom jeziku

izbrušen poput sadržaja Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika (potpisane u Zagrebu) koji su brusili vrhunski jezikoslovci, nije imao.

vladimir pavlović i sarajevska deklaracija o hrvatskom jeziku - Srodni dokumenti

vladimir pavlović i sarajevska deklaracija o hrvatskom jeziku

izbrušen poput sadržaja Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika (potpisane u Zagrebu) koji su brusili vrhunski jezikoslovci, nije imao.

DEKLARACIJA O ZAJEDNIČKOM JEZIKU

ja već zauzeto značenjima časne hrvatske. Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. Uz to, postoji i vrijedna Sarajevska deklaracija iz ...

Deklaracija o zajedničkom jeziku 2017 a serbska polityka językowa

zróżnicowanej serbskiej polityce językowej zajmuje Deklaracija o zajedničkom jeziku z marca. 2017 roku, ogłoszona w ramach projektu „Jezici i nacionalizmi”.

Tvorba stopljenica u hrvatskom jeziku

31 srp 2018 ... prilikom odluĉivanja hoće li neka rijeĉ ući u rjeĉnik ili neće te koliko je ... box 'boks'>, agrameridionalni <agramerski 'zagrebaĉki' × meridijan ×.

Tvorba etnika u hrvatskom jeziku

Kao osnovni tvorbeni načini ističu se izvođenje i slaganje. Pritom je razlika u broju ishodišnih riječi. Kod izvođenja tvorenica je u tvorbenoj vezi s jednom.

izricanje dobi u hrvatskom jeziku

nja dobi; eufemizmi. 1. Uvod. Oznaka dobi jedno je od osnovnih (izvan)jezičnih obilježja koje opisuje i određuje svako živo biće.1 Čovjekovom je dobi određen ...

ISTOPISNICE I ISTOSLOVNICE U HRVATSKOM JEZIKU

16 lip 2011 ... naki ili nisu, npr. mol i mol (homofoni) te pas i pas (heterofoni), a homografi (istopisnice) podudaraju se potpuno i po grafemskom i po ...

KONDICIONAL II. U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU

Navedeni prvi dio kondicionala II., kondicional glagola biti, ostale gramatike navode i kao kondicional prvi ili sadašnji, koji se tvori od nenaglašenog oblika ...

O egzotizmima u hrvatskom književnom jeziku

U svakom jeziku, pa tako i u hrvatskom, egzotizmi su, nazivom Martinetovim, otvoren popis koji se produžuje po potrebi jer standardni jezik svoju funkcionalnu ...

Tvorba složenica u hrvatskom jeziku

20 velj 2015 ... Tvorba složenica u hrvatskom jeziku. 1. Uvod. Dinamičnost ... riječi koje se od već ustaljenog leksika razlikuju bilo po obliku i značenju, ili samo.

Usklične rečenice u hrvatskom književnom jeziku

priopćavanjem navode izjavne, upitne i poticajne, ali ne i usklične rečenice, iako ih već na sljedećoj stranici spominju i definiraju. Primjeri poticajnih rečenica ...

SLAVENSKI STRANI AKCENT U HRVATSKOM JEZIKU

su glasnici koji mogu samostalno tvoriti slog (npr. uz vokale još i slogotvorno /r/, /l/, /n/). Dvoglasnici ili diftonzi su glasnici koji predstavljaju dva različita glasnika ...

O osobnoj sferi u hrvatskom i njemačkom jeziku

27 ožu 2018 ... cima posvojne zamjenice upravo moraju (istaknuto u tekstu) upotrijebiti uz neotuđivo posjedovane imenice“ (2002: 158) i navodi primjer J'ai ...

PROSTORNA DEIKSA U ČEŠKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Poimaju li hrvatski i ĉeški jezik prostor na razliĉite naĉine?Detaljnijom analizom pokaznih zamjenica i mjesnih priloga u svakom jeziku posebno nastojat ću ...

FONOLOŠKA TERMINOLOGIJA U ČEŠKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Nepčanici se nazivaju još i palatali ili tvrdonepčanici s obzirom na to da se tvore. 33 Za stvaranje termina zubnodesnici mogli bi se pronaći i drugi razlozi, a već ...

U HRVATSKOM JEZIKU ILI O POLU(NE)SLOBODNOM REDU ...

„Riječi se u rečenicama redaju i premještaju posebnim preoblikama. U hrvatskom knji- ževnom jeziku vlada u tom pogledu velika sloboda. Red riječi je ...

PRIJEDLOZI TVORENI S IZ- / ИЗ- U HRVATSKOM I RUSKOM JEZIKU

Ivana Matas Ivanković. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje [email protected] U radu se obrađuju hrvatski i ruski prijedlozi tvoreni od dvaju prijedloga od kojih je ...

anglicizmi u sportskoj terminologiji u hrvatskom jeziku

Usvojenice su riječi koje su se toliko prilagodile hrvatskome jeziku da ih više uopće ne osjećamo kao posuđenice ili tuđice. One su u jeziku potrebne jer često ...

Uputstva na hrvatskom jeziku(.pdf - 5,39 MB) - AutoCAD i progeCAD

Korisnički priručnik za progeCAD Professional na hrvatskom. 1. Uvod u progeCAD Professional. progeCAD Professional je najpovoljniji klon AutoCAD-a sa ...

95 PRIJEVODI I PROMJENE U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU ...

... izdanja prijevoda Pale sam na svijetu iz 1950., navodi se pravilo kako prijedlog s dolazi u obliku ... povijetke Pale sam na svijetu nije bila motivirana pojavom novih normativnih pravila, tj. nije bila ... tko bi prikazivao film tko bi prikazivao film.

PARENTEZA S GLAGOLIMA GOVORENJA U HRVATSKOM JEZIKU

Pešalov je, pohvalio se predsjednik, podigao 220 kg. b. Pešalov, pohvalio se predsjednik, je podigao 220 kg. ali parentetički oblik ne može biti ispred je kada se ...

Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi P R O G R A M ...

7 svi 2019 ... Ana Mikić Čolić i Vesna Bjedov (Sveučilište Josipa Jurja. Strossmayera u ... Predsjedavaju: Dragun Dragica, Tvrtko Vuković. 10.45–11.45.

Rodna osjetljivost u hrvatskom i engleskom jeziku

i engleskom jeziku koje se odnose na rodnu osjetljivost te tvorbenim ... U engleskom jeziku ona započinje već samom ... (Cosmopolitan, 153, srpanj 2008.).

O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku

1. Uvod. U modernom engleskom i hrvatskom jeziku koristi se velik broj kratkih ... crvene boje kakvu ima cikla, ili u hrvatskom poredbenom frazemu crven kao.

NAKNADNI PRIJEGLAS IZA GLASOVA S T Z U HRVATSKOM JEZIKU

mentira naknadni prijeglas, odnosno smjena o > e kod imenica a-promjene ... S prethodno rečenim povezan je i pojam produktivnosti glasovne promjene. ... kviz. 46 dizz (dizajn). 29 friz. 18 griz. 18 motomraz. (Djed Mraz na motoru). 14 džuz.

105 LJUDEVIT JONKE O HRVATSKOM JEZIKU U 19. STOLJEĆU ...

Rasprava Tri profesora zagrebačke gimnazije na braniku hrvatskoga književnog jezika (1957 ... 1976.). Bez obzira na to što je zagrebačka filološka škola na prvi.

PRISTUP POVRATNIM GLAGOLIMA U HRVATSKOM JEZIKU

3 ruj 2017 ... cifini po tome śto se postfiks c veże uz prijelazni ili neprijelazni glagol, ovisno o ... je da ti glagoli pokazuju da je vrśitelj i predmet radnje istovjetan, to jest ... subjekat iskazan u vidu refleksivne zamenice se (Toanac 1982:10).

ovladavanje frazemima u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku

vode se neki frekventni frazemi . Dva udžbenika sadrže i Rječnik frazema i izreka s oko 70 frazema i izreka (u udžbeniku za razine A2–B1) te sa stotinjak ...

Novogovor – politički govor u hrvatskom i poljskom jeziku

Politički govor, o kojem je i riječ u ovom radu, usmjeren je na budućnost. Novogovor kao vrsta političkog govora svoju je afirmaciju postigao u prošlom stoljeću u ...

Uzvici u bosanskom/bošnjačkom, hrvatskom i srpskom jeziku ...

29 lis 2014 ... uzvik homonim, čime njegovo značenje ovisi o drugim faktorima, kao što su ... lop, mašalah, mau, mehehe, merhaba, mijaoj, mijau, mjau, mlat, ...

prostorna deiksa u češkom i hrvatskom jeziku - darhiv

Poimaju li hrvatski i ĉeški jezik prostor na razliĉite naĉine?Detaljnijom analizom pokaznih zamjenica i mjesnih priloga u svakom jeziku posebno nastojat ću ...

Semantička adaptacija ruskih posuđenica u hrvatskom jeziku od ...

značenjem "ruska vojnička kapa slična šljemu" (VRSRIK: 187; RSR: 203). Među terminima iz područja zrakoplovstva izdvajamo imenicu avijetka ("vrsta ruskih.

Redoslijed nenaglašenih riječi u hrvatskom jeziku (na primjeru ...

Redoslijed nenaglašenih riječi u hrvatskom jeziku. (na primjeru enklitika u administrativnom stilu). DIPLOMSKI RAD. Diplomski studij: Hrvatski jezik i književnost/ ...

Padeži nominalnih komPlemenata imenicama u hrvatskom jeziku i ...

hrvatskom i elementi složenica u njemačkom jeziku kao komplementi ... Padeži nominalnih komplemenata imenicama u hrvatskom jeziku i njemački ekvivalenti.

Tvorba riječi u hrvatskom standardnom jeziku - UniZD

5 velj 2019 ... Prefiksalno-sufiksalna tvorba. Čisto slaganje. Složeno- sufiksalna tvorba. 1. 7. Tvorba glagola. Tvorba od imenica. Tvorba od pridjeva. Tvorba ...

Leksičko-semantički odnosi u hrvatskom jeziku iz dijakronijske ...

manje. Prateći razvoj brojeva kao vrste riječi u hrvatskom, uočava se velika dinamičnost u razvoju leksika, što pokazuje iduća slika. dijakronija morfologija.

Tvorba žargonizama u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

prefiksalna tvorba, prefiksalno-sufiksalna tvorba, polusloženice, metafora i metateza. Pomoću svih navedenih tvorbenih postupaka nastaju spontani, maštoviti, ...

60 POŠTAPALICE U HRVATSKOM JEZIKU Stojan Vrljić današnje ...

POŠTAPALICE U HRVATSKOM JEZIKU. Stojan Vrljić današnje vrijeme svemoćne tehnike događa nam se da satima čekamo na nekoj autocesti pa ponekad ...

rečenice kao dopune uz psihološke glagole u hrvatskom jeziku

različito ‒ bilo kao uzročne rečenice bilo kao rečenična realizacija padežne ili ... If the aforementioned subordinate clauses are analysed as causative ones, ...

Igrifikacija: prema sistematizaciji termina na hrvatskom jeziku

metafora igre „u zadacima realnog života kako bi se utjecalo na ponašanje, pojačala ... Bus. Horiz. 59, 29–36. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.08.002.

о homonimiji u hrvatskom jeziku - Leksikografski zavod Miroslav

Malo je radova kojima je homonimija glavnom temom. Ovaj će članak pregledom triju radova tematski posvećenih leksičkoj homonimiji u hrvatskom jeziku ...

prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom standardnom jeziku

slavenski genitiv (Ne znam puta, ne znam staze.) • genitiv sadržaja (Na licu mu se razlio izraz neizrecive nježnosti.) • genitiv vremena (Jednoga dana vratit će se ...

Sinonimija u suvremenom hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

(http://onlinerjecnik.com/rjecnik/strane-rijeci, 14.6.2018.), a u hrvatskih je govornika vezana uz srpski jezik, u kojem je prevladala. U Rječniku sinonima kao ...

Onimizacija i eponimizacija u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

zaherica nastao je dodavanjem sufiksa -ica na osnovu riječi, odnosno prezimena Sacher (Zaher. – zaherica). Nadalje, ime poznate američke tvornice sportske ...

huungarizmi u hrvatskom književnom jeziku od kraja 16. do polovice ...

Jednu čine primarni hungarizmi, riječi koje su izravno. (izrazom i sadrţajem) ili neizravno (samo sadrţajem, tj. poluprevedenice ili semantičke posuĎenice) ...

strategija obrazovanja na hrvatskom jeziku u republici srbiji - HNV

Slika 2. Postotak izjašnjenih Hrvata po regionima (popis 2011. godine) ... kulture za osnovnu školu (od I. do VIII. razreda) i Hrvatski jezik s elementima ... 2012./13. 2013./14. 2014./15. 2015./16. OŠ "Sveti Sava" Subotica. OŠ "Vladimir Nazor" Đurđin ... Pitanje i problem udžbenika za nastavu na hrvatskom jeziku bio je glavna.

pastoralna lirika na hrvatskom jeziku u dubrovniku 16. i 17. stoljeća

obilježja pastoralne lirike te, u konačnici, popisati, opisati i klasificirati dubrovačku pastoralnu liriku 16. i 17. stoljeća pisanu hrvatskim jezikom u skadu s tim ...

kvantitativna procjena težine teksta na hrvatskom jeziku

titativnu procjenu težine teksta na hrvatskom jeziku, koja će biti objektivnija od osobne ... Test razumljivosti na pacijentima pokazuje da je taj tekst bio ... je s 'otiskom prsta' u forenzici, jer ovisi o osobnosti autora, a ne o temi o kojoj se govori ili ...

Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi - Kroatystyka

7 svi 2019 ... početnike (Croatian for Beginners, A2 ) and the series of textbooks Razgovarajte s ... Kompjutorska daktilografija, Suvremene komunikacije u ...

tvorbeni postupci u poljskom i hrvatskom razgovornom jeziku

2 sij 2011 ... Potonji oblici ne ... značenje tijeka koje ima u poljskom jeziku. ... tom ili stranom riječi za friko dobiva se isto značenje, ali potonji prijedlož-.

Posudenice u hrvatskom jeziku.pdf - Srednja škola Delnice

luzitanizmi (portugalski jezik) barok, bajadera. Tablica 3. Posuđenice. Iz Tablice 3. Možemo zaključiti da u našem jeziku postoje brojne riječi posuđene iz raznih.

slavenski strani akcent u hrvatskom jeziku - darhiv

50. 4.3.3. Južnoslavenski jezici . ... Svi slavenski jezici potječu iz zajedničkog jezičnog pretka, praslavenskog jezika. U ovom će se radu ukratko prikazati povijest ...

identifikacija eufemizama i njihova tvorba u hrvatskom jeziku - Srce

Eufemizmi se tradicionalno obrađuju unutar retorike i teorije književnosti, no u posljednje vrijeme zbog životnosti i značenja te pojave u komunikaciji sve su više.

glagolski oblici u cakavskom narjecju iu hrvatskom knjizevnom jeziku

ein da se glagoli VI vrste (sa ju) razlikuj'll od ostalih glagola (sa u):. Ciovo ... 11 - V2 Arapski broj iza rednog broja znaci razred glagolske vrste. - U V vrsti.

tvorba riječi u hrvatskom jeziku kod djece predškolske dobi

Sažetak. Jezični i govorni razvoj predškolske djece već dulje vrijeme fasciniraju razne autore. Stoga je cilj ovog rada proučiti način na koji djeca sastavljaju i ...

Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku

Milan Moguš u knjizi Povijest hrvatskoga književnoga jezika (Moguš 2009) piše: ... snimiti tijek projekta (prikupljanje, priprema, prezentacija) - medijska družina.

Izricanje načina u suvremenom hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: načinsko značenje, načinski prilozi, besprijedložni izrazi, prijedložni izrazi, ... „da onda kad se rabe prijedlozi, u žarište dolazi sam odnos, dok u ... …vježbe ili pitanja oblikovani na način da64 učenik ima mogućnost pisanja ili.

Tvorba etnika u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

kojima su etnici tvoreni, no najveću brojnost pokazat će sufiksi koji pripadaju središnjoj tvorbi etnika (-anin, -janin, -čanin). Ključne riječi: tvorba riječi, etnici, ...

francuski nazivi tipografskih veličina u hrvatskom jeziku french ...

galicizmi [5] nisu došli u hrvatski jezik izravno, nego preko jezika posrednika [6], uglavnom njemačkog jezika. Naime, tiskarske tehnologije su počele pristizati u ...

sadržaj / contents tekstovi na hrvatskom jeziku / texts in croatian ...

Sportske aktivnosti i obrasci životnog stila slovenske djece i mladeži za vrijeme školskih praznika. TEXTS IN ENGLISH / TEKSTOVI NA ENGLESKOM JEZIKU.